Обрати сторінку

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форми навчання за спеціальностями, відповідно до ліцензії та в межах ліцензійного обсягу, на бюджетну та контракту форми навчання, на базі:

  • ступеня бакалавра;
  • освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста/ступеня магістра.

Навчання в магістратурі триває:

 • 1 рік 5 місяців – за освітньо-професійними програмами (підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи);
 • 1 рік 10 місяців – за освітньо-науковими програмами (орієнтовані на подальшу наукову роботу) – спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма навчання).

Особливостями вступу 2022 є:

Конкурсний відбір осіб для здобуття ступеня магістра здійснюється наступним чином:

2.1 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»:

  • результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) (або результати індивідуальної усної співбесіди з англійської мови, для вступників які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста));
  • результати фахового іспиту, складеного в ДВНЗ УДХТУ;
  • результати розгляду мотиваційних листів.

2.2 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями:

2.2.1 За кошти державного (регіонального) замовлення:

  • результати фахового іспиту, складеного в ДВНЗ УДХТУ;
  • результати розгляду мотиваційних листів.

2.2.2 За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

  • результати розгляду мотиваційних листів.

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється:

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими Правилами випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил;
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших спеціальностей за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами фахового іспиту):

Конкурсний бал (КБ) = П1,
де П1 – оцінка фахового іспиту.

Під час подання заяв на бюджетну конкурсну пропозицію вступник зазначає:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

Якщо Ви вирішили подавати заяву на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт) в заяві зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Етапи вступної кампанії та строки

СТРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ НА МТНК*

27.06 – 18.07*

РЕЄСТРАЦІЯ НА МТНК

16.08 – 23.08*

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, ДЛЯ ОСІБ ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

10.08 – 17.08*

ОСНОВНА СЕСІЯ МТНК

07.09 – 10.09*

ДОДАТКОВА СЕСІЯ МТНК

25.08 – 31.08*

ІНДИВІДУАЛЬНІ УСНІ СПІВБЕСІДИ

ВСТУП

01.08

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОНИХ КАБІНЕТІВ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

16.08 – 15.09

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

16.09-19.09

ФАХОВІ ІСПИТИ

20.09

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ (РЕГІОНАЛЬНИМ) ЗАМОВЛЕННЯМ

21.09 – 24.09

ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ НА БЮДЖЕТ

25.09

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ

26.09

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ

* – тільки для спеціальностей 051, 073, 075

МТНК – магістерський тест навчальної компетентності

Перелік документів

 • документ державного зразка про здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та копію);
 • сертифікат з магістерського тесту навчальної компетенції (МТНК) (оригінал та копію) (тільки для спеціальностей 051, 073, 075);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва (для військово-забов’язаних) для денної форми навчання;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування:
Факультет Спеціальність Програма підготовки
Факультет комп’ютерних наук та інженерії 123 Комп’ютерна інженерія КІ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка МІТ
122 Комп’ютерні науки КН
131 Прикладна механіка ТМ
133 Галузеве машинобудування ГМ
Факультет харчових та хімічних технологій 161 Хімічні технології та інженерія Х та ХТ
186 Видавництво та поліграфія МВПВ
181 Харчові технології ТЖ
Факультет хімічних технологій та екології 101 Екологія  ОНС
161 Хімічні технології та інженерія ХТ та Е
Факультет фармації та біотехнології 162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
161 Хімічні технології та інженерія
Ø Хімічні технології органічних речовин
О
Економічний факультет 075 Маркетинг МР
073 Менеджмент МЕН
051 Економіка
Ø Економічна кібернетика
КІБ
274 Автомобільний транспорт
АТ
 
До індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська)
для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра для спеціальностей:
 

Графік проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська) для спеціальностей 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг

Графік складання фахових іспитів

Вартість навчання для громадян України

Тарифи вартості навчання в Державному вищому навчальному закладі „Український державний хіміко-технологічний університет” для громадян України, які вступають для здобуття ступеня магістра у 2022 році

Спеціальності Вартість навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 25 000 13 000
075 Маркетинг 25 000 13 000
073 Менеджмент 25 000 13 000
101 Екологія 17 200 13 000
122 Комп’ютерні науки 25 000 13 000
123 Комп’ютерна інженерія 25 000 13 000
133 Галузеве машинобудування 17 200 13 000
144 Теплоенергетика 17 200 13 000
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 17 200 13 000
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 17 200
161 Хімічні технології та інженерія 17 200 13 000
162 Біотехнології та біоінженерія 18 000 18 000
181 Харчові технології 18 000 17 000
186 Видавництво та поліграфія 17 200 13 000
226 Фармація, промислова фармація 24 000 24 000
274 Автомобільний транспорт 18 000 13 000