Обрати сторінку

Ректорат

СУХИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

СУХИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Голова Вченої ради ДВНЗ УДХТУ, в.о. ректора УДУНТ, доктор технічних наук, професор

У 1998 р. з відзнакою закінчив Національну металургійну академію України та здобув кваліфікацію спеціаліста.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, у 2014 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

З 2015 р. є членом експертної ради Міністерства освіти і науки України «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства».

У 2018 р. обраний академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШ України).

Член редколегій двох наукових журналів – «Питання хімії та хімічної технології» та «Eastern European Journal of Enterprise Technologies», що входять до наукометричної бази Scopus; член оргкомітетів і учасник низки міжнародних наукових форумів у Франції, Іспанії, Греції та Україні.

Брав участь у реалізації міжнародних та вітчизняних науково-дослідних проектів (Болгарія, Угорщина, Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, грант Президента України).

Член двох спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ УДХТУ з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: «органічна хімія», «хімія високомолекулярних сполук», «технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2018 р.).

Займається спортом: багаторазовий чемпіон України та призер Чемпіонату Європи 2012 р. з веслування.

Наукові інтереси:

  • розробка методів синтезу нових полімерних четвертинних амонієвих солей;
  • полімерні нанокомпозити;
  • полімерні електроліти у твердому стані.

Публікації: 168 наукових праць, зокрема 5 монографій, 25 наукових праць, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science, 23 патенти України; співавтор навчальних посібників з грифом МОН.

Контакти: +38 (056) 373-15-44
e-mail: [email protected], [email protected]

ЗАЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

ЗАЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Голова комісії з реорганізації ДВНЗ УДХТУ, перший проректор, доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: Теоретичні та експериментальні дослідження керамічних і склокристалічних матеріалів технічного призначення, дослідження і розробка керамічних пігментів на базі різних промислових відходів, а також захисних покриттів (глазурних, ангобних) для тонкої і будівельної кераміки.

Публікації: автор понад 120 наукових праць, в тому числі 20 статей, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, 30 патентів на винаходи, співавтор навчального посібника з грифом МОН.

Під керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація.

[email protected]

РИЖОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА

РИЖОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Заступник голови комісії з реорганізації ДВНЗ ДХТУ, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження закономірностей формування кольору емалевих покриттів та розробка методики прогнозування їх оптико-колірних характеристик; синтез ювелірних стекол, які не вміщують оксидів свинцю; отримання на їх основі покриттів для кольорових металів.

Публікації: співавтор більш як 50 наукових робіт та 15 авторських свідоцтв і патентів.

Керівництво аспірантами: під керівництвом працює 2 аспіранти

[email protected]

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Помічник ректора з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: синтез функціональних похідних азот- та сірковмісних гетероциклів на основі продуктів S-амідоалкілювання та пошук біологічної активності отриманих сполук; дослідження в галузі синтезу біологічно активних гетероциклічних сполук.

Публікації: співавтор посібника з грифом МОН та однієї монографії, автор понад 170 наукових публікацій, 5 патентів.

Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

[email protected]

ШЕВЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ШЕВЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Проректор з адміністративно-господарчої діяльності

АНДРУСЕНКО АНАТОЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

АНДРУСЕНКО АНАТОЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Помічник ректора з питань безпеки і запобігання та виявлення корупції

+38(098) 196-48-47

[email protected]

РУДНЄВА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА

РУДНЄВА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА

Вчений секретар ДВНЗ УДХТУ, кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси: розробка технології вилучення воскоподібних речовин; аналіз восковмісних продуктів; переробка відходів оліє жирової галузі, отримання жирових компонентів з метою подальшого їх використання у продуктах як харчової, так і хімічної промисловості.

Публікації: співавтор 8 статей у наукових фахових виданнях, близько 20 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також понад 20 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології».