Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ

адреса: к. 224, механічний корпус, Наб. Перемоги, 40, м.Дніпро, 49094
e-mail: [email protected]
тел.: (093) 433-02-07

Левчук Ігор Леонідович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації

Сербулова Інна Валеріївна

Старший викладач кафедри інформаційних систем

Банник Наталія Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інноваційної інженерії

 

Гнатко Олена Миколаївна

Старший викладач кафедри матеріалознавства

 

Христенко Ольга Володимирівна

Галiба Катерина Валентинівна

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності, за якими відбувається підготовка фахівців на факультеті комп’ютерних наук та інженерії, є дуже актуальними і необхідними для сьогодення. Розвиток інформаційних технологій та використання їх у хімічному виробництві потребує фахівців, які б поєднували знання в галузі хімічної та комп’ютерної технології, створювали б системи управління технологічними процесами.

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення орієнтована на підготовку фахівців, які залучені до розробки, тестування, налагодження працездатності та модифікації програмного забезпечення. Спеціалісти з інженерії програмного забезпечення покликані реалізовувати всі етапи технології створення програмних продуктів (ПП) та програмного забезпечення (ПЗ) у процесі їх життєвого циклу: визначення та аналізу вимог до ПП та ПЗ, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання, комплексування програмних засобів, їх тестування, інсталяції, підтримки, супроводу та сприяти своєчасній заміні/виведенню програмних засобів з експлуатації.

На спеціальності 122 Комп’ютерні науки (напрям підготовки «комп’ютерні науки») готують фахівців в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій. На кафедрі інформаційних систем нашого факультету майбутні фахівці в області інформаційних систем вивчають наступні основні розділи комп’ютерних наук: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектуру комп’ютерів, операційні системи та комп’ютерні мережі, розробку програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніку, комп’ютерну графіку, взаємодію людини і комп’ютера та ін. Традиційно напрямок «комп’ютерні наук» має більш тісний зв’язок з математикою. Найважливіша мета навчання фахівців з комп’ютерних наук на кафедрі ІС полягає в тому, щоб чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами та комп’ютерними системами, адже стати фахівцем з сучасних інформаційних технологій можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин комп’ютерних наук.

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні інженери проектують, розробляють та обслуговують: смартфони, комп’ютери, комп’ютерні мережі, програмуючі роботи, сканери, пластикові картки, системи штучного інтелекту та їх програмне забезпечення. Забезпечують машини, прибори та техніку вбудованими комп’ютерними системами для управляння ними, зокрема за допомогою мобільних пристроїв. Наші комп’ютерні інженери отримують фундаментальні знання та практичні навички в галузі складних обчислень, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Вони одержують найбільш різносторонні знання в галузі інформаційних технологій, стають IT-професіоналами. Комп’ютерні інженери дуже затребувані та високооплачувані IT-спеціалісти в усіх розвинутих країнах. Наші фахівці здобувають найбільш сучасні знання та практичні навички з комп’ютерної інженерії серед вітчизняних університетів. Ми привели наші навчальні плани у відповідність до кращих європейських університетів, що дає змогу нашим студентам та випускникам продовжувати навчання в престижних університетах розвинутих країн світу. Комп’ютерні інженери в значній мірі визначають прогрес в житті суспільства та кожної людини.

Спеціальність 131 Прикладна механіка (освітня програма Технології машинобудування) – студенти отримують сучасні знання та вміння для проектування сучасних технологічних процесів виготовлення деталей, складання машин, вивчають технологічне оснащення й інструмент необхідний для забезпечення якості продукції на підприємствах машинобудування та інших галузей промисловості. У процесі навчання студенти вивчають автоматизовані системи  виробництва, роботехнічні комплекси, верстати з числовим програмним управлінням, навчаються комп’ютерному проектуванню, конструюванню машин та обладнання, навчаються управлінню підприємством.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування – найбільш універсальна. До сфери діяльності інженера-механіка входять підприємства практично всіх галузей промисловості, як харчової (виробництво морозива, цукерок, кави, переробка молока, м’яса та ін.) так і хімічної (виробництво будівельних матеріалів, скла, кераміки, палива, полімерних виробів, мінеральних добрив та ін.), адже об’єктом діяльності інженера-механіка є технічне обладнання і виробничі процеси для переробки сировини та напівфабрикатів у товарну продукцію.

Інженер-механік на підприємстві організовує виробництво, монтаж та налагодження, експлуатацію, обслуговування і ремонт технологічного обладнання, в проектному бюро займається проектуванням, конструюванням машин, підбирає корозійностійкі конструкційні матеріали для обладнання і розробляє методи захисту від корозії та зношування, досліджує технологічні процеси, які відбуваються в обладнанні, для підвищення ефективності його роботи, впроваджує інноваційні та енергоефективні рішення.

Спеціальності 131 Прикладна механіка та 133 Галузеве машинобудування є особливо актуальними в теперішній час у зв’язку з розвитком малих підприємств, де один фахівець контролює технологію, обладнання та економічні аспекти виробництва.

Після закінчення навчання студент може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

  • переробки нафтопродуктів;
  • хімічної галузі (виробництво хімічних речовин, полімерних виробів, мінеральних добрив, лакофарбові заводи та ін.)
  • будівельних матеріалів (виготовлення вогнетривів, керамічних матеріалів, склоемалевих покриттів, цегельні і цементні заводи та ін.)
  • машинобудування різного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.)
  • харчової промисловості (кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.)
  • переробні виробництва (м’ясо- та рибопереробні, переробки зерна та цукрових буряків, олійноекстракційні заводи та ін.)
  • науково-дослідні інститути, заклади перед вищої та вищої освіти.

Спеціальність 132 Матеріалознавство є однією з перспективних спеціальностей, за якою університет нещодавно одержав ліцензію на провадження освітньої діяльності. Освітня програма Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство є унікальною навчальною програмою, за якою вперше в Україні започатковано підготовку фахівців з матеріалознавства за ступенем бакалавр в галузях ювелірної справи, стоматології та ортопедії. Студенти окрім традиційної підготовки із загального матеріалознавства, яка дозволить їм працевлаштуватися на машинобудівних, будівельних чи металургійних підприємствах, також набудуть знання та вміння за новими спеціалізаціями медичного та ювелірного спрямування. Така підготовка фахівців-матеріалознавців широкого профілю з наголосом діяльності на поліпшення якості життя, здоров’я та добробуту людини сприятиме їх попиту не тільки в нашій державі з величезною кількістю ювелірних та ортопедичних підприємств і стоматологічних фірм, а й за кордоном. Можливе працевлаштування випускників на посадах інженера-дослідника, інженера-технолога, інженера з контролю якості, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, начальника цеху (зміни), заступника директора з якості.

ДВНЗ УДХТУ є першим навчальним закладом у нашому регіоні, що розпочав підготовку фахівців з освітньої програми Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр) та спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології. Маючи дванадцятирічний досвід підготовки спеціалістів, кваліфікованих викладачів та відповідну матеріально-технічну базу, ми гарантуємо якісну підготовку фахівців у цій сфері. Особливості професії. У всіх сферах життя використовуються вимірювальні прилади: лічильники, ваги, радари, медичні засоби діагностики, тощо. Від точності вимірювань залежить безпека та здоров’я людей, якість продукції та економічні показники. Завдання метролога: повірка (перевірка) роботи приладів відповідно до вимог стандартів; участь у розробці та впровадженні стандартів; робота з вимірювальним обладнанням; розробка методик виконання вимірювань; контроль якості продукції та ін.

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Особливості професії. Кожне сучасне підприємство тією чи іншою мірою автоматизоване, тобто операції здійснюються машинами і апаратами без безпосередньої участі людини. Автоматизація виробничих процесів необхідна для підвищення технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення якості продукції. Завдання інженера з автоматизації: участь у розробці проектів автоматизації виробництв та їх реалізації; програмування комп’ютерних управляючих систем; експлуатаційне обслуговування та операторський контроль процесу; оформлення технічної документації.

Місця роботи випускників кафедри КІТ та А: ДП “Днпростандартметрологія” та у його філії; метрологічні служби та відділи автоматизації багатьох хімічних, нафтопереробних та харчових підприємств України.

Енергетика грає найважливішу роль у функціонуванні та розвитку держави. Виробництво електроенергії в Україні зараз забезпечується в основному атомними станціями (АЕС), тепловими електричними станціями (ТЕС) і гідроелектростанціямі (ГЕС, ГАЕС). Також все більш широко застосовуються вітрові, сонячні станції, а також електростанції, що працюють на біопаливі. Саме тому освітні програми Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та Теплоенергетика є критично актуальними в наш час.

З 1.09.2016 року на факультеті КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ розпочав роботу РАДІОГУРТОК!

Запрошуємо студентів факультету, які цікавляться радіотехнікою і бажаючих отримати практичні навички виготовлення друкованих плат, пайки і монтажу радіоелектронних пристроїв.

Проектування і розробка електричних схем проводиться  за допомогою програм Міcro-Cap та Electronic Workbench.

Для проектування печатних плат використовується програма Sprint Layout.

Для  запису в радіогурток звертайтесь:

1. Дубовик Тетяна Миколаївна, ст. викладач, кафедра СКС;

2. Скирко Валерій Іванович, інженер 1 кат., кафедра КІТ та А.