Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ

адреса: к. 302, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

e-mail: [email protected]

Левчук Ігор Леонідович

Кандидат технічних наук, доцент

Сербулова Інна Валеріївна

Мінакова Наталья Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент.

 

Христенко Ольга Володимирівна

Хальчевська Марина Ігорівна

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Освітня програма:
Компютерні науки (ІС)
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Освітня програма:
Комп’ютерна інженерія (СКС)
Галузь знань:15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітня програма:
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Освітня програма:
Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка (МС)
Випускові кафедри:
– інформаційних систем
– спеціалізованих комп’ютерних систем
– комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології
Загальноосвітні кафедри:
– обчислювальної техніки та прикладної математики
– електротехніки
– комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології

Спеціальності, за якими відбувається підготовка фахівців на факультеті комп’ютерних наук та інженерії, є дуже актуальними і необхідними для сьогодення. Розвиток інформаційних технологій та використання їх у хімічному виробництві потребує фахівців, які б поєднували знання в галузі хімічної та комп’ютерної технології, створювали б системи управління технологічними процесами.

На спеціальності «Комп’ютерні науки» (напрям підготовки «комп’ютерні науки») готують фахівців в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій. На кафедрі інформаційних систем нашого факультету майбутні фахівці в області інформаційних систем вивчають наступні основні розділи комп’ютерних наук: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектуру комп’ютерів, операційні системи та комп’ютерні мережі, розробку програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніку, комп’ютерну графіку, взаємодію людини і комп’ютера та ін. Традиційно напрямок «комп’ютерні наук» має більш тісний зв’язок з математикою. Найважливіша мета навчання фахівців з комп’ютерних наук на кафедрі ІС полягає в тому, щоб чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами та комп’ютерними системами, адже стати фахівцем з сучасних інформаційних технологій можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин комп’ютерних наук.

Спеціальність «Спеціалізовані комп’ютерні системи» відноситься до напрямку підготовки «комп’ютерна інженерія». Комп’ютерна інженерія – це дисципліна, яка об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології. Ця область інженерії зосереджена не тільки на самій роботі комп’ютерних систем, але і на їх інтеграції. Комп’ютерні інженери на кафедрі СКС отримують професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Наші фахівці зі спеціальності СКС підготовлені для розв’язування задач, які включають написання програмного і мікропрограмного забезпечення для вбудованих мікроконтролерів; проектування НВІС (надвеликих інтегральних схем), плат змішаних сигналів; розробку операційних систем; монтаж, налагодження та регулювання засобів обчислювальної техніки; проектування сучасних комп’ютерних комплексів, систем та мереж; технічну діагностику з застосуванням сучасних засобів на базі комп’ютерів; а також можуть працювати над дослідженнями для робототехніки.

ДВНЗ УДХТУ є першим навчальним закладом у нашому регіоні, що розпочав підготовку фахівців з напрямку Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (бакалавр) та спеціальності Метрологія та вимірювальна техніка (спеціаліст та магістр). Маючи дванадцятирічний досвід підготовки спеціалістів, кваліфікованих викладачів та відповідну матеріально-технічну базу, ми гарантуємо якісну підготовку фахівців у цій сфері. Особливості професії. У всіх сферах життя використовуються вимірювальні прилади: лічильники, ваги, радари, медичні засоби діагностики, тощо. Від точності вимірювань залежить безпека та здоров’я людей, якість продукції та економічні показники. Завдання метролога: повірка (перевірка) роботи приладів відповідно до вимог стандартів; участь у розробці та впровадженні стандартів; робота з вимірювальним обладнанням; розробка методик виконання вимірювань; контроль якості продукції та ін.

Напрямок підготовки Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) та спеціальність Автоматизоване управління технологічними процесами (спеціаліст та магістр). Особливості професії. Кожне сучасне підприємство тією чи іншою мірою автоматизоване, тобто операції здійснюються машинами і апаратами без безпосередньої участі людини. Автоматизація виробничих процесів необхідна для підвищення технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення якості продукції. Завдання інженера з автоматизації: участь у розробці проектів автоматизації виробництв та їх реалізації; програмування комп’ютерних управляючих систем; експлуатаційне обслуговування та операторський контроль процесу; оформлення технічної документації.

Місця роботи випускників кафедри КІТтаМ: Дніпропетровський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології і сертифікації та у його філії; метрологічні служби та відділи автоматизації багатьох хімічних, нафтопереробних та харчових підприємств України.

З 1.09.2016 року на факультеті КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ розпочав роботу РАДІОГУРТОК!

Запрошуємо студентів факультету, які цікавляться радіотехнікою і бажаючих отримати практичні навички виготовлення друкованих плат, пайки і монтажу радіоелектронних пристроїв.

Проектування і розробка електричних схем проводиться  за допомогою програм Міcro-Cap та Electronic Workbench.

Для проектування печатних плат використовується програма Sprint Layout.

Для  запису в радіогурток звертайтесь:

1. Дубовик Тетяна Миколаївна, ст. викладач, кафедра СКС;

2. Скирко Валерій Іванович, інженер 1 кат., кафедра КІТтаМ.