+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ

адреса: к. 302, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-35-05

e-mail: kni@udhtu.edu.ua

Левчук Ігор Леонідович

Кандидат технічних наук, доцент

Сербулова Інна Валеріївна

Куцик-Савченко Наталія Вікторівна

Кандидат хімічних наук, асистент

Христенко Ольга Володимирівна

Грисенко Ольга Анатоліївна

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Освітня програма:
Компютерні науки (ІС)
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Освітня програма:
Комп’ютерна інженерія (СКС)
Галузь знань:15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітня програма:
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Освітня програма:
Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка (МС)
Випускові кафедри:
– інформаційних систем
– спеціалізованих комп’ютерних систем
– комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології
Загальноосвітні кафедри:
– обчислювальної техніки та прикладної математики
– електротехніки
– комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології

Спеціальності, за якими відбувається підготовка фахівців на факультеті комп’ютерних наук та інженерії, є дуже актуальними і необхідними для сьогодення. Розвиток інформаційних технологій та використання їх у хімічному виробництві потребує фахівців, які б поєднували знання в галузі хімічної та комп’ютерної технології, створювали б системи управління технологічними процесами.

На спеціальності «Комп’ютерні науки» (напрям підготовки «комп’ютерні науки») готують фахівців в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій. На кафедрі інформаційних систем нашого факультету майбутні фахівці в області інформаційних систем вивчають наступні основні розділи комп’ютерних наук: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектуру комп’ютерів, операційні системи та комп’ютерні мережі, розробку програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніку, комп’ютерну графіку, взаємодію людини і комп’ютера та ін. Традиційно напрямок «комп’ютерні наук» має більш тісний зв’язок з математикою. Найважливіша мета навчання фахівців з комп’ютерних наук на кафедрі ІС полягає в тому, щоб чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами та комп’ютерними системами, адже стати фахівцем з сучасних інформаційних технологій можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин комп’ютерних наук.

Спеціальність «Спеціалізовані комп’ютерні системи» відноситься до напрямку підготовки «комп’ютерна інженерія». Комп’ютерна інженерія – це дисципліна, яка об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології. Ця область інженерії зосереджена не тільки на самій роботі комп’ютерних систем, але і на їх інтеграції. Комп’ютерні інженери на кафедрі СКС отримують професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Наші фахівці зі спеціальності СКС підготовлені для розв’язування задач, які включають написання програмного і мікропрограмного забезпечення для вбудованих мікроконтролерів; проектування НВІС (надвеликих інтегральних схем), плат змішаних сигналів; розробку операційних систем; монтаж, налагодження та регулювання засобів обчислювальної техніки; проектування сучасних комп’ютерних комплексів, систем та мереж; технічну діагностику з застосуванням сучасних засобів на базі комп’ютерів; а також можуть працювати над дослідженнями для робототехніки.

ДВНЗ УДХТУ є першим навчальним закладом у нашому регіоні, що розпочав підготовку фахівців з напрямку Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (бакалавр) та спеціальності Метрологія та вимірювальна техніка (спеціаліст та магістр). Маючи дванадцятирічний досвід підготовки спеціалістів, кваліфікованих викладачів та відповідну матеріально-технічну базу, ми гарантуємо якісну підготовку фахівців у цій сфері. Особливості професії. У всіх сферах життя використовуються вимірювальні прилади: лічильники, ваги, радари, медичні засоби діагностики, тощо. Від точності вимірювань залежить безпека та здоров’я людей, якість продукції та економічні показники. Завдання метролога: повірка (перевірка) роботи приладів відповідно до вимог стандартів; участь у розробці та впровадженні стандартів; робота з вимірювальним обладнанням; розробка методик виконання вимірювань; контроль якості продукції та ін.

Напрямок підготовки Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) та спеціальність Автоматизоване управління технологічними процесами (спеціаліст та магістр). Особливості професії. Кожне сучасне підприємство тією чи іншою мірою автоматизоване, тобто операції здійснюються машинами і апаратами без безпосередньої участі людини. Автоматизація виробничих процесів необхідна для підвищення технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення якості продукції. Завдання інженера з автоматизації: участь у розробці проектів автоматизації виробництв та їх реалізації; програмування комп’ютерних управляючих систем; експлуатаційне обслуговування та операторський контроль процесу; оформлення технічної документації.

Місця роботи випускників кафедри КІТтаМ: Дніпропетровський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології і сертифікації та у його філії; метрологічні служби та відділи автоматизації багатьох хімічних, нафтопереробних та харчових підприємств України.

З 1.09.2016 року на факультеті КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ розпочав роботу РАДІОГУРТОК!

Запрошуємо студентів факультету, які цікавляться радіотехнікою і бажаючих отримати практичні навички виготовлення друкованих плат, пайки і монтажу радіоелектронних пристроїв.

Проектування і розробка електричних схем проводиться  за допомогою програм Міcro-Cap та Electronic Workbench.

Для проектування печатних плат використовується програма Sprint Layout.

Для  запису в радіогурток звертайтесь:

1. Дубовик Тетяна Миколаївна, ст. викладач, кафедра СКС;

2. Скирко Валерій Іванович, інженер 1 кат., кафедра КІТтаМ.