Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-60

e-mail: [email protected]

адреса: к. 413, механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753-56-38

e-mail: [email protected]

адреса: к. 11, корпус 2, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 47-06-74

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:14 “Електрична інженерія”

Спеціальність: 144 “Теплоенергетика”

Освітня програма: “Теплоенергетика (ЕТТ)”

NEW Спеціальність: 143 “Атомна енергетика” (ліцензійний обсяг 50 місць)

Освітня програма: “Атомна енергетика (АЕ)”

Енергетика грає найважливішу роль у функціонуванні та розвитку держави. Виробництво електроенергії в Україні зараз забезпечується в основному атомними станціями (АЕС), тепловими електричними станціями (ТЕС) і гідроелектростанціямі (ГЕС, ГАЕС). Також все більш широко застосовуються вітрові, сонячні станції, а також електростанції, що працюють на біопаливі.

Для України атомна енергетика є стратегічно важливим елементом енергозабезпечення: сьогоднішній і прогнозований внесок її складає близько 49 % електроенергії, що виробляється в країні. ТЕС виробляють близько 40% електроенергії, ГЕС – близько 9%, а частка електроенергії з альтернативних джерел, блок-станцій та інших джерел становить близько 2%.

Тому успішне функціонування атомної енергетики – одна з необхідних умов забезпечення національної безпеки країни.

На сьогодні в Україні експлуатується 4 атомні електростанції:

  • Запорізька – потужністю 6000 МВт;
  • Південноукраїнська – 3000 МВт;
  • Рівненська – 2880 МВт;
  • Хмельницька – 2000 МВт.

Запорізька АЕС (м. Енергодар) є найбільшою станцією не тільки в Україні, але і в Європі.

Атомна енергетика область техніки, заснована на використанні реакції поділу атомних ядер для вироблення теплоти і виробництва електроенергії. В якості палива для АЕС використовують тепловиділяючі елементи (ТВЕЛ), які містять збагачений уран.

Перспективним напрямком розвитку атомної енергетики  в світі та в Україні є застосування малих модульних реакторів (ММР) потужністю 50-300 мВт. ММР мають значно вищий рівень безпеки в порівнянні з традиційними типами реакторів, меншу загальну вартість, мають можливість працювати в режимі маневрування потужністю а також мають здатність гібридного використання ядерної та відновлюваної енергетики, будуватися на невеликих площах і не вимагають підведення потужних ліній електропередач.

НАЕК «Енергоатом» і компанія Holtec International (США) підписали Меморандум про співпрацю у сфері використання малих модульних реакторів в Україні з метою будівництва цих реакторів на АЕС України, і часткової локалізацією виробництва обладнання для ММР на українських підприємствах. Це сприятиме становленню України як провідного світового експортера реакторних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів.

Енергетичний діапазон реакторів SMR

SMR для не “електроенергетичного” застосування

Кафедра акредитована IV рівнем, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 554-л «Про ліцензування освітньої діяльності» та протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 93/2

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 25 осіб професорсько-викладацького складу, в тому числі: 4 професори, 19 доцентів, 1 асистент та 1 старший викладач.

Кафедра  за рахунок висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, наявності лабораторного фонду та науково-дослідних лабораторій здійснює підготовку студентів і в подальшому фахівців для атомно-енергетичного комплексу країни.

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою. При кафедрі функціонують лабораторії:

  • двигунів внутрішнього згоряння,
  • технічної термодинаміки,
  • гідравліки та гідравлічних машин,
  • енергозбереження.

Наукова діяльність колективу кафедри орієнтована на підвищення ефективності використання паливних ресурсів, розробку, дослідження, відбір та впровадження раціональних джерел енергії, прогресивних теплотехнічних рішень, енергозберігаючих теплових схем на основі відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, геотермальної енергії та і н.), досконалих конструкцій теплотехнологічного обладнання, оптимальних режимів експлуатації і заходів модернізації енерготехнологічного устаткування (печі, парокотельні установки, теплообмінні апарати, холодильні та теплонасосні установки та ін.).

Кафедра постійно удосконалює навчальний процес використовуючи сучасні педагогічні технології, методики підготовки навчально-методичного забезпечення з використанням інформаційно-комунікаійних технологій.

Студенти кафедри приймають активну участь у науковій та науково-дослідній діяльності кафедри, у роботі наукових семінарів, конференцій різного рівня постійно підвищуючи цим свій професійний рівень. Самостійно обираюь актуальні напрямки досліджень своїх майбутніх диломних робіт та проектів. Отримані при цьому результати мають як наукове, так і прикладне значення.

Студенти кафедри готуються до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та науково-дослідної діяльності.

Нині колектив кафедри виконує значні держбюджетні і госпдоговірні роботи з енергозбереження за рахунок створення систем енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії із застосуванням сорбційних акумуляторів теплової енергії, інтенсифікації горіння та зниження шкідливих викидів за рахунок застосування низькотемпературної плазми, імпульсної подачі палива та окиснювача, моделювання та оптимізації процесів тепломасообміну.

За останні 5 років на кафедрі захищено 1 докторська, 3 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 підручники, 8 навчальних посібників, 2 монографії, десятки статей.

Ми з радістю підготуємо для Вас кваліфікованих спеціалістів та приймемо на навчання випускників шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів та випускників закладів вищої освіти, які бажають здобути вищу освіту за спеціальностями 144 “Теплоенергетика” та 143 “Атомна енергетика”.