Обрати сторінку

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ISSN 2413-7987 (Online),  ISSN 0321-4095 (Print) Головний редактор: ДАНИЛОВ Фелікс Йосипович, заслужений діяч науки і техніки України, д.х.н., проф. Заступник головного редактора: ПРОЦЕНКО Вячеслав Сергійович, д.х.н., проф.

Відповідальний секретар: БЕРЗЕНІНА Оксана Валеріївна, к.б.н., доц.

    Журнал видається з 1965 року періодичністю – 6 номерів у рік і публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам хімії та хімічної технології. Журнал публікує статті на український, англійській та російській мовах. Тематика статей, які друкуються у журналі, різноманітна і динамічна. Вона охоплює традиційні напрями хімічної науки (неорганічна, органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімії, електрохімія, хімія високомолекулярних сполук, хімія високих енергій) та хімічної технології (технологія полімерних і композиційних матеріалів, технологія неорганічних речовин та продуктів органічного синтезу, хімічна технологія палива і паливо-мастильних матеріалів, технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, процеси та апарати хімічної технології, технічна електрохімія, хімічний опір матеріалів та захист від корозії тощо). Редколегія також приймає до друку статті, пов’язані з новими й такими, що активно розвиваються, галузями хімії та хімічної технології (серед них і ті, що стосуються мультидисциплінарних напрямів – нанохімія і нанотехнології, хімічне матеріалознавство, “зелена” хімія, комп’ютерна хімія тощо). Всі статті, що публікуються у журналі “Питання хімії та хімічної технології”, проходять рецензування (single-blind peer review). Журнал зареєстрований у переліку наукових фахових видань України для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань за галузями хімічні і технічні науки (наказ МОН від 29.12.2014  № 1528). Журнал індексується та реферується у наступних міжнародних науко-метричних базах: Scopus (з 2017 року), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, J-Gate, Реферативний журнал хімії, Open Academic Journals Index. Журнал включений до міжнародної бази Ulrich’s Periodicals Directory.

САЙТ ЖУРНАЛУ та АРХІВ НОМЕРІВ

 

ISSN (Print): 2415-3974
ISSN (Online): 2664-2670

Головний редактор – ГАРМІДЕР Лариса, завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., проф.

Заступник головного редактора – ТКАЧЕНКО Алла, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., проф.

Відповідальний секретар – КОМІРНА Віталіна, декан факультету соціально-медичних наук Європейського соціально-технологічного університету (м. Радом, Республіка Польща), д.е.н., проф.

Секретар – ЧЕРНИШЕВА Олена, доцент кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.

 

Засновником та видавником журналу є Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет».

Періодичність виходу журналу – 2 рази на рік (№1 – червень, №2 – грудень).

Мови публікації – англійська, українська.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Збірник публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті у галузях соціальних та поведінкових наук, управління та адміністрування, міжнародних відносин за спеціальностями 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво та торгівля, 292 Міжнародні економічні відносини.

З 2016 року журнал «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» індексується міжнародною наукометричною базою Index Copernicus International Journals Master List, ICV 2018: 67.87; 2019: 80.79; 2020: 75.32; 2021: 68.75.

Збірник наукових праць включено до міжнародних баз Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Assess Journals (DOAJ).

DOI prefix: http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974 (CrossRef).

Вид видання – збірник.

Контакти:

http://ek-visnik.dp.ua
проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна
e-mail: [email protected]
+38 (056) 746-17-84, +38 (063) 497-07-87 (Viber), +38 (067) 710-10-78 (Telegram)

 

ISSN 2521-6406 (Print)

Головний редактор: Зеленцов Дмитро Гегемонович, д.т.н., проф.

Замісник головного редактора: Косолап Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., проф.

Відповідальний секретар: Ляшенко Оксана Анатоліївна, к.т.н., доц.

Збірник праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (КМАУО) є науковим виданням, в якому публікуються результати досліджень у галузі інформаційних технологій.

Транслітерована назва збірника: Komp’ûterne modelûvannâ: analìzupravlìnnâ, optimìzacìâ

Скорочена транслітерована назва збірника: Komp’ûtmodel.: analuproptim.

Збірник КМАУО видається з періодичністю – 2 номери на рік.

Його засновником є Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» Міністерства освіти і науки України.

Збірник праць КМАУО зареєстровано 28.02.2017 р. Міністерством юстиції України як друкований засіб масової інформації (свідоцтво КВ № 22571-12471Р).

У збірнику «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» друкуються статті українською, російською та англійською мовами.

Редакція збірника пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті, а також оглядові роботи, які стосуються теоретичних та прикладних питань моделювання систем та прикладних задач, які пов’язані з використанням методів комп’ютерного моделювання.

Збірник наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» є збірником з відкритим доступом. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань –Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Редакцією Збірника ведеться активна діяльність із забезпечення представленості Збірника у провідних бібліотеках України та світу, із включення цього видання в наукометричні бази, зовнішні бібліографічні та реферативні бази даних.

САЙТ ЖУРНАЛУ та АРХІВ НОМЕРІВ