Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ISSN 2415-3974

Головний редактор: Колесніков Володимир Петрович, к.е.н., проф.

Заступник головного редактора: Ткаченко Алла Михайлівна, д.е.н., проф.

Відповідальний секретар: Комірна Віталіна Віталіївна, д.е.н., доц.

Секретар: Рябцева Ольга Євгенівна, к.е.н.

 

Засновником журналу «Економічний вісник»/«Экономический вестник» є Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет». Журнал видається з 2015 року.

Журнал виходить у світ з періодичністю 2 номери у рік і публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам економіки, маркетингу, менеджменту, підприємництву, товарознавству, фінансам та бізнесу.

Економічний вісник публікує статті в пріоритетних областях економіки:

економічна наука, основні економічні концепції, теорія;динаміка економіки. Економічний розвиток;математична економіка;історія економічних теорій, доктрин, догм;працевлаштування, економіка парці;регіональна економіка;форми організацій та співробітництва в економіці;фінанси;економічне становище. Економічна політика. Управління та планування;виробництво. Послуги. Ціни;торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка;бухгалтерський облік;організація виробництва, менеджмент. Економіка підприємства;маркетинг;реклама. Служба зовнішньої інформації та реклами (паблік рілейшнз)

Редколегія також приймає до друку статті, пов’язані з новими й такими, що активно розвиваються, галузями економіки, підприємництва та товарознавства (послуги, торгівля менеджмент маркетинг, біржова діяльність, математичне моделювання економічних процесів, аналітика економічно-фінансових ризиків, економічна безпека).

Журнал публікує статті на український, англійській та російській мовах.

Журнал «Економічний вісник»/«Экономический вестник» рекомендований як фахове видання з економіки (Постанова Президії ВАК України № 515 від 12.05.16).

е-mail: [email protected]

САЙТ ЖУРНАЛУ та АРХІВ НОМЕРІВ

 

ISSN 2521-6406 (Print)

Головний редактор: Зеленцов Дмитро Гегемонович, д.т.н., проф.

Замісник головного редактора: Косолап Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., проф.

Відповідальний секретар: Ляшенко Оксана Анатоліївна, к.т.н., доц.

 

 

Збірник праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (КМАУО) є науковим виданням, в якому публікуються результати досліджень у галузі інформаційних технологій.

Транслітерована назва збірника: Komp’ûterne modelûvannâ: analìzupravlìnnâ, optimìzacìâ

Скорочена транслітерована назва збірника: Komp’ûtmodel.: analuproptim.

Збірник КМАУО видається з періодичністю – 2 номери на рік.

Його засновником є Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» Міністерства освіти і науки України.

Збірник праць КМАУО зареєстровано 28.02.2017 р. Міністерством юстиції України як друкований засіб масової інформації (свідоцтво КВ № 22571-12471Р).

У збірнику «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» друкуються статті українською, російською та англійською мовами.

Редакція збірника пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті, а також оглядові роботи, які стосуються теоретичних та прикладних питань моделювання систем та прикладних задач, які пов’язані з використанням методів комп’ютерного моделювання.

Збірник наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» є збірником з відкритим доступом. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань –Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Редакцією Збірника ведеться активна діяльність із забезпечення представленості Збірника у провідних бібліотеках України та світу, із включення цього видання в наукометричні бази, зовнішні бібліографічні та реферативні бази даних.

САЙТ ЖУРНАЛУ та АРХІВ НОМЕРІВ

 

ISSN 2413-7987 (Online),  ISSN 0321-4095 (Print)

Головний редактор: ДАНИЛОВ Фелікс Йосипович, заслужений діяч науки і техніки України, д.х.н., проф.

Заступник головного редактора: ПРОЦЕНКО Вячеслав Сергійович, д.х.н., проф.

Відповідальний секретар: БЕРЗЕНІНА Оксана Валеріївна, к.б.н., доц.

 

 

Журнал видається з 1965 року періодичністю – 6 номерів у рік і публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам хімії та хімічної технології. Журнал публікує статті на український, англійській та російській мовах.

Тематика статей, які друкуються у журналі, різноманітна і динамічна. Вона охоплює традиційні напрями хімічної науки (неорганічна, органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімії, електрохімія, хімія високомолекулярних сполук, хімія високих енергій) та хімічної технології (технологія полімерних і композиційних матеріалів, технологія неорганічних речовин та продуктів органічного синтезу, хімічна технологія палива і паливо-мастильних матеріалів, технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, процеси та апарати хімічної технології, технічна електрохімія, хімічний опір матеріалів та захист від корозії тощо).

Редколегія також приймає до друку статті, пов’язані з новими й такими, що активно розвиваються, галузями хімії та хімічної технології (серед них і ті, що стосуються мультидисциплінарних напрямів – нанохімія і нанотехнології, хімічне матеріалознавство, “зелена” хімія, комп’ютерна хімія тощо).

Всі статті, що публікуються у журналі “Питання хімії та хімічної технології”, проходять рецензування (single-blind peer review).

Журнал зареєстрований у переліку наукових фахових видань України для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань за галузями хімічні і технічні науки (наказ МОН від 29.12.2014  № 1528).

Журнал індексується та реферується у наступних міжнародних науко-метричних базах: Scopus (з 2017 року), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, J-Gate, Реферативний журнал хімії, Open Academic Journals Index. Журнал включений до міжнародної бази Ulrich’s Periodicals Directory.

САЙТ ЖУРНАЛУ та АРХІВ НОМЕРІВ