Обрати сторінку

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

6 Документи, пов’язані з організацією освітнього процесу

6.1 Положення про організацію освітнього процесу

6.1.1 Порядок проведення атестації в дистанційному режимі

               6.1.2 Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

6.2 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу (у тому числі положення про його проведення)

6.2.1 Положення про організацію ректорського контролю якості навчання

6.2.2 Порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності кафедр та факультетів

6.2.3 Порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

6.2.4 Положення про конкурс кращій лектор

6.2.5 Положення про комісію ректорського контролю педагогічної майстерності НПП 

6.3 Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі на вакантні місця навчання за державним замовленням в ДВНЗ УДХТУ

6.4 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

6.5 Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

6.6 Положення про стипендіальні комісії

6.7 Правила призначення академічних стипендій

6.8 Положення про призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам

6.9 Положення про порядок виготовлення документів про вищу освіту

6.10 Положення про відкриття, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм в ДВНЗ УДХТУ 

6.11 Положення про дистанційне навчання в ДВНЗ УДХТУ 

6.12 Положення про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті в ДВНЗ УДХТУ

6.13 Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів в ДВНЗ УДХТУ

6.14 Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

6.15 Положення про розробку робочих програм

6.16 Положення про академічну доброчесність

       6.17 Порядок опитування учасників освітнього процесу

       6.18 Положення про гаранта освітньої програми

       6.19 Положення про порядок перевірки академічних текстів на плагіат

       6.20 Порядок формування інституційного репозитарію

       6.21 Авторський договір про передачу невиключних майнових прав на використання твору

       6.22 Положення про порядок перевірки навчально-методичних, наукових та дисертаційних робіт на наявність плагіату

       6.23 Положення щодо реалізації права на академічну мобільність

       6.24 Положення про академічні відпустки

7 Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору

7.1 Перспективний план науково-педагогічної діяльності

7.2 Конкурс на заміщення вакантних посад у 2020 році

7.3 Конкурс на заміщення вакантних посад у 2021 році

7.4 Порядок подання документів на конкурс на заміщення вакантних посад у 2021 році

7.5 Наказ про допуск до участі у конкурсному відборі у 2021 році

7.6 Конкурс на заміщення вакантних посад у 2021 році

7.7 Наказ про допуск до участі у конкурсному відборі

7.8 Наказ про склад кваліфікаційної комісії

7.9 Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу у 2023 році

7.10 Конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу у 2023 році

7.11 Наказ про допуск до участі у конкурсному відборі на професорсько-викладацькі посади Університету у 2023 році

7.12 Наказ про склад кадрової комісії у 2023 році

7.13 Положення про проведення конкурсного відбору

7.14 Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу_осінь_2023

7.15 Наказ про склад кваліфікаційної комісії_осінь 2023

7.16 Наказ про допуск до участі у конкурсному відборі_осінь 2023