Обрати сторінку

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

6 Документи, пов’язані з організацією освітнього процесу

6.1 Положення про організацію освітнього процесу

6.1.1 Порядок проведення атестації в дистанційному режимі

6.2 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу (у тому числі положення про його проведення)

6.2.1 Положення про організацію ректорського контролю якості навчання

6.2.2 Порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності кафедр та факультетів

6.2.3 Порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

6.2.4 Положення про конкурс кращій лектор

6.2.5 Положення про комісію ректорського контролю педагогічної майстерності НПП 

6.3 Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі на вакантні місця навчання за державним замовленням в ДВНЗ УДХТУ

6.4 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

6.5 Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

6.6 Положення про стипендіальні комісії

6.7 Правила призначення академічних стипендій

6.8 Положення про призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам

6.9 Положення про порядок виготовлення документів про вищу освіту

6.10 Положення про відкриття, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм в ДВНЗ УДХТУ 

6.11 Положення про дистанційне навчання в ДВНЗ УДХТУ 

6.12 Положення про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті в ДВНЗ УДХТУ

6.13 Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів в ДВНЗ УДХТУ

6.14 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності університету та якості вищої освіти

6.15 Положення про розробку робочих програм

6.16 Положення про академічну доброчесність

       6.17 Порядок опитування учасників освітнього процесу

       6.18 Положення про гаранта освітньої програми

       6.19 Положення про порядок перевірки академічних текстів на плагіат

       6.20 Порядок формування інституційного репозитарію