Обрати сторінку

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Статут ДВНЗ УДХТУ

1.1 Проект Статуту Університету

1.2. Проект положення про комісію з трудових спорів

Колективний договір

3 Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

3.1 Положення про вчену раду

3.1.1 Регламент роботи вченої ради

3.1.2 Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

3.1.3 Протоколи засідання вченої ради

3.1.4 Рішення вченої ради

3.2 Положення про раду з гуманітарного виховання

3.3 Положення про науково-методичну раду

4. Структура університету

4.1 Наказ № 130 від 30.06.2020 р

4.2 Структура університету (схема)

4.3 Додаток до схеми

5 Положення про структурні підрозділи

5.1 Положення про факультет

5.2 Положення про кафедру

6 Документи, пов’язані з організацією освітнього процесу

6.1 Положення про організацію освітнього процесу

6.1.1 Порядок проведення атестації в дистанційному режимі

6.2 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу (у тому числі положення про його проведення)

6.2.1 Положення про організацію ректорського контролю якості навчання

6.2.2 Порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності кафедр та факультетів

6.2.3 Порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

6.2.4 Положення про конкурс кращій лектор

6.2.5 Положення про комісію ректорського контролю педагогічної майстерності НПП 

6.3 Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі на вакантні місця навчання за державним замовленням в ДВНЗ УДХТУ

6.4 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

6.5 Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

6.6 Положення про стипендіальні комісії

6.7 Правила призначення академічних стипендій

6.8 Положення про призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам

6.9 Положення про порядок виготовлення документів про вищу освіту

6.10 Положення про відкриття, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм в ДВНЗ УДХТУ 

6.11 Положення про дистанційне навчання в ДВНЗ УДХТУ 

6.12 Положення про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті в ДВНЗ УДХТУ

6.13 Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів в ДВНЗ УДХТУ

6.14 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності університету та якості вищої освіти

6.15 Положення про розробку робочих програм

6.16 Положення про академічну доброчесність

       6.17 Порядок опитування учасників освітнього процесу

       6.18 Положення про гаранта освітньої програми

       6.19 Положення про порядок перевірки академічних текстів на плагіат

       6.20 Порядок формування інституційного репозитарію

7 Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору

7.1 Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

7.2 Перспективний план науково-педагогічної діяльності

7.3 Конкурс на заміщення вакантних посад у 2020 році

7.4 Конкурс на заміщення вакантних посад у 2021 році

7.5 Порядок подання документів на конкурс на заміщення вакантних посад у 2021 році

7.6 Наказ про допуск до участі у конкурсному відборі у 2021 році

7.7 Конкурс на заміщення вакантних посад у 2021 році

7.8 Наказ про допуск до участі у конкурсному відборі

7.9 Наказ про склад кваліфікаційної комісії

8 Положення про студентське самоврядування

9 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних

10 Звіт про виконання умов контракту ректора ДВНЗ УДХТУ

11 Положення про студентське наукове товариство

12 Інформаційний список друкованих матеріалів для керівного складу університету

13 Порядок підготовки, виготовленння та видачі академічних довідок

14 Інформація про можливість доступу маломобільних груп (абітурієнтів, студентів) населення до навчальних приміщень.

15 Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

16 Договір по найму житлового приміщення гуртожитку

17 Положення про користування гуртожитками

18 Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій

19 Положення про попередження і протидію сексуальним домаганням та дискримінації

20 Правила внутрішнього розпорядку трудового розпорядку для працівників та здобувачів вищої освіти ДВНЗ УДХТУ