Обрати сторінку

КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ І ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Опитування здобувачів освіти бакалаврату та магістратури
зі спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія» (вибірковий блок ХДК)

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування студентів бакалаврату та магістратури щодо навантаження, методів навчання, критеріїв оцінювання та якості освітньої програми спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія» в рамках вибіркового блоку ХДК. Метою опитування було визначити, проаналізувати та поширити кращі практики організації освітньої діяльності. Опитування проводилося шляхом online-анкетування анонімно та на добровільних засадах. В опитуванні взяли участь студенти груп ХДК 3-5 курсів. Результати опитування були проаналізовані і обговорені на засіданні кафедри. Прийнято рішення взяти до уваги зауваження і пропозиції студентів та посилити з ними роз’яснювальну і профорієнтаційну роботу.

 

Результати анкетування студентів 3-го курсу і коментарі викладачів кафедри:

 1. Як Ви ставитесь до проведення комп’ютерного тестування на заключному етапі вивчення кожної дисципліни?

37,5% студентів дали відповідь, що негативно, бо це створює додаткове навантаження на студента. Але ж очевидно, що тестування дає можливість оперативно перевірити знання студентів і особливо на заключному етапі вивчення дисципліни. Очевидно, хто не вчився впродовж семестру, тому потрібен час для підготовки до тестів, тобто саме такий студент отримує додаткове навантаження.

 1. Чи вистачає Вам часу для самостійної пізнавальної діяльності при вивченні дисциплін?

50% – так, 50% – ні. Якщо половині студентів вистачає часу, а половині – ні, то виникає питання чим займаються ті, яким не вистачає часу? Працюють? Але ж в навчальному плані студентів не передбачено час на роботу під час навчання. Тобто студент не повинен витрачати час, який заплановано міністерством на навчання, на вирішення своїх особистих питань. Студенти, яким не вистачає часу на самостійну пізнавальну діяльність, повинні переглянути свої графіки і виділити додатковий час на навчання. Університет не може скоротити навчальні плани.

 1. Як Ви вважаєте, кількість іспитів на кожній сесії є оптимальною?

62,5 % -ні, краще їх було не більше трьох. Так, зазвичай кількість іспитів під час сесії – три. Для студентів оптимальним завжди є мінімальна кількість іспитів. Однак для підготовки бакалаврів із високим професійним рівнем необхідно проводити контроль знань із найбільш важливих дисциплін. Саме виходячи із цієї логіки обрані дисципліни, іспити за яких винесені на сесію.

 1. Як на Вашу думку, проведення письмового контролю знань збільшує здатність до засвоєння матеріалу за дисципліною?

37,5 % – задовільно, 37,5 % – скоріше погано, 25 % – скоріше добре. Письмовий контроль вимагає більшої уваги та в незначній мірі підвищує навантаження на студента, тому студент суб’єктивно вважає, що проведення письмового контролю не збільшує здатність до засвоєння матеріалу.

 1. Форми контролю (екзамени та заліки) різноманітні, зрозумілі, цікаві, нестандартні.

37,5% – так,  62,5 % – ні. В умовах недостатньої кількості аудиторних годин (з причини їх перерахунку у бік скорочення на неповні групи) викладачі використовують саме стандартні форми контролю (іспит, тестування). Ці форми контролю призначені для остаточного контролю знань за дисциплінами. Про які нестандартні форми контролю йде мова? Наприклад, в формі кросвордів!?

 1. Науково-педагогічними працівниками здійснюється аргументація та коментування отриманих програмних результатів навчання.

50% – так, 50%. – ні. Викладачі найчастіше використовують не термін «програмні результати аналізу», а аргументують та коментують конкретні результати навчання.

 1. Вкажіть форми контрольних заходів, які дозволяють найбільш результативно перевірити досягнення програмних результатів навчання

12,5% – реферат, 22,5 – тестування, 12,5% – іспит, контрольна робота і т.п. Широкий спектр відповідей студентів щодо найбільш результативних форм контрольних заходів відповідає різним типам пам’яті, стабільності нервової системи та комфортності проходження контрольних заходів.

 1. Ваші пропозиції до порядку повторного проходження підсумкових контрольних заходів».

50% опитуваних вважають, що студенту необхідно давати можливість переписати роботу, але за умов, що викладач покаже їх помилки та допоможе зрозуміти матеріал. Пояснення матеріалу, який студент не розуміє, відбувається на заняттях та консультаціях і в студентів є можливість поставити питання, які їх цікавлять. Після проведення підсумкових контрольних заходів за правилами міністерства переписувати роботу неможна.

 

Результати анкетування студентів 3-го курсу і коментарі викладачів кафедри:

 1. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної діяльності?

11% – так, 44% – частково, 44% – ні. Точка зору студентів щодо необхідності всіх дисциплін для професійної діяльності студентів фактично є суб’ективною та базується на тому, що студенти ще недостатньо обізнані із майбутньою професійною діяльністю. Для покращення ситуації необхідно рекомендувати викладачам приділяти більшу увагу висвітленню необхідності їх дисципліни для майбутньої професійної діяльності студентів. Студенти правильно відповіли, що вільний вибір дисциплін професійної підготовки реалізується частково. Однак це чітко пов’язано із тим, що в циклі професійної підготовки існують дисципліни так званого «ядра», які є обов’язковими для вивчення.

 1. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикли загальної та професійної підготовки?

33% – англійська мова. З точки зору необхідності англійської мови у подальшому має сенс доповнити цикл загальної підготовки іноземною мовою.

 1. Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з ОП підготовки фахівців Вашої спеціальності?

З 7-ми опитаних студентів 2 вказали, що нічого не потрібно видаляти, а 3 вказали на бажання видалити одну із дисциплін гуманітарного профілю. І лише 1 студент вказав на необхідність видалення такої дисципліни професійної підготовки, як «Основи проектування хімічних виробництв». Після майже 20 років існування спеціальності (а зараз  вибіркового блоку ХДК спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія»), склалася раціональна добірка фахових дисциплін, що забезпечують необхідні компетенції випускникам бакалаврам ХДК. Вилучення дисципліни «Основи проектування хімічних виробництв» неможливо, оскільки вона є обов’язковою компонентою циклу професійної підготовки. Ця дисципліна освітньо-професійної програми також  забезпечує  логічну послідовність вивчення дисциплін для достатньої підготовки студента для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (дипломного проекту).

 1. Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для Вашої спеціальності?

Серед 7 студентів, що пройшли опитування, 4 не вважають, що необхідно щось змінювати. Троє студентів вважають необхідним покращувати методичну роботу, додати сучасну літературу та збільшити практичну складову. Треба визнати, що 2-х річний  карантин та війна 2022 року унеможливили  якісну (а інколи і будь-яку) практичну підготовку з фахових дисциплін і з виробничої практики. Це об’єктивний факт. Очевидно, навчальні плани на дистанційне і очне навчання повинні відрізнятися з точки зору організації навчального процесу, наявності комп’ютерного забезпечення тощо.

 

Результати анкетування студентів 5-го курсу і коментарі викладачів кафедри:

 1. Скільки часу на тиждень Ви приділяєте самостійній підготовці до занять з дисциплін?

20% – 2 години, 80% – 2-4 години.  Відповіді незрозумілі. 20% студентів вказують на недостатність кількості часу для самостійної роботи при вивченні дисциплін. Можливо, треба збільшити кількість годин на самопідготовку?

 1. Як Ви вважаєте, збільшення кількості використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни підвищить їх якість?

80% – так, 20% – ні. Опитування на 5 курсі проходила група з 5 студентів, для якої аудиторне навантаження було всього 50% від запланованого навчальним планом. Наявність достатньої кількості аудиторних годин дала б можливість викладачам використовувати різноманітні інтерактивні методи навчання. На жаль, не завжди кількість (інтерактивних методів навчання) переходить в якість.

Опитування науково-педагогічних працівників
зі спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія» (вибірковий блок ХДК)

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування науково-педагогічних працівників щодо форм і методів навчання та освітньої, організаційної, інформаційної підтримки освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності та її популяризації зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» в рамках вибіркового блоку ХДК для освітньої програми бакалаврів. Результати анкетування наведені нижче.

 

Опитування науково-педагогічних працівників
зі спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія» (вибірковий блок ХДК)

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування науково-педагогічних працівників щодо форм і методів навчання та освітньої, організаційної, інформаційної підтримки освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності та її популяризації зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» в рамках вибіркового блоку ХДК для освітньої програми магістрів. Результати анкетування наведені нижче.

 

 Опитування здобувачів освіти магістратури
зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія»

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування випускників магістратури щодо форм і методів навчання та освітньої, організаційної, інформаційної підтримки освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності та її популяризації зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» для освітньої програми магістрів.

Основні результати анкетування:

Результати опитування були проаналізовані та обговорені на засіданні кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (протокол № 6 від 01 березня 2022 р.).

Викладачі кафедри акцентували увагу на наступних відповідях магістрів при їх анкетуванні:

1. Рекомендувати адміністрації університету збільшити долю часу на аудиторне вивчення спеціальних предметів, проведення лабораторних та практичних робіт.

2. Позитивні враження студентів під час навчання:

 • зацікавлені викладачі по профільним предметам,
 • гарне відношення викладачів до студентів,
 • відданість викладачів своїй справі та бажання навчити студентів по максимуму,
 • можливість відвідати виробництво і побачити всі процеси на власні очі,
 • наявність практичних занять,
 • сучасна система оцінювання знань (комп’ютерне тестування).

3. Чого не вистачає ДВНЗ УДХТУ:

 • опалення,
 • фінансування на оновлення та розширення оснащення лабораторій,
 • більше практики з профільних предметів,
 • залучення спеціалістів з реального виробництва.

Цитата з відповідей магістрів: «…Класні викладачі кафедри ХДК. Цю кафедру потрібно розвивати…!».

Прийнято рішення звернутися до адміністрації і вченої ради факультету з пропозицією обговорити побажання магістрів та розробити плани по їх можливій реалізації. Також надана пропозиція подати заявку ректору на подальшу заміну вікон в навчальних аудиторіях та проведення ремонтів у підтопленій лабораторії к.341. Прийнято рішення передати у навчальні лабораторії та організувати використання в лабораторних практикумах наступного обладнання: полярограф ПУ-1, установки для амперометричного і потенціометричного титрувань та сучасні моделі іономерів.

 Опитування здобувачів освіти магістратури
зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія»

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування випускників магістратури щодо форм і методів навчання та освітньої, організаційної, інформаційної підтримки освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності та її популяризації зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» для освітньої програми магістрів. Результати анкетування наведені нижче.

Результати опитування були проаналізовані та обговорені на засіданні кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (протокол № 6 від 7 березня 2023 р.).

Викладачі кафедри акцентували увагу на наступних відповідях магістрів при їх анкетуванні:

1. Позитивні враження студентів під час навчання:

 • якісне викладання дисциплін,
 • висококваліфіковані викладачі, що добре володіють як теоретичними знаннями дисциплін, так і практичними та з легкістю їх доносять до студентів, вміють зацікавити предметом викладання,
 • приємна атмосфера,
 • професійність, доцільність, знання,
 • навчання на кафедрі АХ і ХТХД та КЗ.

2. Чого не вистачає ДВНЗ УДХТУ:

 • більше практики з профільних предметів,
 • залучення спеціалістів з реального виробництва.

3. Чому Ви обрали ДВНЗ УДХТУ:

 • спеціальність пов’язана з косметичною галуззю;
 • за наявну спеціальність ХТ ХД та КЗ;
 • зацікавила спеціальність харчових добавок та косметичних засобів, зацікавило те що зможу сама виробляти косметику.

Прийнято рішення звернутися до випускників кафедри, що працюють в місті на виробництвах косметичних засобів та харчових добавок, з пропозицією приєднатися до заходів в форматі «круглих столів» та поділитися зі студентами своїм досвідом та переліком проблем, які фахівець ХДК вирішує в процесі своєї діяльності на виробництві.

 Опитування здобувачів освіти магістратури
зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія»

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування здобувачів 2 курсу магістратури щодо якості освітньої програми зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» для освітньої програми магістрів. Результати анкетування наведені нижче.

Результати опитування були проаналізовані та обговорені на засіданні кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (протокол № 5 від 3 січня 2023 р.).

Викладачі кафедри акцентували увагу на наступних відповідях магістрів при їх анкетуванні:

 • рекомендувати ввести більше практики, особливо на виробництві;
 • додати більше лабораторних та практичних робіт по спеціальності;
 • збільшити кількість годин при викладанні основних дисциплін;
 • розширити перелік дисциплін загальної та спеціальної підготовки для самостійного вибору студентом.

Прийнято рішення активізувати роботу з укладання договорів на виробничу практику студентів. Відмічено, що об’єктивні труднощі полягають в тому, що підприємства хочуть мати оплату за роботу зі студентами при проходженні ними практики. Запропоновано підключати студентів для пошуку місць практики. Обговорено можливості кафедри вносити зміни до навчальних планів з метою підвищення кількості годин на проведення лабораторних та практичних робіт по спеціальності, для викладання основних дисциплін та розширення кількості дисциплін, що пропонуються для самостійного вибору студентами. Відмічено, що наразі ці питання збалансовані і зміни до навчального плану не потрібні.

 Опитування роботодавців випускників
зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія»

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування роботодавців щодо професійної підготовки та потреби у випускниках Університету спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія».

Результати опитування наведені нижче.

Результати опитування були проаналізовані та обговорені на засідання кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (протокол № 6 від 07 березня 2023 р.).

Основні висновки:

1. З точки зору роботодавців на ефективність професійної діяльності фахівця та його кар’єрне зростання впливають (результати представлено за рейтингом значущості зверху вниз):

 • націленість на кінцевий результат (86%);
 • рівень базових (професійних) знань і навичок (80%);
 • здатність працювати в колективі, команді (78%);
 • ерудованість, загальна культура, комунікабельність (73%);
 • стратегічне мислення (69%);
 • володіння інформаційними та комунікаційними технологіями (69%);
 • націленість на кар’єрне зростання і професійний розвиток (64%);
 • здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці (63%);
 • рівень загальнотеоретичної підготовки (60%);
 • навички управління персоналом, колективом (57%);
 • навички ведення ділової документації (50%).

2. На жаль, задоволені рівнем професійної підготовки випускників ДВНЗ УДХТУ лише 87 % роботодавців. Однак, в прийомі на роботу випускників ДВНЗ УДХТУ зацікавлені всі 100 % роботодавців, що пройшли анкетування!

3. Роботодавці відзначили ДВНЗ УДХТУ наступними показниками (результати представлено за рейтингом значущості зверху вниз):

 • якість професорсько-викладацького складу (87 %);
 • якість освітніх послуг (80 %);
 • використання новітніх, інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців (75%);
 • ділова репутація, імідж закладу (73 %);
 • зміст навчальних програм (73 %);
 • ерудованість, загальна культура, комунікабельність (71%);
 • конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг (67 %);
 • наявність стратегічного мислення (67%);
 • рівень загальнотеоретичної підготовки (64 %);
 • здатність працювати в колективі, команді (64 %);
 • ведення ділової документації (63%);
 • навички управління персоналом, колективом (60%);
 • рівень базових (професійних) знань і навичок (57 %);
 • націленість на кінцевий результат (57%);
 • здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці (57%);
 • націленість на кар’єрне зростання і професійний розвиток (57%);
 • володіння інформаційними та комунікаційними технологіями (57%);
 • вміння працювати з технічною документацією (55 %);
 • рівень матеріально-технічної бази університету (50%).

4. Приймати участь у навчанні студентів, проведенні відкритих лекцій та семінарів – виявили бажання 53% опитаних роботодавців та 60% з них хотіли б приймати участь у формуванні освітніх програм.

Прийнято рішення запросити роботодавців в галузі харчових добавок та косметичних засобів на «Ярмарку професій», який щорічно проводить університет, та провести окрему їх зустріч зі студентами кафедри з метою обговорення результатів анкетування роботодавців щодо професійної підготовки студентів за спеціальністю «161 Хімічні технології та інженерія».

 Опитування науково-педагогічних працівників
зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» (вибірковий блок ХДК)

 На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування науково-педагогічних працівників щодо форм і методів навчання та освітньої, організаційної, інформаційної підтримки освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності та її популяризації зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» в рамках вибіркового блоку ХДК для освітньої програми бакалаврів.

Результати анкетування наведені нижче.

Результати опитування були проаналізовані та обговорені на засідання кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (протокол № 6 від 07 березня 2023 р.).

Основні висновки:

 1. 85 % опитаних викладачів вважає, що проведення комп’ютерного тестування у процесі вивчення кожної дисципліни покращує якість знань студентів.
 2. Більшість викладачів має можливість використовувати необхідні форми та методи навчання у своїй роботі.
 3. Всі викладачі кафедри вважають, що лабораторні та практичні роботи сприяють засвоєнню знань, отриманих за лекційними курсами.
 4. Впровадження дистанційного навчання в освітній процес покращує засвоєння студентами матеріалу за дисципліною, але дистанційне навчання має сенс використовувати при неможливості проведення занять офлайн (військові дії, епідемії, карантин, тощо).
 5. Інтерактивні методи навчання допомагають вивчити матеріал, але тільки 71% вважає, що збільшення їх кількості сприятиме підвищенню якості.

 

 Опитування науково-педагогічних працівників
зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» (вибірковий блок ХДК)

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування науково-педагогічних працівників щодо форм і методів навчання та освітньої, організаційної, інформаційної підтримки освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності та її популяризації зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» в рамках вибіркового блоку ХДК для освітньо-професійної програми магістрів..

Результати анкетування наведені нижче.

Результати опитування були проаналізовані та обговорені на засідання кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (протокол № 6 від 07 березня 2023 р.).

Основні висновки:

 1. 100 % викладачів кафедри вважають, що лабораторні та практичні роботи підвищують якість знань студентів.
 2. Інтерактивні методи навчання використовують в роботі всі викладачі кафедри, оскільки вони допомагають вивчити матеріал дисципліни.
 3. Лише 85 % опитаних вважає, що комп’ютерне тестування у процесі вивчення кожної дисципліни сприяє вивченню дисципліни.
 4. Інформаційна підтримка освітнього процесу і науково-дослідницької діяльності (репозиторій університету та наявність електронних варіантів друкованих форм) задовольняє 85 % викладачів.
 5. Викладачі вважають, що якість практичної підготовки студентів за освітньою (професійною) програмою є високою.
 6. На кафедрі проводяться заходи щодо популяризації академічної доброчесності, курсові та дипломні роботи студентів перевіряються на плагіат, 70% опитаних викладачів вважає, що це підвищить якість робіт, але при цьому 57 % вважає, що все-таки існує можливість обійти систему перевірки. Всі викладачі вважають, що при виявленні плагіату доцільним є повторне проходження оцінювання.

 

 Опитування здобувачів освіти
щодо навантаження, методів навчання, критеріїв оцінювання та якості освітньої програми

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування здобувачів освіти 3-5 курсів щодо навантаження, методів навчання, критеріїв оцінювання та якості освітньої програми спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» в рамках вибіркового блоку ХДК
.

Результати анкетування студентів 3 курсу

Результати анкетування були обговорені та затверджені на засіданні кафедри аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів від 11 квітня 2023 р (протокол № 7).

Основні висновки:

 1. Студентів задовольняє чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання навчання, система накопичення балів доступна та прозора, оцінювання знань, умінь та навичок відбувається об’єктивно.
 2. На думку студентів відведеної кількості дисциплін, що викладаються протягом семестру є достатньо, а 83% опитаних вважає достатньою кількість годин аудиторної роботи на тиждень.
 3. 50% опитаних вважає, що елементи дистанційного навчання допомагають краще опанувати предмет.
 4. Студентам вистачає часу для самостійної пізнавальної діяльності при вивченні дисциплін, але при цьому на тиждень більшість (66 %) приділяє самостійній підготовці до занять 2-4 години, 17 % – більше 4 годин, 17 % – 1 год.
 5. 50% опитаних працює самостійно 2-3 рази на тиждень, 33% – більше 3 разів, а 17% – щодня.
 6. На думку студентів щодня для підготовки до занять необхідно витрачати: 2-4 години – 17%, 2 години – 67%, менше години – 17%.
 7. Навчальних аудиторних годин достатньо для вивчення дисциплін загальної підготовки – 66%, при цьому професійної підготовки – не достатньо (83%), практик та курсових протягом одного навчального року – достатньо відповідно для 50% та 83%.
 8. Екскурсії на різні виробництва, майстер класи та зустрічі з працедавцями сприяють підвищенню рівня знань – вважають 83%, а наглядні та практичні методи підвищують якість лекцій та практик – 100 %.
 9. Лабораторні та практичні роботи допомагають засвоїти матеріал лекції – 100%, а що письмовий контроль знань збільшує здатність до засвоєння матеріалу – вважає тільки 50%.
 10. Більшість опитаних студентів (67%) вважає, що найбільш результативним способом перевірки знань є тестування та контрольна робота.

Результати анкетування студентів 4 курсу

Результати анкетування були обговорені та затверджені на засіданні кафедри аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів від 11 квітня 2023 р (протокол № 7).

Основні висновки:

 1. Лише 75% опитаних студентів вважають, що зміст освітньої програми є достатнім для успішної роботи за фахом. Разом з цим 50% студентів вважають рівень отриманих знань та умінь є достатньо високим.
 2. 100% опитаних вважають, що чесність та прозорість оцінювання знань достатньо висока.
 3. 38 % опитаних вважають, що проходження виробничих і переддипломних практик сприяло підвищенню знань та практичних навичок.
 4. На вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету вказало лише 50% студентів.
 5. Методами навчання і викладанням ОП повністю задоволені 38%, а 62 % – частково.
 6. Очікування ОП співпали з її реальним змістом у 12 %, а в 63 % – частково.
 7. Цикл загальної підготовки необхідно доповнити: 13 % – більше вивчення іноземної мови, 13% –іноземна мова більше ніж рік, 13% – історія України.
 8. Цикл професійної підготовки необхідно доповнити: Excel, 1С та програмування – 13%.
 9. 50% опитаних вважають, що логіка викладання дисциплін послідовна, а 38% – частково.
 10. Обсяг практичної підготовки вважають достатнім 50%, а 25 % – частково.
 11. Є рекомендація, більше давати студентам посібників та методичних вказівок, необхідних для вивчення дисциплін, додати більше практичних занять та книжок українського видання.

Результати опитування студентів 5 курсу

Результати анкетування були обговорені та затверджені на засіданні кафедри аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів від 11 квітня 2023 р. (протокол № 7).

Основні висновки:

 1. Студентів задовольняє чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання навчання, система накопичення балів зрозуміла, доступна та прозора.
 2. Всі опитані вважають, що кількість годин на тиждень аудиторної роботи є достатньою, кількість навчальних годин (аудиторних) для вивчення дисциплін загальної та професійної підготовки є достатньою, кількість дисциплін, що викладаються протягом семестру є достатньою, практик та курсових – достатньо для 60% опитаних, кількість іспитів є оптимальною для 80%.
 3. 80% студентів вважають, що оцінювання знань, умінь та навичок відбувається об’єктивно.
 4. Комп’ютерне тестування на заключному етапі вивчення кожної дисципліни 80% студентів сприймає позитивно, оскільки це дозволяє об’єктивно перевірити свої знання, а 20% вважають, що краще його проходити вдома, а не на аудиторному занятті.
 5. Для самостійної пізнавальної діяльності при вивченні дисциплін часу вистачає 80%, при цьому на тиждень самостійній підготовці до занять 60 % приділяє 2-4 години, 20% – більше 4 годин, 20 % – 1 годину; 60% опитаних студентів 2-3 рази на тиждень працює самостійно, 20% – щодня, а 20% – більше 3 разів.
 6. Для підготовки до занять необхідно витрачати щодня 2-4 години – вважає 60%, менше 1 години – 40%.
 7. 100 % опитаних вважає, що лабораторні та практичні допомагають засвоїти матеріал лекцій, а 60% опитаних вважає, що екскурсії на різні виробництва, майстер класи, зустрічі з працедавцями сприяють підвищенню рівня знань, наглядні та практичні методи підвищують якість читання лекцій та проведення практик.
 8. На думку 60% тестування є оптимальною формою контрольних заходів, що дозволяє найбільш результативно перевірити досягнення програмних результатів навчання, 20% – контрольна робота, 20% – іспит.

Кафедра розглянула критичні зауваження студентів та внесла за результатами проведених опитувань зміни в ОПП бакалаврів та магістрів. Також кафедрою розглянуті питання з організації виробничої практики студентів.

 Опитування випускників бакалаврату
зі спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія»
(вибірковий блок ХДК)

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів проведено опитування випускників бакалаврату 2022-2023 щодо якості освітньоїпрограми спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія» в рамках вибіркового блоку ХДК.

Результати опитування наведені нижче

Результати опитування були проаналізовані та обговорені на засіданні кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (протокол № 9 від 6 червня 2023 р.).

Викладачі кафедри акцентували увагу на наступних відповідях бакалаврів при їх анкетуванні:

 1. Позитивні враження студентів під час навчання:
  – відкритість викладацького колективу, які завжди готові допомогти;
  – висококваліфіковані викладачі кафедри ХДК, які хочуть і дають реальні знання;
  – зацікавлене ставлення викладачів до навчання студента.
 2. Чому ви обрали ДВНЗ УДХТУ:
  – оскільки прагнула вивчати програму ХДК;
  – хотів розвиватись у галузі, пов’язаною з хімією;
  – мав бажання працювати з обладнанням на підприємствах;
  – є перспективи.
 3. Чим ДВНЗ УДХТУ відрізняється від інших ВНЗ?
  – УДХТУ являється єдиним спеціалізованим ВНЗ в області хімічних технологій;
  – викладачі УДХТУ зацікавлені у навчанні студентів.
 4. 70% опитаних рекомендували б своїм друзям навчатися у ДВНЗ УДХТУ.