Обрати сторінку

КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ І ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Кафедра аналітичної хімії була заснована в 1930 р.  До 1941 р. кафедру очолював професор А.Н. Занько. Основним науковим напрямком кафедри в той час були фізико-хімічні методи аналізу чорних та кольорових металів і сплавів. Були удосконалені методи потенціометрії, полярографії і фотометрії з використанням дитизону і деяких інших органічних реагентів.

 

З 1945 до 1950 р. кафедрою завідував кандидат хімічних наук, доцент Т.А. Бутенко. Під його керівництвом отримали розвиток методи амперометричного визначення. Методики амперометричного визначення алюмінію (Г.Е. Бєклєшова) в наш час стали класичним прикладом в навчальній літературі з інструментальних методів аналізу.

 

З 1950 до 1980 р. кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Ю.І. Усатенко. Цей період діяльності кафедри був дуже плідним. Починаючи з 50-х років кафедра швидко зростала як кількісно так і науково. У 1956 р. на кафедрі відкрита аспірантура, а в 1964 р. – докторантура.
Наукові інтереси співробітників кафедри за цей період включали різноманітні напрямки аналітичної хімії. Для розкладання руд та агломератів вперше замість сплавлення використано спікання з мінімальною кількістю реагентів. Аналогічно аналізувалось і багато інших матеріалів: зразки шамоту, польового і плавикового шпату, мартенівських шлаків, які містять хром (Е.А.Климкович, Н.П.Федаш). Цикл робіт був присвячений пошуку нових титрантів для амперометричних титрувань і вивченню їх хіміко-аналітичних властивостей: комплексонів (М.А.Виткина), тіосечовини і її похідних (А.И.Толубара, Л.В.Нашиванько, А.С. Сухоручкина), дитіокарбамінатів і їх аналогів (Ф.М.Тулюпа, К.А.Уваровa, С.В.Галушко), 8-меркаптохіноліну (В.І.Супрунович, В.В.Величко), меркаптотіопіронів (О.М. Аришкевич), тіоаналіда (Т.В. Залгорська), унітіолу і його похідних (Е.Ф. Даниленко), тіосаліцилової кислоти (Л.В. Крюкова) та ін. Проблемам фотометричних методів кількісного визначення деяких благородних металів з використанням нових органічних реагентів присвячені розробки І.С. Панченка, Н.Г. Федорової, Н.І. Шевченко та ін. Всі вони успішно захистили кандидатські дисертації. Багато ефективних методів аналізу, розроблених вченими кафедри, були атестовані і затверджені як стандартні, результати науково-дослідних робіт впроваджені на підприємствах і в лабораторіях НДІ.

З 1964 р. фундаментальні дослідження з хіміко-аналітичних властивостей сульфурвмісних реагентів, їх комплексів, вольтамперометрії і вольтамперометричному титруванню проводили окремі групи дослідників, під керівництвом докторантів, які працювали над проблемами:

  • Ф.М.Тулюпа – «Хіміко-аналітичні властивості дитіокарбамінатів і їх комплексів з металами» (аспіранти: В.С.Баркалов, В.А.Павличенко, Л.В.Нашиванько, Л.М.Ткачева, З.Ф.Гарус, Р.М.Шароніна, Л.Ф.Швидка та ін.).
  • О.М.Аришкевич – «Меркаптотіопірони в аналітичній хімії» (аспіранти: Л.М.Куценко, А.И.Шидловська, Л.Ф.Дяченко, А.Г.Ахметшин, А.А.Галлай, А.М.Сурмий та ін.).
  • В.І.Супрунович – «Різнолігандні і різнометальні комплекси з сульфур- і нітрогенвмісними реагентами в електротитриметричних методах аналізу речовин» (аспіранти: Ю.І.Шевченко, І.Л.Плаксієнко, С.М.Пиріжок, Т.П.Ямнова, Л.І.Сущинський, Л.А.Головко, Т.М.Авдієнко, Ж.Б.Куліковська, М.В.Манзюк та ін.).

За роки керівництва кафедрою професором Ю.І.Усатенком була створена нова наукова школа, з якої вийшли 3 доктора наук (Ф.М.Тулюпа, О.М.Аришкевич, В.І.Супрунович) і більше 60 кандидатів наук.

 

З 1980 до 1982 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент В.І. Cупрунович. В цей час була підготовлена до захисту її докторська дисертація. Після 1982 р. Вікторія Іванівна працює професором кафедри. Вона проводить велику наукову і методичну роботу, активно займається підготовкою аспірантів. Під її науковим керівництвом захищають дисетрації аспіранти і викладачі кафедри  Ю.І.Шевченко,  І.Л.Плаксієнко,  Т.П.Ямнова, Л.І.Сущинський, Т.М.Авдієнко,     О.В.Павлова та ін.

З 1982 р. до 1989 р. кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Є.А.Нечаєв, відомий вчений в області електрохімії і хемосорбційних процесів. Серед наукових досягнень проф. Нечаєва Є.А. слід відмітити те, що він вперше експериментально і теоретично довів, що правило академика П.А. Ребіндера про неможливість адсорбції полярних сполук з полярних розчинників не є універсальним. Вперше було показано, що такі неочікувані ефекти зумовлені хемосорбційними процесами. Знайдені проф. Нечаєвим Є.А. екстремальні залежності адсорбційної енергії від потенціалу іонізації органічних сполук знайшли широке впровадження в теорії і практиці різноманітних явищ, пов’язаних з процесами адсорбції. Під керівництовм проф. Нечаєва Є.А. захищає кандидатську дисертацію Ніколенко М.В.

З 1989 до 2000 р. кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Ф.М.Тулюпа. Наукові інтереси співробітників кафедри за цей період включали різні напрямки аналітичної хімії. Це і пошук нових титрантів для амперометричного титрування та вивчення їх хіміко-аналітичних властивостей, вивчення проблеми кількісного визначення благородних металів з використанням органічних розчинників. На кафедрі під керівництвом проф. Тулюпи Ф.М. в цей час захищають дисертаційні роботи Колос О.В.та Вашкевич О.Ю.

З 2000 по 2015 р. кафедру очолював доктор хімічних наук, професор В.І.Ткач. Науковий напрям кафедри розширено дослідженнями в області електрохімічного аналізу нітрогеновмісних лікарських та біоактивних речовин з використанням гетерополіаніонів структури Кеггіна. Під керіаництвом проф. Ткача В.І. захищають дисертації Мироняк М.О. та Волнянська О.В. На кафедрі відкривається випускова спеціальність «Хімічні технології харчових добавок і косметичних засобів». Викладачі кафедри (професори Тулюпа Ф.М. і Супрунович В.І., доценти Верба А.М., Авдієнко Т.М., Ніколенко М.В., Бубель Т.О., Кольцюва О.Г., асистенти Гиренко А.О., Мироняк М.О. та ін.) освоюють нові навчальні дисципліни, розробляють лекції та практикуми для спецкурсів з хімії і технології харчових добаваок та косметичних засобів.

.

З 2015 р. кафедру очолює доктор хімічних наук, професор М.В.Ніколенко. Науковий напрям кафедри доповнюється дослідженнями закономірностей гомогенних і гетерогенних хімічних процесів з метою їх використання при розробці багатокомпонентних матеріалів і методів їх контролю. Ніколенко М.В. на кафедрі аналітичної хімії з 1983 р.: спочатку аспірантом, а потім працював асистентом, доцентом, а після захисту докторської дисертації у 2004 р. – професором. З 2007 р. працював завідувачем кафедри загальної хімічної технології УДХТУ, а з 2011 р. по 2015 р. – першим проректором університету. Проф. М.В.Ніколенко ініціює роботу з отримання ліцензії МОН України на підготовку студентів за заочною формою навчання і з 2016 р. на кафедрі розпочалася підготовка магістрів-заочників за професійним спрямуванням «Хімічні технології харчових добавок і косметичних засобів». Переглянута і розширена програма підготовки фахівців ХДК, розроблені нові спецкурси та лабораторні практикуми. Активізується співробітництво кафедри зі спорідненими кафедрами ВНЗ України у Львові, Харкові та Києві. У 2017 р. кафедра вступає до Асоціації «Парфумерія та Косметика України» і активно співпрацює з нею. Студенти кафедри неодноразово стають переможцями конкурсів, які щорічно проводить Асоціація парфумерії та косметики. У 2018 р. на кафедрі відкривається нова освітня програма для магістрів “Аналітичний контроль у виробництві харчової і косметичної продукції”. З цього ж року значно підвищується рівень комп’ютеризації навчального процесу – у кожній аудиторії кафедри встановлено комп’ютери для проведення практичних занять, тестових випробувань та статистичних розрахунків. На кафедрі налагоджено обладнання для проведення хімічних аналізів методами класичної полярографії, інверсійної вольтамперометрії, високоефективної рідинної хроматографії, спектрофотометрії, амперометрії, потенціометрії та ін.

В теперішній час співробітники кафедри постійно працюють над вдосконаленням навчального процесу і проводять активні наукові дослідження. Постійно оновлюються методичні розробки з дисциплін «Аналітична хімія» та «Інструментальні методи аналізу», розробляються нові спецкурси для бакалаврів і магістрів професійного напряму з хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів.