+38 (056) 746-27-21, Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

адреса: к. 213 або 214, головний корпус, просп. Гагаріна, 8 , м. Дніпро, 49005
тел.: +38 (056) 746-14-52
e-mail: inorg_chem@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра за наступною галуззю знань:

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Освітньо-професійна програма “Хімія харчових продуктів” підготовки бакалавра за спеціальністю 102 Хімія

У нашій країні постійно розширюється виробництво харчових продуктів. Якість продукції визначається сучасним рівнем виробництва, керівництво яким повинні здійснювати висококваліфіковані спеціалісти. На конкурентоздатність підприємства суттєво впливає рівень підготовки кадрів, які мають профільну освіту. Наразі такі виробництва Дніпровського і сусідніх регіонів потребують задоволення зростаючих потреб у кваліфікованих кадрах. Підготовка спрямована на вивчення студентами дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців із широким доступом до працевлаштування, здатних розв’язувати складні нестандартні хімічні та прикладні задачі, застосовувати у професійній діяльності навички і компетентності, набуті під час навчання, використовувати отримані професійні компетентності при розв’язанні спеціалізованих задач в галузі хімії, в тому числі, хімії харчових продуктів

Спеціальна освіта з хімії зі спеціалізацією в галузі хімії харчових продуктів та отримання компетентностей, необхідних для присвоєння кваліфікації викладача хімії. Акцент робиться на

 • оволодіння теоретичними основами сучасної хімії; сучасними методами встановлення структури та будови хімічних речовин; методологією проведення хімічного синтезу та аналізу;
 • опанування професійними навичками роботи на сучасному обладнанні;
 • вміння застосовувати набуті навички при вирішенні нестандартних хімічних та прикладних задач;
 • здатність використання здобувачами отриманих професійних компетентностей при розв’язанні спеціалізованих задач в галузі хімії, в тому числі, хімії харчових продуктів;
 • прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, використовуючи новітні підходи;
 • формування компетентностей, необхідних для викладача хімії у закладах середньої освіти.

Ключові слова: хімія, бакалавр, хімія харчових продуктів, викладач хімії.

Освітньо-професійна програма бакалавра з хімії передбачає наступні професійні акценти оволодіння знаннями зі спеціальності «Хімія»;

 • оволодіння методологією проведення хімічного синтезу та аналізу;
 • здатність до використання спеціального програмного забезпечення, інформаційних технологій;
 • розв’язання актуальних задач і проблем, прийняття ефективних професійних рішень в галузі хімії, в тому числі, хімії харчових продуктів;

формування у здобувачів компетентностей, необхідних для присвоєння (в установленому порядку) професійної кваліфікації викладача хімії у закладах середньої освіти.

Програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних і достатніх для професійної діяльності в галузі хімії, в тому числі, хімії харчових продуктів, а також для професійної діяльності викладача хімії у закладах середньої освіти.

Програма передбачає вивчення іноземної мови протягом чотирьох семестрів та факультативне – протягом трьох семестрів, вивчення спеціалізованих дисциплін проходження навчальної, навчально-виробничої і педагогічної практик.

Програма містить блок навчальних дисциплін педагогічно-психологічного спрямування у варіативній складовій, а також передбачає набуття компетентностей в таких предметних областях як теоретичні і психолого-педагогічні основи управління процесом навчання, зміст та принципи викладання хімії.

Особливу увагу в програмі приділено лабораторному практикуму, що дозволить здобувачам разом з виробничою практикою отримати необхідні практичні навички роботи в своїй галузі.

Програма передбачає формування у здобувачів компетентностей, необхідних для присвоєння професійної кваліфікації викладача хімії у закладах середньої освіти.

Професійна діяльність в галузі:

 • хімічних досліджень у відділах та лабораторіях наукових установ; Займатися розробкою нових хімічних технологій та вивченням нових речовин в рамках фундаментальних досліджень в науково-дослідних установах;
 • хімічного аналізу, контролю та синтезу в лабораторіях хімічних, харчових, фармацевтичних, нафтогазових та агрохімічних підприємств;
 • хімічної екології та контролю оточуючого середовища;

–         хімічного аналізу та контролю у лабораторіях метрології та стандартизації, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • завідувача виробництвом;
 • заступника директора з якості;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженера з контролю якості харчових продуктів;
 • майстра виробництва;
 • завідувача лабораторії;
 • викладача навчального закладу;
 • наукового співробітника.

Кафедра неорганічної хімії заснована в рік заснування університету (1930 рік) та має багаторічну історію.

Кафедра неорганічної хімії ДВНЗ «УДХТУ» відноситься до загальноосвітніх кафедр і забезпечує фундаментальні знання студентів усіх напрямків підготовки з загальної та неорганічної хімії. За навчальний рік на кафедрі проходять навчання близько 800 студентів, серед яких близько 650 денної та 150 заочної форми навчання.

Штат кафедри налічує 3 професора та 3 доценти.

Навчально-допоміжний персонал складається з завідувача лабораторією, 2 старших лаборантів та провідного інженера.

Під керівництвом проф. Штеменко О. В. на кафедрі проводять дослідження 4 аспіранти.

Кафедра неорганічної хімії є найпершою хімічною кафедрою, з якою зустрічаються студенти хіміко-технологічного університету, тому колектив кафедри окрім наукової та навчальної роботи приймає активну участь у вихованні та адаптації студентів першокурсників у ВНЗ.

Понад 40 років кафедра неорганічної хімії є організатором роботи унікальної у Придніпровському регіоні “Школі хіміка”, де актуальні питання хімічної науки розглядаються провідними вченими та викладачами університету, тим самим формуючи науковий світогляд талановитої учнівської та студентської молоді.

Колектив кафедри неорганічної хімії

Базуючись на традиціях та досвіді, накопиченому в минулі роки, кафедра взяла курс на подальше удосконалювання навчального процесу. Здійснюється велика робота з підготовки до друку та видання методичних вказівок до лабораторного практикуму та самопідготовки студентів, підготовлені 3 навчальних посібника з курсу неорганічної хімії. Під керівництвом д.х.н. О. В. Штеменка здійснюються наукові дослідження в галузі хімії комплексних і кластерних сполук рідкісних і розсіяних елементів. Робота підтримується Державним Фондом Фундаментальних Досліджень України і входить в координаційні плани Міністерства освіти та НАН України.

Результати досліджень доповідалися на Міжнародних конференціях в США, Німеччині, Китаї, Іспанії, Португалії, Франції, Австрії та інших країнах світу.

За час існування кафедри були захищені більш як 34 кандидатських та 5 докторських дисертацій.