+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

адреса: к. , механічний корпус,

Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-60

e-mail: power_eng@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:14 Електрична інженерія

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Освітня програма:

Теплоенергетика (ЕТТ)

     Кафедра акредитована IV рівнем. Сертифікат про акредитацію РД – IV № 046715 від 07.12.2009 року згідно з ліцензією серія АГ № 582563 від 10.11.2011 р.

     Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 осіб професорсько-викладацького складу, в тому числі: 3 професори, 7 доцентів, 1 асистент та старший викладач.

Кафедра енергетики

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою. При кафедрі функціонують лабораторії:

  • двигунів внутрішнього згоряння,
  • технічної термодинаміки,
  • гідравліки та гідравлічних машин,
  • енергозбереження.

     Наукова діяльність колективу кафедри орієнтована на підвищення ефективності використання паливних ресурсів, розробку, дослідження, відбір та впровадження раціональних джерел енергії, прогресивних теплотехнічних рішень, енергозберігаючих теплових схем на основі відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, геотермальної енергії та і н.), досконалих конструкцій теплотехнологічного обладнання, оптимальних режимів експлуатації і заходів модернізації енерготехнологічного устаткування (печі, парокотельні установки, теплообмінні апарати, холодильні та теплонасосні установки та ін.).

Кафедра постійно удосконалює навчальний процес використовуючи сучасні педагогічні технології, методики підготовки навчально-методичного забезпечення з використанням інформаційно-комунікаійних технологій.

Студенти кафедри приймають активну участь у науковій та науково-дослідній діяльності кафедри, у роботі наукових семінарів, конференцій різного рівня постійно підвищуючи цим свій професійний рівень. Самостійно обираюь актуальні напрямки досліджень своїх майбутніх диломних робіт та проектів. Отримані при цьому результати мають як наукове, так і прикладне значення.

Студенти кафедри готуються до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та науково-дослідної діяльності.

Нині колектив кафедри виконує значні держбюджетні і госпдоговірні роботи з енергозбереження за рахунок створення систем енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії із застосуванням сорбційних акумуляторів теплової енергії, інтенсифікації горіння та зниження шкідливих викидів за рахунок застосування низькотемпературної плазми, імпульсної подачі палива та окиснювача, моделювання та оптимізації процесів тепломасообміну.

За останні 5 років на кафедрі захищено 1 докторська, 3 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 підручники, 8 навчальних посібників, 2 монографії, десятки статей.