Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

 

Зміст освітньо-професійних програм за циклами підготовки

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня рограма – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова

2. Філософія

3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4. Вища математика

5. Інформаційні технології керування та проектування

6. Інформатика

7. Фізика

8. Правознавство

9. Економічна теорія

10. Історія української культури

11. Історія України

12. Безпека життєдіяльності

13. Спецрозділи вищої математики

14. Хімія

15. Екологія

1. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

2. Теоретична механіка

3. Теоретичні основи електротехніки

4. Основи охорони праці

5. Электротехнiчнi та конструкцiйнi матеріали

6. Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ

7. Гідрогазодинаміка

8. Технічна термодинаміка

9. Основи теплотехніки та енергетичні установки

10. Електричні апарати

11. Електричні машини

12. Основи електроприводу

13.  Електричні системи та мережі

14. Метрологія та електричні вимірювання

15. Споживачі електричної енергії

16. Електроенергетичні установки та системи

17. Електрична частина станцій та підстанцій

18. Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

19. Теорія автоматичного керування

20. Електропостачання промислових підприємств

21. Теоорія високих напруг

22. Монтаж та експлуатація електроустановок

23. Економіка енергетики

24. Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування

25. Відновлювані джерела енергії

26. Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці

27. Нагнітачі та теплові двигуни

28. Системи виробництва та розподіл енергоносіїв

29. Електроніка і мікросхемотехніка

30. Виробнича практика

31. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація

 

Спеціальність 144 – Теплоенергетика

Освітня рограма – Теплоенергетика

1. Історія України

2. Українська мова

3. Історія української культури

4. Філософія

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6. Вища математика

7. Спецпідрозділи вищої математики

8. Інфорпматика

9. Інформаційні технології керування та проектування

10. Фізика

11. Хімія

12. Екологія

13. Економічна теорія

14. Правознавство

1. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

2. Теоретична механіка

3. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

4. Основи охорони праці

5. Безпека життєдіяльності

6. Прикладна механіка

7. Матеріалознавство та технологія матеріалів

8. Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ

9. Основи конструювання

10. Гідрогазодинаміка

11. Технічна термодинаміка

12. Тепломасообмін

13. Паливо та його спалювання

14. Теплотехнологічні процеси та установки

15. Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки

16. Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічного обладнання

17. Котельні установки промислових підприємств

18. Економіка енергетики

19. Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці

20. Нагнітачі та теплові двигуни

21. Електропостачання промислових підприємств

22. Електротермічні установки

23. Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування

24. Теплові електричні станції

25. Теплові мережі

26. Джерела теплопостачання

27. Системи виробництва та розподіл енергоносіїв

28. Метрологія, теплотехнічні вимірювання та прилади

29. Виробнича практика

30. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація

Ступінь вищої освіти – магістр

Спеціальність 144 – Теплоенергетика

Освітня рограма – Теплоенергетика

1. Методологія та організація наукових досліджень

2. Утилізація низькопотенційних енергоресурсів

3. Енергозбереження в енергетиці та технологіях

4. Обладнання та основи проектування об’єктів малої енергетики

5. Дослідження теплогідродинамічних процесів

1. Експлуатація блокових ТЕС

2. Режими роботи та експлуатації ТЕС

3. Оптимізація тепломасообмінних процесів та установок

4. Методи моделювання в теплоенергетичних процесах і установках

 

 

Основні форми навчання:

  • очна;
  • заочна;
  • дистаційна.

Підходи до викладання та навчання: комбінація лекцій, практичних та семінарських занять, експериментальні дослідження в лабораторіях, написання курсових проектів або робіт, самонавчання, підготовка кваліфікаційної роботи.Наші студенти беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-технічних конференціях, грантах, наукових конкурсах, фестивалях та тематичних виставках.

«Марафон стартапів УДХТУ», 2019 р.

Третій рік поспіль, наші студенти посідають призові місця у Всеукраїнському науковому конкурсі студентських наукових робіт.

Майже всі магістерські дипломні дослідні роботи опубліковані у вигляді наукових статей у передових наукових журналах та тезах доповідей конференцій різних рівнів.

Студенти старших курсів проходять виробничу та преддипломну практику на реальних виробничих об’єктах, підприємствах різних форм власності.  

Під час практики студенти не тільки показують свої знання та кваліфікацію, але й знайомляться з умови праці та можливостями подальшого кар’єрного росту.