Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ

 

Зміст освітньо-професійних програм за циклами підготовки

 

Спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1. Історія України

2. Українська мова

3. Історія української культури

4. Філософія

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6. Вища математика

7. Інформаційні технології керування та проектування

8. Фізика

9. Хімія

10. Екологія

11. Фізична культура (позакредитна)

12. Економічна теорія

13. Правознавство

1. Нарисна геометрія

2.Інженерна та комп’ютерна графіка

3. Теоретична механіка

4. Теоретичні основи електротехніки

5. Основи охорони праці

6. Безпека життєдіяльності

7. Електротехнiчi та конструкцiйнi матеріали

8. Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ

9. Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

10. Технічна термодинаміка

11. Тепломасообмін

12. Світлові прилади

13. Електричні апарати

14. Електричні машини

15. Основи електроприводу

16. Електричні системи та мережі

17. Метрологія та електричні вимірювання

18. Споживачі електричної енергії

19. Теорія автоматичного керування

20. Економіка енергетики

21. Розрахункові методи

22. Спецпідрозділи вищої математики

23. Надійність і діагностика електрообладнання

24. Електропостачання промислових підприємств

25. Історія енергетики та її вплив на розвиток України

26. Енергетичні установки

27. Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування

28. Електрична частина станцій та підстанцій

29. Відновлювані джерела енергії

30. Системи виробництва та розподілу енергоносіїв

31. Світлотехнічні установки та системи

32. Теорія високих напруг

33. Деталі машин

34. Електроніка і мікросхемотехніка

35. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація

 

Спеціальність 143 – Атомна енергетика
1. Історія України

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

3. Історія української культури

4. Філософія

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6. Вища математика

7. Основи інформаційних технологій та програмування

8. Фізика

9. Хімія

10. Екологія

11. Фізичне виховання (позакредитна дисципліна)

12. Політологія

13. Економічна теорія

14. Правознавство

1. Інженерна та ком’ютерна графіка

2. Теоретична механіка

3. Основи охорони праці

4. Безпека життєдіяльності

5. Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ

6. Основи конструювання

7. Гідрогазодинаміка

8. Технічна термодинаміка

9. Тепломасообмін

10. Електротехніка та електроніка

11. Ядерні енергетичні реактори

12. Монтаж та експлуатація обладнання АЕС

13. Теплообмінні апарати АЕС та технологія теплоносіїв

14. Парогенератори АЕС

15. Матеріалознавство та технологія матеріалів

16. Економіка енергетики

17. Виробнича практика

18. Введення в спеціальність

19. Експлуатація та керування ЯПВУ

20. Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці

21. Турбіни АЕС

22. Насосне та допоміжне обладнання АЕС

23. АЕС та ТЕС

24. Ядерна і нейтронна фізика

25. Паливо та його спалювання

26. Метрологія, теплотехнічні вимірювання та прилади

27. Теплогідравлічні процеси в ядерних енергетичних установках

28. Опір матеріалів

29. Дозиметрія та захист від випромінювання

30. Основи конструювання

31. Деталі машин

32. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація

Спеціальність 144 – Теплоенергетика (ступінь вищої освіти – бакалавр)

 Освітня рограма – Теплоенергетика

1. Історія України

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

3. Історія української культури

4. Філософія

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6. Вища математика

7. Основи інформаційних технологій та програмування

8. Фізика

9. Хімія

10. Екологія

11. Фізичне виховання (позакредитна дисципліна)

12. Політологія

13. Економічна теорія

14. Правознавство

1. Введення в спеціальність

2. Інженерна та ком’ютерна графіка

3. Теоретична механіка

4. Електротехніка та електроніка

5. Основи охорони праці

6. Безпека життєдіяльності

7. Опір матеріалів

8. Матеріалознавство та технологія матеріалів

9. Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ

10. Основи конструювання

11. Гідрогазодинаміка

12. Технічна термодинаміка

13. Тепломасообмін

14. Паливо та його спалювання

15. Теплотехнологічні процеси та установки

16. Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки

17. Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічного обладнання

18. Котельні установки промислових підприємств

19. Метрологія, теплотехнічні вимірювання та прилади

20. Економіка енергетики

21. Електротермічні установки

22. Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування

23. Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці

24. Теплові електричні станції

25. Джерела теплопостачання та теплові електричні станції

26. Системи виробництва та розподілу

27. Електропостачання промислових підприємств

28. Деталі машин

29. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація

Освітня програма – Холодильна техніка та теплоенергетика

1. Історія України

2. Українська мова

3. Історія української культури

4. Філософія

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6. Вища математика

7. Інформаційні технології керування та проектування

8. Фізика

9. Хімія

10. Екологія

11. Фізичне виховання (позакредитна)

12. Економічна теорія

13. Правознавство

1. Нарисна геометрія

2. Інженерна та комп’ютерна графіка

3. Теоретична механіка

4. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

5. Основи охорони праці

6. Безпека життєдіяльності

7. Опір матеріалів

8. Матеріалознавство та технологія матеріалів

9. Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ

10. Основи конструювання

11. Гідрогазодинаміка

12. Технічна термодинаміка

13. Тепломасообмін

14. Паливо та його спалювання

15. Теплотехнологічні процеси та установки

16. Економіка енергетики

17. Виробнича практика

18. Спецпідрозділи вищої математики

19. Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці

20. Нагнітачі та теплові двигуни

21. Електропостачання промислових підприємств

22. Холодильне технологічне обладнання

23. Системи і установки кондиціонування повітря

24. Проектування, монтаж та експлуатація холодильного обладнання

25. Теоретичні основи процесів одержання холоду

26. Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування

27. Теплові електричні станції

28. Джерела теплопостачання та теплові мережі

29. Системи виробництва та розподілу енергоносіїв

30. Деталі машин

31. Метрологія, теплотехнічні вимірювання та прилади

32. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація

 

Спеціальність 144 – Теплоенергетика (ступінь вищої освіти – магістр)
1. Менеджмент в енергозбереженні

2. Інтелектуальна власність

3. Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

5. Цивільний захист

6. Охорона праці в галузі

7. Методологія та організація наукових досліджень

8. Фізичне виховання (позакредитна дисципліна)

1. Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі

2. Енергозбереження в енергетиці та технологіях

3. Оптимізація тепломасообмінних процесів та установок

4. Дослідження теплогідродинамічних процесів

5. Обладнання та основи проектування об’єктів малої енергетики

6. Теплові електричні станції (додаткові розділи)

7. Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація

Основні форми навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистаційна.   

Підходи до викладання та навчання: комбінація лекцій, практичних та семінарських занять, експериментальні дослідження в лабораторіях, написання курсових проектів або робіт, самонавчання, підготовка кваліфікаційної роботи.

Наші студенти беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-технічних конференціях, грантах, наукових конкурсах, фестивалях та тематичних виставках.

«Марафон стартапів УДХТУ», 2019 р.

Третій рік поспіль, наші студенти посідають призові місця у Всеукраїнському науковому конкурсі студентських наукових робіт.

Майже всі магістерські дипломні дослідні роботи опубліковані у вигляді наукових статей у передових наукових журналах та тезах доповідей конференцій різних рівнів.

Студенти старших курсів проходять виробничу та преддипломну практику на реальних виробничих об’єктах, підприємствах різних форм власності.  

Під час практики студенти не тільки показують свої знання та кваліфікацію, але й знайомляться з умови праці та можливостями подальшого кар’єрного росту. 

Навчально-методична література

 

Дисципліна Лектор Назва 
1 Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування Козлов Я.М.
 1. Методичні вказівки до практичних занять та з організації самостійної роботи з дисципліни «Вторинні енергоресурси і енерготехнологічне комбінування в промисловості» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» / Укл.: Я.М. Козлов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 56 с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів з дисципліни «Вторинні енергоресурси і енерготехнологічне комбінування в промисловості» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» / Укл.: Я.М. Козлов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 40 с.
 3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Нетрадиційні джерела енергії» для студентів 3 курсу спеціальності 7.05060101 «Теплоенергетика» денної та заочної форми навчання//укл.: Я.М. Козлов. – ДВНЗ УДХТУ.– 2017. – 49 с.
2 Котельні установки промислових підприємств Бутенко І.Г.
 1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів механічного факультету денної і заочної форми навчання спеціальності 144 «Теплоенергетика» / Укл. І.Г. Бутенко, І.Л. Решетняк – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 36 c
3 Паливо та його спалювання

Коломієць О.В. 

Бєляновська О.А.

 1. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Паливо та його спалювання» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок «Теплоенергетика» / Укл. О.В. Коломієць, І.Г. Бутенко, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 49 c.
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив” для студентів 3-4-го курсів спеціальності „Теплоенергетика” / Укл. О.А. Бєляновська, В.В. Буличов, М.П. Сухий – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 12 с.
4 Теплотехніка

Коломієць О.В. 

 1. Буличов В.В., Швачич С.В., Решетняк І.Л.. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів II курсу механічного факультету денної і заочної форм навчання за спеціальністю 6.050601 «Теплоенергетика» ДВНЗ «УДХТУ», 2013 р. 24 с.
5 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Бєляновська О.А.

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» для студентів денної і заочної форм навчання технологічних спеціальностей /Укл.: Г.Т. Циганков, О.I. Стоян, І.Л. Решетняк. ‑ Днiпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 26 c.
6 Технічна термодинаміка

Бєляновська О.А.

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка» за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», обов’язковий блок /Укл.: Бєляновська О.А., О.I. Стоян, Г.Т. Циганков ‑ Днiпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 36 c.
7 Джерела теплопостачання та теплові мережі

Бєляновська О.А.

Стоян О.І.

 1. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 144 «Теплоенергетика» /Укл.: Сухий М.П., Стоян О.І., Козлов Я.М. ‑ Днiпропетровськ: УДХТУ, 2017. – 16 c.
 2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Теплові мережі» для студентів за освітньо-професійною програмою «бакалавр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / Укл. О.А. Бєляновська, Я.М. Козлов, М.П. Сухий – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 11 с.
8 Методологія та організація наукових досліджень

Бєляновська О.А.

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Методологія та організація наукових досліджень”для студентів 5-6-го курсів спеціальності „Теплоенергетика” / Укл. О.А. Бєляновська, М.П. Сухий – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 14 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Методологія та організація наукових досліджень” для студентів 5-6-го курсів спеціальності „Теплоенергетика” / Укл. О.А. Бєляновська, М.П. Сухий – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 16 с.
9 Гідравліка, гідро- і пневмопривід Нікольський В.Є.
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка, гідро- і пневмопривід» та «Гідрогазодинаміка» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальностей «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» / Укл. В.Є. Нікольський, О.І. Стоян, О.А. Бєляновська – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 76 c.
10 Нагнітачі та теплові двигуни Нікольський В.Є
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок «Теплоенергетика» / Укл. В.Є. Нікольський, О.В. Коломієць – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 26 c.
11 Гідрогазодинаміка Нікольський В.Є
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка, гідро- і пневмопривід» та «Гідрогазодинаміка» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальностей «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» / Укл. В.Є. Нікольський, О.І. Стоян, О.А. Бєляновська – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 76 c.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідрогазодинаміка» для студентів ІІ курсу механічних спеціальностей / Укл. В.Є. Нікольський, О.І. Стоян, І.Л. Решетняк – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 34 c.
12 Теоретичні основи тепплотехніки Нікольський В.Є
 1. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів II курсу механічного факультету денної і заочної форм навчання за спеціальністю 6.050601 «Теплоенергетика» /Укл.: Буличов В.В., Швачич С.В., Решетняк І.Л. ‑ ДВНЗ «УДХТУ», 2013 р. ‑ 24 с.
13 Енергозбереження в енергетиці та технологіях

Буличов В.В.

Козлов В.В.

 1. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Енергозбереження в енергетиці та технологіях” для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» / Укл. В.В. Буличов, Циганков Г.Т., А.В. Гаврилко, Я.М. Козлов – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 10 c.
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Енергозбереження в енергетиці та теплотехнологіях” для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» / В.В. Буличов, А.В. Гаврилко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 c.
14 Високотемпературні теплотехно-логічні процеси та установки Буличов В.В.
 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів з дисципліни «Високотемпературні теплотехно-логічні процеси та установки» за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» / Укл. В.В. Буличов, А.В. Гаврилко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 28 с.
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та з організації самостійної роботи з дисципліни «Високотемпературні теплотехно-логічні процеси та установки» за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» / Укл. В.В. Буличов, А.В. Гаврилко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 25 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки” для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 144 “Теплоенергетика”/ Укл. В.В.Буличов, Гаврилко А.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 48 c.
15 Тепломасообмін Швачич С.В.
 1. Швачич С.В., Решетняк І.Л.. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Тепломасообмін» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», Україна, 2016, 28 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Тепломасообмін» для студентів механічного факультету денної і заочної форми навчання спеціальності 144 «Теплоенергетика» / Укл. С.В Швачич, І.Л. Решетняк – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 54 c.
16 Оптимізація тепломасообмінних процесів і установок Швачич С.В.
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Оптимізація тепломасообмінних процесів та установок» для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» // В.В. Буличов, С.В. Швачич, А.В. Гаврилко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24 c.
 2. Буличов В.В., Швачич С.В., Коломієць О.В.. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Оптимізація тепломасообмінних процесів та установок» для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», Україна, 2016, 28 с.
17 Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічного обладнання  Буличов В.В.
 1. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни “Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічного обладнання” для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 144 “Теплоенергетика” / Укл. В.В.Буличов, А.В.Гаврилко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 59 c.
18 Математичні методи і моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ПЕОМ Швачич С.В.
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання тепло і масообмінних процесів» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок «Теплоенергетика» / Укл. С.В. Швачич, В.В. Буличов, О.В. Коломієць – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 38 c.
19 Системи виробництва та розподілу енергоосіїв

Стоян О.І.

Сухий М.П.

 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок / Укл.: М.П. Сухий, О.І. Стоян. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 21 с.
 2. Методичні вказівки до практичних та самостійної роботи з дисципліни «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок / Укл.: М.П. Сухий, О.І. Стоян. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 12 с.
20 Організація науково-дослідної та переддипломної виробничої практики Сухий М.П.
 1. Методичні вказівки до організації науково-дослідної та переддипломної виробничої практики студентів за освітньо-професійною програмою «магістр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / Укл. О.А. Бєляновська, М.П. Сухий – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 19 с.
21 Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці Решетняк І.Л.
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок «Теплоенергетика» / Укл. І.Л. Решетняк – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 56 c.
 2. Методичні вказівки до виконання розрахункової робот та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», вибірковий блок «Теплоенергетика» / Укл. І.Л. Решетняк – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 17 c.
22 Електротехніка та основи електроніки

Павлюс С.Г.

Папанова І.І.

Замурніков В.М.

 1. Методичні вказівки  до виконання лабораторних робіт з курсу “Електротехніка та основи електроніки” для студентів технологічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: С.Г. Павлюс, В.І. Соборницький, І.І.Папанова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 41 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Електротехніка та основи електроніки» та «Електротехніка та електроніка» (розділ «Теорія кіл») студентів ІІ-ІІІ курсів всіх форм навчання/ Укл.: Павлюс С.Г., Соборницкий В.І., Папанова І.І. – Дніпро.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 53 с.
 3. Методичні вказівки до розрахункових робіт з електротехніки для студентів ІІ-ІІІ курсів механічних і технологічних спеціальностей / Укл. Павлюс С.Г., Папанова І.І., Замурніков В.М. – Дніпропетровськ:  ДВНЗ УДХТУ, 2015 – 66 с.
23 Електротехніка та електромеханіка Павлюс С.Г.
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Теорія електричних сигналів та кіл» та «Електротехніка та електроніка» для студентів спеціальності МС/Укл. Павлюс С .Г., Папанова І.І. Замурніков В.М .– Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с.
 2. Методичні вказівки до розрахункових робіт з електротехніки для студентів ІІ-ІІІ курсів механічних і технологічних спеціальностей / Укл. Павлюс С.Г., Папанова І.І., Замурніков В.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015 – 66 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах класичним методом» з курсів «Теорія електричних сигналів та кіл»  і «Електротехніка та електромеханіка»  для студентів   спеціальностей МС та АВП  всіх форм навчання / Укл.: С.Г. Павлюс, І.І. Папанова, О.П. Мисов  – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.
24 Електротехніка та електроніка  Павлюс С.Г.
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Електротехніка та основи електроніки» та «Електротехніка та електроніка» (розділ «Теорія кіл») студентів ІІ-ІІІ курсів всіх форм навчання/ Укл.: Павлюс С.Г., Соборницкий В.І., Папанова І.І. – Дніпро.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 53 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Електротехніка та електроніка», «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», «теорія електричних сигналів і кіл» (Трифазні електричні кола) з використанням стендів УИЛС-1/ Укл.: Замурніков В.М., Павлюс С.Г., Соборницький В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 15 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Теорія електричних сигналів та кіл» та «Електротехніка та електроніка» для студентів спеціальності МС/Укл. Павлюс С .Г., Папанова І.І. Замурніков В.М .– Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Теорія електричних та магнітних кіл» і «Електротехніка та електроніка» для спеціальностей ІС Укл. Павлюс С .Г., Папанова І.І. Замурніков В.М .– Дніпро.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 31 с.
25 Теорія електричних сигналів та кіл

Павлюс С.Г.

Замурніков В.М.

Соборницький В.І.

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Теорія електричних сигналів та кіл» та «Електротехніка та електроніка» для студентів спеціальності МС/Укл. Павлюс С .Г., Папанова І.І. Замурніков В.М .– Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32 с.
 2. Методичні вказівки  до виконання лабораторно-практичних  робіт з курсу “Теорія електричних сигналів і кіл” для студентів спеціальності МС всіх форм навчання (частина І) / Укл.: С.Г. Павлюс, І.І.Папанова, В.І. Соборницький. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 69 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок електричних кіл та перехідних процесів з довільною формою сигналу» з     курсів «Теорія електричних сигналів та кіл»  і «Електротехніка та електромеханіка»  для студентів   спеціальностей МС та АВП  всіх форм навчання / Укл.: С.Г. Павлюс, І.І. Папанова, В.М. Замурніков, В.І. Соборницький  – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 37 с.
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах класичним методом» з курсів «Теорія електричних сигналів та кіл»  і «Електротехніка та електромеханіка»  для студентів   спеціальностей МС та АВП  всіх форм навчання / Укл.: С.Г. Павлюс, І.І. Папанова, О.П. Мисов  – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни “Теорія електричних сигналів і кіл” за освітньо-професійною програмою «бакалавр»  для студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (частина ІІ) нормативний блок «Електротехніка» / Укл.: С.Г. Павлюс, І.І.Папанова, В.І. Соборницький. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 34 с.
26 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Замурніков В.М.

Соборницький В.І.

Павлюс С.Г.

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Електротехніка та електроніка», «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», «теорія електричних сигналів і кіл» (Трифазні електричні кола) з використанням стендів УИЛС-1/ Укл.: Замурніков В.М., Павлюс С.Г., Соборницький В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 15 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електротехніка , електроніка та мікропроцесорна техніка» для студентів механічних спеціальностей всіх форм навчання /Укл. Павлюс  С.Г., Папанова І.І. Замурніков В.М .– Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 47 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” для студентів механічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: С.Г. Павлюс, В.М.Замурніков, І.І. Папанова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 60 с.
 4. Методичні вказівки до розрахункових робіт з електротехніки для студентів ІІ-ІІІ курсів механічних і технологічних спеціальностей / Укл. Павлюс С.Г., Папанова І.І., Замурніков В.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015 – 66 с.
27 Електропостачання підприємств Соборницький В.І.
 1. Методика виконання тестових завдань з курсу «Електропостачання підприємств» для студентів механічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл. Соборницький В.І., ПапановаІ.І., Павлюс С.Г. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014 – 34 с.
 2. Методичні вказівки до розрахункових робіт з електротехніки для студентів ІІ-ІІІ курсів механічних і технологічних спеціальностей / Укл. Павлюс С.Г., Папанова І.І., Замурніков В.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015 – 66 с.
 3. Конспект лекцій «Електротехніка та електропостачання з основами енергетичного менеджменту» ч. 2 /Укл. Соборницький В.І., ПапановаІ.І., Павлюс С.Г. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014 – 52 с.
28 Фізика та фізичні методи аналізу Нестеренко О.І.
 1. Нестеренко О.І., Скалозуб О.С., Бурликов В.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу фізичні методи аналізу за розділом /Рентгено-спектральний аналіз/з дисципліни “Фізика та фізичні методи аналізу”студентів напрямів 6.120201 – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 8 с.
 2. Нестеренко А.И., Скалозуб А.С. Методичні вказівки до виконання семінарських занять з курсу фізичні методи аналізу за розділом  ²Рентгеноструктурний аналіз² – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 22 с.
 3. Нестеренко О.І., Скалозуб О.С. Методичні вказівки до практичних занять за розділом ²Мас-спектрометрія²з исципліни ²Фізика та фізичні методи аналізу ² для студентів напрямку 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ 2018. – 9 с.
 4.  
29 Фізика

Нестеренко О.І.

Тиха Л.С.

Якубовська З.М.

Татарко Л.Г.

Бурликов В.В.

Нестеренко М.Г.

Карпова Л.М.

Скалозуб О.С.

 1. Тиха Л.С., Якубовська З.М.,Татарко Л.Г. Методичні вказівки до лабораторних занять “Дослідження згасаючих електромагнітних коливань” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 17 с.
 2. Якубовськака З.М., Татарко Л.Г., Тиха Л.С. Методичні вказівки до лабораторних занять “Перевірка закону Малюса” з дисципліни  “Фізика ” студентів напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.051301– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 15 с
 3. Татарко Л.Г., Тиха Л.С., Якубовська З.М. Методичні вказівки до лабораторних занять 4Э1 “Визначення електроємності конденсатора за допомогою ланцюга змінного струму” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 12 с
 4. Тиха Л.С., Якубовська З.М., Татарко Л.Г. Методичні вказівки до лабораторних занять “Дослідження електростатичного поля” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 13 с.
 5. Якубовська З.М., Татарко Л.Г., Тиха Л.С. Методичні вказівки до лабораторних занять  3 М  “Визначення моменту инерції крутильного маятника Обербека” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 18 с.
 6. Якубовская З.Н., Татарко Л.Г., Нестеренко Н.Г. Сборник индивидуальных заданий по курсу “Механика” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех спеціальностей – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 27с.
 7. Карпова Л.М., Якубовская З.Н., Нестеренко А. И. Сборник индивидуальных заданий по курсу “Молекулярная физика и термодинамика” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 24 с.
 8. Нестеренко А.И. Скалозуб О. С., Якубовская З.Н. Методические указания к выполнению лабораторной работы 9Э  “Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли с помощью тангенс-гальванометра” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 11 с.
 9. Скалозуб О.С. Якубовська З.М., Селезньова Н.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом “Атомна фізика і квантова теорія” з дисципліни “Фізика” для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. − 35 с.
 10. Селезньова Н.В. , Скалозуб О.С., Якубовська З.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом “Хвильова оптика“ з дисципліни “Фізика” для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 − Дніпро: УДХТУ 2018. − 31 с.
 11. Якубовська З.М. , Татарко Л.Г. , Тиха Л.С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом “Механіка“ з дисципліни “Фізика” для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. − 27 с.
 12. Бурликов В.В., Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С. Методичні вказівки до лабораторних занять ²Визначення питомого заряду електрону методом магнітної фокусування ² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 15 с.
 13. Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С., Бурликов В.В. Методичні вказівки до лабораторних занять ²Визначення сталої в законі Стефана-Больцмана² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 12 с.
 14. Скалозуб О. С., Бурликов В.В., Нестеренко М.Г. Методичні вказівки до лабораторних занять 2 ²Визначення індуктивності котушки за допомогою ланцюга змінного струму ² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 16 с.
 15. Бурликов В.В., Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С. Методичні вказівки до лабораторних занять²Визначення опору резистора за допомогою мостика Уітстона² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 12 с.
 16. Нестеренко М.Г., Скалозуб О. С., Бурликов В.В. Методичні вказівки до лабораторних занять ² Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя ( динамічної в’язкості) рідини методом Стокса² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.040106 – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 13 с.
 17. Бурликов В.В., Нестеренко Н..Г., Нестеренко А.И. Методические указания к выполнению лабораторной работы 7М ”Определение коэффициента внутреннего трения (динамической вязкости) жидкости методом Стокса” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 10 с.
 18. Карпова Л.М., Селезнева Н.В., Бурликов В.В. Методические указания к выполнению лабораторной работы “Определение отношения теплоемкостей воздуха методом адиабатического расширения ( Клемана-Дезорма)” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 14с.
 19. Бурликов В.В. , Карпова Л.М. , Нестеренко О.І. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом ²Електромагнетизм² з дисципліни ²Фізика² для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. – 27
 20. Бурликов В.В., Карпова Л.М. , Нестеренко О.І. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом ²Електромагнетизм² з дисципліни ²Фізика² для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. – 27c
 21. Карпова Л.М., Бурликов В.В., Нестеренко О.І.,Методичні вказівки до   практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом ²Молекулярна фізика і термодинаміка² з дисципліни ²Фізика² для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. – 14 с
 22. Карпова Л.М., Нестеренко О.І., Селезньова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занять ²Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі за допомогою тангенс-гальванометра ² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 051301– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 11 с.
 23. Нестеренко О.І., Карпова Л.М.,Селезньова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занять 6О ²Дослідження закономірностей зовнішнього фотоефекту² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 12 с.
 24. Карпова Л.М., Селезньова Н.В., Нестеренко О.І. Методичні вказівки до лабораторних занять ²Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання за допомогою дифракційної гратки ² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2017, – 14 с.
 25. Селезньова Н.В., Нестеренко О.І., Карпова Л.М. Методичні вказівки до лабораторних занять ²Визначення ЕРС джерела струму методом компенсації ² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 10 с.
 26. Нестеренко О.І., Карпова Л.М., Селезньова Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занять ² Визначення відношення теплоємностей повітря   методом адіабатичного розширення ( Клемана-Дезорма)² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 14 с.
 27. Карпова Л.М., Селезньова Н.В., Нестеренко О.І. Методичні вказівки до лабораторних занять 2М ²Дослідження пружного удару куль ² з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501– Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 11 с.
 28. Тиха Л.С.,Селезнева Н.В.,Карпова Л.М.. Сборник индивидуальных заданий по курсу ²Электростатика² для иностранных студентов І–ІІ курсов всех спеціальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 30 с.
 29. Селезнева Н.В., Карпова Л.М., Скалозуб А. С. Методические указания к выполнению лабораторной работы  “Исследование упругого удара шаров” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 11 с.
 30. Селезнева Н.В., Карпова Л.М.,Нестеренко А.И. Методические указания к выполнению лабораторной работы “Определение сопротивления резистора с помощью мостика Уитстона” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Днепропетровск ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 11с.
 31. Селезньова Н.В. Карпова Л.М. , Нестеренко M.Г. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом ²Коливання і хвилі² з дисципліни ²Фізика² для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. – 27 с
 32. Нестеренко Н.Г., Тихая Л.С., Нестеренко А.И. Методические указания к выполнению лабораторной работы“Определение длины волны лазерного излучения с помощью дифракционной решетки” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2015, – 12с.
 33. Селезньова Н.В., Карпова Л.М. , Нестеренко M.Г. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом ²Коливання і хвилі² з дисципліни ²Фізика² для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. – 27 с.
 34. ТихаЛ.С. ,ТатаркоЛ.Г. , Нестеренко М.Г. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом ²Електростатика² з дисципліни ²Фізика² для студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: УДХТУ 2018. – 29 с.
 35. Скалозуб А.С.,Селезнева Н.В.,Нестеренко А. И.Сборник индивидуальных заданий по курсу ²Колебания и волны² для иностранных студентов І–ІІ курсов всех спеціальностей – Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, – 24 с
30 Основи ядерної фізики та дозиметрії

Бурликов В.В.

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи ядерної фізики та дозиметрії» для студентів ІІІ-IV курсів спеціальності «Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі» всіх форм навчання / Укл.: О.І. Нестеренко, В.В. Бурликов, О.С. Скалозуб – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ 2016. – с.44

 

Навчальні посібники або монографії

 

Дисципліна Лектор Назва
1 Теплотехнологічні процеси та установки Сухий М.П.
 1. Сухий М.П., Бєляновська О.А., Решетняк І.Л. Теплотехнологічні процеси та установки: Навчальний посібник/ Сухий М.П., Бєляновська О.А., Решетняк І.Л. – ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 188 с.
2 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів Бєляновська О.А.
 1. Теплотехніка та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів: Навчальний посібник / О.А. Бєляновська, В.В. Буличов, О.І. Стоян, М.П. Сухий, О.М.Прокопенко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 167 с.
 2. Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Kolomiyets E.V. Design and performance of adsorptive transformers of heat energy. – Riga, Latvia: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 117 p.
3 Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування Козлов Я.М.
 1. Сухий К.М., Козлов Я.М., Бєляновська О.А., Сухий М.П. Системи акумулювання і трансформації сонячної енергії: Монографія/ Сухий К.М., Козлов Я.М., Бєляновська О.А., Сухий М.П. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 168 с.
 2. Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Kolomiyets E.V. Design and performance of adsorptive transformers of heat energy. – Riga, Latvia: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 117 p.
4 Енергозбереження в енергетиці та технологіях

Козлов Я.М.

Буличов В.В.

 

 1. Буличов В.В. Енергозбереження в енергетиці й технологіях: навчальний посібник / В.В. Буличов, Я.М. Козлов, О.В. Кучкова, М.П. Сихий, Г.Т. Циганков. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 183 с.
5 Теплотехніка Колоієць О.В.
 1. Бєляновська О.І., Буличов В.В., Стоян О.І., Сухий М.П. Прокопенко О.М. Теплотехніка та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів. Навчальний посібник ‑ ДВНЗ УДХТУ: 2019 ‑ 175 с.
6 Тепломасообмін Швачич С.В.
 1. Швачич С.В. Буличов В.В. Исследование процесса горения продуваемого слоя при различных условиях тепломассообмена. Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії: колективна монографія . У двох кни-гах. – Книга друга – Дніпро: Нова ідеологія, 2017. – с. 52 – 55.(власний внесок 3%)
7 Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці Решетняк І.Л.
 1. Романько Я.В., Решетняк И.Л. Моделирование переноса солнечного излучения в узких каньонах, образованных зданиями и сооружениями / Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії. Колективна монографія у 2-х кн. Книга 1. – Дніпро: Нова ідеологія, 2017. – С.250-254.
8 Гідрологія Решетняк І.Л.
 1. Water purification devices. State-of-the-Art Review / Gevod V.S., Reshetnyak I.L. //Handbook of Surface and Colloid Chemistry. Chapter 8. 4-th Ed by K.S. Birdi Boca Raton, London, New York: Taylor & Francis Group Press, 2015. – P.481-542. (Web of Science)
9 Гідрогазодинаміка Нікольський В.Є
 1. V. Nikolsky, O. Svietkina, S. Bartashevskyi, K. Bas, P. Chlens, V. Zaharchuk. Obtaininq proton-exchanqe membranes of fuel cells from natural filinq aqents to be used for vehicles. – Non-Traditional Technologies in the Mining Industry. Collective monograph edited by G.Pinnyak, R. Dichkovsiy, E. Cabana, A.Smolinski – 2018 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland – Р. 241-250. ISBN 1662-9779 (власний внесок 3%).
10 Термодинаміка і теплотехніка Нікольський В.Є
 1. V. Nikolsky, O. Svietkina, S. Bartashevskyi, K. Bas, P. Chlens, V. Zaharchuk. Obtaininq proton-exchanqe membranes of fuel cells from natural filinq aqents to be used for vehicles. – Non-Traditional Technologies in the Mining Industry. Collective monograph edited by G.Pinnyak, R. Dichkovsiy, E. Cabana, A.Smolinski – 2018 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland – Р. 241-250. ISBN 1662-9779 (власний внесок 3%).
11 Фізика

Нестеренко О.І.

Тиха Л.С.

Якубовська З.М.

Татарко Л.Г.

Бурликов В.В.

Нестеренко М.Г.

Карпова Л.М.

Скалозуб О.С.

 1. Нестеренко О.І., Якубовська З.М.. Посібник до електронноготестування з загальної фізики.   Ч.1. Механіка. Ч.2. Молекулярна фізика і термодинаміка. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014, -197 с.
 2. Нестеренко О.І., Якубовська З.М., Татарко Л.Г. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом “Електромагнетизм. Коливання і хвилі” з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 162 с.
 3. Нестеренко О.І., Бурликов В.В., Нестеренко М.Г. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом “Магнетизм” з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 156 с.
 4. Нестеренко О.І., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом “Електрика” з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 171 с.
 5. Нестеренко О.І., Тиха Л.С., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом «Квантова оптика. Квантова механіка. Атомна фізика» студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019 – 130 с..
 6. Нестренко О.І., Карпова Л.М., Скалозуб О.С. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом “Хвильова оптика” з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 128 с.
12 Фізика та фізичні методи аналізу Нестеренко О.І.
 1. Нестеренко О.І., Якубовська З.М.. Посібник до електронноготестування з загальної фізики.   Ч.1. Механіка. Ч.2. Молекулярна фізика і термодинаміка. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014, -197 с.
 2. Нестеренко О.І., Якубовська З.М., Татарко Л.Г. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом “Електромагнетизм. Коливання і хвилі” з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 162 с.
 3. Нестеренко О.І., Бурликов В.В., Нестеренко М.Г. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом “Магнетизм” з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 156 с.
 4. Нестеренко О.І., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом “Електрика” з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 171 с.
 5. Нестеренко О.І., Тиха Л.С., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом «Квантова оптика. Квантова механіка. Атомна фізика» студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019 – 130 с..
 6. Нестренко О.І., Карпова Л.М., Скалозуб О.С. Посібник до електронного тестування з загальної фізики за розділом “Хвильова оптика” з дисципліни ²Фізика² студентів напрямів 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019– 128 с.
13 Основи ядерної фізики та дозиметрії Бурликов В.В.
 1. Посібник до електронного тестування з основ ядерної фізики та радіаційно-хімічних процесів. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014. – 278 с. (ISBN 978-617-7257-40-9)