Обрати сторінку

1930-1941 роки

Дайн Борис Абрамович

1944-1951 роки

Ройтер Володимир Андрійович

1951-1964 роки

Волштейн Лев Мойсейович

1966-1976 роки

Дулова Віра Іванівна

1976-1978 роки

Сагоян Леник Миколайович

1978-1999 роки

Бовикін Борис Олександрович

1999 рік – до теперішнього часу

Штеменко Олександр Васильович

Кафедра неорганічної хімії ДВНЗ «УДХТУ» відноситься до загальноосвітніх кафедр і забезпечує фундаментальні знання студентів усіх напрямків підготовки з загальної та неорганічної хімії. Очолює кафедру доктор хімічних наук, професор Штеменко Олександр Васильович.

Кафедра виконує ряд фундаментальних та прикладних  науково-дослідних робіт, веде активну науково-методичну роботу. Протягом багатьох років кафедра неорганічної хімії залишається опорною кафедрою за фахом для  усіх ВНЗ Дніпропетровської області.

Кафедра неорганічної хімії є найпершою хімічною кафедрою, з якою зустрічаються студенти хіміко-технологічного університету, тому колектив кафедри окрім наукової та навчальної роботи приймає активну участь у вихованні та адаптації студентів першокурсників у ВНЗ.

Понад 40 років кафедра неорганічної хімії є організатором роботи унікальної у Придніпропетровському регіоні “Школи хіміка”, де актуальні питання хімічної науки розглядаються провідними вченими та викладачами університету, тим самим формуючи науковий світогляд талановитої учнівської та студентської молоді.

Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри реалізований не тільки у роботі із студентами університету. Викладачі кафедри беруть участь у проведенні семінарів для вчителів хімії середніх шкіл і викладачів коледжів, проводять виїзні семінари для учнів середніх шкіл та ліцеїв до міст та населені пункти області. Представники кафедри на чолі з завідувачем входять до складу журі і забезпечують роботу учнівських та студентських обласних і Всеукраїнських олімпіад з хімії.

Історія кафедри починає відлік з 1930 року. Першим завідувачем став доктор хімічних наук, професор Дайн Борис Абрамович. Під його керівництвом на кафедрі у довоєнні роки  проводились наукові дослідження в області фотохімії.

Під час Великої Вітчизняної війни кафедра у складі інституту була евакуйована і після повернення з евакуації у 1944 році була реорганізована у  кафедру неорганічної і фізичної хімії, яку очолив доктор хімічних наук, професор, а потім академік Академії наук УРСР Ройтер Володимир Андрійович.

Саме академік Ройтер залишився завідувати кафедрою після відокремлення від неї кафедри фізичної хімії у 1948 році. Під керівництвом академіка Ройтера проводились наукові дослідження в галузі електрохімії, кінетики хімічних реакцій і каталізу. У цей час підготували і захистили кандидатські дисертації Кузнєцов О.Н. та Юза В.О.

З 1951 року, після від’їзду професора Ройтера В.А. у Київ, кафедру очолив доктор хімічних наук професор Волштейн Лев Мойсейович. Під його керівництвом кафедра до 1964 року здійснювала наукові дослідження у галузі координаційної хімії. Вперше були синтезовані комплексні сполуки платини і хрому з амінокислотами, проводились дослідження ізомерії комплексних сполук, встановлювались закономірності процесів комплексоутворення. Під керівництвом проф. Волштейна Л.М.були захищені кандидатські дисертації Мотягіною Г.Г., Бураченко Л.С. та Володіною І.О., які пізніше стали доцентами кафедри.

З 1964 по 1966 рік кафедрою завідував доцент Кузнєцов Олександр Никифорович. Під його керівництвом проводилось вивчення механізму і кінетики відновлення металів родини заліза. А у 1966 році кафедру очолила доктор хімічних наук, професор Дулова Віра Іванівна.

Проф. Дулова В.І. стала ініціатором перебудови лекційного курсу, що викладався на кафедрі, був запроваджений факультативний курс для студентів “Будова речовини”, оформлена предметна аудиторія кафедри №431.

Під керівництвом проф. Дулової В.І. проводились дослідження комплексоутворення і кислотно-основної рівноваги у неводних розчинах. Ці дослідження стали основою для 23 кандидатських дисертацій. Серед дисертантів проф. Дулової В.І. були доценти кафедри Гурєєва Л.І., Артюхова Є.П., Молчанова Н.Р., Скидан Н.О., Беляєва А.А., співробітники інших вузів. Дослідження окисно-відновних рівноваг і швидкості перезарядки іонів перехідних металів в комплексах, які проводили у цей час доценти Мотягіна Г.Г., Бураченко Л.С., Володіна І.О., внесли значний вклад в уявлення про моделювання біохімічних процесів. На кафедрі велась робота з синтезу та дослідження властивостей нових на той час  комплексних сполук – фторгерманатів під керівництвом доц. Куліша Миколи Федоровича.

В цей час кафедра в цільовій аспірантурі готує наукові кадри для інших ВНЗ –Дніпродзержинського індустріального інституту і Дніпродзержинського філіалу Державного інституту азотної промисловості.

Плином багатьох років співробітники кафедри читали лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів хімії середніх шкіл і викладачів технікумів, а також виїжджали з лекціями для викладачів і учнів середніх шкіл до районів області. Викладачі кафедри і аспіранти були лекторами «Школи хіміка» при ДХТІ і у її філіалах, в народному університеті, по лінії товариства “Знання”. Щорічно проводились обласні олімпіади серед школярів з хімії, ряд республіканських олімпіад, а в 1967 році кафедра стала одним з організаторів І Всесоюзної олімпіади школярів з хімії.

У 1974 році кафедра як організатор приймає у стінах ДХТИ VIII Українську республіканську конференцію з неорганічної хімії.

З 1976 по 1978 рік кафедру неорганічної хімії очолює доктор хімічних наук Сагоян Леник Миколайович, який з 1979 р. стає науковим керівником Галузевої науково-дослідницької лабораторії моделювання, розробки і оптимізації акумуляторних систем кафедри, основними напрямками наукової діяльності якої були дослідження та моделювання механізмів електрохімічних процесів в електродах хімічних джерел струму, розробка нових і удосконалення традиційних технологій виготовлення акумуляторних електродів, пошук і вивчення впливу активуючих та стабілізуючих добавок на поведінку електродів хімічних джерел струму, розробка методів прискореного заряду акумуляторів.

Під керівництвом д.х.н. Сагояна Л.М. захистили кандидатські дисертації Антоненко П.А., Алешкевич С.О., Гулямов Ю.М., Марченко Г.П., докторську дисертацію захистив Барсуков В’ячеслав Зіновійович.

З 1979 по 1999 рік кафедрою керував доктор хімічних наук, професор Бовикін Борис Олександрович. У цей період співробітниками кафедри була вперше в Україні розроблена рейтингова система оцінки знань студентів.

В цей період кафедра неорганічної хімії стає опорною у хіміко-технологічній освіті вузів Придніпровського регіону. Викладачі кафедри організовували і проводили республіканські олімпіади з хімії для студентів ВНЗ. Кафедрою надавалась постійна допомога школам і технікумам області у галузі підготовці абітурієнтів з хімічних дисциплін. За значні досягнення у навчально-методичній роботі викладачі кафедри були відзначені грамотами Мінвузу УРСР та іншими нагородами.

Науковий напрямок, розвинений професором Бовикіним Б.О., пов’язаний з використанням неорганічних і координаційних сполук як біологічно активних речовин, каталізаторів і матеріалів для нової техніки. Співробітниками кафедри досліджувались нові сполуки, які були рекомендовані як ефективні засоби захисту рослин, а також перспективні лікарські препарати. Велика увага приділялась екологічним проблемам області, а саме очищенню води від забруднення токсичними металами. Особливо успішно розвивався метод дослідження дії сполук металів і комплексів на штучні мембрани, що моделюють поведінку біологічних клітин. Вперше у науковій практиці була відкрита властивість метало-комплексів переносити аніони через бішарові ліпідні мембрани.

Б.О. Бовикіним у співавторстві з викладачами і співробітниками за цей період опубліковано більш ніж 250 наукових праць. Результати досліджень неодноразово доповідались на Міжнародних і Республіканських нарадах і конференціях. Професор Б.О. Бовикін був обраний академіком Академії наук Вищої школи України. Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатських і 2 докторські дисертації (Омельченко О.М. і Штеменко О.В.).

З 1999 року і дотепер кафедру очолює доктор хімічних наук, професор Штеменко Олександр Васильович.

Кафедра забезпечує вищу освіту студентам університету із загальної та неорганічної хімії, а з 2006 року навчання студентів усіх спеціальностей проводиться відповідно до європейських вимог кредитно-трансферної системи навчання з використовуванням модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів. Слід зауважити, що на час підписання Україною Болонської угоди рейтингова система оцінки знань була вже традиційною для кафедри неорганічної хімії і активно застосовувалась вже понад 20 років. Лекції за фахом  супроводжуються численною кількістю демонстраційних хімічних та фізико-хімічних дослідів, частина з яких розроблена безпосередньо викладачами кафедри. Впроваджується мультимедійний супровід лекційного матеріалу.

Студенти університету під час навчання на кафедрі особисто проводять лабораторні досліди у спеціалізованих лабораторіях кафедри, і набувають першого досвіду у експериментальній хімії. Базуючись на традиціях та досвіді, набутому у минулі роки, проводиться велика робота по підготовці до друку й виданню методичних вказівок до лабораторного практикуму та самопідготовці студентів, підготовлений навчальний посібник з курсу неорганічної хімії. Кафедрою ведеться активна робота з розробки дистанційної освіти.

Колектив кафедри приймає участь і у суспільному житті університету. Викладачі кафедри неодноразово приймали участь у роботі і очолювали журі студентських конкурсів «Зимова красуня», «Студентська весна», КВК, ведуть активну виховну роботу із студентами.

Під керівництвом проф. Штеменка О.В. проводяться наукові дослідження у галузі хімії комплексних і кластерних сполук рідкісних і розсіяних елементів. Робота підтримується Державним фондом фундаментальних досліджень України і входить в координаційні плани Міністерства освіти та Національної академії наук України. За цією темою захищені 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, 3 аспіранти завершують роботу над кандидатськими дисертаціями.

Разом з кафедрою фізичної хімії проводиться робота з досліджень термічних та окисно-відновних процесів у нітратних енергонасичених системах (доц.. Коваленко І.Л.).

Результати досліджень неодноразово були представлені і пройшли наукову апробацію на Міжнародних конференціях та провідних наукових семінарах у США, Євросоюзі (Німеччина, Іспанії, Австрія, Чехія), Китаї, Росії та Молдові. Надруковано понад 210 наукових праць, отримано понад 30 патентів. Плином життя кафедри було захищені більше ніж 30 кандидатських дисертацій та три докторських дисертації.

За активну роботу з підготовки наукових кадрів, роботу з талановитою студентською та науковою молоддю, значні досягнення та особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти викладачі  та керівник кафедри неодноразово одержували відзнаки, грамоти та подяки Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровської обласної ради, Головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровської міськради.

Колектив кафедри неорганічної хімії в різні роки

Святкування 85-річчя кафедри (2015 рік)