Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

Велика увага на кафедрі приділяється навчальному процесу. Для підвищення його ефективності використовуються активні методи навчання та обчислювальна техніка. Студенти залучаються до виконання дослідних робіт. Кафедра має 8 спеціалізованих лабораторій з хімічної термодинаміки, фазових рівноваг і розчинів, електрохімії, кінетики хімічних реакцій. На кафедрі фізичної хімії викладаються 4 навчальних курса:

1.  Фізична хімія.
Викладається студентам за спеціальностями:
“Хімічні технології та інженерія” (161); “Галузеве машинобудування” (133); “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” (151).

2.  Фізична і колоїдна хімія.
Викладається студентам за спеціальностями:
“Харчові технології” (181); “Біотехнології та біоінженерія” (162); “Видавництво та поліграфія” (186); “Фармація” (226).

3.  Фізична хімія в екології.
Викладається студентам спеціальності “Екологія” (101).

4.  Поверхневі явища і дисперсні системи.
Викладається студентам спеціальності “Хімічні технології та інженерія” (161).

Курси “Фізична хімія” та “Поверхневі явища і дисперсні системи” є фундаментальними хімічними дисциплінами. Володіння основами цих навчальних дисциплін необхідно для вивчення наступних хімічних і технологічних навчальних курсів.

Предмет навчальної дисципліни “Фізична хімія” полягає у встановленні взаємозв,язку хімічних і фізичних явищ в різних системах. Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-технологам теоретичні знання основних закономірностей, які визначають напрямок хімічних процесів, їх швидкість, вплив різних чинників на хімічну і фазову рівновагу, умови отримання максимального виходу необхідного продукту; сформувати навички застосування фізико-хімічних методів досліджень для вирішення основних задач хімічної технології.

Предмет навчальної дисципліни “Поверхневі явища і дисперсні системи” полягає у засвоєнні студентами теоретичних уявлень про особливості гетерогенно-дисперсного стану, в якому можуть перебувати будь-які речовини та матеріали, набуття навиків застосовування законів фізичної хімії, які встановлені для ідеальних систем, щодо реальних систем. Мета навчальної дисципліни – надання студентам технологічного напрямку теоретичних знань та експериментальних навиків стосовно дисперсних систем і поверхневих явищ для створення однієї з складових частин бази подальшого вивчення спеціальних дисциплін, необхідних для всебічної підготовки відповідних фахівців.

Список рекомендованої літератури

Підручники:

 1. Стромберг А. Г., Сёмченко Д. П. Физическая химия, М., Высшая школа, 1988.
 2. Г. А. Голиков “Руководство по физической химии”, М., Высшая школа, 1988.
 3. Лебідь В.І. Фізична хімія: Підручник для студ. хім. спец. Харків, Гімназія, 2008.
 4. Физическая химия под ред. К. С. Краснова, М., Высшая школа, 1982.
 5. Кошель М.Д. Теоретичні основи електрохімічної енергетики, Дн-ськ, УДХТУ, 2002.
 6. Кудряшов И. В., Каретников Г. С. Сборник примеров и задач по физической химии. М, Высшая школа, 1991.
 7. Киселёва Е. В., Каретников Г. С., Кудряшов И. В. Сборник примеров и задач по физической химии. М., Высшая школа.1983.
 8. Краткий справочник физико-химических величин под ред. Р. Равделя. М., Химия, 1983.
 9. Ерёмин Е. Н. Основы химической кинетики. М., Высшая школа.
 10. Эмануель Н. М., Кнорре Г. Д. Курс химической кинетики. М, Высшая школа, 1984.
 11. Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии. М., Химия, 1989.
 12. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. Л., Химия, 1984.
 13. Мчедлов-Петросян М.О., Лебідь В.М., Глазкова О.М., Єльцов С.В., Дубина О.М., Панченко В.Г. Колоїдна хімія. – Харків: Фоліо, 2005. – 304 с.
 14. Ковальчук Э.П., Решетняк О.В. Фізична хімія: Підручник. – Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 800 с.
 15. Рубцов В.І. Фізична хімія: задачі та вправи: навчальний посібник / В.І. Рубцов. – Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2012. – 416 с.
 16. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии под ред. Ю. Г. Фролова. М., Химия, 1986.
 17. Воюцкий С. С. Курс коллоидной химии, М., Химия, 1975.
 18. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: Підручник для студентів ВНЗ. Вінниця, Нова книга, 2007.
 19. Яцимирський В.К. Фізична хімія: Підручник для студ. вищ. Навч. закл. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун». 2007. – 512 с.
 20. Білий О.В. Фізична хімія: навчальний посібник для вузів. – Київ: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с

Методичні вказівки кафедри

7-8 тетраместр “Фізична хімія”,”Фізична і колоїдна хімія”

Лекційний курс

№ 3490. Конспект лекций для иностранных студентов-бакалавров специальности 161  «Химическая технология и инженерия». Дисциплина «Физическая химия». Разделы:  «Химическая термодинамика», «Химические и фазовые равновесия». Часть 1. / Сост.: Д.В. Гиренко, Д.А. Сухомлин. – Дніпро: ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 120 с.

№ 4594. Конспект лекций для иностранных студентов-бакалавров специальности 161  «Химическая технология и инженерия». Дисциплина «Физическая химия». Разделы:  «Растворы», «Электрохимия», «Поверхностные явления», «Адсорбция» . Часть 2. / Сост.: Д.В. Гиренко, Д.А. Сухомлин. – Дніпро: ГВУЗ УГХТУ, 2018. – 132 с.

Лабораторний практикум

№ 3018. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з розділів “Хімічна термодинаміка”, “Хімічна та фазова рівновага”, “Розчини” курсу “Фізична хімія” для студентів-бакалаврів напряму підготовки 6.051301 / Укл.: Д. В. Гиренко, О. І. Касьян, Б. В. Мурашевич. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 47 с.

№ 3016. Методические указания к лабораторному практикуму для иностранных студентов-бакалавров направления подготовки 6.051301 – «Химическая  технология». Дисциплина «Физическая химия». Разделы «Термодинамика»,  «Химические и фазовые равновесия», «Растворы», «Поверхностные явления» / Сост.: Д. В. Гиренко, О. И. Касьян, Б. В. Мурашевич. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2015. – 47 с.

№ 1880. Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів напрямку підготовки 6.051401 – «Біотехнологія» з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» / укл. В. С. Проценко.- Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 43 с.

№ 2775. Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів-бакалаврів напряму підготовки 6.051301 – хімічна технологія з дисципліни “Фізична хімія”. Частина ІІ. (Розділи “Поверхневі явища” та “Електрохімія”) / Укл.: В. С. Проценко, А. А. Кітик, Ф. Й. Данилов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 35 с.

№ 3936. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальностей: 162 – Біотехнологія та біоінженерія, 181 – Харчові технології / укл.: Проценко В.С., Кітик А.А. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. –44 с.

№ 3954. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальності: 186 – «Видавництво та поліграфія» / Укл.: В.С. Проценко, А.А. Кітик – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. –44 с.

№ 4251. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 226 –Фармація. / Укл. Б.В. Мурашевич, Д.В. Гиренко. –Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 52 с.

№ 4544. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізична хімія в екології” для студентів спеціальності 101 – «Екологія» / Укл.: Т.В. Лук’яненко, О.Б. Веліченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32 с.

№ 4416. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Фізична хімія» для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форм навчання / Укл. В.О. Книш, Д.В. Гиренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018 – 32 с.

№ 4449. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Фізична хімія» за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для студентів ІІ та ІІІ курсів денної і заочної форм навчання / Укл. В.О. Книш, Д.В. Гиренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 32с.

Методичні вказівки для Практичних занять та Самостійної роботи

№ 3626. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань (довідкові дані) з курсів “Фізична хімія”, “Фізична хімія в екології”, “Фізична та колоїдна хімія”, “Фізико-хімічні основи теплотехнології” для студентів спеціальностей: 101 – Екологія, 131 – Прикладна механіка, 133 – Галузеве машинобудування, 144 – Теплоенергетика, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 161 – Хімічні технології та інженерія, 162 – Біотехнологія та біоінженерія, 181 – Харчові технології, 186 – Видавництво та поліграфія, 226 – Фармація. / Укл. Д.А.Сухомлин, Д.В.Гиренко – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 56 с.

№ 3015Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з розділів “Хімічна термодинаміка”, “Хімічна та фазова рівновага”, “Розчини” курсу “Фізична хімія” для студентів-бакалаврів напряму підготовки 6.051301 / Укл.: Д. В. Гиренко, О. І. Касьян, Б. В. Мурашевич. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 68 с.

№ 3017Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы иностранных студентов-бакалавров направления подготовки 6.051301 – «Химическая технология». Дисциплина «Физическая химия». Разделы «Термодинамика», «Химические и Фазовые равновесия», «Растворы», «Электрохимия» / Сост.: Д. В. Гиренко, О. И. Касьян, Б. В. Мурашевич. – Дн-ск: ГВУЗ УГХТУ, 2015.– 36 с.

№ 4562. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізична хімія» для студентів спеціальності  151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ІІ та ІІІ курсів денної і заочної форм навчання. / Укл. В.О. Книш, О. Б. Веліченко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16 с.

№ 4567. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізична хімія» для студентів спеціальності  133 – Галузеве машинобудування ІІ та ІІІ курсів денної і заочної форм навчання / Укл. В.О. Книш, О. Б. Веліченко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16 с.

№ 3955. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальностей: 162 – «Біотехнологія та біоінженерія», 181 – «Харчові технології» / Укл.: В.С. Проценко, А.А. Кітик– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. –46 с.

№ 4026. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальності 186 – «Видавництво та поліграфія» / Укл.: В.С. Проценко, А.А. Кітик– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. –46 с.

№ 4052. Методичні вказівки до практичних з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»  для студентів спеціальності 186 – «Видавництво та поліграфія» / Укл.: В.С. Проценко, А.А. Кітик– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 16 с.

№ 4535. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Фізична хімія в екології” для студентів спеціальності  101 – Екологія / укл.: Т.В. Лук’яненко, О.Б. Веліченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 28 с.

№ 4966. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» за освітнім рівнем «Бакалвр» для студентів спеціальності «226 – Фармація» / Укл. Д.В. Гиренко, В.С. Проценко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 38 с.

№ 4968. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» за освітнім рівнем «Бакалвр» для студентів спеціальності «226 – Фармація» / Укл. Д.В. Гиренко, В.С. Проценко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 47 с.

9-й тетраместр ” Фізична хімія “

Лабораторний практикум

№ 3020. Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія з дисципліни “Фізична хімія”. Частина ІІІ (“Хімічна кінетика і каталіз”) / Укл.: В. С. Проценко, А. А. Кітик – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 44 с.

№ 4251. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 226 – Фармація. / Укл. Б.В. Мурашевич, Д.В. Гиренко. –Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 78 с.

Методичні вказівки для Практичних занять та Самостійної роботи

№ 4967. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізична хімія» розділ «Хімічна кінетика і каталіз» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія». / Укл.: Сухомлин Д.А., Гиренко Д.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 29 с.

№ 4964. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фізична хімія” розділ «Хімічна кінетика і каталіз» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «161 – Хімічні технології та інженерія» / Укл.: Сухомлин Д.А., Гиренко Д.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 22 с.

№ 1485.  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальностей ТС, ТВ, ТК, ТНР, РЕ, ТЕВ з курсу «Фізична хімія» за кредитно-модульною системою. Частина IV, тетраместр 9-й (Розділ «Хімічна кінетика і каталіз»)/Укл.: Л. В. Крюкова, В. С. Проценко, Т. Є. Бутиріна, Т. В. Лук,яненко, В. Б. Образцов. -Дн-вськ: ДВНЗ УДХТУ, 2007 – 44 с.

№ 1964. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напрямку 0513 з курсу «Фізична хімія» за кредитно-модульною системою Частина ІІІ. Розділ «Хімічна кінетика і каталіз» / Укл. Л. В. Крюкова, В. С. Проценко, Т. Є. Бутиріна. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2010.- 59 с.

10-й тетраместр “Поверхневі явища і властивості дисперсних систем”

Лабораторний практикум

№ 4359. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія)» для студентів спеціальності: 161 – хімічні технології та інженерія / Укл.: Проценко В.С., Кітик А.А. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 28 с.

№ 1880. Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів напряику підготовки 6.051401 – «Біотехнологія» та 6.051301 – “Хімічна технологія”  з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”, “Поверхневі явища і дисперсні системи” / укл. В.С. Проценко.- Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 43 с.

№ 2058. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних і лабораторних занять для студентів технологічних спеціальностей заочної форми навчання з курсу “Поверхневі явища і дисперсні системи”. Частина 1/ Укл.: В.В. Герасимов, В.С. Проценко, Д.А. Сухомлин. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 44 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи

№ 4369. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни«Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія)» для студентів спеціальності: 161 – хімічні технології та інженерія / Укл.: Проценко В.С., Кітик А.А. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 24 с.

№ 2058. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних і лабораторних занять для студентів технологічних спеціальностей заочної форми навчання з курсу “Поверхневі явища і дисперсні системи”. Частина 1/ Укл.: В.В. Герасимов, В.С. Проценко, Д.А. Сухомлин. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 44 с.