Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

Викладачі, докторанти та аспіранти кафедри фізичної хімії беруть участь у виконанні чоритьох держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України (загальний обсяг фінансування більше трьох мільйонів грн. на рік):

1. Керований електрохімічний синтез композиційних матеріалів металоксид – поверхнево-активна речовина (науковий керівник доктор хімічних наук, професор Веліченко Олександр Борисович; відповідальний виконавець кандидат хімічних наук Шмичкова Олеся Борисівна).

Проект присвячений розробці наукових основ керованого електрохімічного синтезу композиційних матеріалів металоксид – ПАР (поверхнево-активні речовини) з прогнозованими складом, фізико-хімічними та функціональними властивостями. Автори проекту пропонують оригінальний підхід у створенні новітніх композиційних матеріалів металоксид – ПАР, що полягає в одночасному управлінні процесом утворення композиту, його складом та властивостями за рахунок впливу селективної адсорбції різних типів ПАР як на електрохімічні процеси, що перебігають на поверхні електроду, так і колоїдно-хімічні в приелектродній зоні. В процесі виконання роботи передбачається вивчення загальних закономірностей адсорбції ПАР на оксидах PbO2 та MnO2; встановлення кінетичних закономірностей процесів синтезу композиційних матеріалів металоксид – ПАР, виявлення загальних закономірностей включення ПАР в композит в процесі його росту, а також факторів, що впливають на його вміст в матеріалах; вивчення фізико-хімічних властивостей композитів та їх впливу  на загальні закономірності  протікання  електрохімічних  процесів  на  матеріалах металоксид – ПАР різного хімічного складу.  Основні наукові результати, отримані у результаті виконання проекту, та комплексна теорія керованого електрохімічного синтезу композиційних матеріалів металоксид – ПАР стануть необхідною ланкою у розвитку хімічної науки та суміжних галузей наукових знань, а також науковим підґрунтям розробки новітніх композиційних матеріалів, перспективних для застосування в якості високоефективних каталізаторів на 3D-матрицях та в електрохімічній енергетиці.

2. Проточні модульні системи для електрохімічного синтезу високочистих розчинів натрію гіпохлориту медичного та ветеринарного призначення (науковий керівник доктор хімічних наук, професор Лук’яненко Тетяна Вікторівна; відповідальний виконавець кандидат хімічних наук, доцент Гиренко Дмитро Вадимович).

Проект присвячений розробці наукових та експериментальних основ керованого електрохімічного синтезу високочистих розчинів натрію гіпохлориту (НГХ) медичного та ветеринарного призначення, а також необхідних для цього електродних матеріалів та пристроїв для реалізації процесу у проточних модульних системах. Головною перешкодою на шляху застосування розчинів НГХ в медицині та ветеринарії є відсутність необхідних електрокаталізаторів, що дозволяють розробити оптимальну конструкцію проточної електрохімічної комірки для одержання препаратів необхідної чистоти. В основі проекту лежить ідея створення та ефективного використання нових  анодних  матеріалів  з  керованою селективністю по відношенню до цільових процесів на основі композитів системи Ti-TiOx-Pt (або метали групи платини). Для створення таких анодів пропонується застосувати замість багатостостадійної  і енергозатратної  золь-гель  технології комбінований електрохімічно-піролітичний метод. Запропонована структура досліджень передбачає, що на початкових етапах роботи будуть розроблені новітні анодні матеріали системи Ti-TiOx-Pt з керованими функціональними властивостями, а також встановлений вплив складу та геометрії поверхні аноду, густини струму на вихід за струмом і селективність процесу синтезу НГХ. Буде вивчений вплив геометрії електрохімічної комірки, режимів електролізу та швидкості протоку електроліту на вихід за струмом та селективність процесу синтезу у проточних системах, а також стабільність розчинів НГХ та їх реакційна здатність у процесах окисного руйнування вибраних органічних речовин, антибіотиків та сульфаніламідів. Все це дозволить на завершальних етапах НДР перейти до створення прототипів модульних проточних систем для синтезу високочистих розчинів НГХ та їх випробування в лабораторних умовах, а також розробити бінарні каталітичні системи дезінфекції та попередньої обробки лікарняних стоків на основі низькоконцентрованих розчинів НГХ. Будуть запропоновані новітні електрокаталізатори, прототипи проточних пристроїв, методики керованого електрохімічного синтезу високочистих розчинів натрію гіпохлориту медичного та ветеринарного призначення та їх ефективного використання в проточних умовно безреагентних системах для руйнування хімічних та біологічних токсикантів в медичних стоках, що cтане новим феноменом хімічної науки та хімічної технології, а також поштовхом до розвитку суміжних галузей наукових знань, хімічного матеріалознавства, охорони навколишнього середовища та медицини невідкладних станів і інтенсивної терапії, ветеринарії та сільського господарства.

Викладачі кафедри фізичної хімії, які також є науковими співробітниками Науково-дослідного інституту Гальванохімії (НДІ ГХ) ДВНЗ УДХТУ, виконують ще дві держбюджетні науково-дослідні роботи:

3. Фундаментальні засади електрохімічних процесів осадження і обробки металів у електролітах на основі низькотемпературних евтектичних розчинників  (науковий  керівник  доктор  хімічних  наук,   професор,   директор   НДІ           ГХ  Данилов Фелікс Йосипович; відповідальний виконавець доктор хімічних наук, професор Проценко Вячеслав Сергійович)

Проект присвячений встановленню фундаментальних засад процесів електрохімічного синтезу гальванопокриттів металами, сплавами і композитами та анодної фінішної обробки металевої поверхні з використанням електролітів на основі нового типу іонних рідин – низькотемпературних евтектичних розчинників (deep eutectic solvents, DES). Уперше будуть експериментально отримані, узагальнені та теоретично обґрунтовані систематичні дані щодо кінетичних характеристик та механізмів стадійного розряду іонів металів в умовах адсорбції ПАР з електролітів на основі низькотемпературних евтектичних розчинників, а також щодо основних фізико-хімічних властивостей цих електрохімічних систем. Планується встановити і обґрунтувати кореляції між параметрами електрохімічного синтезу покриттів та комплексом корозійно-електрохімічних, захисних, механіко-експлуатаційних, фотокаталітичних, електрокаталітичних та інших властивостей гальванопокриттів. Передбачається виявити фактори цілеспрямованого впливу складу електроліту на основі DES та режимів електролізу на кінетику електрохімічних процесів та на властивості покриттів на основі хрому, нікелю, заліза та інших металів, їх сплавів та композитів, а також на основні закономірності анодної обробки металевих поверхонь, що дозволить розробити рекомендації стосовно складів електролітів на основі DES та методик електрохімічного синтезу гальванопокриттів металами, оксидами, сплавами і композитами з комплексом прогнозованих функціональних властивостей.

4. Високоефективна анодна обробка біорезистентних сплавів медичного призначення з використанням екологічних іонних рідин нового покоління (науковий керівник молодіжного колективу кандидат хімічних наук, доцент Кітик Анна Адамівна).

Проект присвячено встановленню основних закономірностей електрохімічної анодної обробки біорезистентних сплавів, що використовуються у медицині для створення імплантів, протезів і медичного обладнання, з використанням новітнього типу іонних рідин низькотемпературних евтектичних розчинників. Під час виконання науково-дослідної роботи планується встановити механізм та кінетичні закономірності перебігу анодних процесів, які відбуваються на біомедичних сплавах титану та нержавіючих сталях медичного призначення у низькотемпературних евтектичних розчинниках. Це передбачає визначення умов, за яких відбувається анодне травлення біомедичних сплавів, їх електрополірування та анодування. За отриманими результатами будуть складені рекомендації, які дозволять реалізовувати анодний процес так, щоб досягти заздалегідь відомих і бажаних функціональних властивостей поверхні біомедичних сплавів відповідно до існуючих ДСТУ. Таким чином, будуть розроблені наукові основи високоефективної екологічнобезпечної технології анодної обробки біомедичних сплавів для створення протезів, імплантів і різноманітного медичного устаткування з покращеними властивостями, подовженим строком експлуатації та помірною ціною.

Наукові дослідження на кафедрі фізичної хімії виконуються за наступними напрямами:

 • розробка наукових основ направленого синтезу нових каталітично-активних і корозійно-стійких оксидних композиційних матеріалів; дослідження електрокаталітичних явищ при високих анодних потенціалах за участю оксигенвмісних радикалів (керівник – д.х.н., проф. Веліченко О.Б.);
 • розробка фундаментальних і прикладних аспектів адсорбційних явищ в приелектродному шарі та їхній вплив на електрохімічну кінетику, а також процеси фазоутворення і масоперенесення; розробка і промислове впровадження нових прогресивних технологій і методів електроосадження металевих, полімерних і конверсійних покриттів та підготовка металовиробів перед нанесенням покриттів (керівник – д.х.н., проф. Данилов Ф.Й.);
 • розвиток теорії стадійних електрохімічних реакцій і встановлення основних чинників прогнозованого впливу на процеси електроосадження металів, їх сплавів та композитів, на фізико-хімічні та експлуатаційні властивості електрохімічно синтезованих наноструктурованих покриттів (керівник – д.х.н., проф. Проценко В.С.);
 • встановлення основних чинників керованого впливу на закономірності формування оксидних композиційних матеріалів, на їх фізико-хімічні та функціональні властивості (керівник – д.х.н., проф. Лук’яненко Т.В.).

За рейтингом науко-метричної бази даних Scopus кафедра фізичної хімії посідає перше місце в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (сумарний індекс Гірша становить 108).

За даними науко-метричної бази даних Scopus співробітники кафедри фізичної хімії мають такі значення індексу Гірша (станом на березень 2020 р.):

Веліченко О.Б. (Velichenko, Alexander B., Author ID: 7004205323), h-індекс = 24, кількість цитувань 1957.

Данилов Ф.Й. (Danilov, Felix I., Author ID: 7004038793), h-індекс = 22, кількість цитувань 1935.

Проценко В.С. (Protsenko, Vyacheslav S., Author ID: 8855370200), h-індекс = 15, кількість цитувань 751.

Лук’яненко Т.В. (Luk’yanenko, Tatiana V., Author ID: 7004038793), h-індекс = 14, кількість цитувань 651.

Гиренко Д.В. (Girenko, Dmitriy V., Author ID: 7004517875), h-індекс = 10, кількість цитувань 831.

Книш В.О. (Knysh, Valentina A., Author ID: 24776321300), h-індекс = 7, кількість цитувань 220.

Шмичкова О.Б. (Shmychkova, Olesia B., Author ID: 55838561100), h-індекс = 7, кількість цитувань 288.

Кітик А.А. (Kityk, A. A., Author ID: 53363564700), h-індекс = 5, кількість цитувань 104.

Мурашевич Б.В. (Murashevich, B.V. Author ID: 37013936100), h-індекс = 3, кількість цитувань 18.

Сухомлин Д.А. (Sukhomlin, D.A., Author ID: 6506592464), h-індекс = 1, кількість цитувань 8.

Профіль кафедри у Google Scholar   

Монографії

 1. Електроосадження композиційних матеріалів на основі PbO2 [Teкст] / Лук’яненко Т.В., Шмичкова О.Б., Веліченко О.Б.//Монографія в авторській редакції. – Дніпро: ЛІРА, 2019. – 332 с. (ISBN 978-966-981-225-4).
 2. Dimensionally Stable Lead Dioxide Anodes Electrodeposited from Methanesulfonate Electrolytes: Physicochemical Properties and Electrocatalytic Reactivity in Oxygen Transfer Reactions [Text] / O. Shmychkova, T. Luk’yanenko, A. Velichenko // Advanced Coating Materials: Monograph /Editor Liang Li, Qing Yang. – Wiley: Scrivener Publisheng, 2018. – Part 4. – P. 85-122. (ISBN 978-1-119-40763-8).
 3. Electrodeposition of Cr coatings from a trivalent chromium plating bath based on deep eutectic solvent [Text] / Bobrova L.S., Protsenko V.S.// Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2018: Monograph / Eds. V.Z. Barsukov, Yu.V. Borysenko, V.G. Khomenko, О.V. Linyucheva; editor-in-chief V.Z. Barsukov. – Kyiv: KNUTD, 2018. – P. 86-101. (ISBN 978-617-7506-24-8).
 4. Electrodeposition of lead(IV) oxide from nitrate solutions [Text]: monograph / А. Velichenko, O. Shmychkova, T. Luk’yanenko – Saarbrücken (Germany): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 152 р. (ISBN: 978-3-330-05681-7).
 5. Electrocatalytic processes on lead dioxide [Text]: monograph / A. Velichenko (ed.), O. Shmychkova, T. Luk’yanenko. – Saarbrücken (Germany): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 145 р. (ISBN: 978-620-2-00757-3).
 6. Composites based on lead dioxide deposited from suspension electrolyte [Text]: monograph / Velichenko (Ed.), O. Shmychkova, T. Luk’yanenko – Saarbrücken (Germany): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 125 р. (ISBN: 978-620-2-02728-1).
 7. The influence of various dopants on initial stages of lead dioxide electrocrystallization from nitrate and methanesulfonate electrolytes [Text]: monograph / T. Luk’yanenko, A. Velichenko, O. Shmychkova // Lead-Acid Batteries LABAT’2017, Albena: LabatScience., 2017. – P. 257–290.
 8. Electrodeposition of electrocatalytic and photocatalytic Fe/TiO2 composite coatings using methanesulfonate electrolytes [Text] / Protsenko V.S., Vasil’eva E.A., Tsurkan A.V., Danilov F.I. // Electrospinning and electroplating: Fundamentals, methods and applications. – Ed. Toby Jacobs. – Nova Science Publishers, Inc., New York. – 2017. – Chapter 6. – P. 177-226. (ISBN 978-1-53612-363-0, e-ISBN 978-1-53612-389-0).
 9. Physicochemical and electrochemical properties of deep eutectic solvents containing dissolved Ni(II) and Cr(III) salts: The effects of water content [Text] / Protsenko V.S., Kityk A.A., Bobrova L.S., Shaiderov D.A., Danilov F.I. // Ionic liquids: Electrochemistry, uses and challenges. – Ed. Bình Xuân. – Nova Science Publishers, Inc., New York. – 2017. – Chapter 1. – P. 1-34. (ISBN 978-1-53612-689-1, e-ISBN 978-1-53612-690-7).
 10. Voltammetric study of corrosion of mild steel in deep eutectic solvents [Text] / Kityk A.A., Rublova Y.D., Bannyk N.G., Protsenko V.S., Danilov F.I. // Promising materials and processes in applied electrochemistry: Monograph / Eds. V.Z. Barsukov, Yu.V. Borysenko, O.V. Linyucheva, I.V., Senyk, V.G. Khomenko. – KNUTD, Kyiv. – 2017. – P. 135-142. (ISBN 978-966-7972-79-0).
 11. Electrochemical synthesis of protective ceria layers using methanesulfonate electrolytes Tsurkan A.V., Vasil’eva E.A., Protsenko V.S., Danilov F.I. // Promising materials and processes in applied electrochemistry: Monograph / Eds. V.Z. Barsukov, Yu.V. Borysenko, O.V. Linyucheva, I.V., Senyk, V.G. Khomenko. – KNUTD, Kyiv. – 2017. – P. 119-126. (ISBN 978-966-7972-79-0).
 12. Electrochemical Oxidation of Toxic Organic Aromatic Substances [Теxt] /  O. Shmychkova,  T. Luk’yanenko, V. Knysh // Promising materials and processes in applied electrochemistry: monograph / editor-in-chief V. Z. Barsukov. – Kyiv: KNUTD, 2017. – Рart. – P. 207-213. (ISBN 978-966-7972-61-5).
 13. Модифицированные катионами диоксидно-свинцовые электроды [Текст] / А. Величенко,О. Шмычкова, Т. Лукьяненко // LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken (Germany). – monograph. – 2016. (ISBN: 978-3-659-92538-2). 128 с.
 14. Fe/TiO2 composite coatings: electrodeposition and application for photo-catalytic dye degradation [Text] / A.V.Tsurkan, E. A. Vasil’eva, V. S. Protsenko, F. I. Danilov // Promising materials and processes in technical electrochemistry : monograph. – Kyiv : KNUTD, 2016. – P. 97-101. (ISBN 978-966-7972-61-5).
 15. Effect of water addition on physicochemical properties of electrochemical systems based on deep eutectic solvents [Text] / L.S.Bobrova, D. A. Shaiderov, A. A. Kityk, V. S. Protsenko, F. I. Danilov // Promising materials and processes in technical electrochemistry : monograph. – Kyiv : KNUTD, 2016. – P. 204-208. (ISBN 978-966-7972-61-5).
 16. The Influence of Ionic Dopas on Initial Stages of Lead Dioxide Electrocrystallisation [Текст] /  O. Shmychkova, T. Luk’yanenko,         A. Velichenko // monograph. – Kyiv: KNUTD, Україна, 2016. – (ISBN 978-966-7972-61-5). 5Р.
 17. Multistage electrochemical processes involving stable intermediates [Text] : monograph / V. Protsenko, F. Danilov // Saarbrücken (Germany) : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 70 р. (ISBN: 978-3-659-67405-1).
 18. Electrodeposition of nanocrystalline chromium-carbon coatings from trivalent chromium baths [Text] / V. S. Protsenko, E. A. Vasil’eva, F. I. Danilov // Comprehensive Guide for Nanocoatings Technology : monograph. In 9 volumes. Volume 3. Properties and Development. – New York (USA) : Nova Science Publishers Inc., 2015. – Chapter 8. – P. 193-220. (ISBN: 978-1-63482-647-1).
 19. Temperature responses in linear voltammetry  [Text] / Protsenko V. S., Kityk A. A., Danilov F. I. // Voltammetry: Theory, Types and Applications. – Eds. Y. Saito, T. Kikuchi. – Nova Science Publishers, Inc., New York. – 2014. – P. 318-336.
 20. Electrochemical incineration of some phenolic compounds and mtbe [Text] / A. B. Velichenko, R. Amadelli, Т. V. Luk’yanenko [et al.]// NATO Science for Peace and Security: сhapter of book. Series С. Environmental Security, 2012. Environmental and food Safety and Security for South-East Europe and Ukraine. – 2012. – P. 145 – 155.
 21. Экологически безопасные кислородсодержащие окислители и их роль в защите человека от техногенных и биологических загрязнений / Стусь В. П., Кравченко А. В., Кублановский В. С., Величенко А. Б.: Монография. – Днепропетровск: ООО «Акцент ПП», 2012. – 331 с.

Наукові статті, проіндексовані науко-метричною базою Scopus, опубліковані протягом останніх 5 років (станом на 15.03.2019 р.)

 1. Protsenko, V.S., Bobrova, L.S., Butyrina, T.E., Danilov, F.I. Hydrogen evolution reaction on Cr–C electrocatalysts electrodeposited from a choline chloride based trivalent chromium plating bath // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.–2019.–(1), P. 61-66. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2019/1/Protsenko.pdf
 2. A. Knysh, T.V. Luk’yanenko, P.Yu. Demchenko [et al.] The Composition and Physicochemical Properties of PbO2–TiO2 Composite Materials Deposited from Colloid Electrolytes // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2018. – Vol. 54, № 6. – P. 1037–1045. https://link.springer.com/article/10.1134%2FS2070205118060163
 3. Girenko, D.V., Velichenko, A.B.  Selection of the Optimal Cathode Material to Synthesize Medical Sodium Hypochlorite Solutions in a Membraneless Electrolyzer //    Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018– 54(1), P. 88-95. https://doi.org/10.3103/S1068375518010052
 4. Dmitrikova, L., Shmychkova, O., Zagorulko, S., Lukyanenko, T., Velichenko, A.  Electrochemical destruction of phenoxy herbicides on lead dioxide anodes  // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018– (2), P. 16-23. http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/2/Dmitrikova.pdf
 5. Shmychkova, O.B., Knysh, V.A., Luk’yanenko, T.V., Amadelli, R., Velichenko, A.B.  Electrocatalytic Processes on PbO2 Electrodes at High Anodic Potentials // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018– 54(1), P. 38-46. https://doi.org/10.3103/S1068375518010143
 6. Protsenko, V.S., Tsurkan, A.V., Vasil’eva, E.A. [et al.] Fabrication and characterization of multifunctional Fe/TiO2composite coatings // Materials Research Bulletin.–2018.–100, P. 32-41. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.11.051
 7. Danilov, F.I., Protsenko, V.S. Electrodeposition of composite coatings using electrolytes based on deep eutectic solvents: A mini-review //Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018. (1), P. 13-21. http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/1/Danilov.pdf
 8. Toropin, N.V., Trush, Y.V., Murashevich, B.V., [et al.]  Synthesis of 1-(hydroxylphenyl)-3-aryl-5-mercapto-1,2,4-triazoles from arenalazine quinones // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.–2018.–(2), P. 46-50. http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/2/Toropin.pdf
 9. Luk’yanenko, A. Velichenko, V. Knysh [et al.] Influence of methanesulfonate ions on electrooxidation of Pb(II) // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018. – № 4 (119). – С. 27-35. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Luk’yanenko.pdf
 10. Shmychkova, L. Dmitrikova, Т. Luk’yanenko [et al.] Electrooxidation of 4-clorphenol on modified lead dioxide anodes // Вопр. химии и хим. технологии. – 2018. – № 3 (118). – С. 50-57. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/3/Shmychkova.pdf
 11. Д. В. Гиренко, А.Б. Величенко. Синтез низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия в электролизерах без разделения межэлектродного пространства// Вопр. химии и хим. технологии. – 2018. – № 4 (119). – С. 82-91. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Girenko.pdf
 12. Danilov F.I., Protsenko V.S., Kityk A.A., Bogdanov D.A., Baskevich A.S. Electrodeposition of nanocrystalline nickel-titania composites from an electrolyte on the basis of deep eutectic Solvent, Ethaline // Issues of chemistry and chemical technology. –– Vol. 3. – P. 18-24. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/3/Danilov.pdf
 13. Kityk A.A., Rublova Y.D., Kelm A.M., Malyshev V.V., Bannyk N.G., Flis-Kabulska I. Kinetics and mechanism of corrosion of mild steel in new types of ionic liquids// Journal of Electroanalytical Chemistry. – 2018.- Vol. 823. – P. 234-244. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665718304326?via%3Dihub
 14. Kityk A.A., Rublova Y.D., Bannyk N.G., Protsenko V.S., Danilov F.I. Effect of preliminary electropolishing on corrosion resistance of mild steel in a deep eutectic solvent Ethaline // Issues of chemistry and chemical technology. –2018. – Vol. 4. – P. 14-18. https://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2018/4/Kityk.pdf
 15. Protsenko V.S., Bobrova L.S., Baskevich A.S., Korniy S.A., Danilov F.I. Electrodeposition of chromium coatings from a choline chloride based ionic liquid with the addition of water // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. – 2018. – V. 53. – P. 906-915.  https://dl.uctm.edu/journal/node/j2018-5/15_17-130_p906-915.pdf
 16. Protsenko V., Bobrova L., Danilov F. Trivalent chromium electrodeposition using a deep eutectic solvent // Anti-Corrosion Methods and Materials. – 2018. – V. 65. – No. 5. – P. 499-505. https://doi.org/10.1108/ACMM-05-2018-1946
 17. Protsenko V.S., Bobrova L.S., Korniy S.A., Kityk A.A., Danilov F.I. Corrosion resistance and protective properties of chromium coatings electrodeposited from an electrolyte based on deep eutectic solvent // Functional Materials. – 2018. – V. 25. – No. 3. – P. 539-545. http://functmaterials.org.ua/contents/25-3/539
 18. Protsenko V.S., Bobrova L.S., Golubtsov D.E., Korniy S.A., Danilov F.I. Electrolytic deposition of hard chromium coatings from electrolyte based on deep eutectic solvent // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2018. – Vol. 91. – No. 7. – P. 1106-1111. https://link.springer.com/article/10.1134%2FS1070427218070066
 19. O. B. Shmychkova, T. V. Luk’yanenko, Velichenko A.B. [et al.]  Physicochemical Properties of PbO2 Modified with Nickel Ions  // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2017. – V. 53, № 1. – P. 68–74. https://doi.org/10.1134/S2070205117010178
 20. V. А. Knysh, T. V. Luk’yanenko, A. Velichenko [et al.]   Electrodeposition of composite PbO2–TiO2 materials from colloidal methanesulfonate electrolytes  //Journal of Solid State Electrochemistry. – 2017. – V. 21 (2). – P. 537-544. https://doi.org/10.1007/s10008-016-3394-1
 21. O. B. Shmychkova, T. V. Luk’yanenko, A. Velichenko.   Lead dioxide electrocrystallization from nitrate and methanesulfonate electrolytes: the influence of various dopants on initial stages // ECS Transactions. – 2017. – V. 77 (11). – P. 1617-1623. http://ma.ecsdl.org/content/MA2017-01/38/1807.abstract
 22. A. Velichenko, T. Luk’yanenko, O. Shmychkova.  The influence of electrolyte nature on lead dioxide electrocrystallization  // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2017. – V. 3 (112). – P. 32-39. http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/3/Shmychkova.pdf
 23. Luk’yanenko T.V., Knysh V.A., Shmychkova O.B., Velichenko, A.B.  Dimensionality stable PbO2-based anodes // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.–2017.–(1), P. 11-17. http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/1/Luk’yanenko.pdf
 24. Protsenko, V.S., Bobrova, L.S., Danilov, F.I. Physicochemical properties of ionic liquid mixtures containing choline chloride, chromium (III) chloride and water: effects of temperature and water content // Ionics.– 2017.– 23(3), P. 637-643. https://doi.org/10.1007/s11581-016-1826-7
 25. Danilov, F.I., Protsenko, V.S., Kityk, A. A. [et al.] Electrodeposition of Nanocrystalline Nickel Coatings from a Deep Eutectic Solvent with Water Addition // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2017.–53(6), P. 1131-1138. https://doi.org/10.1134/S2070205118010203
 26. Kityk, A.A., Protsenko, V.S., Danilov, F.I.[et al.] Choline chloride based ionic liquids containing nickel chloride: Physicochemical properties and kinetics of Ni(II) electroreduction // Electrochimica Acta.– 2017.–245, P. 133-145. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.05.144
 27. Danilov, F.I., Tsurkan, A.V., Protsenko, V.S. [et al.]  Electrochemical synthesis and properties of iron–titanium dioxide composite coatings // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2017.– 90(7), P. 1148-1153. https://doi.org/10.1134/S1070427217070199
 28. Protsenko, V.S., Vasil’eva, E.A., Tsurkan, A.V., Danilov, F.I. [et al.]. Fe/TiO2 composite coatings modified by ceria layer: Electrochemical synthesis using environmentally friendly methanesulfonate electrolytes and application as photocatalysts for organic dyes degradation // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2017. – 5(1), P. 135-146. https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.11.034
 29. Kityk, A.A., Rublova, Y.D., Bannyk, N.G. [et al.]  Electrochemical impedance study of the effect of water additives on the rate of mild steel corrosion in deep eutectic solvent ethaline // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.–2017.–(6), P. 11-16. http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Kityk.pdf
 30. Proskurkin E.V., Sukhomlin D.A.  A Study of the Corrosion Resistance of Pump–Compressor Pipes with a Diffusion Zinc Coating under the Complicated Conditions of Gas-Producing Wells  // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces.– 2017.–53(7), P. 1288-1294. https://doi.org/10.1134/S2070205117070140
 31. O. Shmychkova, T. Luk’yanenko, R. Amadelli, A. Velichenko Electrodeposition of Ni2+-doped PbO2 and physicochemical properties of the coating // Journal of Electroanalytical Chemistry. – 2016. – Vol. 774. – P. 88–94. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665716302429
 32. V. S. Protsenko, L. S. Bobrova, F. I. Danilov Physicochemical properties of ionic liquid mixtures containing choline chloride, chromium (III) chloride and water: Effects of temperature and water content // Ionics. – 2016. DOI:10.1007/s11581-016-1826-7. http://dx.doi.org/10.1007/s11581-016-1826-7
 33. D. Rosestolato, R. Amadelli, A. B. Velichenko Electrode characteristics for ozone production: a case study using undoped and doped PbO2 on porous platinised titanium substrates // Journal of Solid State Electrochemistry. – 2016. – Vol. 20. – P. 1181-1190. http://link.springer.com/article/10.1007/s10008-015-2945-1/fulltext.html
 34. L. S. Bobrova, F. I. Danilov, V. S. Protsenko Effects of temperature and water content on physicochemical properties of ionic liquids containing CrCl3×xH2O and choline chloride // Journal of Molecular Liquids. – 2016. – Vol. 223. – P. 48-53. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732216307917
 35. F. I. Danilov, A. V. Tsurkan, E. A. Vasil’eva, V. S. Protsenko Electrocatalytic activity of composite Fe/TiO2 electrodeposits for hydrogen evolution reaction in alkaline solutions // International Journal of Hydrogen Energy. – 2016. – Vol. 41. – P. 7363-7372.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915317559
 36. E. A. Vasil’eva, A. V. Tsurkan, V. S. Protsenko, F. I. Danilov Electrodeposition of composite Fe–TiO2 coatings from methanesulfonate electrolyte // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2016. – Vol. 52. – P. 532-537. http://link.springer.com/article/10.1134/S2070205116030278
 37. O. Shmychkova, Т. Luk’yanenko, A. Piletska, A. Velichenko, R. Gladyshevskii, P Demchenko, R. Amadelli Electrocrystallization of lead dioxide: influence of early stages of nucleation on phase composition // Journal of Electroanalytical Chemistry. – 2015. – Vol. 746. – Р. 57–61. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157266571500154X
 38. O. Shmychkova, Т. Luk’yanenko, A. Yakubenko, R. Amadelli, A. Velichenko Electrooxidation of some phenolic compounds at Bi-doped PbO2 // Applied Catalysis B: Environmental. – 2015. – Vol. 162. – Р. 346–351. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337314004093
 39. V. S. Protsenko, A. A. Kityk, D. A. Shaiderov, F. I. Danilov Effect of water content on physicochemical properties and electrochemical behavior of ionic liquids containing choline chloride, ethylene glycol and hydrated nickel chloride // Journal of Molecular Liquids. – 2015. – Vol. 212. – P. 716-722. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732215308382
 40. V. S. Protsenko, F. I. Danilov Kinetics study and influence of water-soluble polymer on the electrodeposition of iron from a citrate-chloride electrolyte on the basis of Fe(III) // Turkish Journal of Chemistry. – 2015. – Vol. 39, № 3. – P. 610-619. http://journals.tubitak.gov.tr/chem/abstract.htm?id=16331
 41. O. B. Shmychkova, T. V. Luk’yanenko, A. B. Velichenko, R. E. Gladyshevskii, P. Yu. Demchenko, R. Amadelli The Influence of Deposition Conditions on Phase Composition of Lead Dioxide Based Materials // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2015. – Vol. 51, № 4. – P. 593–599. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11124
 42. V. S. Protsenko, E. A. Vasil’eva, I. V. Smenova, A. S. Baskevich, I. A. Danilenko, T. E. Konstantinova, F. I. Danilov Electrodeposition of Fe and composite Fe/ZrO2 coatings from a methanesulfonate bath // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2015. – Vol. 51, № 1. – P. 65-75. http://link.springer.com/article/10.3103/S1068375515010123
 43. V. S. Protsenko, E. A. Vasil’eva, F. I. Danilov Electrodeposition of lead coatings from a methanesulphonate electrolyte // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. – 2015. – Vol. 50, № 1. – P. 39-43. http://dl.uctm.edu/journal/node/j2015-1/6_Protsenko_39-43.pdf
 44. Shmychkova O., Luk’yanenko T., Amadelli R., Velichenko A. Рhysico-chemical properties of РbО2-anodes doped with Sn4+ and complex ions // Journal of Electroanal. Chemistry. – 2014. – Vol. 717-718. – Р. 196–201. http://www.sciencedirect.com/science/journal/15726657/717-718
 45. Girenko D. V., Velichenko A. B., Mahé E., Devilliers D. Еlectrodeposition of thin electrocatalytic РbО2 layer on fluorine-doped tin oxide substrates // Journal of Electroanalytical Chemistry. – 2014. – Vol. 712. – Р. 194–201.http://www.sciencedirect.com/science/journal/15726657/712
 46. V. S. Protsenko, F. I. Danilov Chromium electroplating from trivalent chromium bath sasanenvironmentally friendly alternative to hazardous hexavalent chromium baths: comparative study on advantages and disadvantages // Clean Technologies and Environmental Policy. – 2014. – Vol. 16, № 6. – P. 1201-1206. http://link.springer.com/article/10.1007/s10098-014-0711-1/fulltext.html
 47. V. Protsenko, V. Gordiienko, T. Butyrina, E. Vasil’eva, F. Danilov Hard chromium electrodeposition from trivalent chromium bath containing water-soluble polymer // Turkish Journal of Chemistry. – 2014. – Vol. 38, № 1. – P. 50-55. http://journals.tubitak.gov.tr/chem/abstract.htm?id=1440
 48. O. B. Shmychkova, T. V. Luk’yanenko, L. V. Dmitrikova, A. В. Velichenko Physico-сhemical properties of РbО2-anodes modified by Bi3+ ions // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2014. – Vol. 50, № 2. – P. 218–222. http://link.springer.com/article/10.1134/S2070205114020166
 49. O. I. Kasian, T. V. Luk’yanenko, R. Amadelli, A. В. Velichenko Anodes based on Pt doped titanium sub-oxides // ECS Transactions. – 2014. – Vol. 58, № 19. – P. 75–84. http://ecst.ecsdl.org/content/58/19/75.abstract
 50. O. B. Shmychkova, T. V. Luk’yanenko, R. Amadelli, A. В. Velichenko PbO2-anodes modified by cerium ions // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2014. – Vol. 50, №. 4. – P. 493–498. http://link.springer.com/article/10.1134/S2070205114040169
 51. F. I. Danilov, I. V. Sknar, Yu. E. Sknar Electroplating of Ni–Fe alloys from methanesulfonate electrolytes // Russian Journal of Electrochemistry. – 2014. – Vol. 50, № 3. – P. 293-296. http://link.springer.com/article/10.1134/S1023193514030045
 52. V. S. Protsenko, E. A. Vasil’eva, I. V. Smenova, F. I. Danilov  Electrodeposition of iron/titania composite coatings from methanesulfonate electrolyte // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2014. –Vol. 87, № 3. – P. 283-288.  http://link.springer.com/article/10.1134/S1070427214030069
 53. F. I. Danilov, V. S. Protsenko, A. A. Kityk Estimation of the protective ability of chromium coatings deposited from sulfate and methanesulfonate electrolytes based on Cr(III) // Protection of Metals and Ph. Chemistry of Surfaces. – 2014. –Vol. 50, № 5. – P. 672-678. http://link.springer.com/article/10.1134/S2070205114050074
 54. F. I. Danilov, I. G. Tkach, I. V. Sknar, Yu. E. Sknar Ni–Co alloy сoatings obtained from methanesulfonate electrolytes // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2014. –Vol. 50, № 5. – P. 639-642. http://link.springer.com/article/10.1134/S2070205114050062
 55. V. S. Protsenko, A. A. Kityk, F. I. Danilov Kinetics and mechanism of chromium electrodeposition from methanesulfonate solutions of Cr(III) salts // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2014. – Vol. 50, № 5. – P. 384-389. http://link.springer.com/article/10.3103/S106837551405007X

За останні 8 років були захищені такі докторські та кандидатські дисертації:

 1. Проценко В. С. Стадійні електрохімічні процеси при електроосадженні металів за участю стабільних інтермедіатів: дис. … доктора хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Проценко Вячеслав Сергійович. – Дніпропетровськ, 2013. – 436 с. (науковий консультант – проф. Данилов Ф. Й.). [Автореферат]
 2. Груздєва О. В. Електрохімічна система Pb(II) метансульфонат – PbO2: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Груздєва Олена Володимирівна. – Дніпропетровськ, 2011. – 139 с. (науковий керівник – проф. Веліченко О. Б.). [Автореферат]
 3. Скнар І. В. Електроосадження нікелю та його сплавів із метилсульфонатних електролітів: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Скнар Ірина Володимирівна. – Дніпропетровськ, 2011. – 139 с. (науковий керівник – проф. Данилов Ф. Й.). [Автореферат]
 4. Васильєва О. О. Електроосадження антифрикційних покриттів на основі свинцю із метилсульфонатних електролітів: дис. … кандидата тех. наук: 05.17.03 – технічна електрохімія / Васильєва Олена Олександрівна. – Дніпропетровськ, 2011. – 135 с. (науковий керівник – проф. Данилов Ф. Й.). [Автореферат]
 5. Аміруллоєва Н. В. Закономірності адсорбції і інгібуючої дії катіоноактивних поліелектролітів і їх асоціатів з алкілсульфонатами: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Аміруллоєва Наталя Валеріївна. – Дніпропетровськ, 2011. – 146 с. (науковий керівник – проф. Образцов В. Б.). [Автореферат]
 6. Мурашевич Б. В. Синтез та реакції аренальазинів хінонів: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.03 – органічна хімія / Мурашевич Богдан Валерійович. – Дніпропетровськ, 2011. – 158 с. (науковий керівник – проф. Бурмістров К. С.). [Автореферат]
 7. Гордієнко В. О. Електроосадження нанокристалічних хром-карбонових покриттів з розчинів солей хрому (ІІІ): дис. … кандидата тех. наук: 05.17.03 – технічна електрохімія / Гордієнко Віктор Олегович. – Дніпропетровськ, 2012. – 144 с. (науковий керівник – проф. Данилов Ф. Й.). [Автореферат]
 8. Касьян О. І. Композиційні аноди TixOy/Pt в електролітах хромування на основі солей Cr (III) [Текст]: дис…. канд. хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Касьян Ольга Іванівна. – Дніпропетровськ, 2012. – 160 с. (науковий керівник – проф. Веліченко О. Б.). [Автореферат]
 9. Кітик А. А. Електродні процеси в системі Cr (III) – метансульфокислота: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Кітик Анна Адамівна. – Дніпропетровськ, 2013. – 127 с. (науковий керівник – проф. Данилов Ф. Й.). [Автореферат]
 10. Шмичкова О. Б. Діоксидносвинцеві електроди, модифіковані сполуками металів у високих ступенях окиснення: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Шмичкова Олеся Борисівна. – Дніпропетровськ, 2014. – 148 с. (науковий керівник – проф. Веліченко О. Б.). [Автореферат]
 11. Рубльова Є. Д. Похідні полігексаметиленгуанідину – комплексні інгібітори електрохімічних і супутніх процесів на низьковуглецевої сталі в нейтральному середовищі: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Рубльова Єлизавета Дмитрівна. – Дніпропетровськ, 2015. – 148 с. (науковий керівник – проф. Данилов Ф. Й.). [Автореферат]
 12. Лук`яненко Т.В. Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 з метансульфонатних електролітів: дис. … доктора хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Лук`яненко Тетяна Вікторівна.– Дніпро, 2016. – 394 с. (науковий консультант – проф. Веліченко О.Б.). [Автореферат]
 13. Цуркан А.В.  Електрохімічний синтез та властивості композиційних покриттів Fe/TiO2: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Цуркан Анна Вікторівна. – Дніпро, 2018. – 137 с. (науковий керівник – проф. Данилов Ф. Й.). [Автореферат]
 14. Савчук О. О.  Електросинтез нанокомпозитів на основі нікелю із метилсульфонатних електролітів: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05  –    електрохімія  /  Савчук    Олександра   Олександрівна. –  Дніпро,  2018. – 156 с.  (науковий     керівник  –     проф.  Данилов Ф.  Й.). [Автореферат] 
 15. Боброва Л.С. Електроосадження хрому з іонних рідин, що містять хром (ІІІ) хлорид і холін хлорид: дис. … кандидата хім. наук: 02.00.05 – електрохімія / Боброва Ліна Сергіївна. – Дніпро, 2019. – 158 с. (науковий керівник – проф. Проценко В.С.).  [Автореферат] 

Проф. Данилов Ф. Й., проф. Веліченко О. Б., проф. Лук’яненко Т.В. та проф. Проценко В. С. є членами спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 при ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія та 02.00.05 – електрохімія.

Проф. Данилов Ф. Й., проф. Веліченко О. Б. та проф. Проценко В. С. є членами редакційної колегії науково-технічного журналу “Питання хімії та хімічної технології” (www.vhht.dp.ua) (проф. Данилов Ф. Й. – головний редактор, проф. Проценко В. С. – заступник головного редактора), який зареєстрований у переліку наукових фахових видань України за галузями хімічні та технічні науки і з 2017 року індексується наукометричною базою Scopus/

Професори кафедри фізичної хімії є рецензентами у провідних закордонних журналах з високим імпакт-фактором (Journal of the Electrochemical Society, Electrochimica Acta, Journal of Electroanalytical Chemistry, Journal of Applied Electrochemistry, Applied Surface Science, Surface and Coatings Technology, Materials Letters, Journal of Fluorine Chemistry, Journal of Power Sources, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Journal of Environmental Chemical Engineering, Desalination and Water Treatment, Water Research, Journal of Solid State Electrochemistry, Environmental Science and Technology тощо).

Викладачі кафедри фізичної хімії брали участь у реалізації Міжнародного науково-дослідного проекту GL2009-5 “Application of Nano-crystalline Trivalent Cr Electroplating for Industrial Use”, що виконувався в рамках програми Корейсько-Євразійського міжнародного технологічного співробітництва у галузі компонентів і матеріалів за підтримки Міністерства економіки Республіки Корея (140,000 USD).

Відповідно до бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» (постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 546) співробітники кафедри пройшли конкурсний відбір в МОН України і одержали гранти на стажування за кордоном: доцент Гиренко Дмитро Вадимович (Університет П’єра і Марії Кюрі, Париж, Франція, листопад 2011 р.), аспірантка Шмичкова Олеся Борисівна (Університет Феррари, Італія, грудень 2012 – травень 2013 рр.)

 К.х.н. Касьян О. І. отримала грант на проведення науково-дослідної роботи   “Електрохімічне визначення концентрації та розміру наночасточок срібла” та наукове   стажування в Брандербургському технологічному університеті, Зентерберг, ФРН (за         рахунок приймаючої сторони, 2014-2015 рр.). Також к.х.н. Касьян отримала грант від   фонду Гумбольдту (Humboldt fellowship for postdoctoral researches, Germany) на проведення наукових досліджень (2015-2016 рр.).

Викладачі кафедри Лук`яненко Т. В., Касьян О. І., Книш В. О. нагороджені Премією Президента України для молодих вчених за 2014 рік за цикл наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу”.

За результатами першого в історії незалежної України конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, два проекти, запропоновані молодими викладачами кафедри фізичної хімії, пройшли конкурсний відбір і їх фінансування за рахунок коштів держбюджету розпочато з 2016 року (наказ МОН від 15.08.2016р. № 973):

 1. Електрохімічна руйнація токсичних органічних речовин ароматичної природи  забруднювачів водного середовища (науковий керівник Шмичкова О. Б.).
 2. Електрохімічна корозія та захист від корозійного руйнування ряду конструкційних сталей у нових типах іонних рідин (науковий керівник Кітик А. А.).