Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КЕРАМІКИ, СКЛА ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Голеус Віктор Іванович

Голеус Віктор Іванович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор,

Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2005 р.), нагороджений знаком «Відмінник науки України» (2000 р.) і знаком «За наукові досягнення» (2010 р.).

Дисципліни, що викладає: «Математичне моделювання і використання ЄОМ в хімічній технології», «Хімічна технологія скла і скловиробів». Щорічно є керівником до 10 науково-дослідних дипломних робіт спеціалістів і магістрів.

Наукові інтереси: дослідження умов склоутворення, взаємозв’язку між хімічною будовою, оксидним складом та фізико-хімічними властивостями боросилікатних та інших оксидних стекол; розроблення математичних моделей для описання властивостей стекол в залежності від їх оксидного складу; синтез нових оксидних стекол та розробка основ технології виготовлення на їх основі електроізоляційних, жаро- та корозійностійких, та інших покриттів на металах і кераміці.

Публікації: автор більш ніж 150 наукових робіт і більш 50 авторських свідоцтв та патентів.

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій и 3 докторських.

Тел. +38 (0562) 47-38-96  е-mail: [email protected]

Публікації в Google Scholar

Публікації в Scopus 

 Зайчук Олександр Вікторович

Зайчук Олександр Вікторович

доктор технічних наук, професор, перший проректор ДВНЗ УДХТУ

У 2001 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університеті і здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Кольорові склопокриття на основі сирих глазурей» за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів». Вчене звання доцента кафедри хімічної технології кераміки та скла присвоєно у 2011 році. В період 2011–2012 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2015 році захистив дисертацію за темою “Фізико-хімічні основи технології керамічних пігментів на базі шлаків чорної металургії” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.  Вчене звання професора кафедри хімічної технології кераміки, скла та будівельних матеріалів присвоєно у 2020 році. 

Є рецензентом наукових статей журналу «Питанні хімії та хімічної технології», а також залучався як рецензент журналом «Processing and Application of Ceramics», який включений до наукометричної бази Scopus. З 2016 року по теперішній час є постійним членом наукової ради МОН України, секція за фаховим напрямом 16 “Хімія”. В період з 2016 року по 2018 рік член науково-методичної комісії з інженерії (підкомісія «161 Хімічні технології та інженерія») сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Дисципліни, що викладає: «Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів», «Хімія і технологія пігментів». Керівник як проектних, так і науково-дослідних дипломних робіт в області керамічних матеріалів.

Наукові інтереси: теоретичні та експериментальні дослідження керамічних і склокристалічних матеріалів технічного призначення, дослідження і розробка керамічних пігментів на базі різних промислових відходів, а також захисних покриттів (глазурних, ангобних) для тонкої і будівельної кераміки.

Публікації: автор більш як 100 наукових робіт і 30 патентів.

Керівництво аспірантами: під керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація.

Публікації в Scopus 

Публікації в Google Scholar

Профіль Researchgate

Рижова Ольга Петрівна

Рижова Ольга Петрівна

доктор технічних наук, доцент, проректор по науково-педагогічній роботі ДВНЗ УДХТУ

Закінчила у 1981 р. Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія скла і ситалів». Захистила за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів у 1987 р. кандидатську дисертацію «Малокобальтові грунтові емалі для сталі», у 2020 р. докторську дисертацію «Наукові основи технології кольорових екологічно безпечних склоемалей». Рік присвоєння звання доцента – 1999

Дисципліни, що викладає: «Кристалографія і мінералогія», «Методи досліджень структур силікатів», «Кольорознавство». Керує науково-дослідними дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

Наукові інтереси: інтереси: дослідження закономірностей формування кольору емалевих покриттів та розробка методу прогнозування їх оптико-колірних характеристик; синтез ювелірних та художніх стекол, які не вміщують оксидів свинцю; отримання на їх основі покриттів для кольорових металів.

Публікації: має більше 70 публікацій у вигляді наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та патентів, є співавтором одного навчального посібника із грифом МОН «Методи досліджень структур силікатів».

Керівництво аспірантами: під керівництвом захищені 2 аспіранти

Публікації в Scopus 

Публікації в Google Scholar

Хоменко Олена Сергіївна

Хоменко Олена Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент, докторант, старший науковий співробітник

у 2003 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» і отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії. У 2007 році захистила дисертацію на отримання ступеня кандидата технічних наук за темою «Тонкокерамічні маси на основі лужних каолінів для санітарних виробів низькотемпературного випалу», отримала звання доцента кафедри хімічної технології кераміки та скла у 2014 році. У 2019 році пройшла стажування в University Of Ruse “A. Kanchev” (м. Разград, Болгарія)

Дисципліни, що викладає: «Технологія керамічних матеріалів та вогнетривів», «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (кераміки та вогнетривів)», «Метрологія, стандартизація та сертифікація виробів в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Керує проектними та науково-дослідними дипломними роботами в області технології кераміки. Активно працює з учнями шкіл у Малій Академії Наук.

Наукові інтереси:  вдосконалення складів керамічних мас та технологій у виробництві будівельної кераміки, розробка ангобів та глазурей для керамічної цегли, розробка енерго- та ресурсозберігаючих технологій у виробництві фарфору, вдосконалення золь-гель технологій у виготовленні кераміки.

Публікації: співавтор більше 150 наукових робіт, в тому числі 39 статей та 31 патенту. Є співавтором 4 навчальних посібників, в тому числі з грифом МОН.

Тел. 095-636-56-12   е-mail: [email protected]

Публікації в Google Scholar

Публікації в Scopus

Профіль  Researchgate

Сігунов Олексій Олександрович

Сігунов Олексій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент, начальник центру доуніверситетської підготовки ДВНЗ УДХТУ

Закінчив у 2002 році Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих силікатних матеріалів” (кваліфікація   магістр, викладач ВНЗ, інженер-технолог). Захистив у 2006 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, тема дисертації “Енергозберігаюча технологія виробництва портландцементного клінкеру на основі грубомеленої сировинної суміші, яка включає доменний гранульований шлак”.

Дисципліни, що викладає: лекції з дисциплін “Хімічна технологія в’яжучих матеріалів”, “Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”, “Технологія виробництва цементу та виробів на його основі” для студентів спеціальності “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Є керівником дипломних проектів і робіт студентів ступенів бакалавр та магістр.

Область наукових інтересів: Розробка та модифікація властивостей складів легких та важких бетонів, а також одержання нових видів спеціальних цементів. Займається підготовкою науково-педагогічних кадрів. Має право наукового керівництва аспірантами за фахом 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

Публікації: Має понад 60 наукових праць, з них понад 25 статей, 2 авторських свідоцтва та патенти на винахід. Є автором навчального посібника з грифом МОН.

Публікації в Google Scholar

Кольцова Ярослава Іванівна

Кольцова Ярослава Іванівна

кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар кафедри ХТКС та БМ, заступник завідувача навчального відділу ДВНЗ УДХТУ

Дисципліни, що викладає: «Хімічна технологія кераміки та вогнетривів», «Технологія і обладнання виробництв будівельної кераміки». Керує проектними та науково-дослідними дипломними роботами в області технології кераміки та вогнетривів.

Наукові інтереси: пористі матеріали будівельного призначення, покриття для будівельної кераміки.

Публікації: співавтор більш як 30 наукових робіт і 10  патентів.

Публікації в Google Scholar

 Науменко Світлана Юріївна

Науменко Світлана Юріївна

кандидат технічних наук, доцент

Закінчила у 1985 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю хімічна технологія скла і ситалів. Захистила у 1993 р. кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неміталічних матеріалів, тема дисертації «Безфтористі титанові емалі» У 2004 році присвоєно звання доцента кафедри хімічної технології кераміки та скла.

Дисципліни, що викладає: «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Хімічна технологія скла, скловиробів та склопокриттів». Керує науково-дослідними дипломними, курсовими роботами по розробці технології склопокриттів різного призначення, а також дипломними проектами з виробництва емалевих покриттів, скловиробів та керамічних будівельних матеріалів.

Наукові інтереси: Розробка та дослідження силікатних склопокриттів для металевих виробів господарчо-побутового та художньо-ювелірного призначення.

Публікації: співавтор більш як 100 наукових праць і 18 авторських свідоцтв та патентів.

Публікації в Google Scholar

Публікації в Scopus

 

Фоменко Галина Валеріївна

Фоменко Галина Валеріївна

cтарший викладач кафедри ХТКС та БМ

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1985 році (диплом з відзнакою), факультет Технології силікатів за спеціальністю хімічна технологія в’яжучих матеріалів, присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога. Після закінчення аспірантури за спеціальністю «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів» у 1990 році працювала на кафедрі ХТВМ та ХТКС та БМ.

Викладає дисципліни:«Обладнання та основи проектування виробництв ТНіСМ», «Виробництво повітряних і автоклавних в’яжучих
матеріалів та виробів на їх основі», «Хімічна технологія в’яжучих матеріалів». Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін
«Інтелектуальна власність», «Фізична хімія ТН і СМ», «Хімічна технологія в’яжучих матеріалів». Керує курсовим та дипломним проектуванням, являється консультантом науково-дослідних дипломних робіт.

Наукові інтереси – розробка та модифіація складів та властивостей повітряних, гідравлічних та автоклавних в’яжучих з  використанням енергозберігаючих технологій.

Публікації: Має понад 60 наукових праць, в тому числі 2 авторських свідоцтва, 11 статей у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, 49 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Публікації в Google Scholar

Амеліна Олександра Андріївна

Амеліна Олександра Андріївна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший дослідник

Амеліна О.А. закінчила з відзнакою Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» у 2005 році. З 2005 до 2008 року навчалася в аспірантурі ДВНЗ УДХТУ, після закінчення якої захистила у 2009 році дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Скло- та склокристалічні матеріали електротехнічного призначення на основі системи Li2O-P2O5». В 2022 одержала звання старшого дослідника зі спеціальності 161 Хімічні технології.

Наукові інтереси: Розробка та дослідження скло- та скло кристалічних матеріалів з екстримальними властивостями технічного призначення; тверді скло- та склокерамічні електроліти для літієвих джерел струму; склозв’язки і спаї для різних металів і кераміки.

Публікації: має 20 наукових робіт та 5 патентів.

Публікації в Scopus

Публікації в Google Scholar

Профіль у Researchgate

Гордєєв Юрій Сергійович

Гордєєв Юрій Сергійович

доктор філософії (PhD), науковий співробітник

Гордєєв Ю.С. закінчив з відзнакою Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» за спеціальністю «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» у 2016 році. З 2016 по 2020 року навчався в аспірантурі ДВНЗ УДХТУ, після закінчення якої захистив у 2020 році дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія за темою «Легкоплавкі стекла та матеріали на основі свинцевоборатної та свинцевогерманатної систем»

Наукові інтереси: умови склоутворення та властивості оксидних і оксифторидних стекол спеціального призначення.

Публікації: має 25 наукових робіт.

Публікації в Scopus 

Публікації в Google Scholar

Профіль у Researchgate

 

Калішенко Юлія Русланівна

Калішенко Юлія Русланівна

аспірант кафедри ХТКС та БМ

Науковий керівник докт. техн. наук, професор Зайчук Олександр Вікторович

Тема дисертації: “Термостійка щільноспечена радіокераміка зі зниженими температурами випалу на основі алюмосилікатних систем”

Має 5 публікацій.

Публікації в Scopus 

Тітова Варвара Володимирівна

Тітова Варвара Володимирівна

Завідуюча лабораторією кафедри ХТКС та БМ

Алексєєва Якиліна Іванівна

Алексєєва Якиліна Іванівна

інженер І категорії кафедри ХТКС та БМ

Щербина Олександр Ігоревич

Щербина Олександр Ігоревич

навчальний майстер кафедри ХТКС та БМ