Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КЕРАМІКИ, СКЛА ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сьогодні на кафедрі ХТКС студенти можуть пройти навчання і отримати ступінь бакалавра, спеціаліста та магістра за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі хімічної технології кераміки та скла

Всі предмети, які викладаються на кафедрі хімічної технології кераміки та скла пов’язані між собою і дають можливість за відведений термін отримати поглиблені знання та практичні навички за фахом «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Назва дисципліни (Лектор) Об’єкт вивчення дисципліни, мета та практичне застосування
1 курс
Історія декоративно-прикладного мистецтва
доц.  Хоменко О. С.
(для групи ТД)
Дисципліна дозволяє розкрити історію створення декоративно-прикладного мистецтва, яке охоплює різні галузі творчої діяльності, спрямованої на створення художніх виробів з утилітарними та художніми функціями.
Малюнок та живопис
доц.  Куницька Я. С.
(для групи ТД)
Висвітлюються питання вивчення натури і набуття навичок її зображення за допомогою лінії, кольору і тону. Дається теоретичне обґрунтування понять композиції, перспективи, світлотіні, описуються прийоми зображення геометричних тіл, драпірування, натюрморту і т.д.
Скульптура и ліплення
викл.  Ягодзинська Е. С.
(для групи ТД)
Вивчення даної дисципліни дозволяє розвинути вміння просторового бачення предмета, узагальнювати природну форму.
2 курс
Кристалографія і мінералогія
доц. Рижова О. П.
Вивчення основ кристалографії і мінералогії основних матеріалів дає можливість отримати уявлення про структуру мінералів, основні властивості, а також про особливості їх використання.
3 курс
Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
доц. Науменко С. Ю.,
доц. Ільченко Н. Ю.,
проф. Зайчук О. В.
Дисципліна дає можливість отримати початкові знання в технології скла, кераміки та в’яжучих матеріалів. Дисципліна читається за трьома різними напрямами окремо.
Інтелектуальна власність
доц. Науменко С. Ю.
Вивчення системи інтелектуальної власності, винахідництва і патенто-ліцензійної діяльності, законів України про захист інтелектуальної власності; пошук джерел патентної та технічної літератури, правила складання заявок на винахід, міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.
4 курс
Механічне обладнання, процеси та апарати у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
доц. Карасик А. В.
Вивчається найбільш характерне і сучасне обладнання для виробництва силікатних матеріалів; використання знань необхідно при виконанні курсового і дипломного проектів, а також у практичній діяльності при роботі на підприємстві.
Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
проф. Зайчук О. В.
Дисципліна дає можливість отримати основні знання про принципи роботи основних теплових агрегатів в силікатної промисловості. Теоретичні навички закріплюються написанням курсового проекту з дисципліни.
Хімічна технологія кераміки і вогнетривів
доц. Карасик А. В.,
доц. Кольцова Я. І.
Студент отримує знання про основи технології виготовлення кожного виду керамічних виробів, а також фізико-хімічні процеси, які при цьому протікають.
Хімічна технологія скла і ситалів
проф. Голеус В. І.,
проф. Носенко О. В.
Студент отримує знання про основи технології виготовлення кожного виду скловиробів, а також фізико-хімічні процеси, які при цьому протікають.
Математичне моделювання і оптимізація об’єктів хімічної технології
доц. Карасик А. В.
Дисципліна дає основні знання щодо методів планування експерименту та обробки отриманих результатів, при цьому невід’ємною частиною є практичні заняття в комп’ютерному класі, які дозволяють оволодіти основами програмування.
Основи наукових досліджень
доц. Науменко С. Ю.
Охоплює значення науково-дослідного і технічної творчості на сучасному етапі науково-технічного прогресу; організація і планування наукових досліджень, їх прогнозування, методологія виконання НДР, теоретичні та експериментальні методи активізації творчості.
5 курс
Основи проектування виробництв
доц. Нагорна Т І.
Студент отримує знання про основні вимоги стандартів до проектування силікатних виробництв, уявлення про комбінування технологічних ліній, побудови генерального плану виробництва та окремих цехів.
Технологія та обладнання виробництв технічної кераміки і вогнетривів
доц. Карасик А. В.
Майбутні фахівці отримують поглиблені знання з особливостей технології та конструкції з використанням обладнання для виробництва виробів технічної кераміки і вогнетривів.
Технологія та обладнання для виготовлення виробів з фарфору, фаянсу та інших тонкокерамічних мас
доц. Хоменко О. С.
Дисципліна дозволяє вивчити основні закономірності структуроутворення тонкокерамічних черепка і взаємозв’язку між хімічним, фазовим складом і властивостями тонкокерамічних виробів, принцип роботи спеціалізованого обладнання та процеси, які при цьому протікають.
Технологія та обладнання для виробництв виробів зі скла і склокристалічних матеріалів
проф. Носенко О. В.
Вивчається виробництво листових стекол, прокатних, термічно полірованих стекол; тарного скла і способів його виробництва, сортового, технічного скла, скловолокна. Вивчаються технологічні основи виробництва скловиробів, методи контролю якості, стандарти на готові вироби.
Технологія та обладнання виробництв будівельної кераміки
доц. Кольцова Я. І.
Вивчаються основи та особливості виготовлення виробів будівельного призначення, вимоги стандартів, способи формування, особливості технології виробництва.
Технологія та обладнання виробництв емальованих та інших захисних покриттів
доц. Нагорна Т. І.
Вивчаються основи та особливості виготовлення емальованих виробів та інших захисних антикорозійних покриттів на різних металах, вимоги стандартів, особливості способів нанесення і технології виробництва.
Основи технічної творчості та науково-дослідна робота Студент отримує практичні навички пошуку актуальних тем дослідження, планування експерименту, його реалізації, обробки результатів. Крім цього отримані результати представляються у вигляді доповіді на студентській конференції, що дозволяє навчитися виступати перед аудиторією.

 

Перелік методичних вказівок, які розроблені та видані кафедрою ХТКС

А ще на нашій кафедрі дуже цікавий цикл лабораторних робіт.
Науковий досвід висококваліфікованих працівників кафедри та комплекс сучасного обладнання дозволяють проводити високоточні методи досліджень.

Варка скла – дуже спекотний процес!

 Ну і як же без кераміки?

А так малюють наші «дизайнери»

 

 

 

 

 

 

Крім того, студенти як денної, так і заочної форм навчання мають можливість проходити переддипломну практику на провідних підприємствах силікатної галузі України.

Наші студенти старшокурсники (магістри і спеціалісти) беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-технічних конференціях студентів та молодих вчених – доповідають результати своїх досліджень.

  На конференциї у Києві

Наша гордість – випускники-магістри 2016. Вручення дипломів

 

Сьогодні на кафедрі ХТВМ студенти можуть пройти навчання та одержати ступінь бакалавра, спеціаліста та магістра. Спеціальність має IV (найвищий) рівень акредитації.

За роки навчання студенти на кафедрі опановують наступні дисципліни:

 

Назва лекційного курсу (лектор) Об’єкт вивчення дисципліни, мета та практичне застосування
Основи технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів (к.т.н., доц. Білий О. Я.) Дисципліна дає можливість одержати початкові знання з основних особливостей технології скла, кераміки та в’яжучих матеріалів
Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів (к.т.н., доц. Захарова Л. В., Сігунов О. О.) В курсі вивчаються основи фізичної і колоїдної хімії силікатних і тугоплавких неметалевих матеріалів, особливостей фізико-хімічних процесів гетерогенних систем
Механічне устаткування, процеси та апарати у виробництві неметалевих та силікатних матеріалів (к.т.н., доц. Білий О. Я.) Вивчається найбільш характерне та сучасне обладнання для виробництва силікатних матеріалів та виробів. Ці знання необхідні при виконанні курсового та дипломного проектів, а також в практичній діяльності при роботі на підприємствах
Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології (к.т.н., доц. Кондратьєва Н. В., ст. викл. Сиволоб Н. Б.) Даються основні знання з методів планування експерименту та обробки одержаних результатів, при цьому невід’ємною частиною є практичні заняття в комп’ютерному класі, які дозволяють оволодіти основами програмування
Хімічна технологія в’яжучих матеріалів (д.т.н., проф. Салєй А. А.) Метою навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ хімічної технології виробництва в’яжучих матеріалів, а також основ технології виробництва з них виробів
Основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ст. викл. Сиволоб Н. Б.) Протягом вивчення дисципліни студент одержує відомості про основні вимоги стандартів до проектування силікатних виробництв, уявлення про компонування технологічних ліній, побудову генерального плану виробництва та плану окремих цехів.
Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи (ст. викл. Сиволоб Н. Б.) Метою лекційного курсу є вивчення майбутніми фахівцями методології та організації наукових досліджень та оволодіння навиками та уміннями виконання і оформлення результатів науково-дослідних робіт за темою магістерської роботи
Інтелектуальна власність (ст. викл. Сиволоб Н. Б.) Вивчення системи інтелектуальної власності, винахідництва та патентно-ліцензійної діяльності, законів України про захист інтелектуальної власності (авторських, суміжних та промислових прав); пошук джерел патентної та технічної літератури, правил складання заявок на винаходи
Основи технічної творчості та науково-дослідна робота (індивідуальний керівник у кожного студента) Студент одержує практичні навички планування експерименту, виконання досліджень та обробки даних. Одержані результати представляються у вигляді доповіді на студентській конференції, що дозволяє навчитись виступу перед аудиторією.
Технологія виробництва цементу та виробів на його основі (к.т.н., доц. Сігунов О. О., к.т.н., доц. Білий О. Я.) Метою навчальної дисципліни являється вивчення теоретичних основ хімічної технології виробництва цементу і азбестоцементних виробів.
Технологія виробництва гіпсу, вапна та виробів на їх основі (к.т.н., доц. Кондратьева Н. В.) Метою навчальної дисципліни являється вивчення теоретичних основ хімічної технології виробництва гіпсу, вапна та виробів на їх основі.