Select Page

DEPARTMENT OF CERAMICS, GLASS AND CONSTRUCTION MATERIALS

Today, students can undergo training and obtain a bachelor’s and a master’s degree in the specialty “Chemical technology of refractory non-metal and silicate materials” at the Department.

 

Basic disciplines taught at the Department of Chemical Technology of Ceramics and Glass

Всі предмети, які викладаються на кафедрі хімічної технології кераміки та скла пов’язані між собою і дають можливість за відведений термін отримати поглиблені знання та практичні навички за фахом «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Назва дисципліни (Лектор) Об’єкт вивчення дисципліни, мета та практичне застосування
1 курс
Історія декоративно-прикладного мистецтва
доц.  Хоменко О. С.
(для групи ТД)
Дисципліна дозволяє розкрити історію створення декоративно-прикладного мистецтва, яке охоплює різні галузі творчої діяльності, спрямованої на створення художніх виробів з утилітарними та художніми функціями.
Малюнок та живопис
доц.  Куницька Я. С.
(для групи ТД)
Висвітлюються питання вивчення натури і набуття навичок її зображення за допомогою лінії, кольору і тону. Дається теоретичне обґрунтування понять композиції, перспективи, світлотіні, описуються прийоми зображення геометричних тіл, драпірування, натюрморту і т.д.
Скульптура и ліплення
викл.  Ягодзинська Е. С.
(для групи ТД)
Вивчення даної дисципліни дозволяє розвинути вміння просторового бачення предмета, узагальнювати природну форму.
2 курс
Кристалографія і мінералогія
доц. Рижова О. П.
Вивчення основ кристалографії і мінералогії основних матеріалів дає можливість отримати уявлення про структуру мінералів, основні властивості, а також про особливості їх використання.
3 курс
Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
доц. Науменко С. Ю.,
доц. Ільченко Н. Ю.,
проф. Зайчук О. В.
Дисципліна дає можливість отримати початкові знання в технології скла, кераміки та в’яжучих матеріалів. Дисципліна читається за трьома різними напрямами окремо.
Інтелектуальна власність
доц. Науменко С. Ю.
Вивчення системи інтелектуальної власності, винахідництва і патенто-ліцензійної діяльності, законів України про захист інтелектуальної власності; пошук джерел патентної та технічної літератури, правила складання заявок на винахід, міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.
4 курс
Механічне обладнання, процеси та апарати у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
доц. Карасик А. В.
Вивчається найбільш характерне і сучасне обладнання для виробництва силікатних матеріалів; використання знань необхідно при виконанні курсового і дипломного проектів, а також у практичній діяльності при роботі на підприємстві.
Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
проф. Зайчук О. В.
Дисципліна дає можливість отримати основні знання про принципи роботи основних теплових агрегатів в силікатної промисловості. Теоретичні навички закріплюються написанням курсового проекту з дисципліни.
Хімічна технологія кераміки і вогнетривів
доц. Карасик А. В.,
доц. Кольцова Я. І.
Студент отримує знання про основи технології виготовлення кожного виду керамічних виробів, а також фізико-хімічні процеси, які при цьому протікають.
Хімічна технологія скла і ситалів
проф. Голеус В. І.,
проф. Носенко О. В.
Студент отримує знання про основи технології виготовлення кожного виду скловиробів, а також фізико-хімічні процеси, які при цьому протікають.
Математичне моделювання і оптимізація об’єктів хімічної технології
доц. Карасик А. В.
Дисципліна дає основні знання щодо методів планування експерименту та обробки отриманих результатів, при цьому невід’ємною частиною є практичні заняття в комп’ютерному класі, які дозволяють оволодіти основами програмування.
Основи наукових досліджень
доц. Науменко С. Ю.
Охоплює значення науково-дослідного і технічної творчості на сучасному етапі науково-технічного прогресу; організація і планування наукових досліджень, їх прогнозування, методологія виконання НДР, теоретичні та експериментальні методи активізації творчості.
5 курс
Основи проектування виробництв
доц. Нагорна Т І.
Студент отримує знання про основні вимоги стандартів до проектування силікатних виробництв, уявлення про комбінування технологічних ліній, побудови генерального плану виробництва та окремих цехів.
Технологія та обладнання виробництв технічної кераміки і вогнетривів
доц. Карасик А. В.
Майбутні фахівці отримують поглиблені знання з особливостей технології та конструкції з використанням обладнання для виробництва виробів технічної кераміки і вогнетривів.
Технологія та обладнання для виготовлення виробів з фарфору, фаянсу та інших тонкокерамічних мас
доц. Хоменко О. С.
Дисципліна дозволяє вивчити основні закономірності структуроутворення тонкокерамічних черепка і взаємозв’язку між хімічним, фазовим складом і властивостями тонкокерамічних виробів, принцип роботи спеціалізованого обладнання та процеси, які при цьому протікають.
Технологія та обладнання для виробництв виробів зі скла і склокристалічних матеріалів
проф. Носенко О. В.
Вивчається виробництво листових стекол, прокатних, термічно полірованих стекол; тарного скла і способів його виробництва, сортового, технічного скла, скловолокна. Вивчаються технологічні основи виробництва скловиробів, методи контролю якості, стандарти на готові вироби.
Технологія та обладнання виробництв будівельної кераміки
доц. Кольцова Я. І.
Вивчаються основи та особливості виготовлення виробів будівельного призначення, вимоги стандартів, способи формування, особливості технології виробництва.
Технологія та обладнання виробництв емальованих та інших захисних покриттів
доц. Нагорна Т. І.
Вивчаються основи та особливості виготовлення емальованих виробів та інших захисних антикорозійних покриттів на різних металах, вимоги стандартів, особливості способів нанесення і технології виробництва.
Основи технічної творчості та науково-дослідна робота Студент отримує практичні навички пошуку актуальних тем дослідження, планування експерименту, його реалізації, обробки результатів. Крім цього отримані результати представляються у вигляді доповіді на студентській конференції, що дозволяє навчитися виступати перед аудиторією.

Our Department has a very interesting series of laboratory works.

The scientific experience of the highly skilled workers of the Department and the complex of modern equipment allows conducting high-precision research methods.

Glass frying is a very hot process!

 Well, how is it without ceramics?

Here our “designers” are painting

In addition, students, both full-time and part-time, have the opportunity to undergo pre-diploma practice at leading enterprises of the silicate industry in Ukraine. 

Our students, senior students (masters) take part in International and All-Ukrainian scientific conferences of students and young scientists – report the results of their research. 

At a conference in Kiev

Our pride – Graduates-masters 2016. Handing the diplomas

The main direction of scientific activity of the Department of Chemical Technology of Binding Materials was formed on the basis of research works, which were carried out under the direction of Doctor of Technical Sciences, Professor Saliei A. A., as well as candidates of technical sciences Kulik V. O. and Shevchenko O. F. The works were devoted to the development of new compositions and technologies for the production of astringent materials and products based on their various functional purposes with the solution of environmental and energy problems.

The Department develops research that solves the problems of obtaining air-binding materials with improved properties: gas gypsum, building plaster, new types of plaster materials and lime.

The Department regularly performs state budget research work, in accordance with the SRW plan of the Ministry of Education and Science of Ukraine, where the staff members of the Department hold positions of executives, responsible executives, researchers and engineers.

The Department regularly protects the candidate’s theses, in particular, the latest candidate’s dissertation on the topic “Barium-containing sulfonated clinkers and cements” was defended in October 2011 (Sopina N.P.). In 2008, doctoral dissertation “Physical and chemical bases of production of special cements using waste from the mining and metallurgical complex” was defended by A. A. Saliei.

In addition to qualified scientific staff, scientific studies are carried out by students, which allows them to more closely study the basic physical and chemical processes that occur during the production of cement, plaster, lime and other binders. In 2012, the following research papers were successfully completed and successfully completed in the laboratories of the Department:

Kozyr I.V. / Adhesive materials in the system of CaO-BaO-FeM2O3-SiO2-SO3 / Leader – Doctor of Technical Sciences, Professor Salii A. A., Consultant – Ph.D., Assistant professor Sopina H P.

Mikitchenko E., O. / Development of warehouses of packing mixes and tampon solutions using hollow breeds and fly ash / Leader – Doctor of Technical Sciences, Professor Saliei A. A., Consultant – Doctor of Technical Sciences, Professor Salii A A. A.