Обрати сторінку

Система навчання в УДХТУ

Тривалість підготовки бакалавра при денній формі навчання становить 3 роки 10 місяців (чотири курси) і 4 роки 10 місяців (п’ять курсів) для заочної форми навчання. Тривалість підготовки магістра за денною та заочною формами навчання складає 1 рік 5 місяців (освітньо-професійна програма) або 1 рік 10 місяців (освітньо-наукова програма).

Навчальний рік містить 52 тижні і підрозділяється на два семестри, а кожен семестр – на два тетраместри (чверті).

На перших трьох курсах навчання в кожному семестрі 16 тижнів відводиться для теоретичного навчання і 4 тижні – на підготовку і здачу підсумкових контрольних заходів. 2 тижні з цього часу становить сесія, яка завершує навчання в семестрі.

На четвертому курсі бакалавріату і першому курсі магістратури тривалість семестрів теоретичного навчання визначається вимогами Галузевих стандартів вищої освіти України (ними передбачаються дипломне проектування, державні іспити, тривалість і види практики). Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом навчання і здійснюється на передових сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Сумарна тривалість канікул протягом навчального року (крім останнього, тобто 4 і 5 курсів) становить не менше 8 тижнів на рік.

Навчальний план передбачає дисципліни, обов’язкові для навчання, і вибіркові: частина з них пропонує університет, а іншу частину вибирають студенти. В одному тетраместрі вивчається не більше 6-7 дисциплін.

Основні види навчальних занять:

  • лекція;
  • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття (проходять в лабораторіях, комп’ютерних класах, здійснюються екскурсії на промислові підприємства);
  • консультація.

Перелік завдань з дисципліни, розподіл балів, терміни виконання містяться в «Рейтинговою карті», яка видається студентам на початку семестру (тетраместра). Відповідні кафедри готують методичне забезпечення дисциплін, що вивчаються («кейси»): робочі програми, підручники і методичні посібники, плани занять, списки рекомендованої літератури, банк тестів і завдань, банк Internet-ресурсів, наукових публікацій викладача. Зазначені «кейси» можуть бути представлені на сайті університету (на сторінці кафедри) і обов’язково – в бібліотеці (доступні, як в друкованому, так і в електронному вигляді).

В бібліотеці університету та навчальних лабораторіях студенти займаються науково-дослідною роботою і самостійним вивченням навчального матеріалу. Час для самостійної роботи становить від 1/3 до 2/3 загального обсягу часу, передбаченого для вивчення дисципліни. На території університету надається безкоштовний доступ до мережі Internet.

Закінчується вивчення дисципліни здачею заліку або іспиту. Залік виставляється за накопичувальною системою за умови здачі всіх запланованих в «Рейтинговій карті» завдань. Іспит проходить у письмовій формі (з можливою усною співбесідою) або у вигляді комп’ютерного тестування. Семестровий контроль є підставою для призначення стипендії, заохочень, переведення, відрахування та поновлення студентів.

Для узгодження оцінок за національною системою і системою ЕCTS застосовується рейтингова система оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу за 100 бальною шкалою. В університеті використовується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки – «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», негативні оцінки – «незадовільно». Мінімальний бал – 0, максимальний бал – 100, бал допуску до іспиту – 35, бал заліку – 51 («зараховано»). У кожному тетраместрі з кожної дисципліни студент може заробити максимально 100 балів.

Студенту, який за семестр отримав рейтинг 86-100 балів (оцінка А і В за шкалою ECTS) з дисциплін математичної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, або більше 67 балів (оцінка А, В, С за шкалою ECTS) з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, семестровий іспит виставляється автоматично, без додаткового контролю.

Підрахунок балів і контроль успішності здійснюється за допомогою автоматизованої комп’ютерної системи «Навчальний процес».

Критерії оцінок і узгодження їх за національною шкалою і шкалою ECTS

Оцін-ка ЕСТSКритерії оцінокОцінка в балахОцінка за національною шкалою
АВІДМІННО – студент володіє глибокими знаннями навчального матеріалу, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, проявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності96-100відміннозараховано
ВДУЖЕ ДОБРЕ – студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних умовах86-95відміннозараховано
CДОБРЕ – студент має досить повні знання, вільно застосовує вивчений матеріал в стандартних умовах67-85добрезараховано
DЗАДОВІЛЬНО – студент розуміє суть дисципліни, основні положення навчального матеріалу61-66задовільнозараховано
ЕДОСТАТОТНЬО – студент має початковий рівень знань51-60задовільнозараховано
FXНЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю здавання екзамену35-50незадовільноне зараховано
FНЕЗАДОВІЛЬНО – з обов’язковим повторним курсом< 35незадовільноне зараховано

ПЕРЕЗАЛІК ДИСЦИПЛИН І МОДУЛІВ (ТРАНСФЕР КРЕДИТІВ)

Трансфер кредитів може здійснюватися в порядку трансферу кредитів, які були призначені студентам під час навчання на інших освітніх програмах. Перезалік кредитів (вивчених дисциплін або окремих їх модулів) здійснюється на підставі документів про раніше здобуту освіту (додаток до диплому, академічна довідка, свідоцтво про підвищення кваліфікації, академічний транскрипт і т.п.), виписки з навчальної картки або академічної довідки ECTS.

Перезалік кредитів проводиться без проведення додаткового контролю знань студентів.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

Студент має право:

  • отримувати інформацію щодо оцінок якості засвоєння навчального матеріалу;
  • під час консультацій в період теоретичного навчання підвищувати рівень засвоєння навчальної дисципліни;
  • перездавати окремі види контролю з метою підвищення рейтингу за погодженням з викладачем;
  • отримати семестрову оцінку за результатами семестрового рейтингу («автоматично») при своєчасному і якісному виконанні всіх завдань;
  • у разі переведення з іншого вищого навчального закладу до початку семестру здати академічну різницю і перезарахувати дисципліни і окремі модулі попереднього навчання.

Студент зобов’язаний:

  • знати особливості організації навчання та систему контролю знань;
  • дотримуватися розкладу занять і своєчасно виконувати всі види отриманих завдань.