+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Статут ДВНЗ УДХТУ

Колективний договір

2.1 Зміни та доповнення до колективного договору

3 Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

3.1 Положення про вчену раду

3.1.1 Регламент роботи вченої ради

3.1.2 Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

3.1.3 Протоколи засідання вченої ради

3.1.4 Рішення вченої ради

3.2 Положення про раду з гуманітарного виховання

3.3 Положення про науково-методичну раду

4 Положення про структурні підрозділи

4.1 Положення про факультет

4.2 Положення про кафедру

5 Документи, пов’язані з організацією освітнього процесу

5.1 Положення про організацію освітнього процесу

5.2 результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу (у тому числі положення про його проведення)

5.2.1 Положення про організацію ректорського контролю якості навчання

5.2.2 Порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності кафедр та факультетів

5.2.3 Порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

5.3 Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі на вакантні місця навчання за державним замовленням в ДВНЗ УДХТУ

5.4 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

5.5 Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

5.6 Положення про стипендіальні комісії

5.7 Правила призначення академічних стипендій

5.8 Положення про призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам

5.9 Положення про порядок виготовлення документів про вищу освіту

Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору

6.1 Положення про обрання та прийняття на роботу науко-педагогічних працівників

6.2 Перспективний план науково-педагогічної діяльності.

Положення про студентське самоврядування

7.1 Витяг з протоколу №5 засідання Вченої ради університету від 16.06.2016 р. “Про затвердження схеми розподілу коштів для фінансування студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ”

8 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних

Звіт про виконання умов контракту ректора ДВНЗ УДХТУ

10 Положення про студентське наукове товариство

11 Інформаційний список друкованих матеріалів для керівного складу університету

12 Порядок підготовки, виготовленння та видачі академічних довідок