Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Мітіна Наталя Борисівна

Мітіна Наталя Борисівна

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Закінчила  Український державний хіміко-технологічний університет у 1994 році за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: біобезпека одержання білоквмісних біомас різних таксономічних груп, оцінка  санітарно-гігієнічних умов праці, аналіз стану  виробничого травматизму на промислових об’єктах.

Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт: № д.р. 0112U004344 (2012-2014рр.), відповідальний виконавець трьох держбюджетних робіт МОН України (2010-2011рр). Керівник НДР № 02/160799 “Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці” (2016-2020рр.); № 02/210899 “Дослідження санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища на промислових об’єктах” (2021-2023рр.).

Учасник міжнародного онлайн-тренінгу підвищення кваліфікації “Інноваційна педагогіка у водних освітніх програмах вищої школи” Water Harmony-II.

Голова журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук відділення „Екології та аграрних наук” (2017-2019 рр), член журі (2016, 2020, 2021, 2022рр.).

Дисципліни, що викладає: для всіх спеціальностей «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека»; для 263 спеціальності  «Аналіз та профілактика виробничого травматизму», «Основи гігієни праці та виробничої санітарії», «Пожежна безпека».

Публікації: більше 150 публікацій, зокрема статті визначені ВАК України як спеціальні наукові видання, міжнародних журналах бази наукового цитування (Scopus, Index Copernicus Journals Master List, Ulrich’s, Chemical Abstracts Service (CAS), Ebsco host and JournalSeek Database); 7 патентів на винахід; є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій (України, Болгарії, Румунії, Чехії, Казахстану та ін); співавтор колективних міжнародних монографій, посібника з грифом МОН України.

Нагороди: Подяка від МОН України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Соборної районної у місті Дніпрі Ради та ін. Почесні Грамоти від Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДВНЗ УДХТУ.

Профілі :

Досягнення

Просяник Олександр Васильович

Просяник Олександр Васильович

професор, д.х.н.

Вчене звання: професор кафедри органічної хімії (1991 р.),

Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (1989 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського у 1969 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Тема дисертації: “Синтез та стереохімія імінів та азиридинів”.

Наукові інтереси: дослідження в галузі синтезу, стереохімії та конфігураційної стійкості нітрогенвмісних сполук, синтезу та вивчення нових біологічно-активних сполук, у тому числі регуляторів розвитку рослин.

Публікації: автор 200 наукових публікацій,  серед яких 55 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази  Scopus, більше ніж 90 патентів на винаходи.

Під керівництвом Олександра Васильовача захищено 13 кандидатських дисертацій.

Профілі :

Досягнення

Сатарова Тетяна Миколаївна

Сатарова Тетяна Миколаївна

професор, д.б.н.

Вчене звання: професор кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Викладає дисципліни: «Хімічна мікробіологія», «Генетика»

Профілі:

Google Scholar

Власенко Катерина Миколаївна

Власенко Катерина Миколаївна

доцент, доктор філософії зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Викладає дисципліни: «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві», «Біологія клітини», «Методи дослідження та контролю в біотехнології», «Біотехнологічні методи захисту рослин»

Закінчила ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» у 2009 році за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобула кваліфікацію біотехнолог, викладач вищого навчального закладу.

Захистила дисертацію за темою «Біотехнологічні засади підвищення інтенсивності аромату грибів роду Pleurotus у процесі їх твердофазного культивування».

Автор 61 публікації, з них 44 наукових та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 патенти на корисну модель, 12 наукових статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Профілі:

Google Scholar 

Scopus 

ORCID

 

 

Досягнення

Гейсун Анастасія Анатоліївна

Гейсун Анастасія Анатоліївна

доцент, к.с-г.н.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Викладає дисципліни:  «Загальна мікробіологія та вірусологія»,  «Хімічна мікробіологія»,  «Біологія клітини», «Фізіологія з основами анатомії», «Промислова мікологія», «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві», «Екологічна біотехнологія»

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2004 р. за спеціальністю “Біотехнологія”, отримала кваліфікацію інженер-технолог.

Захистила дисертацію за темою “Біотехнологія одержання біомаси вермикультури за впливу Гуміліду та її використання для вирощування молодняку фазана мисливського”.

Профілі:

Google Scholar

Досягнення

Кілочок Тетяна Петрівна

Кілочок Тетяна Петрівна

доцент, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології,

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія

Викладає дисципліни: «Промислова мікробіологія», «Загальна мікробіологія та вірусологія»

В 1973 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут, біологічний факультет, за спеціальністю “Біологія та хімія”. З 1974 по 1977 рік працювала вчителем біології та хімії. З 1977 по 2006 рік працювала в Дніпропетровському національному університеті на кафедрі мікробіології та НДІ біології, закінчила аспирантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему: ” Біосинтез літичних ферментів штамом Actinomyces recifensis var. lyticus та деякі аспекти його регуляції”. Одержала ступінь кандидата біологічних наук та звання старшого наукового співробітника. З 2006 по 2014 рік працювала в Аграрно-економичному університеті на кафедрі загального землеробства, а за сумісництвом з 1996 і по теперішній час працює в ДВНЗ “УДХТУ” на кафедрі біотехнології на посаді доцента. Науково-педагогічний стаж складає понад 45 років.

За цей час Тетяна Петрівна стала співавтором біля 200 наукових праць, в тому числі 3 авторських свідоцтв, 20 статей в центральних журналах, в тому числі 3 за кордоном. Має 12 Актів впроваждення результатів науково-дослідної роботи, є співатором 8 методичних вказівок, відповідальна за організацію переддипломних практик студентів денної та заочної форми навчання.

Профілі:

Google Scholar

Scopus

Досягнення

Кузнецова Ольга Віталіївна

Кузнецова Ольга Віталіївна

доцент, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології

 

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин

Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Ботаніка та зоологія», біолог, викладач біології та хімії.

Основні напрямки наукових досліджень: технології культивування макроміцетів, біотехнології рослин, біотехнології дріжджів.

Викладає дисципліни: «Основи загальної біології», Промислова мікологія», «Біотехнології рослин та тварин», «Фізіологія з основами анатомії людини”, «Анатомія та фізіологія нервової системи», «Психофізіологія з психосоматикою»

Публікації: автор більше 180 наукових праць, з них – 52 статті, в тому числі у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях, що входять у наукометричні бази Scopus, WoS, Index Copernicus; 94 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 4 патенти, 40  навчально-методичних вказівок.

Під керівництвом Ольги Віталіївни школярі та студенти ставали переможціями МАН (2012-2017)  та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біотехнології (2019).

Кузнецова О.В. є членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біотехнології (2018-2020 рр.). Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології (Дніпропетровська область) – (2011-2020),  має подяки від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Дніпровської малої академії учнівської молоді. почесні грамоти від Дніпровської міської ради, КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей ДМР, ДВНЗ УДХТУ

Під керівництвом Кузнецової О.В. захищено  дисертацію рівня PhD за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Профілі :

Google Scholar

Scopus

ORCID

 

 

Досягнення

   

Куцик-Савченко Наталія Вікторівна

Куцик-Савченко Наталія Вікторівна

доцент, к.х.н.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (2016 р).

Тема дисертації: “Електронна будова та бар’єри інверсії імінів”.

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2010 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії.

Наукові інтереси: конфігураційна стабільність нітрогенвмісних органічних сполук, теорія інверсії атома Нітрогену.

Публікації: автор 28 наукових публікацій, серед яких 12 наукових статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus та у фахових виданнях України.

Викладає дисципліни:  «Біохімія»

Профілі:

Scopus

Orcid.org

Досягнення

Лебідь Олег Сергійович

Лебідь Олег Сергійович

доцент, к.х.н.

Вчене звання: доцент,

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 2005 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.03

Тема дисертації: “Реакції переамінування 1-алкіл-3-(алкіл)амінопірол-2,5-діонів”

Публікації: автор 31 наукової публікації, серед яких 16 наукових статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus та у фахових виданнях України.

Профілі :

Матросов Олександр Сергійович

Матросов Олександр Сергійович

доцент, к.т.н.

Вчене звання: доцент,

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин

Викладає дисципліни: «Нормативне забезпечення», «Промислова екологія», «Основи проектування БТ виробництв», «Проектування БТ виробництв», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Промислова біоенергетика», «Устаткування біотехнологічних виробництв».

Профілі:

Google Scholar

 

 

Досягнення

Тимчий Катерина Іванівна

Тимчий Катерина Іванівна

доцент, к.с.-г.н.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика

Викладає дисципліни за ОКР бакалавр: “Генетика”, “Основи наукових досліджень”, “Вступ до спеціальності”, за ОКР магістр: “Системний аналіз біотехнологічних виробництв”, “Методологія”.

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2010 р. за спеціальністю “Промислова біотехнологія”

Захистила дисертацію за темою “Генетичні та фенотипові особливості промислової популяції дощових черв’яків роду Eisenia під впливом лазерного опромінювання” .

 

Профілі:

Google Scholar

Досягнення

Павленко Лариса Миколаївна

Павленко Лариса Миколаївна

завідувач лабораторії.

У 2007 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». Кваліфікація – інженер-технолог. З 2011 по 2016 рік працювала старшим лаборантом на кафедрі неорганічної хімії. На кафедрі біотехнології працює з 2016 року.

Охонько Ірина Володимирівна

Охонько Ірина Володимирівна

Інженер І категорії

У 2012 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». З 2007 року працювала старшим лаборантом на кафедрі органічної хімії. На кафедрі біотехнології працює з 2020 року.

Когтєва Ольга Павлівна

Когтєва Ольга Павлівна

інженер I категорії

У 2005 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Біотехнологія». З 2011 рооку працювала в КІІ ДВНЗ ДонНТУ. У 2021 році закінчила аспірантуру. На кафедрі біотехнології працює з 2022 року.

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Scopus

Досягнення

Івченко Євгенія Миколаївна

Івченко Євгенія Миколаївна

аспірант

Івченко Євгенія Миколаївна аспірант кафедри біотехнології та БЖД 3 року навчання за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

тема дисертації: “Біосинтез амілолітичних ферментів штамом Streptomyces recifensis var.lyticus 2р-15 та деякі аспекти його регуляції.”

Має другу вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю 053 Психологія

Наукова діяльність: має публікацію (фахова стаття) опубліковану у виданні, що індексується у наукометричній базі Index Copernicus, також публікацію у фаховому журналі Категорiя Б;  8 публікацій матеріалів в рамках участі в міжнародних та вітчизняних наукових конференціях.

Профілі:

ORCID