Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Підготовка фахівців спеціальності „Інформаційні управляючі системи та технології” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і спеціаліст здійснюється в ДВНЗ “УДХТУ” з 1999 року.

З 1999 р. до 2009 р. підготовку фахівців здійснювали викладачі кафедри інформаційних технологій та кібернетики механічного факультету. Згідно з наказом ректора № 235 від 14.07.2009 р. про закріплення спеціальностей на цей час підготовку здійснює кафедра комп’ютерних технологій та вищої математики (КТВМ) факультету біотехнологій, комп’ютерних наук та інженерії, яка заснована на базі кафедри вищої математики та кафедри інформаційних технологій та кібернетики. В 2011 році спеціальність ліцензовано на рівень підготовки “магістр”.

 З 2014 року кафедра відокремлюється і остаточно змінює свою назву на “Інформаційні системи”.

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Зеленцов Д.Г., фахівець в області математичного моделювання, чисельних методів, математичного програмування, автор більш ніж 150 друкованих наукових видань, 2 монографії та 5 свідоцтв на  реєстрацію авторських прав на твір (програмний продукт).

Основні напрямки наукової діяльності викладачів випускової кафедри інформаційних систем:

  1. математичне моделювання та дослідження фізико-хімічних процесів в елементах обладнання хімічних виробництв;
  2. розробка інтелектуальних інформаційних систем, зокрема – в системах дистанційної освіти;
  3. дослідження в галузі методів нелінійного математичного програмування;
  4. розвиток чисельних методів з застосуванням моделей штучного інтелекту.

Наукові напрямки на кафедрі очолюють доктор технічних наук, професор Зеленцов Д.Г.

При кафедрі на постійній основі працює міжвузівський науковий семінар «Математичне моделювання та оптимізація складних систем». Науковий керівник семінару – д.т.н., професор Зеленцов Д.Г.

Тема науково-дослідницької роботи викладачів кафедри – «Застосування інформаційних технологій в моделюванні складних нелінійних системї» (но¬мер державної реєстрації 0110U002991).

Професори кафедри здійснюють наукове керівництво аспірантами та здобувачами. За останні 10 років викладачами кафедри було захищено 7 кандидатських та 2 докторські дисертації, в тому числі 6 кандидатських та 1 докторська дисертацій – під керівництвом професора Зеленцова Д.Г.

Викладачами кафедри (викладач Волинець Н.С., ст. викладач Рогоза Б.Є.) при участі студентів розроблені сайти (xt.dp.uaab.is.dp.ua), де абітуріє¬нти мають можливість отримати інформацію про спеціальність, а студенти – інформацію про дисципліни, що вивчають, та пізнати все про дипломування.

Випускницею кафедри 2012 року Бабещук М.М. розроблена та впроваджена інформаційна система дистанційного навчання студентів з дисципліни «Теорія алгоритмів».

Випускницею 2012 року Кузьменко І.В. розроблена та впроваджена на кафедрі ІС інформаційна система розрахунку планового та фактичного навантаження професорсько-викладацького складу, яка значно спрощує роботу вченого секретаря кафедри при розрахунку навантаження викладачів.

З 2015 р. на кафедрі ІС почала роботу щорічна науко-технічна конференція “Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем”.