Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Концепція безперестанного пошуку нових знань (Lifelong Learning), передбачає постійну необхідність протягом професійної діяльності фахівця, особливо в галузі комп’ютерних наук, багаторазово довчатися, перекваліфіковуватися для того, щоб не залишатися на другорядних ролях. Загальна фундаментальна підготовка, яку надає наша кафедра, створить платформу для подальшого постійного розвитку студента як майбутнього професіонала у професії

Протягом навчання студентів оточує сприятлива, доброзичлива атмосфера отримання знань, яку забезпечує штат кафедри. Процес особистого спілкування відбувається під час проведення на кафедрі міжнародних конференцій, семінарів, олімпіад

За рахунок налагоджених двосторонніх партнерських стосунків кафедри з ІТ-компаніями наші студенти мають змогу навчатися, стажуватися, приймати участь у вебінарах, майстер-класах, гостьових лекціях, соціальних та волонтерських проектах,  вирішувати задачі вузької практичної направленості, займатися фрілансом

Студенти кафедри беруть активну участь у студентських олімпіадах з фахових дисциплін, в конкурсах студентських робіт, у наукових конференціях.

При підготовці студентів за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» використовують найсучасніше програмне забезпечення. Для навчання програмуванню використовуються сучасні інтегровані середовища розробки. При вивченні кроссплатформенного програмування розробляються додатки, які здатні працювати на різних операційних системах. Для створення математичних моделей використовуються спеціальні пакети чисельних методів та символьної математики. Предмети по базах даних і інтелектуального аналізу даних активно вивчають та використовують MSSQL Server та MySQL. Курси, пов’язані з веброзробкою і вебдизайном, засновані на використанні технологій html5, css, javascript, PHP.

Поглиблена індивідуальна робота з кожним студентом здійснюється під час проведення курсових та дипломних робіт у специфічних вузьких напрямках таких як, наприклад, комп’ютерна графіка, штучний інтелект, методи розв’язку оптимізаційних задач тощо.

Дисципліни професійного спрямування:
Бакалавр
 • Теорія алгоритмів
 • Чисельні методи
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Алгоритмізація та програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Вебтехнології та вебдизайн
 • Технології комп’ютерного проектування
 • Технології захисту інформації
 • Моделювання систем
 • Управління IT – проектами
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп’ютерні мережі
 • Логічне та функціональне  програмування
 • Адміністрування комп’ютерних систем і баз даних
 • Теорія розпізнавання образів
 • Нейронні мережі
Магістр
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Оптимальне моделювання складних систем
 • Експертні системи
 • Управління і підтримка рішень у складних системах
 • Сучасна теорія управління
 • Методи еволюційного моделювання
 • Теорія ігор
 • Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі
 • Інформаційні технології в інфраструктурі ринку
 • Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів
 • Теорія нечітких множин