Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Викладачами кафедри розроблені навчальні плани, робочі програми, методична документація, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців. На допомогу студентам за останні п’ять років видано шість навчальних посібників і монографій і 57 методичних розробок, а за останній рік видано два навчальних посібники та 11 методичних розробок. Професійно орієнтовані дисципліни забезпечені необхідними комп’ютерними програмами. Лабораторні роботи, курсові та дипломні проекти і роботи виконуються на 100% з використанням ЕОМ.

Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення в університеті та на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, які включають робочу навчальну програму, рейтингову картку, конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт, методичні вказівки до самостійної роботи, екзаменаційні питання та інше.

Для підготовки фахівців спеціальності ” Комп’ютерні науки та інформаційні технології” окремо виділені три комп’ютерні класи, які об’єднані локальною мережею і підключені до загальної мережі ДВНЗ УДХТУ та глобальної мережі Інтернет.

Кафедра здійснює підготовку за допомогою дистанційного навчання. Два викладача кафедри вже мають сертифікати тьютора – доцент С.А. Борзов і старший викладач В.М. Безуб. Випускницею кафедри 2012 року М.М. Бабещук розроблена і впроваджена інформаційна система дистанційного навчання студентів з дисципліни «Теорія алгоритмів».
У 2011 році на кафедрі відкрито магістратуру.

 

Велика увага на кафедрі ІС приділяється інтеграції навчання студентів з наукою і виробництвом. У навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри. Студенти кафедри беруть активну участь у студентських олімпіадах з фахових дисциплін і вищої математики (наприклад, випускників 2012 року К.І. Данилов – третє місце на Всеукраїнській Олімпіаді з комп’ютерних наук у м. Харкові), в конкурсах студентських робіт, у наукових конференціях і тому подібне. Дипломні проекти багатьох випускників мають акт впровадження їх розробок на підприємствах. Випускницею 2012 року І.В. Кузьменко розроблена і впроваджена на кафедрі інформаційна система розрахунку планового та фактичного навантаження професорсько-викладацького складу, яка значно спрощує роботу вченого секретаря кафедри при розрахунку навантаження викладачів. Студент Д.А. Стадник розробив автоматизоване робоче місце вченого секретаря кафедри.

Висока якість підготовки фахівців спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» забезпечена завдяки високому науковому потенціалу викладачів кафедри, науково дослідницької роботи, роботи над дисертаціями, навчанням в магістратурі, підвищенням кваліфікації, виданням наукових праць, участю у наукових семінарах і конференціях.

Дисципліни професійного спрямування:
Бакалавр
Магістр