Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основні напрямки наукової діяльності викладачів кафедри інформаційних систем

  1. Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»
  2. Науковий журнал «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація»
  3. Всеукраїнська студентська олімпіада «Вебтехнології та вебдизайн»
  4. Міжрегіональний науковий семінар
  5. Наукова діяльність студентів
  6. Науково-дослідна тема кафедри «Розробка методу оптимізації складних динамічних систем»

Наукові напрямки на кафедрі очолює доктор технічних наук, професор Д.Г. Зеленцов.

У 2011 році Д.Г. Зеленцов отримав вчене звання професора кафедри. В 2012 році зареєстровано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір комп’ютерні програми: 1) «Нейромережеві моделі розрахунку та оптимізації кородуючих конструкцій» (свідоцтво № 41871 від 20.01.2012р., розробники Д.Г. Зеленцов, О.А. Радуль); 2) «Інтелектуальна інформаційна система чисельного розв’язання систем диференціальних рівнянь» (свідоцтво № 41872 від 20.01.2012р., розробники Д.Г. Зеленцов, Л.І. Коротка). За останні роки діяльності кафедри  захищені кандидатські дисертації асистентами О.А. Ляшенко, Л.І. Короткою та аспірантом О.А. Радуль;  отримано вчене звання доцента кафедри доцентами Н.Ю. Науменко, О.А. Ляшенко, С.О. Борзовим та Л.І. Короткою.

20.09.2012 р аспірант О.А. Радуль захистив кандидатську дисертацію на тему: «Визначення довговічності та оптимізація кородуючих конструкцій з використанням нейромережевих моделей» (05.23.17 – будівельна механіка) науковий керівник професор Д.Г. Зеленцов.

10.10.2012 р. асистент кафедри Л.І. Коротка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності обчислювальних методів моделювання поведінки кородуючих конструкцій» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи) науковий керівник професор Д.Г. Зеленцов.

Фото захисту дисертацій:

В 2012 році вийшла з друку монографія «Информационное обеспечение расчётов корродирующих объектов. Математические модели и концепция проектирования систем». Автори – викладачі кафедри Д.Г. Зеленцов, О.А. Ляшенко, Н.Ю. Науменко.
За участю викладача кафедри доцента В.І. Олевського «Математическое моделирование и структурно-экстраполяционный анализ в задачах обогащения» 2010 р. (у співавторстві П.И. Пилова, А.М. Мільцина) та «Прогнозирование несущей способности цилиндрических оболочек с технологическими несовершенствами» 2011 р. (у співавторстві А.М. Мільцина).
З жовтня 2001 року при кафедрі на постійній основі працює міжвузівський науковий семінар «Моделювання та оптимізація складних систем». Науковий керівник семінару д.т.н., професор Д.Г. Зеленцов. За час роботи семінару на ньому було зроблено більше 60 доповідей, у тому числі за матеріалами 11-ти кандидатських та 4-х докторських дисертацій. Активну участь у роботі семінару беруть провідні вчені, аспіранти та студенти ДВНЗ УДХТУ та інших навчальних та наукових закладів міста та України.
Викладачі кафедри разом зі студентами приймають активну участь у наукових конференціях різного рівня; у роботі кафедрального семінару та олімпіадах різного рівня.

Фото конференцій різного рівня:

За ініціативою кафедри інформаційних систем з 2015 р. у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбувається міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», яка забезпечує учасникам та гостям платформу для спілкування та зарядження новими плідними ідеями. Співорганізаторами конференції виступають провідні наукові організації та університети.

За матеріалами конференції публікується збірник тез (ознайомитись з матеріалами КМОСС-2020). Найкращі роботи традиційно рекомендуються до публікації у науковому журналі «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація».