Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основні напрямки наукової діяльності викладачів випускової кафедри комп’ютерних технологій і вищої математики:

•    математичне моделювання та дослідження фізико-хімічних процесів в елементах обладнання хімічних виробництв;

•    розробка інтелектуальних інформаційних систем, зокрема – в системах дистанційної освіти;

•    дослідження в галузі чисельних методів розв’язання систем рівнянь математичної фізики і нелінійного математичного програмування;

•    розвиток чисельних методів з застосуванням моделей та методів обчислювального інтелекту.

Наукові напрямки на кафедрі очолюють доктор технічних наук, професор Д.Г. Зеленцов.

Тема науково-дослідницької роботи викладачів кафедри – «Застосування інформаційних технологій в моделюванні складних нелінійних систем» (номер державної реєстрації 0110U002991).

Професор Д.Г. Зеленцов здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами. За останні 10 років викладачами кафедри було захищено 6 кандидатських дисертацій (під керівництвом професора Д.Г. Зеленцова) та 1 докторська дисертація (під керівництвом професора І.А. Колесника).

У 2011 році Д.Г. Зеленцов отримав вчене звання професора кафедри. В 2012 році зареєстровано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір комп’ютерні програми: 1) «Нейромережеві моделі розрахунку та оптимізації кородуючих конструкцій» (свідоцтво № 41871 від 20.01.2012р., розробники Д.Г. Зеленцов, О.А. Радуль); 2) «Інтелектуальна інформаційна система чисельного розв’язання систем диференціальних рівнянь» (свідоцтво № 41872 від 20.01.2012р., розробники Д.Г. Зеленцов, Л.І. Коротка). За останні роки діяльності кафедри  захищені кандидатські дисертації асистентами О.А. Ляшенко, Л.І. Короткою та аспірантом О.А. Радуль;  отримано вчене звання доцента кафедри доцентами Н.Ю. Науменко, О.А. Ляшенко, С.О. Борзовим та Л.І. Короткою.

20.09.2012 р аспірант О.А. Радуль захистив кандидатську дисертацію на тему: «Визначення довговічності та оптимізація кородуючих конструкцій з використанням нейромережевих моделей» (05.23.17 – будівельна механіка) науковий керівник професор Д.Г. Зеленцов.

10.10.2012 р. асистент кафедри Л.І. Коротка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності обчислювальних методів моделювання поведінки кородуючих конструкцій» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи) науковий керівник професор Д.Г. Зеленцов.

Фото захисту дисертацій:

В 2012 році вийшла з друку монографія «Информационное обеспечение расчётов корродирующих объектов. Математические модели и концепция проектирования систем». Автори – викладачі кафедри Д.Г. Зеленцов, О.А. Ляшенко, Н.Ю. Науменко.
За участю викладача кафедри доцента В.І. Олевського «Математическое моделирование и структурно-экстраполяционный анализ в задачах обогащения» 2010 р. (у співавторстві П.И. Пилова, А.М. Мільцина) та «Прогнозирование несущей способности цилиндрических оболочек с технологическими несовершенствами» 2011 р. (у співавторстві А.М. Мільцина).
З жовтня 2001 року при кафедрі на постійній основі працює міжвузівський науковий семінар «Моделювання та оптимізація складних систем». Науковий керівник семінару д.т.н., професор Д.Г. Зеленцов. За час роботи семінару на ньому було зроблено більше 60 доповідей, у тому числі за матеріалами 11-ти кандидатських та 4-х докторських дисертацій. Активну участь у роботі семінару беруть провідні вчені, аспіранти та студенти ДВНЗ УДХТУ та інших навчальних та наукових закладів міста та України.
Викладачі кафедри разом зі студентами приймають активну участь у наукових конференціях різного рівня; у роботі кафедрального семінару та олімпіадах різного рівня.

Фото конференцій різного рівня:

За ініціативою кафедри інформаційних систем з 2015 р. у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбувається міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», яка забезпечує учасникам та гостям платформу для спілкування та зарядження новими плідними ідеями. Співорганізаторами конференції виступають провідні наукові організації та університети, зокрема:
– Національна Академія Наук України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова;
– Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
– Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
– AGH University of Science and Technology, (Krakow, Poland);
– Institute of Computational Technologies SD RAS (Novosibirsk, Russia);
– Vilnius University (Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius);
– Azerbaijan Technical University (Bakuб, Azerbaijan);
– Belarusian State University of Transport, RB (Gomel, Belarus).

За матеріалами конференції публікується збірник тез (ознайомитись з матеріалами КМОСС-2017 можна на сайті КМОСС-2017. Найкращі роботи традиційно рекомендуються до публікації у збірнику праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація».