Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Савченко Олександр Вікторович

Савченко Олександр Вікторович

завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Закінчив Дніпропетровський національний університет у 2003 р., філолог, викладач англійської мови та літератури. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Російськомовний текст вулиці: структурно-функціональний аспект”. З 2018 року займає посаду завідувача кафедри іноземних мов ДВНЗ УДХТУ.

Дисципліни, що викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основна іноземна мова (англійська)
 • Перекладацька практика
 • Формування мовленнєвих навичок на матеріалі хімічних та художніх текстів.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту.

Профіль в Google Академія

Профіль в ORCID

Кулакевич Людмила Миколаївна

Кулакевич Людмила Миколаївна

доктор філологічних наук, професор

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1999 р. за спеціальністю «Українська мова та література», та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему “Концепція світу і людини у творчості С. Йовенко”, а у 2021 – докторську дисертацію на тему «Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття». З 2021 року займає посаду професора кафедри іноземних мов ДВНЗ УДХТУ.

Дисципліни, що викладає:

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Всесвітня література
 • Етнографія
 • Вступ до мовознавства

Наукові інтереси: історія світової та української літератур, архетипні сюжети й образи у літературі, парадигма авантюрно-пригодницьких жанрів

Профіль в Google Академія

Профіль в ORCID

Профіль в Scopus

Профіль в Web of Science Core Collection

Кармазіна Лілія Леонідівна

Кармазіна Лілія Леонідівна

доцент

Закінчила Дніпропетровський національний університет у 2003 р., філолог, викладач англійської мови та літератури. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою
“Методи та інструменти зниження впливу комунікаційних бар’єрів у віртуальних командах проєктів”.

Дисципліни, що викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основна іноземна мова (англійська)

Наукові інтереси: віртуальні комунікації, тезаурусне моделювання предметної галузі.

Профіль в Google Академія

Анатайчук Інна Миколаївна

Анатайчук Інна Миколаївна

старший викладач

Закінчила Горлівський педагогічний інститут іноземних мов у 1997 р., за фахом викладач іноземних мов. Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри з 2019 року.

Дисципліни, що викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Історія основної іноземної мови
 • Актуальні проблеми романо-германського перекладознавства
 • Основи усного перекладу та реферування
 • Прикладна лінгвістика та основи мовленнєвої комунікації
 • Українська мова як іноземна

Наукові інтереси: Формування комунікативної компетенції у студентів немовних ЗВО

Профіль в Google Академія

Профіль в ORCID

Профіль в Scopus

Сазонова Вікторія Сергіївна

Сазонова Вікторія Сергіївна

старший викладач

Закінчила Дніпропетровський національний університет у 1999 р., за фахом філолог, викладач англійської мови та літератури. У 2015-2018 рр. навчалась в аспірантурі за напрямком 10.02.02 “Російська мова”. Тема наукової роботи “Особливості лінгво-когнітивного втілення назв команд КВК у сучасній російській мові”.

Дисципліни, що викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Історія основної іноземної мови
 • Вступ у літературознавство
 • Теоретична граматика основної іноземної мови
 • Лексикологія основної іноземної мови

Наукові інтереси:  Семантичні особливості найменувань груп осіб. Загальнотеоретичні питання номінації: підходи до вивчення найменувань. Нейронні мережі формування ментальних репрезентацій.

Профіль в Google Академія

Колісник Галина Миколаївна

Колісник Галина Миколаївна

старший викладач

Колісник Галина Миколаївна закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету (2000). У ДВНЗ УДУХТ працює з 2008 р.

Дисципліни, що викладає:

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Українська мова як іноземна
 • Вступ у літературознавство

Наукові інтереси: Працює над кандидатською дисертацією «Психоаналітичний аналіз тексту творів Євгена Кононенка».

Профіль в Google Академія

Коваленко Інна Миколаївна

Коваленко Інна Миколаївна

старший викладач

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1988 р., за фахом філолог, викладач французької мови та літератури.

Дисципліни, що викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
 • Латинська мова
 • Стилістика
 • Лінгвокраїнознавство

Наукові інтереси: Особливості застосування проміжного тестування з іноземної мови в немовних ЗВО.

Профіль в Google Академія

Олешкевич Ірина Павлівна

Олешкевич Ірина Павлівна

старший викладач

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1980 р., філолог, викладач англійської мови, перекладач.

Наукові інтереси: Специіфка навчально-комунікативного процесу у сучасній вищій школі

Дисципліни, що викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Вступ до мовознавства
 • Перекладознавство
 • Термінознавство основної іноземної мови
 • Основи усного перекладу та реферування

Профіль в Google Академія

Профіль в ORCID

Профіль в Scopus

Михайлова Алла Сергіївна

Михайлова Алла Сергіївна

старший викладач

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1975 р., філолог. З середини 90-х до 2018 року займала посаду завідувача кафедри іноземних мов ДВНЗ УДХТУ.

Дисципліни, що викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Друга іноземна мова (німецька)
 • Переклад науково-технічної інформації.

Наукові інтереси: Методика викладання іноземних мов в технічних ЗВО. Методика розробки науково-методичних посібників, підручників. словників для вивчення іноземної мови в немовних ЗВО.

Профіль в Google Академія

Забрудська Людмила Миколаївна

Забрудська Людмила Миколаївна

старший викладач

Закiнчила Днiпропетровський державний университет у 1998 роцi за фахом фiлолог, викладач французькоi мови та лiтератури.

Дисципліни, що викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька, англійська)
 • Друга іноземна мова (французька)
 • Мова підприємництва та ділового листування
 • Мова засобів масової інформації

Наукові інтереси: Особливості застосування проміжного тестування з іноземної мови в немовних ЗВО.

Профіль в Google Академія

 

Гетьман Лідія Василівна

Гетьман Лідія Василівна

зав.лабораторією