Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

У 2022 році кафедра філології та перекладу почала роботу над новою КНДР «Компетентнісний підхід викладання мови та літератури». КНДР заплановано на 2022-2024 роки.

З 2019 по 2021 рік кафедра філології та перекладу проводила КНДР “Методика формування комунікативної компетенції студентів немовних вищих закладів освіти”. Наприкінці КНДР було подано до друку Навчальний посібник з навчання комунікативної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів на різних етапах вивчення іноземної мови за освітнім рівнем «Бакалавр» для спеціальності 051 «Економіка». Комунікативний підхід, використаний у посібнику, дає змогу студентам зосередитися власне на живому спілкуванні між собою та викладачем, навчитися висловлювати свої думки англійською мовою та розуміти співрозмовника. Навчальний посібник може бути використаний як на аудиторних заняттях, так і для самостійної роботи студентів.

За останні роки на кафедрі ФП було видано:

 • навчальні посібники:
  • Методика формування комунікативної компетенції студентів немовних вищих закладів освіти”. Наприкінці КНДР було подано до друку Навчальний посібник з навчання комунікативної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів на різних етапах вивчення іноземної мови за освітнім рівнем «Бакалавр» для спеціальності 051 «Економіка»
  • Англо-український-російський словник екологічних термінів у хімічній та харчовій промисловості. Дніпропетровськ: Видавець «ФОП» Середняк Т.К., 2015. – 110 с.
  • Практикум з навчання термінологічної лексики та граматики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей/ Укл.  О.В. Савченко, І.П. Олешкевич, І.М. Анатайчук, Т.Є. Єременко, А.А. Свєтлічна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 98 с.)
 • статті:
  • Савченко А.В. Аудиовизуальные материалы на занятиях по иностранному языку [Текст] / А.В. Савченко // Мова і культура. – 2018. – Вип. 21 (191). – С. 521 – 525. ISSN 2522-493X.
  • Савченко А.В. От традиционного к коммуникативному методу преподавания иностранного языка / А.В. Савченко // Мова і культура (Науковий журнал). Вип. 22. – Т. II (197). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019.
  • Савченко А.В. От традиционного к коммуникативному методу преподавания иностранного языка / А.В. Савченко // Мова і культура (Науковий журнал). Вип. 22. – Т. II (197). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019.
  • Савченко О.В. Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови і склад професійно-комунікативної компетенції / – Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. (Науковий журнал). – Т. 31 (70), №2. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2020 – С.218-223
  • Anataichuk I. Ni(OH)2 electrochromic properties of films deposited on FTO glass with an additional conducting layer, Kovalenko V., Kirillova E., Anataichuk I., Verbitskiy V. // Engineering /2020(4), pp. 70-77
  • Anataichuk I. Effect of Variable Temperature Loads on Characteristics of Electro chrome Composite Ni(ON)2-PVA Films, V.Kotok, V Kovalenko, I.Anataichuk, A.Mochalov, N.Makarchenko, R.Nafeev, V.Verbitskiy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Applied Physics, – 6/5(108)2020, pp 6-14.
  • Анатайчук І.М. Застосування нетрадиційних форм проведення уроку з англійської мо ви для розвит ку комунікати вних навичок у студентів немовних спеціальностей, Сазонова В.С., Анатайчук І.М. //Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації.», Т.31(70), №2, Ч.2., Київ, Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.225-231
  • Anataichuk I.M. Advertisement as a Means of Communication: the Content and Peculiarities of Translation, Anataichuk I.M. Sazonova V.S.Rutz E.V. // Збірник тез доповідей IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань, м.Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2020, С.244-247
  • Ходоренко А.В., Сазонова В.С. Адаптивная мотивация билингвов в процессе овладения неродными языковыми системами, Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія Соціальні комунікації, 2020.2-1/33
  • Oleshkevich I. P. Using a Dedicated Team in Public-Private Partnership on the Dnieper Railway / S. Yekimov, V.A. Tkachenko, K.V. Zavgorodniy, I. P. Oleshkevich and N. Sirenko. AIP Conference Proceedings. Vol. 2389, Issue RTE2021, 2021 (SCOPUS).
  • Суха А.С., Кріпка Ю.Є., Безменко А.Д., Чуприна Н.М., Сазонова В.С., Чернишева О.М. Маркетингове дослідження привабливості вищих навчальних закладів – Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021.
  • Каніщенко О.Л., Чуприна Н.М., Сазонова В.С., Ковальова М.О., Чернишева О.М. Аспекти електронних процесів в умовах пандемії – Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ №2, 2021.
  • Савченко О.В. Особливості комунікативних методів викладання усного перекладу / – Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство):зб.наук.праць . – №15. – Дрогобич, 2021 – С.161-165.
  • Колісник Г.М. Своєрідність структури «іншого» простору в романах Люко Дашвар «На запах м’яса» і Тані Малярчук «Згори вниз. Книга жахів» / Г. М. Колісник // Художні феномени в історії та сучасності («Гкогрвфічний простір і художній текст»): тези доповідей VIІ Міжнародної наукової конференції. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 51–52.
  • Колісник Г.М. Специфіка осмислення чоловічої творчості у творах Є. Кононенко // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Центр філологічних досліджень, 2021. – С. 23–27.
  • Колісник Г.М. Особливості осмислення образу «відсутнього батька у творах Є. Кононенко // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 серпня 2021 року. Одеса: Центр філологічних досліджень, 2021. С. 31–3.

   

 Упродовж 2016-2018 рр. кафедра досліджувала лінгвістичні компетенції у немовних вищих навчальних закладах. Було розглянуто і вивчено методи лінгвістичних компетенцій. У 2018, наприкінці терміну виконання НДР, було надруковано Практикум з навчання термінологічної лексики та граматики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей, який використовує опрацьований матеріал з урахуванням специфіки викладання у багатопрофільному технічному закладі вищої освіти. Практикум спрямований на формування та розвиток мовних навичок під час аудиторних занять з англійської мови (за професійним спрямуванням). Для цього використовуються вправи для формування навичок та розвитку умінь під час роботи зі спеціальними професійними текстами на англійській мові; вправи, спрямовані на швидке запам’ятовування лексики; тренувальні вправи для формування навичок передачі стислого змісту тексту. Практикум містить базовий курс ділової англійської мови, що навчає коректному оформленню ділових листів, резюме і т.д. (Практикум з навчання термінологічної лексики та граматики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей/ Укл.  О.В. Савченко, І.П. Олешкевич, І.М. Анатайчук, Т.Є. Єременко, А.А. Свєтлічна. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 98 с.)

З 2011 по 2015 рр викладачі кафедри проводили науково-дослідну роботу “Специфіка складання термінологічних словників та їх використання в навчальному процесі вивчення іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах”.

Упродовж цього терміну викладачі кафедри збирали і опрацьовували матеріал із даної теми. Було проведено декілька семінарів на тему систематизації термінологічного матеріалу. За результатами науково-дослідної роботи було укладено та опубліковано навчальні термінологічні англо-українські та німецько-український словники за спеціальностями: «Біотехнологія», «Фармацевтика», «Хімічні та косметичні добавки»:

 • Рутц, О.В. Навчальний термінологічний англо-український словник з фармацевтики для студентів немовних ВНЗ[Текст]: метод. вказівки. В 2 ч. Ч. 2 / О.В. Рутц. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 16 с.
 • Савченко, О.В. Навчальний термінологічний англо-український словник з хімічних та косметичних добавок для студентів немовних ВНЗ [Текст]: метод. вказівки / О.В. Савченко, В.С. Ващенко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 34 с.
 • Олешкевич, І.П. Навчальний термінологічний англо-український словник з біотехнології для студентів немовних ВНЗ [Текст]: метод. вказівки / І.П. Олешкевич, Т.Є. Єременко. –Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 44 с.
 • Анатайчук, І.М. Навчальний термінологічний англо-український словник з хімічних та косметичних добавок для студентів немовних ВНЗ [Текст]: метод. вказівки / І.М. Анатайчук, О.В. Савченко, І.П. Олешкевич. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 112 с.
 • Михайлова, А.С. Термінологічний словник з німецької мови для студентів економічних спеціальностей [Текст]: метод. вказівки / А.С. Михайлова, Д.О. Курдіна, А.М. Писарчик. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.