Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130101 хімічні технології неорганічних речовин

Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальність 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)

Б – Робоча програма дисципліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять.

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
3абезпеченість, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11) + + + +
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13) + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.4 Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + +
1.1.6 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) +
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 1,3,4,6,9,11) + + + + +
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13) + + + + +
1.2.2 Науково-дослідна практика + +
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА) +
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Вибірковий блок 1. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології неорганічних речовин

(випускова кафедра – технології неорганічних речовин та екології)

Цикл загальної підготовки
2.1.1 Методологія та організація наукових досліджень + + + + +
Цикл професійної підготовки
2.1.2 Основи технологічного  проектування  виробництв + + + + +
2.1.3 Сучасні неорганічні технології у промисловості та охороні довкілля + + +
2.1.4 Комп’ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технології неорганічних речовин + + + + +
2.1.5 Водопідготовка + + + +
2.1.6 Технології неорганічних речовин (додаткові розділи) + + +
2.1.7 Один з  видів практичної підготовки:
2.1.7.1 Асистентська практика + +
2.1.7.2 Переддипломна виробнича практика + +
2.1.8 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3) +