Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05050201 Технології машинобудування

Наявність навчально-методичних комплексів для дисциплін спеціальності 131 – Прикладна механіка

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

№ за навч.

план.

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
1. ОБОВЯЗКОВА  ЧАСТИНА
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Основи менеджменту виробництва + + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Цивільний захист + + + +
1.1.4 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.5 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + + +
1.1.6 Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +
1.1.7 Фізична культура(позакредитна)*

 

+
1.2. . Цикл професійної підготовки
1.2.1 Методологія та організація наукових досліджень + + + + + +
1.2.2 Автоматизація в машинобудуванні + + + + +
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістрської роботи та Державна атестація + +
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1. Цикл професійної підготовки
2.1.1 Автоматизовані системи інженерного моделювання та розрахунку + + + + +
2.1.2 Сучасні матеріали у машинобудуванні + + + +
2.1.3 Проектування механоскладальних цехів + + + +
2.1.4 Іноваційне спеціальне обладнання технологічних процесів у машинобудуванні + + +
2.1.5 Прогресивні технології виготовлення машин + + + + +
2.1.6 Додаток до пункту 1.2.1
2.1.7 Один з модулів
Модуль 1
2.1.7.1 Науково-дослідна практика +
2.1.7.2 Асистентська практика +
Модуль 2
2.1.7.3 Науково-дослідна практика +
2.1.7.4 Переддипломна виробнича  практика +
2.1.8 Додаткові кредити до підготовки кваліфікаційної магістерської роботи