Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

Галузі знань -12 «Інформаційні технології»

спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Спеціалізація – «Інформаційні управляючі системи та технології»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА   
1.1. Цикл загальної підготовки
1.1.1. Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3. Інтелектуальна власність + + + +
1.1.4. Цивільний захист + + + + +
1.1.5. Фізичнa культура (поза кредитами) + +
1.1.6. Методологія та організація наукових досліджень + + + +
1.1.7. Оптимальне моделювання складних систем + + + +
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1. Експертні системи + + + + +
1.2.2. Управління і підтримка рішень у складних системах + + + +
1.2.3. Сучасна теорія управління + + + +
1.2.4 Охорона праці в галузі + + + +
1.2.5 Науково-дослідна практика +
1.2.6. Асистентська практика +
1.2.7 Підготовка магістерської роботи та Державна атестація +
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1. Цикл загальної підготовки
2.1.1. Методи еволюційного моделювання + + + +
2.1.2. Теорія ігор + + + +
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1. GRID-технології + + + +
2.2.2. Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі + + + +
2.2.3. Інформаційні технології в інфраструктурі ринку + + + + +
Вибірковий модуль
 2.2.4. Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів + + + +
 2.2.5 Теорія нечітких множин + + + +