Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами

Спеціальність  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.01 Фізичне культура (позакредитна)*
1.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.03 Цивільний захист
1.04 Охорона праці  в галузі
1.05 Інтелектуальна власність
1.06 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.07 Методологія та організація наукових досліджень
1.2 Цикл професійної підготовки
2.01 Основи мережевих технологій
2.02 Інформаційні мережі та телекомунікації
2.03 Теорія адаптивних і оптимальних систем
2.04 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.09 Комп’ютерні методи ідентифікації та оптимізації ХТП
2.10 Сучасні проблеми автоматизованого управління
Один з модулів:
Науково-дослідна практика
Асистентська практика
Науково-дослідна практика
Переддипломна виробнича практика