Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.030502 Економічна кібернетика

Напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» (спеціальність 051 «Економіка»)

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
Підготовка бакалавра
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
  1. Цикл гуманітарної підготовки
1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.2 Історія України
1.1.3 Історія української культури
1.1.4 Іноземна мова
1.1.5 Філософія
1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1.2.1 Політична економія
1.2.2 Мікроекономіка
1.2.3 Макроекономіка
1.2.4 Історія економіки та економічної думки
1.2.5 Математика для економістів:
1.2.5.1 Вища математика
1.2.5.2 Теорія ймовірності і математична статистика
1.2.6 Економіко-математичні методи і моделі:
1.2.6.1. Оптимізаційні методи і моделі
1.2.6.2 Економетрика
1.2.7 Інформатика
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Економіка підприємства
1.3.2 Менеджмент +
1.3.3 Маркетинг +
1.3.4 Гроші і кредит
1.3.5 Фінанси
1.3.6 Бухгалтерський облік
1.3.7 Економіка праці і соціально-трудові відносини
1.3.8 Міжнародна економіка
1.3.9 Статистика +
1.3.10 Соціологія
1.3.11 Регіональна економіка
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Економічна кібернетика
1.3.14 Дослідження операцій
1.3.15 Моделювання економіки
1.3.16 Прогнозування соціально-економічних процесів
1.3.17 Системи прийняття рішень
1.3.18 Технологія проектування та адміністрування БД і СД
1.3.19 Інформаційні системи і технології в управлінні
1.3.20 Управління проектами інформатизації
1.3.21 Моделі економічної динаміки
Практична підготовка
1.3.22 Техніко-економічна практика +
1.3.23 Розрахунково-економічна практика +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Цикл гуманітарної підготовки
2.1.1.1 Основи охорони праці
2.1.1.2 Політологія
2.1.1.3 Фізична культура (поза кредитами)
2.1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.1.2.1 Менеджмент технологічних процесів хімічних підприємств +
2.1.2.2 Системи технологій хімічної промисловості
2.1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Чисельні методи аналізу економічних систем
2.1.3.2 Державна атестація +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Цикл гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Правознавство
2.2.1.2 Релігієзнавство та філософська антропологія
2.2.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.2.2.1 Хімія
2.2.2.2 Національна економіка
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Основи програмування
2.2.3.2 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.2.3.3 Об’єктно-орієнтоване програмування
2.2.3.4 Планування діяльності підприємства +