Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “Економічна кібернетика” зі спеціальності 051 – Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У період з 05.12.2018 по 07.12.2018 відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “Економічна кібернетика” зі спеціальності 051 – Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» на кафедрі Теоретичної та прикладної економіки.

Заклад відвідала експертна комісія у складі провідних фахівців у сфері економічної кібернетики:

голова комісії – Максишко Наталія Костянтинівна – завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор,

член комісії – Гамалій Володимир Федорович – професор кафедри кібернетики та системного аналізу Київського національного торговельно-економічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор

Під час роботи комісії відбулась зустріч членів комісії з ректором університету Півоваровим Олександром Андрійовичем, деканом економічного факультету Чуприною Наталією Миколаївною, завідувачем кафедри Федуловою Світланою Олександрівною та професорсько-викладацьким складом кафедри і магістрами випускової групи.

Під час проведення первинної акредитаційної експертизи безпосередньо на місці було перевірено достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним закладом разом із заявою про акредитацію, а саме: відповідність установленим законодавством вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення магістерської програми; відповідність наявних умов проведення освітньої діяльності державним акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем.

Були проведені комплексні контрольні роботи (ККР) зі студентами групи, здійснена перевірка якості виконання курсових та дипломних робіт.