Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою навчального процесу. Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал.

На кафедрі проводиться значна робота по вихованню майбутніх фахівців, розвитку духовних і моральних якостей студентів, впевненості у майбутнє. Особливості діяльності кафедри насамперед полягають у  науково-дослідній роботі. В ній головна увага викладачів та аспірантів кафедри зосереджена на таких питаннях: актуальні проблеми формування господарського та фінансово-кредитного механізму в хімічній промисловості України; обґрунтування організаційно-економічного механізму інноваційних процесів у хімічній промисловості; вивчення кон’юнктури ринку та конкуренції виробників промислових товарів; обґрунтовує теоретико-методологічні та методичні підходи ефективного розвитку промислового ринку. 

Результати науково-дослідної роботи висвітлено у наступних монографіях та навчально-методичних виданнях:

1. В.П. Колесніков, С.Є. Сардак та ін. Потенціал маркетингу в промисловості України Монографія / УДХТУ м. Дніпропетровськ, 2009 р. 201 с.

2. В.П. Колесніков, Б.І. Мельников та ін. Промисловий маркетинг на підприємствах хімічної промисловості, підручник. 2010 р.

3. В.П. Колесніков, П.П. Єрмаков. Промисловий маркетинг в хімічній галузі. Підручник. 2010 р.

4. Колесніков В.П. Логістика хімічних виробництв. Учбовий посібник ­ Дніпропетровськ: Вид-во УДХТУ, 2012. ­ с. 228

5. Дубницький В.І. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник-практикум, 2-ге вид., перероб. і допов. для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» / В.І. Дубницький, В.В. Комірна, Г.А. Радченко, О.О. Чуприна, В.В. Каюмова, В.Ю. Луніна, Е.В. Белікова. Під заг. ред. проф. В.І. Дубницького. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. ­ 184 с.

6. Дубницький В.І. Теоретичне положення механізму взаємодії маркетингового і інноваційного потенціалів промислових підприємств / В.І. Дубницький, С.В. Іванов, Н.В. Даніліна // Прометей. – 2012. – Вип. 2. – С. 109-119.

7. Чуприна Н.М. Маркетинговий аналіз ринкових можливостей (ринкового потенціалу) розвитку підприємств / Н.М. Чуприна та ін. // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: [collective monograph]. – Vol 2. – Hiirnberg, Deutschland: Verlad SWGimex GmbH, 2014. – 392 p. 

8. Чуприна Н.М. Корпоративна соціальна відповідальність в контексті розвитку державно-приватного партнерства / Н.М. Чуприна // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-ч т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка; М-во осіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 74-88.

9. Актуальні проблеми розвитку сфери послуг / заг. ред. В.І. Дубницького; за наук. ред. В.Л. Пілюшенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 316 с. 

10. Глобальна економіка (навчальні теми і практикум) / В.І. Дубницький, І.П. Ганжела, Н.М. Чуприна // Навчальний посібник За ред. д-ра екон. наук, проф. В.І. Дубницького. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2015. – 588 с.

11. Підвищення конкурентоспроможності регіону з використанням моделювання його трудового потенціалу. / Гармідер Л.Д., Овчаренко О.В., Доценко Г.Є. / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія ‑ Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018 – С. 451-468.

12. Чуприна Н.М. Управління еколого-орієнтованим розвитком промислових підприємств : монографія / Н.М. Чуприна // Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 354 с.

Статті, тези, всього близько 150 друкованих робіт, опубліковано в різних фахових виданнях України. В університеті існує фаховий журнал «Економічний вісник» ДВНЗ УДХТУ

Викладачі кафедри маркетингу знайомляться з науковими розробками в галузі маркетингу, а також багатьма авторефератами кандидатських та докторських дисертацій здобувачів з університетів України. Приймають активну участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій на економічному факультеті.