Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Ступінь: бакалавр, магістр

Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 роки.

Бакалавр. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Маркетинг» поєднує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, що становлять її предметну область, з сучасним практично-орієнтованим підходом. Успішне опанування студентами комплексу фахових (спеціальних) компетентностей забезпечується можливістю вибору сертифікаційних програм, які реалізуються кафедрою спільно із залученням фахівців-практиків у сферах логістики, інтернет-маркетингу, маркетингових досліджень і аналітики.

Магістр. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Маркетинг» побудована на основі вивчення результатів передових досліджень в галузі теорії і практики сучасного маркетингового управління ринковими суб’єктами та забезпечує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, що становлять її предметну область; спрямована на розвиток у майбутніх фахівців-маркетологів здатностей до системного мислення і творчого підходу при вирішенні складних спеціалізованих завдань у сфері маркетингового управління сучасними ринковими суб’єктами, до розробки маркетингових стратегій і програм з урахуванням комплексного впливу чинників ринкового середовища та міжфункціонального характеру їх реалізації.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ
 • Маркетинг
 • Аналітичний маркетинг
 • Паблік рілейшнз (PR)
 • Рекламний менеджмент
 • Товарознавство
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Логістика
 • Логістичний менеджмент
 • Маркетинг інновацій
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Глобальна економіка
 • Планування діяльності підприємства
 • Маркетингова цінова політика
 • Поведінка споживачів
 • Товарна інноваційна політика
 • Стратегічний маркетинг
 • Маркетинг послуг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингова товарна політика
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ