Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мітіна Наталія Борисівна

Мітіна Наталія Борисівна

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Закінчила  Український державний хіміко-технологічний університет у 1994 році за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: біобезпека одержання білоквмісних біомас різних таксономічних груп, оцінка  санітарно-гігієнічних умов праці, аналіз стану  виробничого травматизму на промислових об’єктах.

Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт: № д.р. 0112U004344 (2012-2014рр.), відповідальний виконавець трьох держбюджетних робіт МОН України (2010-2011рр). Керівник НДР № 02/160799 “Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці” (2016-2020рр.); № 02/210899 “Дослідження санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища на промислових об’єктах” (2021-2023рр.).

Учасник міжнародного онлайн-тренінгу підвищення кваліфікації “Інноваційна педагогіка у водних освітніх програмах вищої школи” Water Harmony-II.

Голова журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук відділення „Екології та аграрних наук” (2017-2019 рр), член журі (2016, 2020-2023рр.).

Дисципліни, що викладає: для всіх спеціальностей «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека»; для 263 спеціальності  «Аналіз та профілактика виробничого травматизму», «Основи гігієни праці та виробничої санітарії», «Пожежна безпека».

Публікації: близько 200 публікацій, зокрема статті визначені ВАК України як спеціальні наукові видання, міжнародних журналах бази наукового цитування (Scopus, Index Copernicus Journals Master List, Ulrich’s, Chemical Abstracts Service (CAS), Ebsco host and JournalSeek Database); 7 патентів на винахід; є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій (України, Болгарії, Румунії, Чехії, Казахстану та ін); співавтор колективних міжнародних монографій, посібника з грифом МОН України.

Нагороди: Грамота та подяка від МОН України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Соборної районної у місті Дніпрі Ради та ін. Почесні Грамоти від Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДВНЗ УДХТУ.

Профілі :

Просяник Олександр Васильович

Просяник Олександр Васильович

професор, д.х.н.

Вчене звання: професор кафедри органічної хімії (1991 р.)
Науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (1989 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського у 1969 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Тема дисертації: “Синтез та стереохімія імінів та азиридинів”.

Наукові інтереси: дослідження в галузі синтезу, стереохімії та конфігураційної стійкості нітрогенвмісних сполук, синтезу та вивчення нових біологічно-активних сполук, у тому числі регуляторів розвитку рослин.

Публікації: автор 200 наукових публікацій,  серед яких 55 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази  Scopus, більше ніж 90 патентів на винаходи.

Під керівництвом Олександра Васильовача захищено 13 кандидатських дисертацій.

Профілі :

Досягнення

Сатарова Тетяна Миколаївна

Сатарова Тетяна Миколаївна

професор, д.б.н.

Вчене звання: професор кафедри біотехнології
Науковий ступінь: доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Викладає дисципліни: «Хімічна мікробіологія», «Генетика»

Профілі:

Власенко Катерина Миколаївна

Власенко Катерина Миколаївна

доцент, доктор філософії зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Викладає дисципліни: «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві», «Біологія клітини», «Методи дослідження та контролю в біотехнології», «Біотехнологічні методи захисту рослин»

Закінчила ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» у 2009 році за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобула кваліфікацію біотехнолог, викладач вищого навчального закладу.

Захистила дисертацію за темою «Біотехнологічні засади підвищення інтенсивності аромату грибів роду Pleurotus у процесі їх твердофазного культивування».

Автор 61 публікації, з них 44 наукових та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 патенти на корисну модель, 12 наукових статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Профілі:

Досягнення
Гармаш Світлана Миколаївна

Гармаш Світлана Миколаївна

к.с-г.н., доцент

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1978 році  за спеціальністю технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості, інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: екологічна, радіаційна, хімічна, біологічна безпека на підприємствах України; пожежна безпека та профілактика; екологічно безпечна утилізація промислових та сільськогосподарських відходів з метою отримання альтернативних джерел енергії та натуральних органічних добрив.

Відповідальний виконавець д/б НДР «Використання біотехнологічних та генетичних методів для підвищення ефективності біоконверсії мікробного синтезу та вирішення екологічних проблем», № д/р 0111U008600 (2011-2015 рр.). Відповідальний виконавець НДР № 02160799 «Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці» (2016 – 2020 рр.). Відповідальний виконавець НДР № 02210899  «Дослідження санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища на промислових об’єктах» (2021-2023 рр.).

Учасник міжнародного наукового проекту: SWorld (Україна, Болгарія, Німеччина, Білорусь та ін.). – CERTIFICATE 21120001, December 03, 2021.

Член редколегії Міжнародних наукових журналів, що входять до наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar: «Науковий погляд у майбутнє», Україна; «Сучасні наукові дослідження», Білорусь; «Сучасна техніка та інноваційні технології», Німеччина; «SWorldJournal», Болгарія.

Дисципліни, що викладає: «Основи охорони праці», «Основи гігієни праці та виробничої санітарії», «Промислова та цивільна безпека», «Нормативно-правове забезпечення охорони праці»,  «Екологічна безпека промислових підприємств», «Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка»

Публікації: понад 300 публікацій, у тому числі статті визначені ВАК України як спеціальні наукові видання, міжнародні журнали, що входять до наукометричних баз (Scopus, Index Copernicus, GoogleScholar, Agricola (USA), Journal Seek Databast та ін.); 4 патенти України; 10 колективних монографій. Постійний  учасник у роботі міжнародних конгресів та науково-практичних конференцій (України, Німеччини, Болгарії, Білорусі, Росії та ін.).

Нагороди: ювілейна медаль «25 років незалежності України» (Указ Президента України   № 336/2016 від 19.08.2016); Подяка Міністерства освіти та науки України (2015 р.); Подяка Національного центру «Мала академія наук України» (наказ НЦ «МАНУ» від 10.01.2020     № 03); Почесна грамота Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (наказ НЕНЦ від 27.11.2020 № 58); Грамоти НЕНЦ України (2003-2021); Грамоти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2004-2021) .

Профілі:

Гейсун Анастасія Анатоліївна

Гейсун Анастасія Анатоліївна

доцент, к.с-г.н.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Викладає дисципліни:  «Загальна мікробіологія та вірусологія»,  «Хімічна мікробіологія»,  «Біологія клітини», «Фізіологія з основами анатомії», «Промислова мікологія», «Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві», «Екологічна біотехнологія»

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2004 р. за спеціальністю “Біотехнологія”, отримала кваліфікацію інженер-технолог.

Захистила дисертацію за темою “Біотехнологія одержання біомаси вермикультури за впливу Гуміліду та її використання для вирощування молодняку фазана мисливського”.

Профілі:

Досягнення

             

Герасименко Володимир Олександрович

Герасименко Володимир Олександрович

к.х.н., доцент

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1977 році за спеціальністю технологія пластичних мас, інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: газова хроматографія, охорона праці.

Дисципліни, що викладає: «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека», «Безпека устаткування», «Вимоги охорони праці при проектуванні виробництв», «Організація служби охорони праці у виробництві».

Публікації: більше 100 наукових публікацій, у тому числі у міжнародних наукових журналах (Journal of Chromotography), 6 патентів. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Нагороди: нагороджений орденом «За мужність та честь» до 25-річчя аварії на ЧАЕС, 6.09.2013 р., медаллю «За мужність» за мужність і самовідданість, високий професіоналізм та особливі заслуги при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 10.12.2013 р., нагороджений медаллю «25 років чорнобильської катастрофи» № 474 від 04.04.2014 р.

Профілі:

Досягнення
Когтєва Ольга Павлівна

Когтєва Ольга Павлівна

асистент, доктор філософії з і спеціальності 263 Цивільна безпека

У 2005 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Біотехнологія». З 2011 рооку працювала в КІІ ДВНЗ ДонНТУ. У 2021 році закінчила аспірантуру. На кафедрі біотехнології працює з 2022 року.

У 2023 році захистила дисертацію і здобула ступінь доктора філософії за спеціальністю “Цивільна безпека”

Дисципліни, що викладає:  «Основи охорони праці»,  «Система управління охороною праці», «Аудит охорони праці в виробництві», «Основи теорії надійності та техногенний ризик».

Публікації: 20 наукових публікацій, 2 патенти на винахід

Профілі:

Досягнення
Кузнецова Ольга Віталіївна

Кузнецова Ольга Віталіївна

доцент, к.б.н.

Вчене звання: доцент кафедри біотехнології
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин

Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Ботаніка та зоологія», біолог, викладач біології та хімії.

Основні напрямки наукових досліджень: технології культивування макроміцетів, біотехнології рослин, біотехнології дріжджів.

Викладає дисципліни: «Основи загальної біології», Промислова мікологія», «Біотехнології рослин та тварин», «Фізіологія з основами анатомії людини”, «Анатомія та фізіологія нервової системи», «Психофізіологія з психосоматикою»

Публікації: автор більше 180 наукових праць, з них – 52 статті, в тому числі у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях, що входять у наукометричні бази Scopus, WoS, Index Copernicus; 94 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 4 патенти, 40  навчально-методичних вказівок.

Під керівництвом Ольги Віталіївни школярі та студенти ставали переможціями МАН (2012-2017)  та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біотехнології (2019).

Кузнецова О.В. є членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біотехнології (2018-2020 рр.). Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології (Дніпропетровська область) – (2011-2020),  має подяки від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Дніпровської малої академії учнівської молоді. почесні грамоти від Дніпровської міської ради, КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей ДМР, ДВНЗ УДХТУ

Під керівництвом Кузнецової О.В. захищено  дисертацію рівня PhD за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Профілі :

Досягнення

     

Куцик-Савченко Наталія Вікторівна

Куцик-Савченко Наталія Вікторівна

доцент, к.х.н.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія (2016 р).

Тема дисертації: “Електронна будова та бар’єри інверсії імінів”.

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2010 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії.

Наукові інтереси: конфігураційна стабільність нітрогенвмісних органічних сполук, теорія інверсії атома Нітрогену.

Публікації: автор 28 наукових публікацій, серед яких 12 наукових статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus та у фахових виданнях України.

Викладає дисципліни:  «Біохімія»

Профілі:

Досягнення

Лебідь Олег Сергійович

Лебідь Олег Сергійович

доцент, к.х.н.

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 2005 р. за спеціальністю “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”, отримав кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.03

Тема дисертації: “Реакції переамінування 1-алкіл-3-(алкіл)амінопірол-2,5-діонів”

Публікації: автор 31 наукової публікації, серед яких 16 наукових статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus та у фахових виданнях України.

Профілі :

Малиновська Наталя Валентинівна

Малиновська Наталя Валентинівна

старший викладач, вчений секретар кафедри

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2002 р. за спеціальністю біотехнологія, інженер-хімік-технолог.

У 2006 р. закінчила аспірантуру УДХТУ  за спеціальністю «Переробка деревини»

Основні напрямки наукових досліджень: проблеми охорони праці та біологічної безпеки, культивування вищих базидiомiцетiв.

Учасник міжнародного онлайн-тренінгу підвищення кваліфікації “Інноваційна педагогіка у водних освітніх програмах вищої школи” Water Harmony-II.

Викладає дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека», “Ергономіка”, “Основи біологічної безпеки”.

Публікації: більше 50 наукових публікацій, 2 патенти на винахід; співавтор 1 колективної монографії, є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Профілі:

Матросов Олександр Сергійович

Матросов Олександр Сергійович

доцент, к.т.н.

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин

Викладає дисципліни: «Нормативне забезпечення», «Промислова екологія», «Основи проектування БТ виробництв», «Проектування БТ виробництв», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Промислова біоенергетика», «Устаткування біотехнологічних виробництв».

Профілі:

Досягнення

Плис Михайло Михайлович

Плис Михайло Михайлович

викладач

Закінчив Загальне військове училище у 1970 році, Саратовський державний університет у 1984 році за спеціальністю історія, підполковник.

Основні напрямки наукових досліджень: «Прогнозування радіаційної та хімічної обстановки у надзвичайних ситуаціях», «Комбінований осередок ураження при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах»; «Проблеми захисту населення та територій: положення державних документів  і практика організації захисту».

Дисципліни, що викладає: “Безпека життєдіяльності”, «Основи хімічної безпеки», «Основи радіаційної безпеки», «Сучасні засоби захисту працюючих», «Захист у надзвичайних ситуаціях».

Публікації: близько 100 наукових публікацій. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Нагороди: відзнака «Знак пошани» Головного управління МНС України в Дніпропетровській області, за № 771 від 13.09.2007 р., вiйськовi нагороди — 12 медалей.

Профілі:

Досягнення
Смирнова Олена Володимирівна

Смирнова Олена Володимирівна

к.т.н., доцент, вчений секретар НМР

У 2003 році закінчила з відзнакою Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії за спеціальністю «Технічна електрохімія».

У 2023 році закінчила з відзнакою НТУ «Дніпровська політехніка» та здобула кваліфікацію магістра з цивільної безпеки за спеціальністю 263 Цивільна безпека.

Основні напрямки наукових досліджень:  безпека хімічних виробництв, психологія праці, психологічні аспекти дистанційного навчання.

Учасник міжнародного онлайн-тренінгу підвищення кваліфікації “Інноваційна педагогіка у водних освітніх програмах вищої школи” Water Harmony-II.

Дисципліни, що викладає: безпека життєдіяльності, основи охорони праці, психофізіологічні фактори небезпек, основи наукових досліджень, експертиза виробничих процесів, промислова та цивільна безпека, психологія праці.

Публікації: понад 50 наукових публікацій. Є постійним учасником міжнародних науково-практичних конференцій.

Профілі:

Тимчий Катерина Іванівна

Тимчий Катерина Іванівна

доцент, к.с.-г.н.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика

Викладає дисципліни за ОКР бакалавр: “Генетика”, “Основи наукових досліджень”, “Вступ до спеціальності”, за ОКР магістр: “Системний аналіз біотехнологічних виробництв”, “Методологія”.

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2010 р. за спеціальністю “Промислова біотехнологія”

Захистила дисертацію за темою “Генетичні та фенотипові особливості промислової популяції дощових черв’яків роду Eisenia під впливом лазерного опромінювання” .

Профілі:

Досягнення

Мініна Юлія Олександрівна

Мініна Юлія Олександрівна

аспірант

У 2007 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю “Хімічна технологія органічних речовин” та здобула кваліфікацію іженер-технолог. 

В університеті працює з 2013 року, асистент кафедри з 2021 року.

Дисципліни, що викладає:  «Ботаніка», “Біозахист, біобезпека та біоетика”

Публікації: 2 статті у фахових виданнях України, 7 тез та участь у наукових конференціях

Досягнення
Івченко Євгенія Миколаївна

Івченко Євгенія Миколаївна

аспірантка

Аспірантка кафедри біотехнології та БЖД 3 року навчання за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

Тема дисертації: “Біосинтез амілолітичних ферментів штамом Streptomyces recifensis var.lyticus 2р-15 та деякі аспекти його регуляції.”

Має другу вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю 053 Психологія

Наукова діяльність: має публікацію (фахова стаття) опубліковану у виданні, що індексується у наукометричній базі Index Copernicus, також публікацію у фаховому журналі Категорія Б;  8 публікацій матеріалів в рамках участі в міжнародних та вітчизняних наукових конференціях.

Профілі:

Досягнення

Павленко Лариса Миколаївна

Павленко Лариса Миколаївна

завідувач лабораторії

У 2007 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». Кваліфікація – інженер-технолог. З 2011 по 2016 рік працювала старшим лаборантом на кафедрі неорганічної хімії. На кафедрі біотехнології працює з 2016 року.

Охонько Ірина Володимирівна

Охонько Ірина Володимирівна

Інженер І категорії

У 2012 році закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». З 2007 року працювала старшим лаборантом на кафедрі органічної хімії. На кафедрі біотехнології працює з 2020 року.

Досягнення

 

Рогальов Михайло Васильович

Рогальов Михайло Васильович

лаборант

Голова Ради ветеранської організації університету, до 2020р. – асистент кафедри ОП та БЖД, викладав «Цивільний захист» та «Безпеку життєдіяльності», має більше 20  наукових публікацій.

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1972 році  за спеціальністю хімічна технологія палива, Військову академію хiмiчного захисту, 1980 р., полковник.

Нагороди: вiйськовi нагороди — більше 10 медалей.

Профілі:

Ткаля Ольга Іванівна

Ткаля Ольга Іванівна

інженер І категорії

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1992 році  за спеціальністю хімічна технологія кераміки та вогнетривів, інженер-хімік-технолог.

Напрямок наукових досліджень: “Аудит з промислової безпеки та охорони праці і системи управління охороною праці”.

Публікації: більше 40 наукових публікацій в співавторстві як з викладачами кафедри, так із студентами (деякі англійською мовою), співавтор однієї наукової монографії. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Профілі:

Досягнення