Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

В 1972 р. на базі кафедри загальної хімічної технології була організована кафедра охорони праці й ергономіки. Очолив кафедру доктор технічних наук, професор Я.М. Обухівський. Викладацький склад кафедри складався з 5 чоловік. Курс охорони праці містив у собі лекції, лабораторний практикум і розділ у дипломному проекті. У зв’язку з тим, що професор Я.М. Обухівський був видним фахівцем в області коксохімії, напрямок наукових праць був зв’язаний з коксохімічною промисловістю.

Завідувач кафедри з 1972 р.
професор Обухівський Я.М.

Завідувач кафедри з 1975 р.
доцент Яковлєв В.І.

Завідувач кафедри з 1985 р.
доцент Кулик О.П.

В 1975 р. кафедру очолив доцент В.І. Яковлєв. Склад кафедри поповнився чотирма викладачами й 7 науковими співробітниками. Тематика наукового напрямку розширилася у зв’язку з організацією доцентом О.П. Куликом робіт в області дослідження властивостей і застосування природних полімерів і продуктів їхньої переробки. Зміцнилася матеріальна база кафедри: були оснащені сучасним устаткуванням предметна аудиторія, навчальна лабораторія й лабораторія наукових досліджень.

В 1985 р. кафедру очолив доцент Кулик О.П. Основним науковим напрямком кафедри стали розробки в області біотехнології на базі переробки відходів агропромислового комплексу. У зв’язку з розширенням тематики наукових досліджень по проблемі охорони навколишнього середовища й ростом уваги до питань екології кафедра була перейменована в кафедру охорони праці й навколишнього середовища. У навчальний процес були включені дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», «Охорона навколишнього середовища».

На базі НДІ «Біотехнологія» та кафедри ОП та НС у 1996 році під керівництвом доцента, к.х.н, член кор. УЕАН Куликa Олександрa Павловичa була відкрита спеціальність «Промислова біотехнологія». Вперше у Дніпровському регіоні 1997 р. відкрита кафедра біотехнології та безпеки життєдіяльності на базі НДІ «Біотехнологія» і кафедри охорони праці та навколишнього середовища, яку очолював доцент, кандидат хімічних наук Кулик Олександр Павлович. Передувала цій події багаторічна діяльність науково-педагогічних працівників. Так, у 1987 р. НДІ «Біотехнологія» отримала бюджетне фінансування на розробку технології утилізації відходів гідролізної промисловості. Наукові розробки кафедри широко використовувались на підприємствах харчової, фармацевтичної промисловості, сільському господарстві. Розвиток науково-дослідних робіт і реалізація їх у промисловості України, поява чисельних новітніх виробництв викликали необхідність підготовки сучасних фахівців-біотехнології. Тому, кафедра вела активну підготовку кадрів кваліфікації інженер-технолог-дослідник, за фахом біотехнологія. Так, щорічно до 1999 року, на кафедрі проводились науково-практичні конференції “Біотех”.  З 1999 року розпочалась робота кафедри з Малою академією наук України секції «Біотехнологія». На базі кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності з 2002 р. проводились перші Всеукраінські олімпіади І та ІІ етапу серед здобувачів освіти з напряму «Біотехнологія» (2008-2009 рр.), “Промислова біотехнологія» (2010-2014 рр.). Науково-педагогічні працівники кафедри і сьогодні співпрацюють з МАН України: є членами журі, переможцями конкурсів захисту наукових робіт. Під керівництвом Кулика О.П. захищені кандидатські дисертації (2006 р, 2007р., 2008р.).

У 1999 році кафедра «Охорони праці та навколишнього середовища» (ОП та НС) наказом по університету була перейменована у кафедру – «Біотехнологія та БЖД» (БТ и БЖД). У склад кафедри був включений цикл цивільної оборони.

В 2016 році 27 травня  наказом № 125 по ДВНЗ УДХТУ на базі кафедри біотехнології та БЖД було засновано кафедри “Біотехнології” та “Охороги праці та безпеки життєдіяльності”.

 

 

З 2010 по 2019 роки кафедру “Біотехнологіїї” очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Сметанін Володимир Тимофійович.

Під керівництвом Володимира Тимофійовича кафедра продовжувала співпрацю з середньою школою для заохочення майбутніх абітурієнтів. Викладачі кафедри організовували і проводили відкриті заняття з біотехнології для школярів старших класів, ліцеїв та гуртків з біології. На базі кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності з 2010-2014 рр. проводились  Всеукраїнські олімпіади з напряму “Промислова біотехнологія”. За цей період на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності 162- Біотехнології та біоінженерія.

З 2019 по 2022 рік кафедру біотехнології очолював доктор хімічних наук, професор Просяник Олександр Васильович.

З 2019р. по 2021 р. на кафедрі було захищено 5 кандидатських дисертацій. У 2021 році на кафедрі відкрита нова спеціальність:  202 – Захист та карантин рослин.

 

 

З вересня 2022 р. кафедру біотехнології очолює кандидат технічних наук, доцент Мітіна Наталія Борисівна.

З 01.09.2016 року організована кафедра ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  (завідувачка – доцент, к.т.н. Мітіна Наталія Борисівна).

В  2018р.  під керівництвом завідуючої кафедри  доцента, к.т.н, Мітіной  Н. Б. була відкрита спеціальність «Цивільна безпека».           

У 2020 р. на базі кафедри заснована Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція “Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки”.  Конференція проводиться кожні 2 роки, за результатами роботи, видається збірник.  Запрошуємо науковців, фахівців в галузі охорони праці та цивільної безпеки, а також студентів до участі у конференції.

Продовжується десятирічна співпраця кафедри і Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, складений договір на 2022 – 2027 рр.

З метою оптимізації навчального процесу та використання науково-педагогічного персоналу, з вересня 2023 року була відновлена сумісна діяльність кафедри БТ та БЖД.

На сьогоднішній день на кафедрі працює творчий колектив викладачів, серед яких 2 доктори наук, 10 кандидатів наук-доцентів.

Кафедра  пройшла акредитацію освітньої програми магістрів «Біотехнології та біоінженерії» та освітньої програми бакалаврів “Цивільна безпека”. Проводиться робота зі стейкхолдерами по удосконаленню освітнього процесу кафедри біотехнологія.