Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Дистанційні курси кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності

На допомогу дипломнику:

Методичні вказівки
Шифр видання назва
5400
5600
5648
5655
5647
 

 

Вимоги до нормо-контролю випускової атестаційної роботи

Графік виконання дипломної роботи

Дисципліни, що викладає кафедра:

Силабуси загальноосвітніх дисциплін:

Також кафедра проводить навчання по загальноосвітнім дисциплінам і формує у студентів теоретичні знання і практичні уміння з метою підготовки інженерів і технологів для науково-дослідної, проектно-конструкторської і практичної роботи на підприємствах хіміко-технологічного, харчового, фармацевтичного та ін. профілів.

На кафедрі для студентів, що отримують освіту за всіма напрямками та спеціальностями нашого університету викладаються дисципліни:

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇЇ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОМИСЛОВА ТА ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
БІОТЕХНОЛОГІЇ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН ЗАГАЛЬНА МІКОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

 

Силабуси дисциплін спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалаври)

код назва дисципліни код назва дисципліни
  Блок обов’язкових компонентів   Блок вибіркових компонентів
ОК1 Безпека життєдіяльності ВК1 Дисципліни гуманітарної підготовки
ОК2 Екологія ВК2 Дисципліни економічної підготовки
ОК3 Інженерна та комп’ютерна графіка ВК3 Дисципліни природничо-наукової підготовки
ОК4 Іноземна мова( за професійним спрямуваням) ВК4 Дисципліни математичної підготовки
ОК5 Вища математика    
ОК6 Загальна та неорганічна хімія    
ОК7 Правознавство    
ОК8 Органічна хімія    
ОК9 Фізика    
ОК10 Історія української культури    
ОК11 Аналітична хімія    
ОК12 Фізична та колоїдна хімія    
ОК13 Українська мова (за професійним спрямуванням)    
ОК14 Філософія    
ОК15 Фізична культура (поза кредитами)    
ОК16 Вступ до спеціальності    
ОК17 Загальна мікробіологія та вірусологія    
ОК18 Біологія клітини    
ОК19 Генетика    
ОК20 Біофізика    
ОК21 Біохімія    
ОК22 Біозахист, біобезпека та біоетика    
ОК23 Інструментальні методи аналізу в біотехнології    
ОК24 Фізіологія та метаболізм мікроорганізмів    
ОК25 Молекулярна біологія    
ОК26 Економіка, організація  та управління підприємств    
ОК27 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв    
ОК28 Загальна біотехнологія    
ОК29 Основи біоінженерії    
ОК30 Промислова мікробіологія    
ОК31 Основи проектування біотехнологічних виробництва    
ОК32 Контроль та керування технологічними процесами    
ОК33 Нормативне забазпечення біотехнологічних виробництв    
ОК34 Основи охорони праці    
ОК35 Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерних методів    
ОК36 Устаткування виробництв галузі    
ОК37 Виробнича  практика    
ОК38 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)    

 

Силабуси дисциплін спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія (магістри)
код назва дисципліни код назва дисципліни
  Блок обов’язкових компонентів   Блок вибіркових компонентів 
ОК1 Інтелектуальна власність ВК1 Дисципліна загальної підготовки
ОК2 Психологія та методика викладання ВК2-ВК6 Дисципліни циклу професійної підготовки
ОК3 Методологія та організація наукових досліджень   Біотехнологіїя антимікробних препаратів
ОК4 Іноземна мова за професійним спрямуванням   Біотехнології тварин
ОК5 Промислова та цивільна безпека   Біотехнологічні методи захисту рослин
ОК6 Маркетинг   Іммобілізовані ферменти та клітини в біотехнології
ОК7 Фізична культура (поза кредитами)   Стандартизація біопродуктів на основі GMP
ОК8 Біотехнології імунобіологічних препаратів  

Системний аналіз та оптимізація біотехнологічних процесів

ОК 9 Біотехнології рослин  

Ембріобіотехнології

ОК 10 ДНК-технології   Стовбурові клітини та генна терапія
ОК11 Валідація біотехнологічних процесів   Технології виробництва нанобіопродуктів
ОК12 Асистентська практика   Діагностика та ідентифікація ГМО
ОК13 Науково-дослідна практика    
ОК14 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (проєкту) та державна атестація    
Силабуси дисциплін спеціальності 202 Захист і карантин рослин
код назва дисципліни код назва дисципліни
  Блок обов’язкових компонентів   Блок вибіркових компонентів
ОК1 Безпека життєдіяльності ВК1 Дисципліни гуманітарної підготовки
ОК2 Екологія ВК2 Дисципліни природничо-наукової підготовки
ОК3 Інженерна і комп’ютерна графіка ВК3 Дисципліни економічної підготовки
ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)    
ОК5 Вища математика    
ОК6  Загальна та неорганічна хімія    
ОК7 Правознавство    
ОК8 Органічна хімія    
ОК9 Фізика    
ОК10 Історія української культури    
ОК11 Біофізика    
ОК12 Біохімія    
ОК13 Українська мова (за професійним спрямуванням)    
ОК14 Філософія    
ОК15 Фізична культура (поза кредитами)    
ОК16 Вступ до спеціальності    
ОК17 Ботаніка    
ОК18 Нормативно-правове забезпечення у сфері захисту і карантину рослин    
ОК19 Загальна мікологія    
ОК20 Фізіологія рослин    
ОК21 Загальна мікробіологія та вірусологія    
ОК22 Грунтознавство з основами геології    
ОК23 Загальна ентомологія    
ОК24 Загальна фітопатологія    
ОК25 Фітосанітарний моніторинг та прогноз    
ОК26 Біологічний захист рослин    
ОК27 Карантин рослин    
ОК28 Основи охорони праці    
ОК29 Агроекологія    
ОК30 Агрометеорологія    
ОК31 Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерних методів    
ОК32 Виробнича практика    
ОК33 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та                    державна атестація (ДА)    
Силабуси дисциплін спеціальності 263:

1. Обов’язкові компоненти

1.2. Цикл професійної підготовки

 
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ЕРГОНОМІКА
ОСНОВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
БЕЗПЕКА УСТАТКУВАННЯ ЗАХИСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВИРОБНИЦТВ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

2. Вибіркові компоненти

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОРІННЯ ТА ВИБУХУ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА, ІНЖЕНЕРНА ТА ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕОРІЯ РИЗИКІВ ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИРОБНИЦТВІ ЛОГІКА
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕК АНАЛІЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ АУДИТ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ВИРОБНИЦТВІ ЕКСПЕРТИЗА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ
         

Наукові напрями дослідних дипломних робіт бакалаврів і магістрів кафедри:

 • харчова біотехнологія – технологія виробництва хлібопекарських продуктів, кисломолочних продуктів, харчових дріжджів, продуктів спиртового бродіння (спирту, вина, пива, квасу);
 • технологія виробництва їстівних грибів (гливи, шампіньйонів, опеньок) та білково-вітамінних препаратів для тваринництва;
 • технологія ферментних препаратів;
 • біосинтез та виділення цінних біологічно активних речовин та препаратів (вітамінів, білків, органічних кислот, харчових домішок, ріст регуляторів, пробіотиків);
 • технологія біоконверсії органічних речовин та рослинної сировини (вермібіотехнологія, отримання живильних субстратів, фітогормонів, біодобрив, препаратів захисту рослин);
 • технологія переробки відходів сільського господарства та промисловості (виробництво кормових дріжджів);
 •  біоенергетика (виробництво біогазу);
 • екобіотехнологія (очистка стічних вод, біофільтрація, біодеградація пестицидів, шкідливих ксенобіотиків);
 • селекція, генетика мікроорганізмів, рослин та тварин;
 • клітинна інженерія та молекулярна біологія (мікроклонування рослин, отримання культури ізольованих клітин, конструювання генетично модифікованих організмів);
 • проєктування заходів та засобів захисту працюючих цеху електролізу водного розчину хлориду натрію;
 • комплекс заходів з питань охорони праці операторної транспортно-логістичного відділу;
 • розробка комплексу заходів з охорони праці в лабораторіях хімії середньо-освітніх навчальних закладів;
 • комплекс заходів з охорони праці для виробництва кисломолочних продуктів дитячого годування;
 • розробка комплексу заходів з охорони праці у радіологічному відділені клінічної лікарні.