Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Дисципліни, що викладає кафедра

Для спеціальності 263 "Цивільна безпека"

Силабуси дисциплін спеціальності 263:

1. Обов’язкові компоненти

1.2. Цикл професійної підготовки

 
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВНОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІЕРГОНОМІКА
ОСНОВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇОСНОВИ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКАОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
БЕЗПЕКА УСТАТКУВАННЯЗАХИСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХСУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВИРОБНИЦТВВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

2. Вибіркові компоненти

2.1. Цикл загальної підготовки

ВК 3 Дисципліни природничо-наукової підготовки

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибірковий блок 1.  – Технічні системи безпеки
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОРІННЯ ТА ВИБУХУАВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА, ІНЖЕНЕРНА ТА ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКАТЕОРІЯ РИЗИКІВОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИРОБНИЦТВІЛОГІКА
Вибірковий блок 2. – Оцінка безпеки виробничих умов
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКАНАЛІЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУАУДИТ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ВИРОБНИЦТВІЕКСПЕРТИЗА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ
     
Загальноосвітні дисципліни

Також кафедра проводить навчання по загальноосвітнім дисциплінам і формує у студентів теоретичні знання і практичні уміння з метою підготовки інженерів і технологів для науково-дослідної, проектно-конструкторської і практичної роботи на підприємствах хіміко-технологічного, харчового, фармацевтичного та ін. профілів.

На кафедрі для студентів, що отримують освіту за всіма напрямками та спеціальностями нашого університету викладаються наступні дисципліни:

Безпека життєдіяльності (для бакалаврів)

Основа охорони праці (для бакалаврів)

Основи гігієни праці та виробничої санітарії (для бакалаврів)

Промислова та цивільна безпека (для магістрів)

Кожна навчальна дисципліна містить в своєму складі лекцiйний, практичний або лабораторний блок занять.

Дистанційні курси кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності : 

на сайт

 

Інформація про відповідність викладацького складу дисциплінам, що викладають

Таблиця відповідності

 

 

Опитування:

Забезпечення літературою за дисциплінами:

Перелік фахових періодичних видань зі спеціальності 263 Цивільна безпека у бібліотеці ДВНЗ УДЗТУ
Найменування фахового періодичного виданняРоки надходження
   
1Науково виробничий журнал «Охорона праці»2005 – 2022
2Всеукраїнський науково-популярний журнал «Безпека життєдіяльності»2005 – 2022
3Всеукраїнський науково-технічний журнал «Технополіс»2010 – 2014
4Виробничо-практичний журнал «Надзвичайна ситуація+» www.ns-plus/com.ua

з 2017

 

5Безпека життєдіяльності (сбірник наукових праць)2012-2016, 2018, 2020
6Журнал Державної установи  «ННДІПБ таОП» «Інформаційний бюлетень з охорони праці»з  2017
Спеціальність "Цивільна безпека"

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 263 Цивільна безпека

Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощоНайменування підручника, навчального посібника тощоНайменування видавництва, рік виданняКількість примір-ників**
 Закон України. Про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”: Від 19 січня 2010 року № 1804-VI /Закон України //Офіційний вісник України.– 2010.– № 8.– С. 15-161
Стасевич М.В., Кричковська А.М., Громовик Б.П.та ін..Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємствЛ: «Новий світ» ,2016.-280с.7
ДНАОП 0.00-4.03-01Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництвіК. : Держнаглядохоронпраці, 2001. – 157с1
Ухов Н.Н., Черкасов А.Н., Замятина М.Ф.Прогнозирование и планирование качества продукции и технического уровня производстваЛ. : Наука, 1987. – 135с.1
Костиркіна Т.Д.Якість продукції, метрологія, стандартизація та сертифікація в хімічній та біологічній технологіях.Харків: НТУ»ХПІ», 2002. – 204 с.27
Павлов В.І., Мишко О.В. а ін.Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарівК:«Кондор», 2004.- 230с.21
Блинников О.М.Товароведение и экспертиза пищевых товаров.Мичуринск: МичТау, 2008. – 87 с.1
Сачков Л. С., Медвідь М. К.Охорона праці (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) : Учбовий посібникК. : АТ “ОКО”, 1995. – 390с.3
Кондратюк В. М.Державні стандарти іонізуючого випромінювання: Навчальний посібникДніпропетровськ, 2009. – 59 с.1
Кучерявий  В.М.Охорона праці. ПідручникЛьвів – 2007. С– 266 с.99
Бегунов А.А.Метрологическое обеспечение производства пищевой продукции. СправочникСПб: Издатель, 1992.- 288 с.2
Дмитриченко М.И.Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров.М.: СПб: Питер, 2003. – 160 с.2
Набивач В.М.Основи екологічного нормування і промислової токсикології: навч. пос.Дніпропетровськ, УДХТУ, 2002. – 193 с.49
Под ред. В.М. Мунипова.Справочник по прикладной эргономике / Пер.с 4-го англ. изд.М. : Машиностроение, 1980. – 214с2
Под ред. Г.В. ДугановаЭргономика : Лабораторные работыК. : Вища школа, 1976. – 174с4
Под ред. А.А. Крылова, Г.В. СуходольскогоЭргономика : Учебник для вузовЛ. : ЛГУ, 1988. – 181с9
Боброва-Голикова Л.П., Мальцева О.М. и др.Эргономика и безопасность трудаМ. : Машиностроение, 1985. – 112с3
Зоренко О.Ергономічні аспекти і проблеми в комп’ютерізації видавничо-поліграфічної галузіДрукарство. – 2006. – № 2. – С.64-66. 
Крюкова І.Проблеми ергономікиЕкономіка України. – 2009. – № 6. – С.22-29. 
Джигирей В.С.Безпека життєдіяльності: ПідручникЛьвів: Афіша, 200194
Дуднікова І.І.Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідникК.: Вища школа, 200550
Плис М. М., Плис М. М.Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Наочні матеріали : Навчальний посібникДніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 71с.11
Градова Н.Б., Бабусенко Е.С., Панфилов В.И.Биологическая безопасность биотехнологических производств.М.: ДеЛипринт, 2010, 136 с.1
Піскунова Л.Е., Прилипко В. А. , Зубок Т. О.Безпека життєдіяльності : ПідручникХерсон : Олді-плюс, 2013. – 456с.1
Куссуль Н. М, Скакун С.В., Шелестов А. Ю..Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных .– (Проект “Наукова книга”)Модели и технологии /– К. : Наукова думка, 2014. – 184с.1
Лапін В.МБезпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник для ВУЗів. –Львів: Вища Школа, 19982
Яким Р.С.Безпека життєдіяльності людини.Львів, 2005.1
Желібо Є.П.Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студ. вищих закладів освіти Укр. І-ІV рівнів акредит.К.: Каравела, 200399
Желібо Є.П.Безпека життєдіяльності: Навчальний посібникК.: Каравела, 200522
Желібо Є.П., Заверуха Н.М.Безпека життєдіяльності: Навчальний посібникК.: Каравела, 2012, 344 с.1
Желібо Є.П.Безпека життєдіяльності: ПідручникК.: Каравела, 200667
Яким Р.С.Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібникЛьвів : Бескид Біт, 2005. – 304с.5
Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков. В.П.Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості: Навчальний посібникЛьвів: Інтелект-Захід, 2008.– 736 с.22
Виноградов, Б. В.Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газівДніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 278с.36
Кутепова А.МПроцессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование. Том 1: Основы теории процессов химической технологии : Учебное пособие
М: Логос, 2000. – 480с
2
Сухий М.П., Бєляновська О.А, Решетняк І.Л.Теплотехнологічні процеси та установки. Навчальний посібник
Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 188с.
27
А.И. Ершова.Процессы и аппараты химической технологии: Лабораторный практикум: ил.
Минск : Университетское, 1988. – 172с..:
50
Стасевич М. В., Милянич А.О. Стрельников Л.С.Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості : Підручник
Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 410с.
5
Малахов Н.Н. и др.Процессы и аппараты пищевых производств.
Орел: ОГТУ, 2001. – 687 с.
13
Б.В. Виноградов.Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газівДніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 278с.36
Н. И. ГельперинОсновные процессы и аппараты химической технологии. В 2-х кн. Кн.2 : Учебное пособие для вузовМ. : Химия, 1981. – 812с.46
Иоффе, И. ЛПроектирование процессов и аппаратов химической технологии : УчебникЛ. : Химия, 1991. – 352с.:49
Сухов В.И.Система стандартов безопасности трудаМ. : Издательство стандартов, 2002.. 165 с.1
За заг. ред. О.І. БондаряОснови інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур: методологія, практика, освіта: МонографіяК. : Каравела, 2010. – 320с.2
За ред. В.В.ЖернаковаТрудове право : ПідручникХарків : Право,2013 . – 496с.5
Краснов Л. М.Организация работы по охране труда на предприятии : СправочникДніпропетровськ : Проминь, 1990. – 239с2
Лукьянов, В.А.Управление охраной трудаК. : Будівельник, 1984. – 112с.2
Мазур В. Г.Основы управления охраной труда в вузахК.:Вища школа, 1988. – 175с.:1
Под ред. Б.А. КнязевскогоОхрана труда : Учебник– М.:Высшая школа, 1982. –311с3
За ред. В.КучерявогоОхорона праціЛьвів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с99
Чернявский В. Б.Инженер службы охраны трудаМ. : Металлургия, 1991. – 128с.1
Гандзюк П.МОснови охорони праціКиїв  2006. -448 с.69
Жидецкий В.Ц.Основы охраны труда: УчебникЛьвов: Афиша, 200120
Под ред. проф. Е.Я. ЮдинаОхрана труда в машиностроении: УчебникМ.: Машиностроение, 197675
Жидецкий В.Ц.Основы охраны труда: УчебникЛьвов: Афиша, 200071
Никитин Л.И.Охрана трудаМ.: Лесная пром-сть, 198524
Никитин В.С.Охрана труда в пищевой промышленности.М.: Колос, 1996. – 255 с.10
Кобевник В.Ф.Охрана труда: учебник для технических ВУЗов.Киев: Высшая Школа, 1990.3
Цыгальницкий В.М. и др.Техника безопасности в микробиологической промышленности. Справочное пособиеМ.: Лесная пром-ть, 1988. – 252 с.2
Линецкий, В. А.Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности : Учебное пособиеМ. : Химия, 1976. – 438с.7
Михно Е. П.Ликвидация последствий аварий и стихийніх бедствий.М.: Атомиздат, 1979, – 2881
Сипко В. Г. За ред.. Кулика О. П.Правила безпеки при зберіганні, транспортуванні та застосуванні небезпечних речовинДніпропетровськ, 2006. – 66 с.1
Под ред.Л.К.МарининойБезопасность труда в химической промышленности : Учебное пособиеМ. : Академия, 2006. – 528с.1
Под ред.Г.В.Макарова.Охрана труда в химической промышленности : УчебникМ. : Химия, 1989. – 496с.320
Под ред.Г.В.Макарова.Охрана труда в химической промышленности : УчебникМ. : Химия, 1977. – 567с.:285
Под ред. Н.Д. ЗолотницкогоЛабораторный практикум по охране трудаМ. : Высшая школа, 1979. – 215с3
Купчик М. П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф.Охорона праці : Лабораторний практикум– К. : Основа, 1998. – 224с1
В.Ц. Жидецький, В.С. ДжигирейПрактикум із охорони праці : Навчальний посібникЛьвів : Афіша, 2000. – 352с2
Под ред. В.К. ШаршакаПрактикум по охране труда Учебник для студентов высших учебных заведенийМ. : Агропромиздат, 1987. – 143с.1
Бобков  А.С., Блинов А.А.Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности : Учебник для вузовМ. : Химия, 1998. – 400с.2
 Безопасность работ в химических производствах : Сборник офиц. материалов и метод. указаний.К. : Техніка, 1980. – 395с17
Под ред. Дроздова Н.Г.Статическое электричество в химической промышленности : Процессы электризации и предупреждение загоранийЛ. : Химия, 1971. – 208с.1
Пряников В. И., Родионова  А. И.Техника безопасности и промышленная санитария. В 2-х томах. Том 1: Техника безопасности : Справочник для работников химической промышленностиМ. : Химия, 1978. – 271с.:34
Пряников В. И. , Родионова  А. И.Техника безопасности и промышленная санитария. В 2-х томах. Том 2: Промышленная санитария : Справочник для работников химической промышленностиМ. : Химия, 1979. – 319с.14
Чесанов Л. Г. , Шапарь А. Г.Внутренняя среда помещений : Эколого-гигиенические аспектыДнепропет-:ПГАСА, 2001. –164с13
 Сильнодіючі отруйні речовини: властивості, методика прогнозування і захист від СДОР.– К., 2000, – 170 с.1
Безчастнов М. В., Соколов В. М.Предупреждение аварий в химических производствах.М.: «Химия», 1979. – 392 с.1
 Выбросные газы и их радиационно-химическая очистка. (Радиационно-химическая технология. Выпуск 8).М. : Энергоиздат, 1981. – 47с.4
Под ред. Ю.А.Егорова.Радиационная безопасность и защита АЭС : Сборник статейМ. : Атомиздат, 1975. – 231с5
Под ред. И.Б. Кеирим-МаркусаРадиационная безопасность. Величины, единицы, методы и приборы : Доклады 19 и 20 Международной Комиссии по радиац. единицам и измерениямМ. : Атомиздат, 1974. – 140с.1
Под редакцией Д. Бродера.Руководство по радиационной защите для инженеров. Том 1М. : Атомиздат, 1972. – 417с.1
Под редакцией Д. Бродера.Руководство по радиационной защите для инженеров. Том 2М. : Атомиздат, 1973. – 287с.1
 Н. М. Куссуль, С. В. Скакун, А. Ю. Шелестов.Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных . Модели и технологииК. : Наукова думка, 2014. – 184с.1
Под ред. А.М.Паршина и П.А.Платонова.Радиационная повреждаемость и работоспособность конструкционных материаловСПб. : Политехника, 1997. – 312с.1
Клименко М.О., Прищепа А.М., Лебедь О.О.Радіоекологія. Практикум : Навчальний посібникХерсон : ОЛДІ-Плюс, 2014. – 404с.1
Козлов В.Ф.Справочник по радиационной безопасностиМ. : Атомиздат, 1977. – 384с.1
Козлов В Ф.Справочник по радиационной безопасностиМ. : Энергоатомиздат, 1987. – 192с.1
Комочков М.М., Лебедев В. Н.Практическое руководство по радиационной безопасности на ускорителях заряженных частиц. : Энергоатомиздат, 1986. – 167с.1
Константінов М.П., Журбенко О.А.Радіаційна безпека : Навч.пос.Суми : Університетська книга, 2003. – 151с1
Ларичев А.В., Чистов Е.Д.Безопасность в радиационной технологииМ. : Энергоиздат, 1981. 200с.1
Ляшенко В.И., Дворецкий А.И.Охрана окружающей среды в зоне природного и техногенного радиационного загрязненияДніпропетровськ : Гамалія, 2007. – 180с.1
Машкович В.П., Панченко А.М.Основы радиационной безопасности : Учебное пособиеМ. : Энергоатомиздат, 1990. – 176с.1
Романцев Е.Ф.Радиация и химическая защитаМ. : Атомиздат, 1968. – 248с.1
Стыро Б.И.Изотопы йода и радиационная безопасностьС.-П. : Гидрометеоиздат, 1992. – 256с.2
Суворов Н.Н., Шашков В.С.Химия и фармокология средств профилактики радиационных пораженийМ. : Атомиздат, 1975. – 224с.1
Судаков А.К.Защита населения от радиоактивных осадковМ. : Атомиздат, 1973. – 118с.11
Шаров Ю.Н., Шубин Н.В.Дозиметрия и радиационная безопасность : Учебник для техникумов. : Энергоиздат, 1982. – 256с.1
Ляшенко В.И., Дворецкий А. И. , Ломакин П. И.Охрана окружающей среды в зоне природного и техногенного радиационного загрязненияДніпропетровськ : Гамалія, 2007. – 180с.1
 Закон України. Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки : від 04.04.2013 р. № 178-VIIГолос України. – 2013. – № 82-83. – С.4-5. 
 Закон України. Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліп-шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 р : від 04.04. 2013 р. № 1478-VIIОфіційний вісник України. – 2013. – № 34. – С.7-24. 
 Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки : Розпорядження від 31.08.2011 р. № 889-рОфіційний вісник України. – 2011. – № 72. – С.46-52. 
Куценко Г.И., Жашкова И. А.Основы гигиены труда и производственной санитарии : Учебное пособиеМ. : Высшая школа, 1990. – 127с.2
Израэльсон З.И.Вопроссы гигиены труда и профессиональной патологии при работе с редкими металламиМ. : Медицина, 1973. – 304с.1
Трахтенберг І.М., КоршунМ. М. , Чебанова О. В.Гігієна праці та виробнича санітарія : Навчально-методичний посібникК., 1997. – 464с.2
Доценко В. А.Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли.СПб.; ГИОРД, 1999. – 496 с.3
Агєєв Є.Я.Основи охорони праці : Навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліниЛьвів : Новий Світ-2000, 2011. – 404с.1
За ред. О.П. Яворського та І.Л.Солдака.Гігієна праці у парфумерно-косметичному виробництві : Навчальний посібникК. : Медицина, 2007. – 256с.1
Шлейфман Ф.М., Чебанова О. В. , Тупчий Е. П.Гигиена труда на стеклозаводахК. : Здоров’я, 1989. – 56с.:1
Гл. ред. Ю.А. МаняшинВопросы гигиены труда и охраны окружающей среды в целюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока : Сборник научных трудовМ., 1985. – 108с.1
Под ред. С.И. Ашбеля.Гигиена труда и промышленная санитария в производствах пестицидовМ. : Химия, 1973. – 206с. 
Тарасенко Н.Ю.Гигиена труда при работе с ториемМ. : Госатомиздат, 1963. 86с.1
Ретнев В.М.Гигиена труда на цементном заводеМ. : Стройиздат, 1964. – 48с.3
Семенов Н.И., Гармаш С. Н.Актуальность внедрения системы управления гигиеной и безопасностью труда на предприятиях пищевой промышленности Хімія та сучасні технології. VІIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Том 6 :Дніпропетровськ, 2017. – С.23-24. 
Балантер Б.И.Вероятностные модели в физиологии. К анализу механизмов функционирования физиологических систем и их нарушенийМ.: Наука, 1977.– 252с.30
Фролова Л.А., Мельников Б.І., Галівець Ю.Д.,  Мітіна Н.Б.Математичне моделювання та оптимізація об’єктів технології неорганічних речовин: Навчальний посібник для студентів хіміко-технологічних вузівДніпропетровськ: Журфонд, 2010. – 208с.100
Пістун, І. П. , Кельман І. І.Охорона праці (людський чинник) : Навчальний посібникЛьвів : Афіша, 2008. – 304с.3
Никсон, Ф.  Пер. с англ. Предисл. В.И. Сиськова.Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надёжности  .Изд. 2-е. – М. : Издательство стандартов, 1990. – 230с.:2
Васильев Н.Н.Моделирование процессов микробиологического синтеза.М.: Лесная пром-сть, 1975. – 341 с.10
Кафаров В.В. и др.Моделирование и системный анализ биохимических производств.М.: Лесная пром-сть, 1985. – 280 с.47
Э.Дж. Хенли, Х. Кумамото.  Надежность технических систем и оценка риска /; Перевод с английского В.С. Сыромятникова, Г.С. Деминой. Под общей редакцией В.С. Сыромятникова. –ил.М. : Машиностроение, 1984. – 528с.:1
Зайцев Г. Н.Математический анализ биологических данных.М.: Наука, 1991. –184 с.28
Лакин Г. Ф.Биометрия: Учеб. по. для биологич. спец. вузов.М.: Высшая школа. – 1980. – 293с.25
Под ред. В. М. Шмидта.Исследование биологических систем математическими методамиЛ.: Изд-во ЛГУ.- 19855
Под ред. Н.В.Остапчук.Математическое моделирование процессов пищевых производств. Сборник задач.К.: Вища школа, 1992. – 176 с.8
Грановский Ю. В.Основы планирования экстремального эксперимента для оптимизации многофакторных технологических процессовМ., 1971. – 72с.1
Под ред.Л.К.Марининой.Безопасность труда в химической промышленности : Учебное пособие. – (Высшее профессио-нальное образование) М. : Академия, 2006. – 528с1
Сухов В.И.Система стандартов безопасности труда. Вып. № 1М. : Издательство стандартов, 2002.. 165 с.1
Кобевник В.Ф.Охрана труда: учебник для технических ВУЗов.Киев: Высшая Школа, 1990.3
Никитин В.С.Охрана труда в пищевой промышленности.М.: Колос, 1996. – 255 с.10
ДСТУ Б А.2.4-4- Сновні вимоги до проектної та робочої документаціїДержавний  комiтет архiтектури, будiвництва i житлової полiтики техническая комиссия по України Київ, 1999 – 79 с. 
    
Под ред. А.Н. Баратова.Пожарная безопасность. Взрывобезопасность : СправочникМ. : Химия, 1987. – 272с.1
Сергеев В. С.Защита населения и территории в чрезвічайних ситуаціях.М.: Академический проект, 2003. – 432 с.1
Мягченко О. П.Безпека життєдіяльності людини та суспільства: Навчальний посібникК.: Центр учбової літератури, 2010, 384 с.1
За редакції В. В. Могильниченка.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Евакуаційні заходи.К.: КІМ, 2008.- 288 с.1
За редакції В. В. Могильниченка.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування.К.: КІМ, 2008.- 152 с.1
Кондратюк В. М.Запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і підвищення стійкості функціонування об’єктів економікиДніпропетровськ, 2007. 64 с.1
Михно Е. П.Ликвидация последствий аварий и стихийніх бедствий.М.: Атомиздат, 1979, – 2881
Под ред. И.В. Рябова.Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности : СправочникМ. : Химия, 1970. – 336с.13
 Пожаро- и взрывоопасные и токсические свойства ингредиентов резиновой промышленности : Учебное пособие.Ярославль : Политехнический ин-та, 1986. – 80с.1
Под ред. А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко.Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения в 2-х книгах. Книга 1 : СправочникМ. : Химия, 1990. – 496с.6
Под ред. А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко.Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения в 2-х книгах Книга 2 : СправочникМ. : Химия, 1990. – 384с.7
 Противопожарные мероприятия на промышленных предприятиях.К. : Техніка, 1979. – 320с1
Сост. В.Ю.Буткевичюс.Сборник правил пожарной безопасности. Часть 1М. : Стройиздат, 1981. – 415с.1
Бобков А. С., Журавлев В. С.Техника безопасности и противопожарная техника в шинной промышленностиМ. : Химия, 1967. – 288с.29
 Справочник по пожарной безопасности и противопожарной защите на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.М. : Химия, 1975. – 455с.19
Гайдуков М.С.Пам’ятка про заходи пожежної безпеки під час роботи із зрідженими газамиК. : Техніка, 1980. – 32с.2
Гайдуков Н.С.Пожарная безопасность жилых и общественных зданийК. : Будівельник, 1979. – 168с.24
Грищук М.В.Основи охорони праці : ПідручникК. : Кондор, 2005. – 240с.1
 Предупреждение внезапных воспламенений порошков и взрывов газодисперсных систем.К.: Наук думка, 1975. – 220с2
Иванов Б.И.Пожарная безопасность в химических лабораторияхМ. : Химия, 1988. – 112с.:3
Иванов Е.Н.Основы пожарной защиты нефтеперерабатывающих заводовМ. : Химия, 1977. – 141с.:6
Иванов Е.Н.Противопожарная защита открытых технологических установокМ. : Химия, 1986. – 286с1
Иванов Е.Н.Технические средства тушения пожаров на химических предприятияхМ. : Химия, 1976. – 168с.2
Малинин В. Р., Кутуев Р. Х.Практическое руководство по пожарной безопасности. Для руководителей предприятий пищевой промышленностиСПб. : ГИОРД, 2000. – 104с.4
Медведева В.С.Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности : УчебникМ. : Химия, 1989. – 288с.4
Медведева В.С.Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности : УчебникМ. : Химия, 1982. – 295с.:8
Монахов В.Т.Методы исследования пожарной опасности веществМ. : Химия, 1979. – 414с.6
Пелевин Б.В.Предупреждение пожаров от электроустановок на промышленных предприятияхМ. : Стройиздат, 1982. – 78с.:5
Роев Э.Д.Пожарная защита объектов хранения и переработки сжиженных газовМ. : Недра, 1980. – 184с.1
Саушев В.С.Пожарная безопасность хранения химических веществМ. : Стройиздат, 1982. –128с.:6
Стрижевский И.И., Заказнов В.Ф.Промышленные огнепреградителиМ. : Химия, 1974. – 264с.1
Фетисов П.А.Справочник по пожарной безопасности в электроустановкахМ. : Стройиздат, 1975. – 207с. –1
Чистяков Н.Н., Коган Ю. Ш. , Кирюханцев Е. Е.Противопожарное водоснабжение зданийМ. : Стройиздат, 1990. – 176с1
Лесенко Г.Г.Инженерно-технические средства безопасности трудаКиев: Техніка, 198310
Под общ. ред. С.В. БеловаБезопасность производственных процессов : СправочникМ. : Машиностроение, 1985. – 448с.1
Под ред.Л.К.МарининойБезопасность труда в химической промышленности : Учебное пособиеМ. : Академия, 2006. – 528с.1
 Безопасность работ в химических производствах : Сборник офиц. материалов и метод. указаний.К. : Техніка, 1980. – 395с17
 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачівК.: Основа, 1998.1
 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів: Державний нормативний акт про охорону праціК.: Основа, 1998.1
 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами та доповненнями): Державний нормативний акт про охорону праці ДНАОП 0.00-1.07-94К.: Основа, 1998.1
 Правила захисту від статичної електрики: Державний нормативний акт про охорону праці ДНАОП 0.00-1.29-97. –К.: Основа, 1999.1
Корф Э.И., Кац М. И.Техника безопасности и противопожарная техника в химической промышленности : УчебникМ. : Высшая школа, 1961. – 252с. –7
Трифонов К.И,. Девисилов В. А.Физико-химические процессы в техносфере : УчебникМ. : Форум, 2007. – 240с.1
Манець І.Г., Білецький В. С. , Ященко Ю. П.Російсько-український словник із техногенної безпеки та екологіїДонецьк : Донбас, 2004. – 576с.5
Аполлонский С. М., Каляда Т. В. , Синдаловский Б. Е.Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях : Учебное пособиеСПб. : Политехника, 2006. – 263с.1
Обновленский П.А., Мусяков Л. А., ЧельцовА. В.Системы защиты потенциально опасных процессов химической технологииЛ. : Химия, 1978. – 223с.3
Синдеев Ю.Г.Охрана труда (для газосварщиков, электриков, механиков, электронщиков и работников легкой промышленности): Учебное пособиеРостов н/Д: Феникс, 2001.1
Пахаренко В.О., Пахаренко В. В. , Яковлєва Р. А.Пластмаси в будівництвіК. : Ліра-К, 2015. – 352с.1
Ройтман М.Я., Комиссаров Е. П. , Пчелинцев В. А.Пожарная профилактика в стротельстве : Учебное пособие для учащихся пожарно-технических училищМ. : Стройиздат, 1978. – 363с.:2
Под ред.П.А.ДолинаТехника безопасности при строительно-монтажных работах в энергетике : Справочное пособиеМ. : Энергоатомиздат, 1990. – 544с1
Кушелев В. П.Основы техники безопасности на нефтеперерабатывающих заводахМ. : Химия, 1978. – 288с. –6
Кушелев В. П.Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленностиМ. : Химия, 1977. – 280с1
Под ред. Ю.М.Соломенцева.Безопасность жизнедеятельности в машиностроении : Учебное пособиеМ. : Высшая школа, 2002. – 310с.:1
Тихомиров Ю. Ф.Промышленные вибрации и борьба с нимиК. : Техніка, 1975. – 184с2
Сост. А.И. Шуминов.Охрана труда в машиностроении. В 2-х томах. Том 1 : Сборник нормат.-техн. документовМ. : Машиностроение, 1990. – 383с4
Сост. А.И. Шуминов.Охрана труда в машиностроении. В 2-х томах. Том 2 : Сборник нормат.-техн. документовМ. : Машиностроение, 1990. – 349с.4
Ткачук К.Н., Слонченко А.В.Охрана труда в приборостроении : Учебное пособиеК. : Вища школа, 1980. 192с.2
 Охрана труда в строительстве : Справочник. Инженерные решенияК. : Будівельник, 1990.  208с.1
Под ред.Г.В.Макарова.Охрана труда в химической промышленности : УчебникМ. : Химия, 1989. – 496с.320
Под ред.Г.В.Макарова.Охрана труда в химической промышленности : УчебникМ. : Химия, 1977. – 567с.:285
Андреева В.Г., Гаврилова Н.Н., Якимов В.И.Охрана труда в целлюлозно-бумажной промышленностиМ. : Леснаяпромышленность, 1987. – 124с1
Вышинский В.В.Охрана труда в черной металлургии (в вопросах и ответах)Киев : Техника, 1986. – 191с. 1111
Под ред. Б.А. КнязевскогоОхрана труда в электроустановках : УчебникМ. : Энергоатомиздат, 1983. – 336с.11
Жуков В.И.Служба техники безопасности на химическом заводеМ.: Химия, 1978.1
Жуковіна А.В., Зайцев О.І.,Грецька Г.А.Охорона праці у фармацевтичній галузі: Навчальний посібникК.: Медицина, 2009.5
Зак С.Л.,Кузнецов В.А.Техника безопасности и промышленная санитария в производстве химических волокон: УчебникМ.: Химия, 1976.1
Зафиров К.К.,Пинчук П.А.,Саруль Г.И.Безопасность труда на предприятиях по обработке цветных металлов: УчебникМ.: Металлур-гия, 1987.1
Захаров Л.Н.Техника безопасности в химической лаборатории: Справочное изданиеЛ.: Химия, 1991.11
Звездин О.А., Черников Г.П.Охрана труда при производстве антикоррозионных работ: УчебникК.: Будівельник, 1983.2
Линецкий В.А.Техника безопасности при эксплуатации и ремонте трубчатых печейМ. : Химия, 1971. – 128с.3
Линецкий В.А., Гончарюк В. А.Техника безопасности и противопожарная техника на нефтеперерабатывающих заводах : Учебное пособиеМ. : Химия, 1971. – 288с.1
Линецкий В.А., Пряников В. И.Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности : Учебное пособиеМ. : Химия, 1976. – 438с.7
Аполлонский С.М., Каляда Т. В. , Синдаловский Б. Е.Безопасность жизнедеятельности человека в электро-магнитных полях : Учебное пособиеСПб. : Политехника, 2006. – 263с.1
Клименко Н.А.Практикум по электробезопасности : Учебное пособие для техн. вузовК. : УМКВО, 1989. – 215с4
Петренко Б.А.Научные основы электровзрывобезопасности в горнодобывающей и нефтехимической промышленности (теоретические вопросы)М. : Наука, 1980. – 120с.1
Султанович А.И.Электробезопасность на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводахМ. : Химия, 1976. – 160с.3
Усенко В.Г., Киприянов Ю.ИОборудование технологических линий для получения продуктов микробиологического синтезаМ.: НИИхиммаш, 1984.– 112 с.3

Бортников И.И.,

Босенко А.М.

Машины и аппараты микробиологических производствМинск: Вышэйшая школа, 1982.– 288 с.2
Ефимов В.А.Эксплуатация и ремонт оборудования гидролизных заводовМ.: Лесная промышленность, 1965.– 194 с.1
Письменный В.В., Панов Д.П., Опришко А.А.Технология и автоматизация микробиологических производствГрозный: Книга, 1990.– 332 с.1
Соколов В.Н., Яблокова М.А.Аппаратура микробиологической промышленностиЛ.: Машиностроение, 1988.– 278с11
Колесник Є.В.Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесівДніпропетровськ: Пороги, 2013.– 96с.15
Черкасов А.Н., Пасечник В.А.Мембраны и сорбенты в биотехнологииЛ.: Химия, 1991.– 240с.3
Бут С.А.Удосконалення процесів і обладнання у виробництвах солодів і пива.
К.: Кондор, 2016. –262 с.
1
Драгилев А.И., Дроздов В.С.Технологическое оборудование предприятий перерабатывающих отраслей.
М.: Колос, 2001. – 352 с.
12
Ермолаева Г.А., Колчева Р. А.Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков.
М.: ИРПО, «Академия».- 2000.-416с.
3
Ковалевский К.А., Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф.Технология и техника виноделия: Учебное пособие.
К.: Фирма «ИНКОС», 2004. – 560 с.
3
Под ред. В.А. Панфилова.Машины и аппараты пищевых производств. В двух книгах. Книга 1: Учебник
М.: Высшая школа, 2001.- 703с.
40
Под ред. В.А. Панфилова.Машины и аппараты пищевых производств. В двух книгах. Книга 2: Учебник
М.:Высшая школа, 2001.- 680 с.
40
Зайчик Ц. Р.Технологическое оборудование винодельческих предприятий.
М.: ДеЛи принт, 2001. –522 с.
2
Зайчик Ц. Р.Технологическое оборудование винодельческих предприятий. Расчетный практикум.
М.: Колос. –1997.- 191с.
2
Драгилев А.И., Дроздов В.С.Энергетическое, транспортное и санитарно-техническое оборудование пищевых предприятий.
М.: Колос, 1994. –551 с
1
Усенко В.Г., Киприянов Ю.ИОборудование технологических линий для получения продуктов микробиологического синтезаМ.: НИИхиммаш, 1984.– 112с.3
Волошин М.Д., Шестозуб А.Б., Гуляєв В.М.Устаткування галузі і основи проектуванняДніпродзержинськ: ДДТУ, 2004. – 371с.5
М. Я. Кузьменко, М. В. Бурмістр, Ю. М. Кобельчук.Основи проектування і будівництва та пожежної безпеки у виробництві і переробленні полімерів та деревних плит : Навчальний посібникДніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 316с.116
Є.П. Босов, Р.В. Жесан, В.м. КалічОхорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництваКіровоград КНТУ 2007  -112 с.ЕВ
Волошин М.Д., Шестозуб А.Б., Гуляєв В.М.Устаткування галузі і основи проектуванняДніпродзержинськ: ДДТУ, 2004. – 371с.5
Максименко Ю.Л.Природоохранные нормы и правила проектирования: СправочникМ.: Стройиздат, 190, – 528 с.5
Долина Л.Ф.Проектирование станции очистки сточных вод населенного пунктаДн-ск: Стандарт, 2002. – 144с.1
Альперт Л.З.Основы проектирования химических установокМ.:Высшая школа,19701
Под. ред. В.М.Цыгальницкого.Справочное пособие по технике безопасности в микробиологической промышленностиМ.: Лесная промышленность, 1972.– 230с.2
Под ред. Э.Э.Каль-мана-ИвановаКонструирование и расчет машин химических производств.М.: Машиностроение, 1985.99
Под ред. В.Н.Стабникова.Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств.К.: Вища школа, 1982. – 310 с.15
Кафаров В.В. и др.Моделирование  биохимических реакторов.М.: Лесная пром-сть, 1979. – 344 с.98
Под ред. Н.В. стапчук.Математическое моделирование процессов пищевых производств. Сборник задач.К.: Вища школа, 1992. – 176 с.2
Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Українець А.І., Пушанко М.М..Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості: Навчальний посібникВінниця: Нова книга, 2004.- 288 с.3
Богомолов О.В., Гунський П.В., Богомолова В.П.Курсове та дипломне проектування обладнання переробних і харчових підприємств: Навчальний посібник.Харків: Еспада, 2005.- 432 с.10
Кононюк А.Е.Справочник конструктора оборудования пищевых производствК.: Техника, 1981. – 320 с.2
Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П.Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості: Навчальний посібникЛьвів: Інтелект-Захід, 2008.– 736с.22
І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко.Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах : Навчальний посібник /–– (Вища освіта в Україні).Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 232с.3
 Концепция биологического риска воздействия ионизирующего излучения.М. : Атомиздат, 1973. – 66с.1
Азаренкова Г. М.Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : Навчальний посібникЛьвів : Новий Світ-2000, 2018. – 240с9
Гончаров В. М., Ларіна Р. Р., Балуєва О. В.Управління ризиками в логістиці : Навчальний посібникЛьвів : Магнолія 2006, 2012. – 253с2
Петрук А. П.Взрывобезопасность электротермического оборудования с контролируемыми атмосферами (Б-ка электротермиста Вып. 68).М. : Энергия, 1979. – 112с1
Синицын А. П.Расчёт конструкций  на основе  теории  рискаМ. : Стройиздат, 1985. – 304с1
Дуднікова І. І.
Екологія і безпека життєдіяльності : Термінологічний словник-довідник
К. : Вища школа, 2005. – 247с.50
Фостер К.Ф., Вейз Д.А.
Экологическая биотехнология: Пер. С англ.
Л.: Химия, 1990. – 384 с.3/ЕВ
Волова Т.Г.Экологическая биотехнология: Учеб. Пособие для ун-товНовосибирск: Науч.-изд. Центр «Сиб. Хронограф», 1997. – 140 с.1
С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко..Екосередовище і сучасність. Т.7 : Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовим полем. МонографіяК. : Кондор, 2006. – 611с.1
Неклюдов А.Д., Иванкин А.Н.Экологические основы производств: взаимосвязь экологии, химии и биотехнологии. Учеб. Пособ.М.: МГУЛ, 2003. – 367 с.1
Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д. та к..Екологічна біохімія: Навч. посібник.
К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 440 с.
3/ЕВ
Кузнецов А.Е., Градова Н.Б.Научные основы экобиотехнологии: Учебное пособие
М.: Мир, 2006. – 504 с.
1
Емельянова Ф. Н., Кириллов Н. К.Организация переработки с/х продукции. Уч. Пособие.
М.:ЭКМОС, 2000.-384с.
1
В. И. Ляшенко, А. И. Дворецкий, П. И. Ломакин.Охрана окружающей среды в зоне природного и техногенного радиационного загрязнения
Дніпропетровськ : Гамалія, 2007. – 180с..-182с.
2
Киприянов Н. А.Экологически чистое растительное сырье и готовая пищевая продукция. Учебное пособие.
М.: Агар. – 1997. – 176с.
1
Телитченко М. М., Остроумов С. АВведение в проблемы биохимической экологии: биотехнология, с/х, охрана среды.
М.: Наука, 1990.- 288 с.
2
Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. ГолянЕкономіка природокористування : Підручник
К. : Кондор, 2010. – 465с.
2
Бобков А.С., Блинов А.А.
Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности : Учебник для вузов
М. : Химия, 1998. – 400с
02
Под редакцией А.Б. Дьякова
Экологическая безопасность транспортных потоков
М. : Транспорт, 1989. – 128с.
1
Отв. ред. Ю.Г. Пузаченко
Экосистемы в критических состояниях
М. : Наука, 1989. – 156с
1
Бобков  А.С., Блинов А.А.
Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности : Учебник для вузов
М. : Химия, 1998. – 400с.
2
Боков В.А., Лущик А.В.
Основы экологической безопасности : Учебное пособие
Симферополь : СОНАТ, 1998. – 224с.
32
Гринин А.С., Новиков В. Н.
Экологическая безопасность.Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях : Учебное пособие
М. : Гранд, 2000. – 336с.
5
Зеркалов Д.В.
Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : Посібник
К. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412с.
2
Шмандій В. М. , Клименко М. О. , Голік Ю. С.
Екологічна безпека : Підручник
Херсон : Олді-плюс, 2013. – 366с.
8
Хотунцев Ю.Л.
Экология и экологическая безопасность : Учебное пособие
М.: Академия, 2002. – 480с.
1
Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян.
Економіка природокористування : Підручник
К. : Кондор, 2010. – 465с.
2
Исидоров В.А.
Экологическая химия : Учебное пособие для вузов
СПб. : Химиздат, 2001. – 304с.
3
Федотов А.И., Ульянов Л. Н. , Мегорский Б. В.
Пожарно-техническая экспертиза : Учебное пособие
М. : Ред.-изд. отдел, 1978. – 210с.
1
Черкасов В.Н.
Пожарно-техническая экспертиза электрической части проекта
М. : Стройиздат, 1987. – 104с.
7
Лудченко А.А.
Основы научных исследований
К.: т-во «Знання», 2000. -114с.
5
Шейко В.М, Кушнаренко Н.М.Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник4-те вид., р.. І доп. – К.: Знання, 2004–307 с.1
Свідло К.В., Лазарєва Т.А., Бачієва Л.О.Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі: ПідручникХарків: Світ Книг, 2013. – 225 с.4
Крутов В.И. и др.Основы научных исследований.Киев: Вища школа, 1983. – 184 с.5
Грушко И.М., Сиденко В.М.Основы научных исследований.Харьков: ХГУ Вища школа, 1983. – 311 с.10
Под ред. Оноприенко В.И.Методологические вопросы науковедения.К.: УкрИНТЭИ, 2001. – 332 с.1
За ред. В.В.Пасічника.Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : Навчальний посібникЛьвів : Новий Світ-2000, 2017. – 282с.17
 Методологические проблемы конкретных наук. СборникНовосибирск: Наука, 1984. – 320 с.3
Отв. ред. А.И.Деревянко.Методологические проблемы совершенствования взаимосвязи науки и производства.Новосибирск: Наука, 1985. – 304 с.1
Бургин М.С.,  Кузнецов В.И.Введение в современную точную методологию наукиМ., 19941
Дикий Н.А., Халатов А.А.Основы научных исследованийК., 1985.1
Приймак Т.А.Основы научных исследованийК.: Знание. 2001.5/ЕВ
Баскаков А.Я,  Туленков Н.В.Методология научного исследованияК.:МАУП.-2004.-216 с.1
За ред. А. Є. КонверськогоОснови методології та організації наукових досліджень:
К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
ЕВ
Огурцов А.Н.Основы научных исследований
Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с.
1/ЕВ
Мальцев М.П., Емельянов Н.А.Основы научных исследований.
Киев: Вища школа, 1982. – 234 с.
15
Комаров М.С.Основы научных исследований.
Львов: Вища школа, 1982. – 127 с.
35
Под ред. Н.Стефанова и др.Основы науковедения.
М.: Наука, 1985. – 431 с.
1
Крушельницька О.В.Методологія та організація наукових досліджень: Навч. пос.
К.: Кондор, 2003. – 192 с.
16
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А.Основы научных исследований:
К.: О-во “Знания”, КОО, 2001. — 113 с.
5/ЕВ
Свердан М.М,.Свердан М.Р.
Основи наукових досліджень: Навчальний посібник
Чернівці: Рута, 2006. – 352 с.2
Градова Н. Б., Бабусенко Е. С., Панфилов В. И.Биологическая безопасность биотехнологических производств: Учебное пособие.М.: Дели принт, 2010.- 136 с.2
Зеркалов Д. В.Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : ПосібникК. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412с.2
Цыгальницкий В. М.Охрана труда и техника безопасности в микробио-логических производствах : Учебное пособиеЛ. : Химия, 1990. – 108с3
За ред. В.І.ГолінькаБезпека людини у життєвому середовищі : Навчальний посібникДніпропетровськ : НГУ, 2004. – 187с.4
Безпека життєдіяльності
 1. Аполлонский С.М., Каляда Т.В., Синдаловский Б.Е. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях: Учебное пособие — СПб.: Политехника, 2006. (наявність у бібліотеці – 1 шт., електронний варіант)
 2. Безопасность жизнедеятельност. Часть 1: Учебное пособие. / Под ред. Арустамова Э.А. — М.: ИВД «Маркетинг», 1998. (наявність у бібліотеці – 14 шт.)
 3. Безопасность жизнедеятельност. Часть 2: Учебное пособие / Под ред. Арустамова Э.А. — М.: ИВД «Маркетинг», 1999. (наявність у бібліотеці – 13 шт.)
 4. Бедрій Я.І., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — Львів: «Магнолія 2006», 2007. (наявність у бібліотеці – 2 шт.)
 5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Белова С.В. — М.: Высш. школа, 2000. (наявність у бібліотеці – 1 шт.)
 6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Белова С.В. М.: Высш. школа, 1999. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 7. Гайченко В.А. Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник — К.: МАУП,  2004. (наявність у бібліотеці – електронний варіант.)
 8. Безпека людини у життєвому середовищі: Навчальний посібник / За ред. Голінька В.І. — Дн-вськ: НГУ, 2004. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 9. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності: Підручник — Львів: Афіша, 2001. (наявність у бібліотеці – 94 шт.)
 10. Дуднікова І.І. Екологія та безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник — К.: Вища школа, 2005. (наявність у бібліотеці – 50 шт.)
 11. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2001. (наявність у бібліотеці – 12 шт.)
 12. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2003. (наявність у бібліотеці – 99 шт.)
 13. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2005. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 14. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник — К.: Каравела, 2006. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 15. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник — К.: Каравела, 2007. (наявність у бібліотеці – 42 шт.)
 16. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій — К.: КДТЕУ, 1999. (наявність у бібліотеці – 136 шт.)
 17. Плис М.М., Плис М.М. (м). Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Наочний посібник — Дніпро: УДХТУ, 2016. (наявність у бібліотеці – електронний варіант, на кафедрі – 20 шт.)
Основи охорони праці
 1. Бедрій Я.І., Дещинський Ю.Л., Івах Р.М. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів : Магнолія, 2006. (наявність у бібліотеці – 21 шт.)
 2. Васильчук М.В., Винокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці: Підручник – К.: Просвіта, 1997. (наявність у бібліотеці – 16 шт.)
 3. Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник — К.: Каравела, 2003. (наявність у бібліотеці – 98 шт.)
 4. Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник — К.: Каравела, 2006. (наявність у бібліотеці – 26 шт.)
 5. Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основы охраны труда: Учебник – Львов  : Афиша, 2000. (наявність у бібліотеці – 69 шт.)
 6. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2000. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 7. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2001. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 8. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2000. (наявність у бібліотеці – 3 шт.)
 9. . Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий / Под ред. Заборова В.И – К.: Будівельник, 1989. (наявність у бібліотеці – 3 шт.)
 10. Производственная санитария. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, холодоснабжение, освещение, уборка пыли, защита воздушного басейна, очистка сточных вод, бытовые помещения: Справочное пособие / Под ред. Злобинского Б.М. – М.: Металлургия, 1996. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 11. Кольцов К.С., Попов Б.Г. Самовозгорание твёрдых веществ и материалов и его профилактика — М.: Химия, 1978. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 12. Кораблев В.П. Электробезопасность на предприятиях химической промышленности: Справочник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 13. Кучерявий В.П., Павлюк Ю.Є., Кузик А.Д. Охорона праці: Навчальний посібник — Львів: Оріяна-Нова, 2007. (наявність у бібліотеці – 99 шт.)
 14. Вредные вещества в промышленности. Т.1. Органические вещества: Справочник /Под ред. Лазарева Н.В., Левиной Э.Н. — М.: Химия, 1976. (наявність у бібліотеці – 14 шт., електронний варіант)
 15. Вредные вещества в промышленности. Т.2. Органические вещества: Справочник /Под ред. Лазарева Н.В., Левиной Э.Н. — М.: Химия, 1976. (наявність у бібліотеці – 21 шт., електронний варіант)
 16. Вредные вещества в промышленности. Т.3 Неорганические и элементорганические соединения: Справочник / Под ред. Лазарева Н.В., Гадаскиной И.Д. — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 27 шт., ЕВ – електронний варіант)
 17. Лесенко Г.Г., Паньковский Ю.С., Петров В.Н. Инженерно-технические средства безопасности труда: Справочник — К.: Техніка, 1983. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 18. Михаловский С.А., Гриценко А.Ю. Справочник по охране труда — Минск: Белорусь, 1990. (наявність у бібліотеці – 9 шт.)
 19. Титова Г.Н. Сборник производственных ситуаций и деловых игр по курсу «Охрана труда»: Учебное пособие — Л.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 49 шт.)
 20. Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Зеркалов Д.В. Основи охорони праці: Підручник — К.: Основа, 2014 (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 21. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование воздуха: Справочник — К.: Техніка, 1986. (наявність у бібліотеці – 10 шт., електронний варіант)
 22. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Отопление и теплоснабжение: Справочник — К.: Техніка, 1986. (наявність у бібліотеці – 10 шт., електронний варіант)
Промислова та цивільна безпека
 1. Бобков А.С., Журавлев В.С. Техника безопасности и противопожарная техника в шинной промышленности: Справочное издание — М.: Химия, 1967. (наявність у бібліотеці – 29 шт.)
 2. Бобков А.С. Охрана труда в резиновой промышленности — Л.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 56 шт.)
 3. Бобков А.С., Блинов А.А. Охрана труда при производстве и переработке полимерных материалов: Учебник — М.: Химия, 1986. (наявність у бібліотеці – 18 шт.)
 4. Гайдуков Н.С. Пожарная безопасность промышленных зданий: Справочник — К.: Будівельник, 1979. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности — М.: Энерго-издат, 1985. (наявність у бібліотеці – 52 шт.)
 6. Жуковіна А.В., Зайцев О.І., Грецька Г.А. Охорона праці у фармацевтичній галузі: Навчальний посібник — К.: Медицина, 2009. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 7. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химической лаборатории: Справочное издание — Л.: Химия, 1991. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 8. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги: Навчальний посібник — К.: Основа, 2011. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 9. Золотницкий А.Д. Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве: Учебник — М.: Высш. школа, 1978. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 10. Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях: Учебник  — М.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 16 шт.)
 11. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу: Підручник — Львів: Магнолія-2006, 2012. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 12. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу: Підручник Львів: Магно-лія-2006, 2015. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 13. Охрана труда в электроустановках: Учебник / Под ред. Князевского Б.А — М: Энергоатом-издат, 1983. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 14. Кушелев В.П. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности: Справочник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 19 шт.)
 15. Кушелев В.П., Орлов Г.Г., Сорокин Ю.Г. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности : Учебник — М.: Химия, 1983. (наявність у бібліотеці – 33 шт.)
 16. Макаров Г.В., Стрельчук Н.А., Кушелев В.П. Охрана труда в химической промышленности: Учебник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 285 шт.)
 17. Охрана труда в химической промышленности: Учебник / Под ред. Макарова Г.В. — М.: Химия, 1989. (наявність у бібліотеці – 322 шт., електронний варіант)
 18. Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности: Учебник — М.: Химия, 1982. (наявність у бібліотеці – 8 шт.)
 19. Низовой В.Г. Охрана труда на предприятиях стекольной промышленности: Учебное пособие — М.: Лёгкая индустрия, 1974. (наявність у бібліотеці – 1 шт.)
 20. Никитин В.С., Бурашников Ю.М., Агафонов А.И. Охрана труда в пищевой промышленности: Учебное пособие — М.: Колос, 1996. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 21. Николаев О.К. Охрана труда в технологии кинофотоматериалов: Учебное пособие — Л.: ЛИКИ, 1987. (наявність у бібліотеці – 24 шт.)
 22. Никитин Л.И., Щербаков А.С. Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности: Учебник — М.: Лесн. пром-сть, 1985. (наявність у бібліотеці – 24 шт.)
 23. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении: Учебник — М.: Высш. школа, 1980. (наявність у бібліотеці – 49 шт.)
 24. Правила безопасности в коксохимической промышленности: Справочник — М.: Металлургия, 1970. (наявність у бібліотеці – 6 шт.)
 25. Пряников В.М. Техника безопасности и промышленная санитария: В 2-х томах. Том 1: Техника безопасности: Справочник для работников химической промышленности — М.: Химия, 1978. (наявність у бібліотеці – 34 шт.)
 26. Пряников В.М. Техника безопасности и промышленная санитария: В 2-х томах. Том 2: Промышленная санитария: Справочник для работников химической промышленности — М.: Химия, 1979. (наявність у бібліотеці – 14шт.)
 27. Сорокин Ю.Г., Сибилев М.С. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: Руководящие материалы. Справочник — М.: Химия, 1984. (наявність у бібліотеці – 9 шт.)
 28. Под ред. Юдина Е.Я. Охрана труда в машиностроении: Учебник — М.: Машиностроение, 1976. (наявність у бібліотеці – 74 шт.)
 29. Атаманюк В.Г., Шершев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учебник — М.: Высш. школа, 1986. (наявність у бібліотеці – 25 шт., електронний варіант)
 30. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие — М.: Гранд, 2000. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 31. Депутат О.П. Цивільна оборона: Навчальний посібник — Львів: Афіша,  2000. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 32. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Підручник — Львів: ПП «Василькевич К.І.», 2005. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 33. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник — Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 34. Плис М.М., Плис М.М. (м).  Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Наочний посібник Дніпро: УДХТУ, 2016. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 35. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навчальний посібник / За ред. Сонько С.П. — Львів: Магнолія Плюс, 2006. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 36. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник — К.: Знання, 2006. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
Основи гігієни праці та виробничої санітарії для БТ
 1. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень – Введ. з 1999–12–01. – К.: МОЗ. Головний державний санітарний лікар України. 1999. – 12 с.
 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 08.04.2014 № 248 Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
 3. Градова, Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств: учебное пособие / Н.Б. Градова, Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – M.: ДеЛи принт, 2010. – 136 c.
 4. Руководство по охране окружающей среды, здоров’я и труда. Фармацевтическое и биотехнологическое производство: справочник / Biotechnology Industry Organization (BIO), 2007. – 128 c.
 5. Biosafety and the environment: An introduction to the Cartagena Protocol on Biosafety (PDF). GE.03-01836 / E. United Nations Environment Programme, 2003. – 8 с.
 6. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. – К.: МОЗ України, 2016. – 327 с.
 7. Дикий І.Л. Основи загальної та фармацевтичної гігієни: навч. посібник / І.Л. Дикий, В.Є. Літаров, Л.Ф. Сілаєва. – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2003. – 180 с.
 8. Occupational safety standards system. Dangerous and harmful working factors. Classification 12.0.003–15 (Межгосударственный стандарт ССБТ 12.0.003–2015Опасные и вредные производственные факторы. Классификация) – Діє до 2020–01–01. – К : Мінбуд України, 2015. – 41с.
 9. ДСТУ 3273-95. Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. – Київ: Держстандарт України, 1995. – 16 с.
 10. Одарченко М.С. Основи охорони праці / А.М. Одарченко, В.І. Степанов, Я.М. Черненко. – Харків: Стиль-Издат, 2017. – 334с.
 11. Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях / Третье издание. – Женева: Всемирная Организация Здравоохранения, 2004. – 190 с.
 12. Голубнича В.М. Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1 та 2 рівнів безпеки: монографія / В.М. Голубнича, М.В. Погорєлов, В.В. Корнієнко. – Суми: Сумський державний ун-т, 2016. – 122 с.
 13. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14. 01 1998.
 14. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27.
 15. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Постанова Головного державного санітарного лікаря N 116 від 12.07.2000.

Допоміжна література:

 1. Плис М. М., Плис М. М. Засоби захисту органів дихання людини – Дніпропетровськ. УДХТУ, 2006.
 2. Плис М. М., Плис М. М. Засоби захисту шкіри – Дніпропетровськ . УДХТУ, 2006.
 3. Плис М. М., Плис М. М. Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Наочні матеріали. За редакції доктора технічних наук, професора Півоварова О. А. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 71 с.
 4. Скобло Ю. С. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник – Київ, 2003.
 5. Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2004.

Методичне забезпечення дісциплін, практик та дипломного проектування:

Електронний каталог бібліотеки УДХТУ

Спеціальність "Цивільна безпека"

5076

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 52 с.

5079

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Герасименко В.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 45 с.

5499

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Плис М.М., Малиновська Н.В., Смирнова О.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 13 с.

5488

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності; Укл : Плис М.М., Малиновська Н.В., Смирнова О.В., Мініна Ю.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 38 с.

5514

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека підприємств» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека Гармаш С.М., Мітіна Н.Б., Малиновська Н.Б. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021 – 55 с.

5517

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Екологічна безпека підприємств» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Гармаш С.М., Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021 – 13 с.

4948

Методичні вказівки зо семінарських занять з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення охорони праці» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» //Гармаш С.М., Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 11 с.

Повторно 2021 рік, 2021 – 11 с. № 5515

5518

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Нормативно- правове забезпечення охорони праці» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Гармаш С.М., Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021 – 15 с.

4918

Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Система управління охороною праці» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 38 с.

5075

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Система управління охороною праці» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 21 с.

4932

Методичні вказівки до виконання семінарських занять з дисципліни «Система управління охороною праці» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 34 с.

5213

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Система управління охороною праці» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 13 с.

5080

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Ергономіка» до розділу Теоретичні основи ергономіки. Аналіз і опис трудової діяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Шелег Т.К. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 16 с.

5455

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Ергономіка» Частина II за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» / Мітіна Н.Б., Малиновсьа Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 58 с.

5082

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Ергономіка» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Малиновська Н.В., Герасименко В.О. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 12 с.

5500

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Ергономіка» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Герасименко В.О. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 13 с

5394

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Основи гігієни праці та виробничої санітарії» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Мініна Ю.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2022 – 54 с.

5210

Методичні вказівки з організації самостійної робот студентів з дисципліни «Основи гігієни праці та виробничої санітарії» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека»//Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 10 с.

5393

Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни «Основи гігієни праці та виробничої санітарії» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 26 с.

4943

Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 «Визначення втрати напору на місцеві опори з дисциплін «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Процеси та апарати природоохоронних технологій» за освітнім рівнем «Бакалавр» / Гриднєва Т.В., Опарін С.О., Скнар Ю.Є. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2019 – 12 с.

4590

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 «Дослідження роботи вентиляційної установки» з дисциплін «Процеси та апарати хімічних виробництв» для студентів  II-IV курсів усіх форм навчання/ Опарін С.О., Гриднєва Т.В., Рябік П.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018 – 15 с.

4480

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №11 за темою «Дослідження процесу розділення газової суміші в абсорбційній колоні барботажного типу» з дисциплін «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв» /Тертишний О.О. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018 – 30 с.

 

Навчальний посібник за темою «Прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин (НХР) під час аварій на небезпечних об’єктах і транспорті» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»

5083

Конспект лекцій з дисципліни «Основи хімічної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 101 с.

5054

Методичні вказівки до лабораторного заняття №1 з дисципліни «Основи хімічної безпеки» на тему «Практична робота з правовими та нормативними документами, що регламентують хімічну безпеку» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» // Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 28 с.

 

Методичні  вказівки до лабораторного заняття №2 з дисципліни «Основи хімічної безпеки» на тему «Практична робота з правовими та нормативними документами, що регламентують хімічну безпеку» за освітнім «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 – «Цивільна безпека»/Плис ММ, Рогальов М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020 – 30 с.

5067

Методичні вказівки до лабораторного заняття №3 з дисципліни «Основи хімічної безпеки» на тему «Прогнозування та оцінка наслідків можливих аварій з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» // Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 25 с.

4954

Методичні вказівки до лабораторного заняття №4 з дисципліни «Основи хімічної безпеки» на тему «Практична робота з приладами хімічного контролю» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» // Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 38с.

4933

Методичні вказівки до лабораторного заняття №5 з дисципліни «Основи хімічної безпеки» на тему «Засоби захисту від впливу небезпечних речовин» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» // Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 40 с.

5173

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи хімічної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» // Плис М.М. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 19 с.

5494

Методичні вказівки  до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Основи хімічної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Плис М.М. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 14 с.

5263

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Пожежна безпека» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» // Шаталін Д.Б., Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 47 с.

5214

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Пожежна безпека» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» // Шаталін Д.Б., Мітіна Н.В., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 27 с.

5208

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Пожежна безпека» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» // Шаталін Д.Б., Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 10 с.

5284

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Основи біологічної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Малиновська Н.В., Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 44 с.

5287

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи біологічної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Малиновська Н.В., Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 56 с.

5487

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи біологічної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263- Цивільна безпека»/ Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності; Укл: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 11 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни «Основи радіаційної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»

5493

Методичні вказівки до практичного заняття №1 з дисципліни «Основи радіаційної безпеки» на тему: «Практична робота з правовими та нормативними документами, що регламентують радіаційну безпеку» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» / Плис М.М., Гармаш С.М. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ,2021 – 11 с.

5477

Методичні вказівки до практичного заняття №2 з дисципліни «Основи радіаційної безпеки» на тему «Прогнозування радіаційної обстановки та організація захисту населення і території в умовах радіаційного забруднення місцевості» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 – «Цивільна безпека»/ Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності; Укл. Плис М.М. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 42 с.

5220

Методичні вказівки до практичного заняття №3 з дисципліни «Основи радіаційної безпеки» на тему « Практична робота з приладами радіаційної розвідки та дозиметричного контролю» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Плис М.М., Малиновська Н.В., Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 34 с.

5491

Методичні вказівки до виконання практичного заняття №4 на тему «Засоби індивідуального захисту від радіаційного впливу. Медичний захист» з дисципліни «Основи радіаційної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 – «Цивільна безпека» /Плис М.М., Мітіна Н.Б. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021 – 33 с.

5478

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи радіаційної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/  Плис М.М. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 19 с.

5495

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Основи радіаційної безпеки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 – «Цивільна безпека» / Плис М.М. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 18 с.

 

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Безпека устаткування» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»

5516

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека устаткування» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/Герасименко В.О., Кушнір І.П. – Дніпро. ДВНЗ УДХТУ,2021. – 47 с.

 

Методичні вказівки  з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Безпека устаткування» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Герасименко В.О., Кушнір І.П. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 47 с.

5476

Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни «Безпека устаткування» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності; Укл. Герасименко В.О., Кушнір І.П. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 29 с.

5182

Конспект лекцій з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Плис М.М., Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 111 с.

5479

Методичні вказівки до лабораторного заняття №1 з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 – «Цивільна безпека»/ Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності; Укл. Плис М.М., Герасименко В.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 20 с.

5187

Методичні вказівки до лабораторного заняття №2 з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» на тему « Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеже та захист від дії їх факторів ураження» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Плис М.М., Шаталін Д.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 39 с.

5183

Методичні вказівки до лабораторного заняття №3 з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» на тему « Дослідження загальних можливостей та ефективності захисту людей у захисних спорудах» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Плис М.М., Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 27 с.

5289

Методичні вказівки до лабораторного заняття №4 з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» на тему « Організація підготовки проведення евакуацій населення в умовах надзвичайних ситуацій» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Плис М.М., Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 39 с.

5206

Методичні вказівки до лабораторного заняття №5 з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» на тему «Дослідження стійкості функціонування об’єктів національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій»  за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 – «Цивільна безпека» / Плис М.М., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021 – 37 с. 

5184

Методичні вказівки до лабораторного заняття №6 з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» на тему « Аварійно-рятувальні роботи в зоні надзвичайної ситуації: розрахунок сил та засобів для ліквідації надзвичайної ситуації» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//Плис М.М., Герасименко В.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 33 с. 

5480

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» / Плис М.М. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 19 с.

5492

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів до розрахункових робіт з дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/Плис М.М., Мітіна Н.Б., Герасименко В.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 32 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні засоби захисту працюючих» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» / Укл.: М.М. Плис – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. –  с. 100.

 

Методичні вказівки до практичних занять № 1 з дисципліни «Сучасні засоби захисту працюючих»: «Практика роботи з нормативно-правовими актами з питань використання засобів індивідуального та колективного захисту. Картка обліку засобів індивідуального захисту. Формалізовані документи» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 Цивільна безпека» / Укл.: М.М. Плис – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. –  с. 30.

 

Методичні вказівки до практичних занять № 2 з дисципліни «Сучасні засоби захисту працюючих» на тему: «Вибір засобів індивідуального захисту відповідно з характером професійної діяльності працівника. Правила та порядок застосування засобів індивідуального захисту» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 Цивільна безпека» / Укл.: М.М. Плис – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – с. 25.

5490

Методичні вказівки до практичних занять № 3 з дисципліни «Сучасні засоби захисту працюючих» на тему: «Презентації та їх обговорення на тему: «Засоби індивідуального та колективного захисту» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 Цивільна безпека» / Укл.: М.М. Плис – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. –  с. 25.

5508.

Методичні вказівки до практичних занять № 4 з дисципліни «Сучасні засоби захисту працюючих» на тему: «Заходи та способи забезпечення колективного захисту (маркування небезпечних зон; сигнальні кольори та знаки безпеки; схеми евакуації працівників з будівель та приміщень)» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 Цивільна безпека» / Укл.: М.М. Плис, Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. –  28 с.

5466

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні засоби захисту працюючих» для студентів спеціальності 263 усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” / Укл.: М. М. Плис – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. –  с. 15.

5513

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вимоги охорони праці при проектуванні виробництв» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності; Укл. Мітіна Н.Б., Герасименко В.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 10 с.

5483

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Вимоги охорони праці при проектуванні виробництв» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Герасименко В.О., Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 10 с.

5467

Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни «Вимоги охорони праці при проектуванні виробництв» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Герасименко В.О., Мініна Ю.О. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 22 с.

5392

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів до виконання звіту виробничої практики з дисципліни «Цивільна безпека» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності « 263 – Цивільна безпека»/ Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021 – 17 с.

5400

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів до виконання дипломного проекту за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Герасименко В.О. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 37 с.

5364

Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ.- 2021. – 82 с.

5404

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенних ризик» за освітнім рівнем «Бакалавр для студентів спеціальності 263  «Цивільна безпека»//Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 18 с.

5403

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека»// Ткаля О.І. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 13 с.

 

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» за освітнім рівнем «Баккалавр» для студентів спеціальності 263 – «Цивільна безпека»

5395

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» /Мітіна Н.Б., Смирнова О.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 15 с.

5396

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» / Мітіна Н.Б._ Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 8 с.

5410

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи теорії горіння та вибуху» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/Мітіна Н.Б., Герасименко В.О., Малиновська Н.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ,2022 – 22 с.

5468

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи теорії горіння та вибуху» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/Мітіна Н.Б. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 9 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»

5519

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Гармаш С.М., Герасименко В.О., Смирнова О.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 14 с.

5406

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія ризиків» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»|/ Укл. О,І. Ткаля – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 18 с.

5405

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія ризиків» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Укл. О.І. Ткаля – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 10 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація служби охорони праці у виробництві» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»

 

Методичні вказівки до виконання семінарських занять з дисципліни «Організація служби охорони праці у виробництві» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека».

 

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація служби охорони праці у виробництві» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»

 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психофізіологічні фактори небезпек» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Смирнова О.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022

5497

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Психофізіологічні фактори небезпек» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Смирнова О.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 6 с.

4917

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз та профілактика виробничого травматизму» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» //, Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Шаталін Д.Б.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 36 с.

5209

 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз та профілактика виробничого травматизму» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»//  Мітіна Н.Б. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 9 с.

5283

Конспект лекцій  з дисципліни «Аудит охорони праці в виробництві» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 58 с.

5365

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Аудит охорони праці в виробництві» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» //Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 24 с.

5366

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аудит охорони праці в виробництві» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека» //Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 14 с.

5367

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студенів з дисципліни «Аудит охорони праці в виробництві» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»// Ткаля О.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – 13 с.

 

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза виробничих процесів» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»

5496

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Експертиза виробничих процесів» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності «263 – Цивільна безпека»/ Смирнова О.В., Мініна Ю.О. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2022 – 7 с.

Дипломне проектування

4856

 

     Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей : “131 Прикладна механіка”, “133 Галузеве машинобудування”, “144 Теплоенергетика” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: В.О.Герасименко,Д.Б.Шаталін, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 26с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

4867

 

     Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей : “101 Екологія”, “151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “161 Хімічні технології та інженерія”, “162 Біотехнологія та біоінженерія”, “181 Харчові технології”, “186 Видавництво та поліграфія”, “226 Фармація” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: В.О.Герасименко, Н.Б.Мітіна, С.М.Гармаш. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 23с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 4, Філія. – 4)

4868

 

     Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях ” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів : спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “073 Менеджмент”, “075 Маркетинг” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, С.М.Гармаш, Н.В.Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 32с.

Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 2, Абонемент. – 6)

4869

 

     Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” : за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей “122 Комп’ютерні науки”,”123 Комп’ютерна інженерія”, “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, С.М.Гармаш, Н.В.Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 27с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

Безпека життєдіяльності

3736

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни “Безпека життєдіяльності” : очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Частина 1 / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 5, Філія. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

3745

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни “Безпека життєдіяльності” очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Частина II / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 23 с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 5, Філія. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

3967

 

     Методичні вказівки з дисципліни “Безпека життєдіяльності”для практичних робіт за темою “Захист від небезпечних та шкідливих чинніків виробничого та побутового характеру” для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 12, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4364

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для здобувачів вищої освіти I-II курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 63с.

Кільк. прим.:  15  (Філія. – 5, Абонемент. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4469

 

     Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для здобувачів вищої освіти I-II курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх форм : навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 42с.

Кільк. прим.:  15  (Філія. – 5, Абонемент. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4550

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу”Безпека життєдіяльності”для студентів І-ІІ курсів спеціальностей 131,133,144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня”Бакалавр”усіх форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життедіяльності ; Укл.:Герасименко В.О.,Малиновська Н.В.,Рунова Г.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 47с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

4564

 

     Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів I-II курсів спеціальностей 131, 133, 144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Шаталін Д.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 39с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

4615

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів I-II курсів спеціальностей 131, 133, 144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Малиновська Н.В., Рунова Г.Г., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 43с.

Кільк. прим.:  8  (Філія. – 6, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2)

4656

 

     Методичні вказівки з дисципліни “Безпека життєдіяльності” до виконання розрахунково-графічної роботи : для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. М.М.Плис,М.М.Плис, М.В.Рогальов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 39с.

Кільк. прим.:  8  (Філія. – 4, Зал економічної літератури. – 4)

4857

 

     Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності ” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “073 Менеджмент”, “075 Маркетинг” : “122 Комп’ютерні науки”, “123 Комп’ютерна інженерія”, “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 26с.

Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 4, Філія. – 4)

4863

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “073 Менеджмент”, “075 Маркетинг”, : “122 Комп’ютерні науки”, “123 Комп’ютерна інженерія”, “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 44с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 4, Філія. – 4)

4870

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей : “101 Екологія”,””151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “161 Хімічні технології та інженерія”, “162 біотехнології та біоінженерія”, “181 Харчові технології”, “186 Видавництво та поліграфія”, “226 Фармація” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: В.О.Герасименко, Н.В.Малиновська, С.М.Гармаш. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 47с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 4, Філія. – 4)

4871

 

     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінансі, банківська справа та страхування,”073 Менеджмент”, “075 Маркетинг” : “122 Комп’ютерні науки”, “123 Комп’ютерна інженерія”, “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, Д.Б.Шаталін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 64с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 4, Філія. – 4)

5076

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальностей “263-Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 52с. – Електронне видання
Основи охорони праці

3753

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” для здобувачів вищої освіти IV курсу технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б. Мітіна, В.О. Герасименко, Г.Г. Рунова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 72 с.

Кільк. прим.:  15  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3, Абонемент. – 5, Філія. – 7)

3769

 

    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” для здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальностей 122 – Комп`ютерні науки та інформаційні технології, 123 – Комп`ютерна інженерія, 152 – Метрологія та інформаційно- : вимірювальна техніка освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б. Мітіна, С.М. Гармаш, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60 с.

Кільк. прим.:  15  (Філія. – 12, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

3809

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” для здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальностей : 051 – Економіка, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 59с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 12, Зал економічної літератури. – 3)

4552

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Основи охорони праці”для студентів ІV курсу спеціальностей 051,072,073,075,122,123,152 освітньо- кваліфікаційного рівня”Бакалавр”денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16с.

Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 4, Філія. – 4)

4974

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “161 Хімічні технології та інженерія” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, В.О.Герасименко, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 71с. – Електронне видання
Промислова та цивільна безпека

5211

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Промислова та цивільна безпека” за освітнім рівнем ” Магістр” для студентів усіх спеціальностей / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Мітіна Н.Б.,Малиновська Н.В.,Плис М.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 48с. – Електронне видання

5212

 

     Методичні вказівки до практичних занять з дісципліни ” Промислова та цивільна безпека” за освітнім рівнем ” Магістр” для студентів усіх спеціальностей / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Мітіна Н.Б.,Герасименко В.О.,Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 51с. – Електронне видання

4377

 

     Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Охорона праці в галузі “для студентів V-VІ курсів технологічних спеціальностей : 101,161,162,181,186,226 денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Герасименко В.О.,Рунова Г.Г.,Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 48с.

              Кільк. прим.:  20  (Абонемент. – 17, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4467

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36с.

              Кільк. прим.:  15  (Філія. – 5, Абонемент. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4563

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36с.

              Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 4, Філія. – 4)

4565

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Охорона праці в галузі” для студентів V-VI курсів економічних спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 12с.

              Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 4, Філія. – 4)

4616

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 131, 133, 144, 151, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36с.

              Кільк. прим.:  8  (Філія. – 6, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2)

4654

 

     Методичні вказівки з дисципліни “Цивільний захист” до лабораторного заняття на тему:”Прогнозування радіаційної обстановки та організація захисту населення і території в умовах радіаційного забруднення місцевості” : для здобувачів вищої освіти технологічних та механічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. М.М.Плис, М.М.Плис, М.В.Рогальов. – Дніпро : УДХТУ, 2018. – 44с.

              Кільк. прим.:  8  (Філія. – 4, Зал економічної літератури. – 4)

4921

 

     Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни”Цивільний захист”на тему:”Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів(ПНО) та оцінка стійкості об’єкта національної економіки : (ОНЕ) в умовах надзвичайних ситуацій”за освітнім рівнем”Магістр”для студентів спеціальностей 101,131,133,143,144,161,162,181,186,226 / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Плис М.М.,Рогальов М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 32с. – Електронне видання

5032

 

     Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни “Цивільний захист” на тему: “Нормативно-правові основи дисципліни “Цивільний захист” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів усіх спеціальностей / о. п. Кафедра ; Укл.: М.М. Плис, М.В. Рогальов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 32с. – Електронне видання

Основи гігієни праці та виробничої санітарії для БТ

4926

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи гігієни праці та виробничої санітарії” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “162-Біотехнологія та біоінженерія” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: С.М.Гармаш, Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 36с. – Електронне видання
Шифр виданняназва
5600
5648
5655
5647
4406

Електронний каталог бібліотеки УДХТУ

Дисципліни кафедри

за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалаври)

кодназва дисципліникодназва дисципліни
 Блок обов’язкових компонентів Блок вибіркових компонентів
ОК1Безпека життєдіяльностіВК1Дисципліни гуманітарної підготовки
ОК2ЕкологіяВК2Дисципліни економічної підготовки
ОК3Інженерна та комп’ютерна графікаВК3Дисципліни природничо-наукової підготовки
ОК4Іноземна мова( за професійним спрямуваням)ВК4Дисципліни математичної підготовки
ОК5Вища математика Вибірковий блок 1
ОК6Загальна та неорганічна хімія Вибірковий блок 2
ОК7Правознавство  
ОК8Органічна хімія  
ОК9Фізика  
ОК10Історія української культури  
ОК11Аналітична хімія  
ОК12Фізична та колоїдна хімія  
ОК13Українська мова (за професійним спрямуванням)  
ОК14Філософія  
ОК15Фізична культура (поза кредитами)  
ОК16Вступ до спеціальності  
ОК17Загальна мікробіологія та вірусологія  
ОК18Біологія клітини  
ОК19Генетика  
ОК20Біофізика  
ОК21Біохімія  
ОК22Біозахист, біобезпека та біоетика  
ОК23Інструментальні методи аналізу в біотехнології  
ОК24Фізіологія та метаболізм мікроорганізмів  
ОК25Молекулярна біологія  
ОК26Економіка, організація  та управління підприємств  
ОК27Процеси і апарати біотехнологічних виробництв  
ОК28Загальна біотехнологія  
ОК29Основи біоінженерії  
ОК30Промислова мікробіологія  
ОК31Основи проектування біотехнологічних виробництва  
ОК32Контроль та керування технологічними процесами  
ОК33Нормативне забазпечення біотехнологічних виробництв  
ОК34Основи охорони праці  
ОК35Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерних методів  
ОК36Устаткування виробництв галузі  
ОК37Виробнича  практика  
ОК38Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)  

 

за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (магістри)
кодназва дисципліникодназва дисципліни
 Блок обов’язкових компонентів Блок вибіркових компонентів 
ОК1Інтелектуальна власністьВК1Дисципліни загальної підготовки
ОК2Психологія та методика викладанняВК2Дисципліни професійної підготовки
ОК3Методологія та організація наукових дослідженьВК3Дисципліни професійної підготовки
ОК4Іноземна мова за професійним спрямуваннямВК4Дисципліни професійної підготовки
ОК5Промислова та цивільна безпекаВК5Дисципліни професійної підготовки
ОК6МаркетингВК6Дисципліни професійної підготовки
ОК7Фізична культура (поза кредитами) Вибірковий блок 1
ОК8Біотехнології імунобіологічних препаратів Вибірковий блок 2
ОК 9Біотехнології рослин  
ОК 10ДНК-технології  
ОК11Валідація біотехнологічних процесів  
ОК12Асистентьська практика  
ОК13Науково-дослідна практика  
ОК14Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (проєкту) та державна атестація  
за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин
кодназва дисципліникодназва дисципліни
 Блок обов’язкових компонентів Блок вибіркових компонентів
ОК1Безпека життєдіяльностіВК1Дисципліни гуманітарної підготовки
ОК2ЕкологіяВК2Дисципліни природничо-наукової підготовки
ОК3Інженерна і комп’ютерна графікаВК3Дисципліни економічної підготовки
ОК4Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  
ОК5Вища математика Вибірковий блок 1
ОК6 Загальна та неорганічна хімія  Вибірковий блок 2
ОК7Правознавство  
ОК8Органічна хімія  
ОК9Фізика  
ОК10Історія української культури  
ОК11Біофізика  
ОК12Біохімія  
ОК13Українська мова (за професійним спрямуванням)  
ОК14Філософія  
ОК15Фізична культура (поза кредитами)  
ОК16Вступ до спеціальності  
ОК17Ботаніка  
ОК18Нормативно-правове забезпечення у сфері захисту і карантину рослин  
ОК19Загальна мікологія  
ОК20Фізіологія рослин  
ОК21Загальна мікробіологія та вірусологія  
ОК22Грунтознавство з основами геології  
ОК23Загальна ентомологія  
ОК24Загальна фітопатологія  
ОК25Фітосанітарний моніторинг та прогноз  
ОК26Біологічний захист рослин  
ОК27Карантин рослин  
ОК28Основи охорони праці  
ОК29Агроекологія  
ОК30Агрометеорологія  
ОК31Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерних методів  
ОК32Виробнича практика  
ОК33Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та                    державна атестація (ДА)  

Наукові напрями дослідних дипломних робіт:

 • харчова біотехнологія – технологія виробництва хлібопекарських продуктів, кисломолочних продуктів, харчових дріжджів, продуктів спиртового бродіння (спирту, вина, пива, квасу);
 • технологія виробництва їстівних грибів (гливи, шампіньйонів, опеньок) та білково-вітамінних препаратів для тваринництва;
 • технологія ферментних препаратів;
 • біосинтез та виділення цінних біологічно активних речовин та препаратів (вітамінів, білків, органічних кислот, харчових домішок, ріст регуляторів, пробіотиків);
 • технологія біоконверсії органічних речовин та рослинної сировини (вермібіотехнологія, отримання живильних субстратів, фітогормонів, біодобрив, препаратів захисту рослин);
 • технологія переробки відходів сільського господарства та промисловості (виробництво кормових дріжджів);
 •  біоенергетика (виробництво біогазу);
 • екобіотехнологія (очистка стічних вод, біофільтрація, біодеградація пестицидів, шкідливих ксенобіотиків);
 • селекція, генетика мікроорганізмів, рослин та тварин;
 • клітинна інженерія та молекулярна біологія (мікроклонування рослин, отримання культури ізольованих клітин, конструювання генетично модифікованих організмів).

Випускники кафедри працюють на харчових виробництвах: молокопереробних, хлібозаводах, підприємствах з виробництва пива, вина, спирту, безалкогольних напоїв (квасу), дріжджів, м`ясопереробних виробництвах, грибних фермах; підприємствах з виробництва ферментів, амінокислот, органічних кислот, біодобавок, вітамінів; фармацевтичних заводах з виробництва ліків; гідролізних виробництвах з переробки побутових відходів та деревини; очисних спорудах; лабораторіях з санітарного контролю та контролю за якістю харчових продуктів, в науково-дослідних установах в мікробіологічних лабораторіях; лабораторіях генетичної та клітинної інженерії та ін.