Обрати сторінку

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Левчук Iгор Леонідович

Левчук Iгор Леонідович

В.о. завідувача кафедри СКС, доцент, кандидат технічних наук, декан факультету комп’ютерних наук та інженерії

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціаліст за спеціальністю – “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами” (1999р.).
У 2013 році в ДВНЗ “Національний гірничий університет” захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Оптимальне керування процесом каталітичного риформінгу при отриманні високооктанового компонента бензину” за напрямом 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
В 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.
В 2015 році працював заступником декана факультету комп’ютерних наук та інженерії, а з 2016 року обіймає посаду декана цього ж факультету.

Дисципліни, що викладає: Автоматизовані системи керування технологічними процесами, Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, Програмування засобів АСК ТП.

Наукові інтереси: Моделювання та оптимальне керування на базі математичних моделей, керування об’єктами з розподіленими параметрами, управління за допомогою рухомих та розподілених керуючих впливів, нейронні мережі та технології на їх основі в автоматизації, математичне, програмне, інформаційне забезпечення АСКТП.

Публікації: є автором і співавтором більше 20 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 2 патентів, більше 20 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 10 конференціях.

Профіль Google Scholar

Профіль Scopus

Хорошилов Сергій Вікторович

Хорошилов Сергій Вікторович

доктор технічних наук (спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування), професор

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет, спеціальність — «керування в технічних системах», кваліфікація — «інженер» (1995 р.).

Дисципліни, що викладає: Проектування систем штучного інтелекту, Розробка та проектування систем машинного навчання, Теорія автоматичного керування, Інтернет речей.

(Професор Хорошилов С.В. вміє заінтересувати студентів своїми предметами, так як є відомим спеціалістом по предметам, що викладає. Він має також практичний досвід розробки комп’ютерних систем, в тому числі разом з європейськими університетами. Студенти на його лекціях познають сучасний рівень знань та умінь в галузях штучного інтелекту).

Наукові інтереси: Динаміка і управління космічними апаратами; управління великими космічними конструкціями; теорія адаптивного і робастного управління; проблема космічного сміття.

Публікації: опублікував понад 100 наукових робіт, серед яких 4 монографії.

Профіль Google Scholar

С.В. Хорошилов має більш ніж 25-и річний досвід роботи в галузі космічних систем і передових технологій. Результати його робіт відзначені нагородами Президента України, Національної академії наук України та Державного космічного агентства України. Розроблені ним математичні моделі, методи, методики і алгоритми використовувалися ДП «КБ «Південне» при розробці ряду космічних місій.

С.В. Хорошилов приймав участь у міжнародному проекті LEOSWEEP (improving Low Earth Orbit Security With Enhanced Electric Propulsion), що фінансувався Європейським союзом, виступав з лекціями та доповідями у Австрії, Германії, Іспанії, Бельгії, Канаді, Китаї та інших країнах.

С.В. Хорошилов – постійний експерт Державного космічного агентства України в складі Міжагентського координаційного комітету з проблеми космічного сміття, входить до складу атестаційної комісії та центрального органу Системи сертифікації космічної техніки в Україні.

С.В. Хорошилов – член редколегій наступних наукових журналів: «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (УДХТУ); Технічна механіка (ІТМ НАНУ і ДКАУ); Вісник Дніпровського університету серія «Ракетно-космічна техніка» (ДНУ).

Капітонов Олександр Георгійович

Капітонов Олександр Георгійович

кандидат хімічних наук (спеціальність 02.00.05 – електрохімія), доцент (2012 р.)

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), кваліфікація – «фізик, викладач фізики» (1976 р.).

Дисципліни, що викладає: Системне програмування, Дослідження і проектування кіберфізичних систем, Проектування вбудованих комп’ютерних систем, Комп’ютерна логіка

(Доцент Капітонов О.Г. має значний досвід викладання перелічених предметів. Як фізик за освітою він добре розуміє функціонування комп’ютерних систем та передає свій значний досвід студентам).

Наукові інтереси: математичне моделювання процесів фазоутворення.

Публікації: понад 40 наукових робіт.

Профіль Google Scholar

Красношапка Дмитро Вікторович

Красношапка Дмитро Вікторович

старший викладач

Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), фізико- технічний факультет, спеціальність — «Двигуни літальних апаратів», кваліфікація – інженер-механік (1989 р.).

Дисципліни, що викладає: Комп’ютерні мережі.

(Старший викладач Красношапка Д.В. має значний досвід викладання комп’ютерних дисциплін, значну увагу приділяє методиці навчання. На його лекціях студенти отримують сучасні знання, та практичні навики. Старший викладач Красношапка Д.В. поєднує викладацьку роботу з інженерною, зокрема з проектуванням, підтримкою та адмініструванням комп’ютерних мереж).

Наукові інтереси: експертні системи, комп’ютерні мережі, Solar Climate Intervention, DevOps інженерія.

Публікації: 50 наукових робіт.

Профіль Google Scholar

Дубовик Тетяна Миколаївна

Дубовик Тетяна Миколаївна

старший викладач

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація – «фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» (2001 р.).

Дисципліни, що викладає: Проектування інтелектуальних роботехнічних систем, Комп’ютерна електроніка Архітектура комп`ютерів, Проектування комп’ютерних систем діагностики.

(Старший викладач Дубовик Т.М. приділяє значну увагу кінцевому результату своєї викладацької роботи – це якості отриманих знань більшістю студентів. Її головна мета навчити студентів, зокрема творчого підходу при розробці власних комп’ютерних систем, зокрема інтелектуальних роботів).

Наукові інтереси: КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ
Понад 50 публікацій, 2 навчальних посібника у співавторстві, 1 колективна монографія, 1 авторське свідотство у співавторстві, 35 методичних вказівок.

Організатор гуртка «Радіолюбитель» на факультеті та керівник студентського наукового гуртка «Комп`ютерна інженерія» на кафедрі СКС.

Профіль Google Scholar

Гузь Ганна Михайлівна

Гузь Ганна Михайлівна

асистент

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, магістр за спеціальністю – «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів», кваліфікація – інженер – дослідник, інженер – технолог (2014 р.). Отримала другу вищу освіту – спеціаліст, за спеціальністю – «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту (2016 р.). Довгий час працювала в обчислювальному центрі, де засвоювала комп’ютерні технології.

Дисципліни, що викладає: Internet-технології, Офісні комп’ютерні технології, Інженерія програмного забезпечення, Системне програмне забезпечення, Комп’ютерна схемотехніка, Проектування систем штучного інтелекту.

(Асистент Гузь Г.М. є молодим викладачем, але відповідально відноситься до викладацької діяльності. Має гарну математичну підготовку. Це дозволяє їй навчати студентів розв’язувати складні задачі та логічно мислити.)

Наукові інтереси: сучасні методи веб-розробки, оптимізація робочого процесу офісними програмами.

Помазан Олексій Віталійович

Помазан Олексій Віталійович

асистент

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність “123
Комп’ютерна інженерія”, кваліфікація – комп’ютерний інженер.

Дисципліни, що викладає: Комп’ютерні системи, Проектування мікропроцесорних систем, Системне програмне забезпечення.

(Асистент Помазан О.В. досить відповідально відноситься до викладацької діяльності. Він допомогає кожному студенту отримати практичні навики і досяг у цьому значних успіхів).

Наукові інтереси: Модерні технології веб-розробки: дослідження та впровадження новітніх технологій, таких як Progressive Web Apps (PWA), WebAssembly, Web Components та інші, для поліпшення продуктивності та можливостей веб-додатків. Оптимізація алгоритмів: Дослідження та розробка оптимізованих алгоритмів для вирішення складних обчислювальних задач.

Пеня Тетяна Дмитрівна

Пеня Тетяна Дмитрівна

інженер І категорії

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація – «фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» (2003 р.).