Обрати сторінку

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Сьогодні комп’ютерна інженерія стрімко розвивається. Вона потребує фундаментальних знань в обчислювальній математиці, комп’ютерній техніці та програмуванні. Зусилля викладачів кафедри СКС направлені на дослідження в цих галузях знань. Зокрема дослідження кафедри СКС присвячені

 1. Оптимальному функціонуванню багатопроцесорних систем.
 2. Проектуванні оптимальних інтегральних схем.
 3. Оптимальному функціонуванню мережі
 4. Системам штучного інтелекту.
 5. Машинному навчанню.
 6. Проектуванні надійних комп’ютерних систем.
 7. Розробці інтелектуальних робототехнічних систем.
 8. Розробці охоронних систем.
 9. Розробці кіберфізичних систем.
 10. Розробка криптографічних систем.

До проведення цих досліджень залучаються студенти кафедри, що дає змогу значно повисити їх кваліфікацію.


З 2016 року на кафедрі СКС відкрита аспірантура по спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», в якій готують майбутніх докторів філософії комп’ютерних наук протягом 4 років. За цей термін аспіранти вивчають наступні предмети:

 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Психологія та педагогіка вищої школи
 • Планування та організація виконання НДР

Аспіранти проходять навчально-педагогічну практику, а також вивчають предмети, що формують фахові компетентності:

 • Математичне моделювання та оптимізація складних комп’ютерних систем
 • Глобальна оптимізація в комп’ютерних системах або Сучасні чисельні методи в комп’ютерних системах.

Протягом 4-х років аспіранти проводять наукові дослідження, результати яких доповідають на наукових конференціях, публікують статті та пишуть дисертацію. Аспірантура закінчується захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді. Доктор філософії має великі можливості працевлаштування як в нашій країні, так і за її межами, а в галузі IT-технологій ще й значну заробітну платню.

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення можна завантажити тут.


На кафедрі проводиться науково-дослідна робота згідно з комплексним перспективним планом наукових досліджень. Наукові роботи мають ініціативний, пошуковий характер, вони спрямовані на вирішення актуальних науково-технічних і соціально-економічних проблем.

Так, за замовленням Дніпропетровського обласного державного казначейства з 2005 року виконувалась комплексна науково-дослідна робота “Теорія і практика економічних розрахунків та створення інформаційних систем обробки економічної інформації” (номер держреєстрації 0105U003975).

Результати цієї роботи використовуються для створення єдиної платіжної системи по однобанківській моделі, що є складовою частиною державної програми розвитку казначейства. Суттю програми було створення при державному казначействі спеціалізованого банку з обслуговування коштів держбюджету.

Викладачі та студенти кафедри приймали безпосередню участь в розробці програмного забезпечення, що було встановлено в обласному казначейському банку.

Іншим важливим напрямком є розробка й впровадження нових інформаційних технологій в медичну діагностику. Дніпропетровським обласним діагностичним центром разом з кафедрою та Інститутом технічної механіки НАН України і НКА України розроблена дистанційна консультативна система з використанням телемедичних технологій. Задача системи – на основі супутникових систем зв’язку і Internet забезпечити доступ населення до висококваліфікованої медичної допомоги, насамперед, у Дніпропетровській області. Кафедра СКС разом з УкрНДІ медико-соціальних проблем інвалідності стала ініціатором міжнародної конференції, присвяченої впровадженню інформаційних технологій в медичну діагностику.

Разом з науковцями Інституту технічної механіки викладачі та студенти кафедри досліджують проблеми обробки інформації в системах дистанційного зондування Землі та приймають участь у розробці програмного забезпечення для наземних комплексів космічних систем.

З 2009 р. по 2011 р. на кафедрі виконувалась комплексна науково-дослідна робота “Моделі і методи інтелектуалізації аналізу та управління в критичних предметних галузях в умовах обмежених ресурсів” (номер держреєстрації 0109U004373).

Метою роботи була розробка нових математичних моделей інтелектуального аналізу та управління в умовах обмежених ресурсів; створення методів та алгоритмів реалізації таких моделей, а також розв’язання з їх допомогою прикладних задач.

Визначені найбільш критичні сфери розвитку українського суспільства – це модернізація економіки країни в умовах світової кризи, подолання бідності населення, поліпшення здоров’я людей та стану навколишнього середовища, скорочення правопорушень, підвищення науково технічного потенціалу.

Розроблена сукупність математичних моделей, які побудовані з використанням інтелектуальних технологій і можуть бути застосовані при вирішенні задач у медицині, збереження природного середовища, подолання надзвичайних ситуацій, у хімічній галузі тощо.

Проведена робота з удосконалення автоматизованої інформаційної моделі з науково технічного потенціалу, за допомогою якого можливо побудувати інноваційну модель української економіки.

Науково-технічний потенціал повинен не тільки забезпечувати ефективну роботу господарського комплексу України, але й просування її до стадії постіндустріального розвитку, характерними для якого є інформаційно-інтелектуальні технології.

У межах теми розроблені математичні моделі та методи аналізу процесів, що протікають під час вимірювання концентрацій важких металів у стічних водах.

Розроблені також математичні моделі ринкової економіки, за допомогою яких можна одержати відповіді на нові виклики, які ставить сучасне життя.

З 2012 р. по 2014 р. на кафедрі виконувалась комплексна науково-дослідна робота “Дослідження шляхів використання інформаційних та комп’ютерних технологій при вирішенні регіональних проблем” (номер держреєстрації 0112U004341). З 2015 року на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Розробка математичних моделей оцінки ефективності комп’ютерних систем». Очікувані результати: буде визначено коло задач із забезпечення ефективності функціонування комп’ютерних систем; будуть досліджені шляхи вибору оптимальних стратегій експлуатації комп’ютерних систем; будуть розроблені ефективні алгоритми і моделі функціонування комп’ютерних систем; будуть досліджені шляхи використання технологій дистанційного навчання.

Науково-дослідна робота на кафедрі є суттєвою складовою підготовки майбутніх фахівців. Разом з вченими кафедри студенти приймають участь у наукових конференціях, на яких обговорюють результати своїх досліджень.

Новий напрямок наукових досліджень був започаткований новим завідувачем кафедри СКС А.І. Косолапом, який розробляє нові методи оптимізації складних систем. Він був учасником більш ніж 40 міжнародних наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами, де доповідав нові наукові результати та обмінювався досвідом впровадження цих результатів у навчальний процес в університетах.

Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі Регіонального наукового семінару Придніпровського наукового центра НАН України і МОН України “Сучасні проблеми управління й моделювання складних систем”, керівник: проф. д.т.н., Михалев А.І., НМетАУ; співкерівники проф., д.ф.-м.н. Когут П.І., ДНУ та д.т.н., с.н.с. Чумаков Л.Д., УДХТУ.

На базі кафедри з квітня 2003 р. щорічно проводився міжнародний молодіжний форум “Інформаційні технології у XXI сторіччі”. З 2003 року почала роботу постійно діюча міжнародна дистанційна науково-практична конференція “Інформаційні технології та кібернетика на службі охорони здоров’я 2003”.

У 2011 році кафедра прийняла активну участь в організації та проведенні наукової конференції “Інформаційні технології в управлінні складними системами”, яка була присвячена 100-річчю з дня народження М.К. Янгеля. Співробітниками кафедри і студентами було зроблено 16 доповідей. У жовтні 2011 року професор Алпатов А.П. зробив доповідь на 62-му Міжнародному космічному конгресі у Кейптауні, Південно-Африканська Республіка. У липні 2009 р. професор Косолап А.І. зробив доповідь на конференції “Сontinuous optimization” у Ремагені (Німеччина), а в 2010 р. та 2013 р. – на коференції “Глобальна оптимізація” у Тулузі (Франція). З 2015 р. на факультеті Комп’ютерних наук та інженерії почала роботу щорічна науко-технічна конференція “Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем”, в якій кафедра СКС приймає активну участь.

У 2002-2014 рр. підготовлені й надруковані монографії:

 • Переверзєв Е.С., Алпатов А.П., и др. “Надежность технических систем“. Монографія. Днепропетровск, Изд-во “Пороги”, 2002, 396 с.;
 • Алпатов А.П., Прокопчук Ю.О. и др. “Госпитальные информационные системы: архітектура, модели, решения“, Дніпропетровськ, УДХТУ, 2005, 257 с.;
 • Прокопчук Ю.О. “Интеллектуальные медицинские системы: формально-логический урівень“, Дніпропетровськ, ІТМ НАН України і НКА України, 2007, 259 с.;
 • Алпатов А.П., Прокопчук Ю.О. и др. “Информационные технологии в образовании и здравоохранении“, Дніпропетровськ, ІТМ НАН України і НКА України, 2008, 287 с.;
 • Прокопчук Ю.О. “Принцип граничних узагальнень: методологія, задачі, прикладення“, Дніпропетровськ: ІТМ НАНУ і НКАУ, 2012, 384 с.;
 • Косолап А.И. “Методы глобальной оптимизации“, Днепропетровск, Изд-во «Наука и образование», 2013, 316 с.;
 • Косолап А.І., у складі авторського колективу. “Дослідження та оптимізація економічних процесів“, НТУ ХПІ, 2013, 484 с.;
 • Косолап А.И. “Глобальная оптимизация. Метод точной квадратичной регуляризации“, Днепропетровск, Изд-во ПГАСА, 2015, 164 с.