Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Науково-педагогічний персонал кафедри станом на 2019 рік складається з 16 осіб.

У складі викладачів є 2 доктори технічних наук, 9 кандидатів технічних наук.

Мисов Олег Петрович

Мисов Олег Петрович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук

У 1972 році закінчив Московський енергетичний інститут за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка” і отримав кваліфікацію інженера-електрика.

У 1994 році в Українському хіміко-технологічному університеті (Дніпропетровськ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Плазмохимический процесс производства материала на основе оксида цинка для высоконелинейной керамики” за напрямом 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. Науковим керівником був доктор технічних наук, професор кафедри технології неорганічних речовин Українського хіміко-технологічного університету В.Д. Пархоменко. В 2003 році присвоєне вчене звання доцента кафедри автоматизації виробничих процесів.

З вересня 2000 року до 2016 року виконував обов’язки завідувача кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології, а з 2018 року є завідувачем кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

Лекційні курси:

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Технологія неорганічних речовин
 • Оптимізація технологічних процесів
 • Термодинаміка технологічних процесів

Виконував функції наукового керівника науково-дослідних тем:

 • 2013-2014 роки – “Розробка науково обґрунтованих рекомендацій з впровадження системи екологічного моніторингу водного об’єкта – р. Дніпро для ПАТ ДМКСД”;
 • 2013-2016 роки – “Фізико-хімічні основи синтезу фотонних кристалів методом самозбірки”.

Публікації: є автором і співавтором більше 50 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 15 авторських свідоцтв та патентів, 2 навчальних посібників, більше 30 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 15 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Керівництво аспірантами: під керівництвом працює 1 аспірант.

Корсун Валерій Іванович

Корсун Валерій Іванович

Професор, доктор технічних наук

У 1971 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпровського національного (на той час – Дніпропетровського державного) університету за спеціальністю «системи автоматичного управління», отримавши кваліфікацію інженера-електромеханіка, і вступив до очної аспірантури механіко-математичного факультету цього університету за спеціальністю «теоретична (з 1972 року – математична) кібернетика».

У 1977 році в спеціалізованій вченій раді Севастопольського приладобудівного інституту захистив кандидатську дисертацію за темою: «Розробка і дослідження методів адаптивної ідентифікації об’єктів управління», спеціальність: «технічна кібернетика і теорія інформації».

У 1999 році в спеціалізованій вченій раді Харківського національного (на той час – державного) університету радіоелектроніки захистив докторську дисертацію за темою: «Методи і системи адаптивної ідентифікації та управління технологічними процесами, які використовують принципи симетрії», спеціальність: «системи та процеси управління».

У 1982 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі «прикладної математики та технічної кібернетики», а у 2002 році – вчене звання професора по кафедрі «системного аналізу і управління».

Працював на посадах:

 • молодшого та старшого наукового співробітника НДС Дніпропетровського держуніверситету (з 01.09.1974р. – до 05.05.1978р.);
 • асистента кафедри основ автоматики Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (з 06.05.1978р. – до 15.12.1979р.);
 • доцента кафедр «прикладної математики та технічної кібернетики» і «управління в технічних системах» Дніпропетровського гірничого інституту (з 16.12.1979р. – до 31.08.2000р.);
 • професора кафедри «системного аналізу і управління» (з 01.09.2000р. – до 31.01.2002р.);
 • виконувача обов’язків завідувача кафедри, яка мала назви «прикладної математики та технічної кібернетики» (з 01.03.1985р. – до 25.05.1985р.) і «управління в технічних системах» (з 01.09.1995р. – до 31.08.1997р.);
 • завідувача кафедри, яка в різні відрізки часу мала назви: «електротехніки», «електротехніки та метрології», «метрології та інформаційно-вимірювальних технологій» (з 01.02.2002р. – до 03.07.2019р.).

Ім’я проф. Корсуна В.І. добре відоме в Україні і в світі. Про його роботу на науковій та освітянській нивах йде мова у виданнях:

 • у статті «Научная школа по оптимизации и идентификации динамических систем» / Вісник Дніпропетровського університету. Ракетно-космічна техніка. Вип.5. Д.:, Вид-во Дніпр. ун-та. 2001.- С.110-118;
 • «Національний гірничий університет. Професори 1899-2002». Д.: РВК НГУ, 2002 р.;
 • «Енциклопедія сучасної України. Том. 15». К., 2014 р.;
 • «Науковці України – еліта держави. Том. 3».- К.: Лотос Україна, 2014.-С.179;
 • «Літопис досягнень сучасної України: «Успішні професіонали України». К.: Альфа-Вита, 2016.- С.72-73;
 • «Творці Української Науки. Серія: Технічні науки. Том. 1». К.: Анавіт, 2016.- С.111-116;
 • «Науковці України – еліта держави. Том. 5» (Розділ «Наукові школи»). К.: Лотос Україна, 2017.- С.91;
 • «Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції» / Ред. колегія В.Г. Кремінь, В.І. Луговий, О.М. Топузов [та ін.]. – К.: Альфа-Віта, 2018.- С.61;
 • «Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Історія. Сьогодення. Випускники». Історичне ювілейне видання до 100-річчя ДНУ. (Розділ «Випускники – гордість Alma Mater»). К.: Літопис, 2018.- С. 258-259.

Інформація про Корсуна В.І., як науковця зі значним доробком, внесена до бази даних Техаського інституту науки, яка складається із імен відомих науковців сучасності. Цю базу даних співробітники зазначеного інституту використовують для створення тимчасових наукових колективів, котрі розв’язують складні наукові і науково-технічні задачі у світі.

Лекційні курси:

 • математичні основи теорії систем;
 • сучасна теорія управління.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • розробка методів та систем адаптивної ідентифікації і метрології динамічних вимірювань;
 • модифікація методів пошуку глобальних екстремумів багатомодальних функцій на основі використання концепції симетрії.

Академік міжнародної академії стандартизації (з 22.02.2011р.); академік академії технічних наук України (з 01.07.2019 р.).

Засновник і керівник наукової школи «Симетрія в задачах адаптивної ідентифікації та метрології» (Нагороджений Дипломом Президії академії педагогічних наук України «За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл України»).

Член редакційних колегій збірника наукових праць «Адаптивні системи автоматичного управління»  НТУУ «Київського політехнічного інституту» та «Збірника наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості».

З 2000 до 2019 року  входив  до складу спеціалізованих вчених рад  із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Автоматизація процесів керування» (НТУ «ДП», Дніпро), «Прилади та методи вимірювання механічних величин» і «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» (ОДАТРтаЯ, Одеса), «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (НМетАУ, Дніпро).

Публікації: є автором понад 300 наукових і науково-методичних робіт, серед яких 2 монографії, 3 навчальних посібника, 3 авторські свідоцтва СРСР та 3 патенти України і РФ на винаходи. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертації, здійснюється підготовка декількох дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Чумаков Лев Дмитрович

Чумаков Лев Дмитрович

Професор, старший науковий співробітник, доктор технічних наук

У 1962 році закінчив Московський авіаційний інститут за спеціальністю “Авіаційне приладобудування” і отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка.

У 1971 році в Дніпропетровському державному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Оптимізація періодичності контролю технічного стану систем ракетного комплексу” за напрямом 05.07.02 – Проектування літальних апаратів. Науковим керівником був академік АН України, доктор технічних наук, ректор Дніпропетровського державного університету В.І. Моссаковський.

У 1978 р. рішенням Президії Академії наук СРСР присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника. У 1996 році в Дніпропетровському державному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему “Розробка методів оцінки при проектуванні експлуатаційних характеристик ракетних комплексів з комбінованим контролем технічного стану і агрегатним ремонтом систем” за напрямом 05.07.02 – Проектування літальних апаратів.

Інформація про Л.Д. Чумакова міститься також в наступних виданнях:

 • Енциклопедія “Ракетная и космическая техника”, Наукове видавництво міжнародної енциклопедії “Гуманистика”, М:, СПб.:, 1999.
 • Who’sWho in the World, 19-21 editions, 2002-2004;
 • Who’sWho in Science and Engineering, 7 edition, 2003-2004.

Працював:

 • інженером (Конструкторське бюро “Південне”, Дніпропетровськ, 1962-1967 рр.);
 • аспірантом, молодшим науковим співробітником (Дніпропетровське відділення Інституту механіки Академії наук України, 1967-1974 рр.);
 • старшим науковим співробітником, завідувачем відділу (Інститут технічної механіки НАН України і НКА України, 1974-1991 рр.);
 • директором Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України (1991-2009 рр.);
 • професором кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український хіміко-технологічний університет, 2009-2010 рр.);
 • завідувачем кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український хіміко-технологічний університет, 2010-2015 рр.)

З 2018 року є професором кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

Лекційні курси:

 • Надійність і діагностування
 • Методологія і організація наукових досліджень

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Надійність та ефективність складних технічних систем
 • Розроблення інформаційних технологій
 • Методологія проектування процесів експлуатації складних технічних комплексів
 • Дослідження науково-технічного потенціалу

Проводив роботу з академічної тематики фундаментальних досліджень, був науковим керівником і відповідальним виконавцем ряду науково-дослідних тем, що проводилися за завданням директивних органів.

Був науковим керівником наукової теми: “Дослідження шляхів використання інформаційних та комп’ютерних технологій при вирішенні регіональних проблем” з 01.2012 р. (номер державної реєстрації 0112U004341).

Публікації: є автором і співавтором більше 290 наукових публікацій в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, з них 5 монографій, 1 державного стандарту, 3 брошур, 6 програм і концепцій рішення регіональних проблем, 2 навчальних посібників, більше 10 навчально-методичних видань, тез доповідей у 1 Міжнародному Конгресі (Greece) та 27 конференціях різного рівня.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Тришкін Владислав Якович

Тришкін Владислав Якович

Професор, кандидат технічних наук

У 1962 році закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів» та отримав кваліфікацію інженера-механіка з автоматизації.

У 1973 році в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Исследование процесса синтеза этилхлорсиланов и разработка автоматической системы управления» за напрямом 05.13.07 – Автоматичне управління технологічними процесами. Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Ковальчук Д. С. Науковий консультант доктор технічних наук, професор Державного науково-дослідного інституту хімічної технології елементорганічних з’єднань С.О. Голубцов.

У 1976 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі основ автоматики.

Працював на посадах:

– асистента, старшого викладача, доцента кафедр основ автоматики та автоматизації виробничих процесів ДХТІ (з 01.09.1962 р. до 01.11.1982 р.).

– декана вечірнього факультету ДХТІ (з 01.06.1977 р. до 28.11.1979 р.).

– голови профспілкового комітету ДХТІ (з 28.11.1979 р. до 28.11.1981 р.).

– декана заочного факультету ДХТІ (з 03.05.1982 р. до 28.02.1984 р.).

– завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів (з 01.11.1982 р. до 15.10.2001 р.).

– доцента кафедри автоматизації виробничих процесів (з 20.10.2001 р. кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації) (з 15.10.2001 р. до 18.11.2019 р.).

– професора кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації (з 18.11.2019 р.).

Лекційні курси:

– Метрологія, технологічні вимірювання та прилади.

– Теорія адаптивних і оптимальних систем.

– Основи метрологічного забезпечення.

– Теоретична метрологія.

Основні напрямки наукової діяльності:

– Розробка теоретичних засад та створення оптимальних систем рухливого керування хіміко-технологічними процесами.

– Дослідження застосовності ідентифікаційних вимірів для діагностики і контролю стану об’єктів управління.

Керівник підтеми держбюджетної науково-дослідної роботи №10020190/20 «Розробка теоретичних засад та створення сучасної  хімічної та екологічної техніки і систем» (з 01.01.2002 р. до 31.12.2004 р.).

Керівник НДР «Розробка і дослідження комп’ютерно-інтегрованих систем управління», «Комп`ютерне моделювання та параметричний синтез автоматизованих систем керування технологічними процесами» (друга половина робочого дня науково-педагогічних працівників кафедри КІТ та А) (з 01.01.2005 р. до31.12.2021 р.).

Публікації: є автором понад 150 наукових і науково-методичних робіт, серед яких 2 монографії, 3 навчальних посібника, 32 авторські свідоцтва СРСР та патенти на винаходи України. Є членом редакційної колегії наукового журналу «Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи».

Керівництво аспірантами: під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, працює 1 здобувач.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Тітова Олена Василівна

Тітова Олена Василівна

Вчений секретар кафедри, доцент, кандидат технічних наук

У 2004 році закінчила механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та отримала кваліфікацію інженера-дослідника.

У 2007 році у ДВНЗ УДХТУ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Процес та обладнання тонкого подрібнення пігментів і наповнювачів для лакофарбової промисловості” за напрямом 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології. Науковим керівником був доктор технічних наук, професор кафедри процесів та апаратів хімічної технології П.Г. Сорока. В 2013 року було присвоєно звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

У 2013/2014 навчальному році обіймала посаду вченого секретаря механічного факультету ДВНЗ УДХТУ. З 2018 року виконує обов’язки вченого секретаря кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

Лекційні курси:

 • Експериментальні дослідження систем
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Числові методи та моделювання на ЕОМ

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Створення мікропроцесорних засобів на базі платформи Arduino з програмуванням інтерфейсу
 • Розробка методики створення та підвищення ефективності комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Публікації: є співавтором більше 30 наукових публікацій, опублікованих в провідних вітчизняних фахових виданнях, 2 патентів, 1 навчального посібника з грифом МОН, більше 20 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей більше ніж у 15 конференціях, одна з яких – Міжнародна конференція НATO.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:    

Манко Геннадій Іванович

Манко Геннадій Іванович

Доцент, кандидат технічних наук

У 1971 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Системи автоматичного управління” та отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка. Працював інженером в КБ “Південне” в комплексі випробувань. З 1974 до 1985 року працював старшим інженером науково-дослідницького сектору Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

Закінчив заочну аспірантуру Московського хіміко-технологічного інституту. У 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Математичне і алгоритмічне забезпечення для синтезу оптимальних хіміко-технологічних систем з використанням інформаційних критеріїв ефективності” за напрямом 05.13.08 – Автоматизовані системи переробки інформації та управління в хімічній та нафтохімічній промисловості. Наукові керівники: доктор хімічних наук, професор Російського хіміко-технологічного університету в м. Москва, член Академії наук СРСР В.В. Кафаров та доктор технічних наук, професор, академік РАН В.П. Мешалкін.

З 1985 до 1992 року працював старшим науковим співробітником Науково-дослідного і проектного інституту автоматизації чорної металургії. В 1999 році отримав вчене звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів Українського державного хіміко-технологічного університету.

Лекційні курси:

 • Теорія інформації
 • Аналогові та цифрові вимірювальні прилади
 • Основи комп’ютерно-інтегрованого управління
 • Сучасні проблеми автоматизованого управління
 • Інформаційна теорія вимірювання

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Синтез високоефективних хіміко-технологічних систем
 • Інформаційні характеристики засобів вимірювання
 • Використання інформаційного підходу при оцінці невизначеності вимірів
 • Інформаційні характеристики якості вироблення керуючих дій системами автоматичного управління

Публікації: є автором і співавтором майже 30 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 2 винаходів, 1 навчального посібника з грифом МОН, більше 30 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 32 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:   

Клименко Олександр Павлович

Клименко Олександр Павлович

Доцент, кандидат технічних наук

У 1977 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю “Обробка металiв тиском” та отримав кваліфікацію інженера-металурга.

У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Сфероiдизуюча обробка ваговитих бунтiв пiдкату зi сталi 40Х для холодного висаджування” за напрямом 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металiв. З 1987 року працював науковим співробітником кафедри термічної обробки металів Дніпропетровського металургійного інституту (зараз – Національна металургійна академія України), а з 2015 року – доцентом кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації

Лекційні курси:

 • Автоматизація виробничих процесів
 • Контроль та керування машинами і апаратами хімічних виробництв
 • Автоматизація та системи керування технологічними процесами
 • Автоматизовані системи управління технологічними процесами в енергетиці
 • Теплотехнічні вимірювання та прилади
 • Автоматизація в машинобудуванні

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка методик дослідження фазових та магнітних перетворень в сталях та сплавах
 • Розробка систем керування процесів термічної обробки сталей на основі контролю протікання процесiв полiморфних та магнітних перетворень

Публікації: є автором і співавтором більше 120 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 17 авторських свідоцтв та патентів, 2 монографій, 1 навчального посібника, більше 10 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у більше ніж 10 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:

Левчук Iгор Леонідович

Левчук Iгор Леонідович

Доцент, кандидат технічних наук, декан факультету комп’ютерних наук та інженерії

У 1999 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами” та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

У 2013 році в ДВНЗ “Національний гірничий університет” (Дніпропетровськ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Оптимальне керування процесом каталітичного риформінгу при отриманні високооктанового компонента бензину” за напрямом 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології В.Я. Тришкін. В 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

З 2015 року працював заступником декана факультету комп’ютерних наук та інженерії, а з 2016 року обіймає посаду декана цього ж факультету.

Лекційні курси:

 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 • Програмування засобів АСК ТП

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Моделювання та оптимальне керування на базі математичних моделей
 • Керування об’єктами з розподіленими параметрами
 • Управління за допомогою рухомих та розподілених керуючих впливів
 • Нейронні мережі та технології на їх основі в автоматизації
 • Математичне, програмне, інформаційне забезпечення АСКТП

Публікації: є автором і співавтором більше 20 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 2 патентів, більше 20 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 10 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Мінакова Наталія Олександрівна

Мінакова Наталія Олександрівна

Доцент, кандидат технічних наук

У 2003 році закінчила факультет технології силікатів Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” та отримала кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії. Другу вищу освіту отримала в 2017 році в Українському державному хіміко-технологічному університеті за спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та має кваліфікацію спеціаліста з автоматизованого управління технологічними процесами.

У 2006 році в Українському державному хіміко-технологічному університеті (Дніпропетровськ) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Безборні титанові емалі” за напрямом 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор кафедри хімічної технології кераміки і скла, заслужений діяч науки і техніки України, радник ректора Я.І. Білий. В 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології ДВНЗ УДХТУ.

Лекційні курси:

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка методики визначення колірних характеристик емалевих покриттів з використанням сучасних контролерiв
 • Розробка наукових основ синтезу безфтористих безборних покривних емалей зі зниженою температурою випалу

Публікації: є автором і співавтором більше 50 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 20 авторських свідоцтв та патентів, більше 10 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у майже 50 конференціях міжнародного рівня.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Фурса Ольга Олександрівна

Фурса Ольга Олександрівна

Доцент, кандидат технічних наук

У 2006 році закінчила факультет технології органічних речовин Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Технологія переробки полімерів” та отримала кваліфікацію спеціаліста з технології переробки полімерів. Другу вищу освіту отримала в 2011 році на факультеті біотехнології, комп’ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та має кваліфікацію спеціаліста з автоматизованого управління технологічними процесами.

У 2013 році в ДВНЗ УДХТУ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Еластомерні композиції на основі каучуків загального призначення та подрібненого вулканізату модифікованого нітрогеновмісними сполуками” за напрямом 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор кафедри ХТПЕ УДХТУ Ю.М. Ващенко. В 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології ДВНЗ УДХТУ.

Виконувала обов’язки заступника секретаря приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ з 2013 року до 2015 року та з 2017 по 2018 рік.

Лекційні курси:

 • Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
 • Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
 • Метрологія та стандартизація
 • Автоматизація хіміко-технологічних процесів
 • Автоматичне регулювання та управління хіміко-технологічними процесами

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розрахунок та програмне моделювання АСКТП різного призначення
 • Розробка методів синтезу полімерних матеріалів, нано- та мікрокомпозитів

Публікації: є автором і співавтором більше 40 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, більше 10 навчально-методичних видань, приймала активну участь у більш ніж 20 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Лосіхін Дмитро Анатолійович

Лосіхін Дмитро Анатолійович

Старший викладач

У 1989 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів” та отримав кваліфікацію інженера з автоматизації. Після розподілу працював інженером в проектному інституті “ВНИПИ Энергопром” у відділі автоматизації.

З 1991 року навчався в очній аспірантурі Українського державного хіміко-технологічного університету. Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри автоматизації виробничих процесів. З 2000 року працює старшим викладачем кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

В 2009 році отримав другу вищу освіту на факультеті сучасних технологій за спеціальністю “Економіка підприємства” та кваліфікацію спеціаліста з економіки.

Лекційні курси:

 • Вступ в теорію систем
 • Системний аналіз складних систем управління
 • Мікропроцесорні системи
 • Мікропроцесорна техніка
 • Інформаційно-вимірювальні системи

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Системний аналіз
 • Теорія управління
 • Метрологічне забезпечення систем
 • Програмування

Публікації: є автором і співавтором більше 30 наукових праць і навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей в 5 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Шейкус Антон Романович

Шейкус Антон Романович

Доцент, кандидат технічних наук

У 2013 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами”, отримав кваліфікацію інженера-дослідника і почав працювати асистентом кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

З 2014 до 2017 року навчався в денній аспірантурі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації. В 2019 році в НТУ “Дніпровська політехніка” захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Автоматичне керування оптимальними статичними режимами процесів ректифікації з використанням рухливих керуючих впливів” за спеціальністью 05.13.07 – “Автоматизація процесів керування”. Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації В. Я. Тришкін.

Лекційні курси:

 • Теорія автоматичного керування
 • Основи проектування систем автоматизації

Лабораторні та практичні заняття з курсів:

 • Теорія автоматичного керування
 • Основи проектування систем автоматизації
 • Теорія адаптивних і оптимальних систем
 • Програмування засобів АСКТП
 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Комп’ютерне моделювання систем керування об’єктами хімічної технології
 • Оптимізація та системи оптимального керування хіміко-технологічними процесами

Публікації: є автором і співавтором 10 наукових публікацій в фахових виданнях, 11 навчально-методичних видань, 3 патентів, 16 тез всеукраїнських та міжнародних конференцій, 1 навчального посібника.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Навчальний процес забезпечують 3 співробітника кафедри, з яких 1 завідуючий лабораторією та 2 інженери І категорії.


Васильєва Тетяна Сергіївна

Васильєва Тетяна Сергіївна

Завідувач лабораторією

В 1997 році закінчила електротехнічний факультет Дніпропетровської державної гірничої академії за спеціальністю “Комп’ютеризовані системи управління і автоматики” та отримала кваліфікацію інженера-електрика.

Починаючи з 2000 року працює на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації ДВНЗ УДХТУ, з 2006 року – завідувачем лабораторії.

Скірко Валерій Іванович

Скірко Валерій Іванович

Інженер І категорії

В 1992 році закінчив механічний факультет Дніпропетровського хіміко-технологічного інститута за спеціальністю “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів” та отримав кваліфікацію інженера-електрика.

Працює на кафедрі автоматизації виробничих процесів (зараз комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації) починаючи з 1985 року техніком науково-дослідного сектору, навчальним майстром, інженером І категорії.

Проводить лабораторні та практичні заняття з курсів:

 • Контроль та керування ХТП
 • Основи електроніки
 • Метрологічні вимірювання
 • Вимірювальні перетворювачі

З 2016 року очолює гурток на факультеті комп’ютерних наук та інженерії з радіоелектроніки.

Євтушенко Олександр Васильович

Євтушенко Олександр Васильович

Інженер І категорії

У 1983 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (кафедра електрометалургії сталі та феросплавів) за спеціальністю “Металургія чорних металів” та отримав кваліфікацію інженера-металурга.

З 2010 року працює на кафедрі автоматизації виробничих процесів (зараз комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації)  ДВНЗ УДХТУ на посаді інженера І категорії.