Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Науково-педагогічний персонал кафедри станом на 2023 рік складається з 11 осіб (1 доктора технічних наук, 8 кандидатів технічних наук та 2 старших викладачів).

Мисов Олег Петрович

Мисов Олег Петрович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук

Лекційні курси:

 • Основи електроніки
 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Комп’ютерні методи ідентифікації та оптимізації хіміко-технологічних процесів
 • Пристрої функціональної електроніки
 • Об’єктне моделювання вимірювальних систем

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Технологія неорганічних речовин
 • Оптимізація технологічних процесів
 • Термодинаміка технологічних процесів

Публікації: є автором і співавтором більше 50 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 15 авторських свідоцтв та патентів, 2 навчальних посібників, більше 30 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 15 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Докладніше...

Мисов Олег Петрович у 1972 році закінчив Московський енергетичний інститут за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка” і отримав кваліфікацію інженера-електрика.

У 1994 році в Українському хіміко-технологічному університеті (Дніпропетровськ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Плазмохимический процесс производства материала на основе оксида цинка для высоконелинейной керамики” за напрямом 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. Науковим керівником був доктор технічних наук, професор кафедри технології неорганічних речовин Українського хіміко-технологічного університету В.Д. Пархоменко. В 2003 році присвоєне вчене звання доцента кафедри автоматизації виробничих процесів.

З вересня 2000 року до 2016 року виконував обов’язки завідувача кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології, а з 2018 року є завідувачем кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

Виконував функції наукового керівника науково-дослідних тем:

 • 2013-2014 роки – “Розробка науково обґрунтованих рекомендацій з впровадження системи екологічного моніторингу водного об’єкта – р. Дніпро для ПАТ ДМКСД”;
 • 2013-2016 роки – “Фізико-хімічні основи синтезу фотонних кристалів методом самозбірки”.
Корсун Валерій Іванович

Корсун Валерій Іванович

Професор, доктор технічних наук

Академік міжнародної академії стандартизації (з 22.02.2011р.); академік академії технічних наук України (з 01.07.2019 р.).

Засновник і керівник наукової школи «Симетрія в задачах адаптивної ідентифікації та метрології» (Нагороджений Дипломом Президії академії педагогічних наук України «За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл України»).

Член редакційних колегій збірника наукових праць «Адаптивні системи автоматичного управління»  НТУУ «Київського політехнічного інституту» та «Збірника наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості».

З 2000 до 2019 року  входив  до складу спеціалізованих вчених рад  із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Автоматизація процесів керування» (НТУ «ДП», Дніпро), «Прилади та методи вимірювання механічних величин» і «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» (ОДАТРтаЯ, Одеса), «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (НМетАУ, Дніпро).

Лекційні курси:

 • математичні основи теорії систем;
 • сучасна теорія управління.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • розробка методів та систем адаптивної ідентифікації і метрології динамічних вимірювань;
 • модифікація методів пошуку глобальних екстремумів багатомодальних функцій на основі використання концепції симетрії.

Публікації: є автором понад 300 наукових і науково-методичних робіт, серед яких 2 монографії, 3 навчальних посібника, 3 авторські свідоцтва СРСР та 3 патенти України і РФ на винаходи. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертації, здійснюється підготовка декількох дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Докладніше...

Корсун Валерій Іванович у 1971 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпровського національного (на той час – Дніпропетровського державного) університету за спеціальністю «системи автоматичного управління», отримавши кваліфікацію інженера-електромеханіка, і вступив до очної аспірантури механіко-математичного факультету цього університету за спеціальністю «теоретична (з 1972 року – математична) кібернетика».

У 1977 році в спеціалізованій вченій раді Севастопольського приладобудівного інституту захистив кандидатську дисертацію за темою: «Розробка і дослідження методів адаптивної ідентифікації об’єктів управління», спеціальність: «технічна кібернетика і теорія інформації».

У 1999 році в спеціалізованій вченій раді Харківського національного (на той час – державного) університету радіоелектроніки захистив докторську дисертацію за темою: «Методи і системи адаптивної ідентифікації та управління технологічними процесами, які використовують принципи симетрії», спеціальність: «системи та процеси управління».

У 1982 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі «прикладної математики та технічної кібернетики», а у 2002 році – вчене звання професора по кафедрі «системного аналізу і управління».

Працював на посадах:

 • молодшого та старшого наукового співробітника НДС Дніпропетровського держуніверситету (з 01.09.1974р. – до 05.05.1978р.);
 • асистента кафедри основ автоматики Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (з 06.05.1978р. – до 15.12.1979р.);
 • доцента кафедр «прикладної математики та технічної кібернетики» і «управління в технічних системах» Дніпропетровського гірничого інституту (з 16.12.1979р. – до 31.08.2000р.);
 • професора кафедри «системного аналізу і управління» (з 01.09.2000р. – до 31.01.2002р.);
 • виконувача обов’язків завідувача кафедри, яка мала назви «прикладної математики та технічної кібернетики» (з 01.03.1985р. – до 25.05.1985р.) і «управління в технічних системах» (з 01.09.1995р. – до 31.08.1997р.);
 • завідувача кафедри, яка в різні відрізки часу мала назви: «електротехніки», «електротехніки та метрології», «метрології та інформаційно-вимірювальних технологій» (з 01.02.2002р. – до 03.07.2019р.).

Ім’я проф. Корсуна В.І. добре відоме в Україні і в світі. Про його роботу на науковій та освітянській нивах йде мова у виданнях:

 • у статті «Научная школа по оптимизации и идентификации динамических систем» / Вісник Дніпропетровського університету. Ракетно-космічна техніка. Вип.5. Д.:, Вид-во Дніпр. ун-та. 2001.- С.110-118;
 • «Національний гірничий університет. Професори 1899-2002». Д.: РВК НГУ, 2002 р.;
 • «Енциклопедія сучасної України. Том. 15». К., 2014 р.;
 • «Науковці України – еліта держави. Том. 3».- К.: Лотос Україна, 2014.-С.179;
 • «Літопис досягнень сучасної України: «Успішні професіонали України». К.: Альфа-Вита, 2016.- С.72-73;
 • «Творці Української Науки. Серія: Технічні науки. Том. 1». К.: Анавіт, 2016.- С.111-116;
 • «Науковці України – еліта держави. Том. 5» (Розділ «Наукові школи»). К.: Лотос Україна, 2017.- С.91;
 • «Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції» / Ред. колегія В.Г. Кремінь, В.І. Луговий, О.М. Топузов [та ін.]. – К.: Альфа-Віта, 2018.- С.61;
 • «Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Історія. Сьогодення. Випускники». Історичне ювілейне видання до 100-річчя ДНУ. (Розділ «Випускники – гордість Alma Mater»). К.: Літопис, 2018.- С. 258-259.

Інформація про Корсуна В.І., як науковця зі значним доробком, внесена до бази даних Техаського інституту науки, яка складається із імен відомих науковців сучасності. Цю базу даних співробітники зазначеного інституту використовують для створення тимчасових наукових колективів, котрі розв’язують складні наукові і науково-технічні задачі у світі.

Тришкін Владислав Якович

Тришкін Владислав Якович

Професор, кандидат технічних наук

Лекційні курси:

 • Метрологія, технологічні вимірювання та прилади.
 • Теорія адаптивних і оптимальних систем.
 • Основи метрологічного забезпечення.
 • Теоретична метрологія.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка теоретичних засад та створення оптимальних систем рухливого керування хіміко-технологічними процесами.
 • Дослідження застосовності ідентифікаційних вимірів для діагностики і контролю стану об’єктів управління.

Публікації: є автором понад 150 наукових і науково-методичних робіт, серед яких 2 монографії, 3 навчальних посібника, 32 авторські свідоцтва СРСР та патенти на винаходи України. Є членом редакційної колегії наукового журналу «Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи».

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Докладніше...

Тришкін Владислав Якович у 1962 році закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів» та отримав кваліфікацію інженера-механіка з автоматизації.

У 1973 році в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Исследование процесса синтеза этилхлорсиланов и разработка автоматической системы управления» за напрямом 05.13.07 – Автоматичне управління технологічними процесами. Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Ковальчук Д. С. Науковий консультант доктор технічних наук, професор Державного науково-дослідного інституту хімічної технології елементорганічних з’єднань С.О. Голубцов.

У 1976 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі основ автоматики.

Працював на посадах:

 • асистента, старшого викладача, доцента кафедр основ автоматики та автоматизації виробничих процесів ДХТІ (з 01.09.1962 р. до 01.11.1982 р.).
 • декана вечірнього факультету ДХТІ (з 01.06.1977 р. до 28.11.1979 р.).
 • голови профспілкового комітету ДХТІ (з 28.11.1979 р. до 28.11.1981 р.).
 • декана заочного факультету ДХТІ (з 03.05.1982 р. до 28.02.1984 р.).
 • завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів (з 01.11.1982 р. до 15.10.2001 р.).
 • доцента кафедри автоматизації виробничих процесів (з 20.10.2001 р. кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації) (з 15.10.2001 р. до 18.11.2019 р.).
 • професора кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації (з 18.11.2019 р.).

Був керівником підтеми держбюджетної науково-дослідної роботи №10020190/20 «Розробка теоретичних засад та створення сучасної  хімічної та екологічної техніки і систем» (з 01.01.2002 р. до 31.12.2004 р.).

Керівник НДР «Розробка і дослідження комп’ютерно-інтегрованих систем управління», «Комп`ютерне моделювання та параметричний синтез автоматизованих систем керування технологічними процесами» (друга половина робочого дня науково-педагогічних працівників кафедри КІТ та А) (з 01.01.2005 р. до 31.12.2021 р.).

Тітова Олена Василівна

Тітова Олена Василівна

Вчений секретар кафедри, доцент, кандидат технічних наук

Лекційні курси:

 • Експериментальні дослідження систем
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Числові методи та моделювання на ЕОМ

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Створення мікропроцесорних засобів на базі платформи Arduino з програмуванням інтерфейсу
 • Розробка методики створення та підвищення ефективності комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Публікації: є співавтором більше 30 наукових публікацій, опублікованих в провідних вітчизняних фахових виданнях, 2 патентів, 1 навчального посібника з грифом МОН, більше 20 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей більше ніж у 15 конференціях, одна з яких – Міжнародна конференція НATO.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:    

Докладніше...

Тітова Олена Василівна у 2004 році закінчила механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та отримала кваліфікацію інженера-дослідника.

У 2007 році у ДВНЗ УДХТУ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Процес та обладнання тонкого подрібнення пігментів і наповнювачів для лакофарбової промисловості” за напрямом 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології. Науковим керівником був доктор технічних наук, професор кафедри процесів та апаратів хімічної технології П.Г. Сорока. В 2013 року було присвоєно звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

У 2013/2014 навчальному році обіймала посаду вченого секретаря механічного факультету ДВНЗ УДХТУ. З 2018 року виконує обов’язки вченого секретаря кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

Манко Геннадій Іванович

Манко Геннадій Іванович

Доцент, кандидат технічних наук

Лекційні курси:

 • Теорія інформації
 • Аналогові та цифрові вимірювальні прилади
 • Основи комп’ютерно-інтегрованого управління
 • Сучасні проблеми автоматизованого управління
 • Інформаційна теорія вимірювання

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Синтез високоефективних хіміко-технологічних систем
 • Інформаційні характеристики засобів вимірювання
 • Використання інформаційного підходу при оцінці невизначеності вимірів
 • Інформаційні характеристики якості вироблення керуючих дій системами автоматичного управління

Публікації: є автором і співавтором майже 30 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 2 винаходів, 1 навчального посібника з грифом МОН, більше 30 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 32 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:   

Докладніше...

Манко Геннадій Іванович у 1971 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Системи автоматичного управління” та отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка. Працював інженером в КБ “Південне” в комплексі випробувань. З 1974 до 1985 року працював старшим інженером науково-дослідницького сектору Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

Закінчив заочну аспірантуру Московського хіміко-технологічного інституту. У 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Математичне і алгоритмічне забезпечення для синтезу оптимальних хіміко-технологічних систем з використанням інформаційних критеріїв ефективності” за напрямом 05.13.08 – Автоматизовані системи переробки інформації та управління в хімічній та нафтохімічній промисловості. Наукові керівники: доктор хімічних наук, професор Російського хіміко-технологічного університету в м. Москва, член Академії наук СРСР В.В. Кафаров та доктор технічних наук, професор, академік РАН В.П. Мешалкін.

З 1985 до 1992 року працював старшим науковим співробітником Науково-дослідного і проектного інституту автоматизації чорної металургії. В 1999 році отримав вчене звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів Українського державного хіміко-технологічного університету.

Левчук Iгор Леонідович

Левчук Iгор Леонідович

Доцент, кандидат технічних наук, декан факультету комп’ютерних наук та інженерії

Лекційні курси:

 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 • Програмування засобів АСК ТП

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Моделювання та оптимальне керування на базі математичних моделей
 • Керування об’єктами з розподіленими параметрами
 • Управління за допомогою рухомих та розподілених керуючих впливів
 • Нейронні мережі та технології на їх основі в автоматизації
 • Математичне, програмне, інформаційне забезпечення АСКТП

Публікації: є автором і співавтором більше 20 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 2 патентів, більше 20 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 10 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Докладніше...

Левчук Ігор Леонідович у 1999 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами” та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

У 2013 році в ДВНЗ “Національний гірничий університет” (Дніпропетровськ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Оптимальне керування процесом каталітичного риформінгу при отриманні високооктанового компонента бензину” за напрямом 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології В.Я. Тришкін. В 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

В 2015 році працював заступником декана факультету комп’ютерних наук та інженерії, а з 2016 року обіймає посаду декана цього ж факультету.

Фурса Ольга Олександрівна

Фурса Ольга Олександрівна

Доцент, кандидат технічних наук

Лекційні курси:

 • Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
 • Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
 • Метрологія та стандартизація
 • Автоматизація хіміко-технологічних процесів
 • Автоматичне регулювання та управління хіміко-технологічними процесами

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розрахунок та програмне моделювання АСКТП різного призначення
 • Розробка методів синтезу полімерних матеріалів, нано- та мікрокомпозитів

Публікації: є автором і співавтором більше 40 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, більше 10 навчально-методичних видань, приймала активну участь у більш ніж 20 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Докладніше...

Фурса Ольга Олександрівна у 2006 році закінчила факультет технології органічних речовин Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Технологія переробки полімерів” та отримала кваліфікацію спеціаліста з технології переробки полімерів. Другу вищу освіту отримала в 2011 році на факультеті біотехнології, комп’ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та має кваліфікацію спеціаліста з автоматизованого управління технологічними процесами.

У 2013 році в ДВНЗ УДХТУ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Еластомерні композиції на основі каучуків загального призначення та подрібненого вулканізату модифікованого нітрогеновмісними сполуками” за напрямом 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор кафедри ХТПЕ УДХТУ Ю.М. Ващенко. В 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології ДВНЗ УДХТУ.

Виконувала обов’язки заступника секретаря приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ з 2013 року до 2015 року та з 2017 по 2018 рік.

Чернецький Євгеній Вячеславович

Чернецький Євгеній Вячеславович

Доцент, кандидат технічних наук, головний метролог ДВНЗ УДХТУ

Член науково-методичної підкомісії міністерства освіти і науки зі спеціальності “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” (з 2016 року). Дійсний член-кореспондент громадського об’єднання “Академія метрології України” (з 2017 року).

Лекційні курси:

 • Метрологія та вимірювання
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Основи промислової електроніки
 • Проектування систем і засобів вимірювання
 • Оптико-механічні вимірювання
 • Стандартизація та сертифікація засобів вимірювання
 • Основи сучасної метрології

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Метрологія: контроль, методи підвищення точності, оцінювання невизначеності
 • Розробка інноваційних засобів вимірювання

Має спільні наукові розробки з КБ “Південне” в царині інформаційних систем для аерокосмічної промисловості.

Публікації: є автором і співавтором більше 10 наукових публікацій, опублікованих в провідних міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, 2 патентів, більше 10 навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей у 7 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Докладніше...

Чернецький Євгеній Вячеславович у  2002 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані системи” та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. В 2003 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка” та має кваліфікацію магістра з метрології та сертифікації.

У 2011 році у ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Система автоматизованого контролю параметрів спалювання в теплоенергетичних установках” за напрямом 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Київського політехнічного інституту Є.Т. Володарський.  В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій  та метрології.

У 2017 році була висловлена подяка за бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі від Соборної районної ради в місті Дніпро.

Шейкус Антон Романович

Шейкус Антон Романович

Доцент, кандидат технічних наук

Лекційні курси:

 • Теорія автоматичного керування
 • Основи проектування систем автоматизації

Лабораторні та практичні заняття з курсів:

 • Теорія автоматичного керування
 • Основи проектування систем автоматизації
 • Теорія адаптивних і оптимальних систем
 • Програмування засобів АСКТП
 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Комп’ютерне моделювання систем керування об’єктами хімічної технології
 • Оптимізація та системи оптимального керування хіміко-технологічними процесами

Публікації: є автором і співавтором 17-ти наукових статей, 11-ти навчально-методичних видань, 3-х патентів, 16-ти тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, 1-ї монографії, 1-го навчального посібника.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Докладніше...

Шейкус Антон Романович у 2013-му році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами”, отримав кваліфікацію інженера-дослідника і почав працювати асистентом кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

З 2014-го до 2017-го року навчався в аспірантурі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації. В 2019-му році в НТУ “Дніпровська політехніка” захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Автоматичне керування оптимальними статичними режимами процесів ректифікації з використанням рухливих керуючих впливів” за спеціальністю 05.13.07 – “Автоматизація процесів керування”. Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації Тришкін В. Я.

В 2021-му році Шейкусу Антону Романовичу присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

В 2022-му році з відзнакою закінчив магістратуру Харківського національного університету радіоелектроніки і здобув другу вищу освіту за спеціальністю 163 “Біомедична інженерія”.

Лосіхін Дмитро Анатолійович

Лосіхін Дмитро Анатолійович

Старший викладач

Лекційні курси:

 • Вступ в теорію систем
 • Системний аналіз складних систем управління
 • Мікропроцесорні системи
 • Мікропроцесорна техніка
 • Інформаційно-вимірювальні системи

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Системний аналіз
 • Теорія управління
 • Метрологічне забезпечення систем
 • Програмування

Публікації: є автором і співавтором більше 30 наукових праць і навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей в 5 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах: 

Докладніше...

Лосіхін Дмитро АНатолійович у 1989 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів” та отримав кваліфікацію інженера з автоматизації. Після розподілу працював інженером в проектному інституті “ВНИПИ Энергопром” у відділі автоматизації.

З 1991 року навчався в очній аспірантурі Українського державного хіміко-технологічного університету. Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри автоматизації виробничих процесів. З 2000 року працює старшим викладачем кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

В 2009 році отримав другу вищу освіту на факультеті сучасних технологій за спеціальністю “Економіка підприємства” та кваліфікацію спеціаліста з економіки.

Чорна Олена Сергіївна

Чорна Олена Сергіївна

Старший викладач

Лекційні курси:

 • Комп’ютерна техніка і програмування
 • Інформатика
 • Обчислювальна математика та програмування

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Архітектура ПК
 • Основи алгоритмізації
 • Програмування алгоритмічними мовами
 • Бази даних та СУБД

Публікації: є автором і співавтором більше 40 наукових праць і навчально-методичних видань, участь та публікація тез доповідей в 7 конференціях.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:   

Докладніше...

Чорна Олена Сергіївна у 2002 році з відзнакою закінчила механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та отримала кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

З 2002 до 2006 року навчалася в заочній аспірантурі кафедри автоматизація виробничих процесів Українського державного хіміко-технологічного університету. Після закінчення аспірантури працювала на кафедрі асистентом, викладачем, а з 2017 року – старшим викладачем кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.

Васильєва Тетяна Сергіївна

Васильєва Тетяна Сергіївна

Завідувач лабораторією

В 1997 році закінчила електротехнічний факультет Дніпропетровської державної гірничої академії за спеціальністю “Комп’ютеризовані системи управління і автоматики” та отримала кваліфікацію інженера-електрика.

Починаючи з 2000 року працює на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації ДВНЗ УДХТУ, з 2006 року – завідувачем лабораторії.

Скірко Валерій Іванович

Скірко Валерій Іванович

Інженер І категорії

В 1992 році закінчив механічний факультет Дніпропетровського хіміко-технологічного інститута за спеціальністю “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів” та отримав кваліфікацію інженера-електрика.

Працює на кафедрі автоматизації виробничих процесів (зараз комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації) починаючи з 1985 року техніком науково-дослідного сектору, навчальним майстром, інженером І категорії.

Проводить лабораторні та практичні заняття з курсів:

 • Контроль та керування ХТП
 • Основи електроніки
 • Метрологічні вимірювання
 • Вимірювальні перетворювачі

З 2016 року очолює гурток на факультеті комп’ютерних наук та інженерії з радіоелектроніки.

Бойко Сергій Ігорович

Бойко Сергій Ігорович

Учбовий майстер

У 2002 році закінчив механічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та отримав кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Працював програмістом, дизайнером та веб-розробником, а з 2014 року працює навчальним майстром на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.