Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Науковцями кафедри у 2011–2020 р.р. виконувались дві держбюджетні науково-дослідні роботи (НДР).

У ході НДР «Розробка технологій, устаткування та систем керування в хімічній техніці; матеріалознавство покриттів і композитів» (керівник зав. каф. Мисов О.П.):

 • на основі аналізу даних, отриманих в ході виконання лабораторних експериментів, встановлено ряд необхідних залежностей для отримання фотонних кристалів;
 • створено науково-технічну продукцію: «Спосіб одержання нанодисперсного порошку діоксиду ванадію», «Спосіб визначення в окислах вмісту чотирьох- і п’ятивалентного стану ванадію при їх спільній присутності»;
 • визначені основні залежності впливу вихідних концентрацій реагентів та температури розчину при реакції на дисперсність часток діоксиду кремнію;
 • проведено дослідження процесу самозбірки часток SiO2 ;
 • досліджені оптичні властивості водяних розчинів пятиокису ванадію в етандіовій кислоті в присутності гідроксида амонію;
 • проведено оцінювання точності визначення вмісту іонів ванадію V4+ й V5+ на основі концепції невизначеності.

У ході НДР «Розробка і дослідження комп’ютерно-інтегрованих систем управління (КІСУ)» (керівник доц. Тришкін В.Я.):

 • розроблені теоретичні засади та практичні методи, алгоритми і моделі аналізу і синтезу КІСУ з використанням концепції невизначеності;
 • запропоновані і запатентовані новітні методи управління технологічними процесами, зокрема розроблені методологічні основи побудови КІСУ з рухомими розподіленими керувальними діями;
 • вдосконалені методи структурного і параметричного синтезу регуляторів з розширеними функціональними можливостями;
 • встановлені склад і параметри фізико-хімічних процесів виробництва бензину для побудови адекватних математичних моделей;
 • визначені компромісні рішення в задачах векторної оптимізації режиму доменної плавки;
 • досліджений вплив температури реакційної суміші на вході реакторного блоку каталітичного риформінгу на приріст ароматичних вуглеводнів у риформаті на виходах реакторів блоку;
 • розроблені і відлагоджені алгоритми і програми для розв’язання задач аналізу і синтезу високоефективних КІСУ.

Результати робіт за 2011 – 2020  р.р.:

 • Виданий навчальний посібник з грифом МОН України – «Основи комп’ютерно-інтегрованного управління», автори Г.І. Манко, О.В. Лещенко.
 • Опубліковано 8 статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних.
 • Опубліковано 16 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • Оформлено 21 публікацію в матеріалах наукових конференцій.
 • Отримано 10 патентів на винахід України.

Результати НДР впроваджені в навчальний процес і у виробництво.

За тематикою НДР захищено 4 кандидатські дисертації – Чернецький Є.В. (2011 р.), Левчук І.Л. (2013 р.), Швачка А.І. (2015 р.), Шейкус А.Р. (2019 р.).

Основні напрямком наукової діяльності викладачів випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації є розробка та вдосконалення комп’ютерно-інтегрованих систем керування. Наукові напрямки на кафедрі очолюють кандидат технічних наук, доцент Мисов О.П. та кандидат технічних наук, доцент Тришкін В.Я.

Кафедра комп’ютерно-інформаційних технологій та автоматизації приймає участь у роботі міжвузівського наукового семінару «Математичне моделювання та оптимізація складних систем», що працює на постійній основі. Науковий керівник семінару – доктор технічних наук, професор Зеленцов Д.Г.

З 2015 р. на факультеті комп’ютерних наук та інженерії проводиться щорічна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем».

У 2013 р. на кафедрі було захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. Левчук І.Л. (науковий керівник, к.т.н. доцент Тришкін В.Я.).

У 2015 р. на кафедрі КІТ та М захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорного та кольорового металу та спеціальних сплавів. Швачка О.І. (науковий керівник, д.т.н. Бородулін О.В.).

В 2014 р. вийшла монографія (фахове видання) за участю викладачів кафедри Г.І. Манко, О.В. Лещенко «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління: навчальний посібник».

В 2016 р. вийшла з друку монографія «Комп’ютерна лінгвістика». Автором є професор Тараненко Ю.К.

В 2017 р. подана заявка на отримання міжнародного гранту Project “Turnkey Education’s Environment Based on Cloud Learning Center” (TEEN) Consortium. Керівник Тараненко Ю.К., виконавець Олійник О.Ю.

В 2017 році подані до друку навчальні посібники: «Методика виконання розрахункової частини дипломних проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 151 і 152» (Г.І. Манко, Ю.К. Тараненко, О.В. Тітова), «Інформаційні мережі.  Моделювання та аналіз соціальних мереж» (Ю.К. Тараненко, О.Ю. Олійник).

З 2017 року університет видає збірник наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація». Викладачі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації активно долучаються до публікації матеріалів своїх досліджень на сторінках збірника.

У 2014–2017 роках викладачі кафедри взяли участь у більш ніж 15 наукових конференціях (у тому числі й міжнародних), до яких активно залучалися й студенти та аспіранти. За звітний період співробітники кафедри опублікували більш 90 публікацій у наукових виданнях. Наукова робота співробітників кафедри відображена у наукових публікаціях у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН.

Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з професійних дисциплін та теорії керування, у конкурсах студентських робіт, в наукових конференціях тощо. У березні 2017 року в Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» проведено заключний тур Всеукраїнської олімпіади з «Web-технології та Web-дизайн», участь у якому брали викладачі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

За період 2015-2020 років проводилась науково-дослідна діяльність за кордоном з залученням професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів та студентів 3-5 курсів:

 • Подана заявка на отримання міжнародного гранту Project “Turnkey Education’s Environment Based onCloud Learning Center” (TEEN) Consortium. Керівник Тараненко Ю.К., виконавець Олійник О.Ю.
 • O. Oliynyk, DIGITAL FILTER OF KALMANAS ADAPTIVE METHOD OF INCREASING THEACCURACY OF VIBRATION METHOD OFCONTROL “Uncertainty of measurement: scientific,applied, Normative and methodical aspects “(UM-2017) (08 September 2017 in Sozopol)
 • Dovgopoliy Y.A., Trishkin V.Y., Shvachka A.I.Modified PID-regulator with additional control action.Proceedings of the XIII International Conference«Strategy of Quality in Industry and Education» (June 5-8, 2017, Varna, Bulgaria)
 • Shvachka А., Oliynyk O. Features of simulationmodeling of the thermal regime in the designing of theautomated control system of blast furnace. International Conference on Science, Agriculture, Engineering and Management: Conference Proceedings, March 31th,2017, Munich, Germany: Scientific public organization“Professional science”, 2017
 • Fishbein S.A., Dovgopoliy Y.A., Trishkin V.Y.,Shvachka A.I. CALCULATION OPTIMUMSETTINGS PID-ID-REGULATOR ПО DYNAMIC CHARACTERISTICS OF CONTROL OBJECT. Proceedings of IV International scientific conference“Perspective scientific research”. Morrisville, LuluPress., 2017

Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах, державних установах, вищих навчальних закладах, промислових та комерційних підприємствах м. Дніпра та Дніпропетровської області. Висока якість підготовки фахівців забезпечена завдяки високому науковому потенціалу викладачів кафедри, науково-дослідницькій роботі, роботі над дисертаціями, навчанням в аспірантурі, підвищенням кваліфікації, виданням наукових праць, участю в наукових семінарах та конференціях.