Обрати сторінку

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Науковцями кафедри у 2011–2020 р.р. виконувались дві держбюджетні науково-дослідні роботи (НДР).

У ході НДР «Розробка технологій, устаткування та систем керування в хімічній техніці; матеріалознавство покриттів і композитів» (керівник зав. каф. Мисов О.П.):

 • на основі аналізу даних, отриманих в ході виконання лабораторних експериментів, встановлено ряд необхідних залежностей для отримання фотонних кристалів;
 • створено науково-технічну продукцію: «Спосіб одержання нанодисперсного порошку діоксиду ванадію», «Спосіб визначення в окислах вмісту чотирьох- і п’ятивалентного стану ванадію при їх спільній присутності»;
 • визначені основні залежності впливу вихідних концентрацій реагентів та температури розчину при реакції на дисперсність часток діоксиду кремнію;
 • проведено дослідження процесу самозбірки часток SiO2 ;
 • досліджені оптичні властивості водяних розчинів пятиокису ванадію в етандіовій кислоті в присутності гідроксида амонію;
 • проведено оцінювання точності визначення вмісту іонів ванадію V4+ й V5+ на основі концепції невизначеності.

У ході НДР «Розробка і дослідження комп’ютерно-інтегрованих систем управління (КІСУ)» (керівник доц. Тришкін В.Я.):

 • розроблені теоретичні засади та практичні методи, алгоритми і моделі аналізу і синтезу КІСУ з використанням концепції невизначеності;
 • запропоновані і запатентовані новітні методи управління технологічними процесами, зокрема розроблені методологічні основи побудови КІСУ з рухомими розподіленими керувальними діями;
 • вдосконалені методи структурного і параметричного синтезу регуляторів з розширеними функціональними можливостями;
 • встановлені склад і параметри фізико-хімічних процесів виробництва бензину для побудови адекватних математичних моделей;
 • визначені компромісні рішення в задачах векторної оптимізації режиму доменної плавки;
 • досліджений вплив температури реакційної суміші на вході реакторного блоку каталітичного риформінгу на приріст ароматичних вуглеводнів у риформаті на виходах реакторів блоку;
 • розроблені і відлагоджені алгоритми і програми для розв’язання задач аналізу і синтезу високоефективних КІСУ.

Результати робіт за 2011 – 2020  р.р.:

 • Виданий навчальний посібник з грифом МОН України – «Основи комп’ютерно-інтегрованного управління», автори Г.І. Манко, О.В. Лещенко.
 • Опубліковано 8 статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних.
 • Опубліковано 16 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • Оформлено 21 публікацію в матеріалах наукових конференцій.
 • Отримано 10 патентів на винахід України.

Результати НДР впроваджені в навчальний процес і у виробництво.

За тематикою НДР захищено 4 кандидатські дисертації – Чернецький Є.В. (2011 р.), Левчук І.Л. (2013 р.), Швачка А.І. (2015 р.), Шейкус А.Р. (2019 р.).

Основні напрямком наукової діяльності викладачів випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації є розробка та вдосконалення комп’ютерно-інтегрованих систем керування. Наукові напрямки на кафедрі очолюють кандидат технічних наук, доцент Мисов О.П. та кандидат технічних наук, доцент Тришкін В.Я.

Кафедра комп’ютерно-інформаційних технологій та автоматизації приймає участь у роботі міжвузівського наукового семінару «Математичне моделювання та оптимізація складних систем», що працює на постійній основі. Науковий керівник семінару – доктор технічних наук, професор Зеленцов Д.Г.

З 2015 р. на факультеті комп’ютерних наук та інженерії проводиться щорічна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем».

У 2013 р. на кафедрі було захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. Левчук І.Л. (науковий керівник, к.т.н. доцент Тришкін В.Я.).

У 2015 р. на кафедрі КІТ та М захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорного та кольорового металу та спеціальних сплавів. Швачка О.І. (науковий керівник, д.т.н. Бородулін О.В.).

В 2014 р. вийшла монографія (фахове видання) за участю викладачів кафедри Г.І. Манко, О.В. Лещенко «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління: навчальний посібник».

В 2016 р. вийшла з друку монографія «Комп’ютерна лінгвістика». Автором є професор Тараненко Ю.К.

В 2017 р. подана заявка на отримання міжнародного гранту Project “Turnkey Education’s Environment Based on Cloud Learning Center” (TEEN) Consortium. Керівник Тараненко Ю.К., виконавець Олійник О.Ю.

В 2017 році подані до друку навчальні посібники: «Методика виконання розрахункової частини дипломних проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 151 і 152» (Г.І. Манко, Ю.К. Тараненко, О.В. Тітова), «Інформаційні мережі.  Моделювання та аналіз соціальних мереж» (Ю.К. Тараненко, О.Ю. Олійник).

З 2017 року університет видає збірник наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація». Викладачі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації активно долучаються до публікації матеріалів своїх досліджень на сторінках збірника.

У 2014–2017 роках викладачі кафедри взяли участь у більш ніж 15 наукових конференціях (у тому числі й міжнародних), до яких активно залучалися й студенти та аспіранти. За звітний період співробітники кафедри опублікували більш 90 публікацій у наукових виданнях. Наукова робота співробітників кафедри відображена у наукових публікаціях у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН.

Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з професійних дисциплін та теорії керування, у конкурсах студентських робіт, в наукових конференціях тощо. У березні 2017 року в Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» проведено заключний тур Всеукраїнської олімпіади з «Web-технології та Web-дизайн», участь у якому брали викладачі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

За період 2015-2020 років проводилась науково-дослідна діяльність за кордоном з залученням професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів та студентів 3-5 курсів:

 • Подана заявка на отримання міжнародного гранту Project “Turnkey Education’s Environment Based onCloud Learning Center” (TEEN) Consortium. Керівник Тараненко Ю.К., виконавець Олійник О.Ю.
 • O. Oliynyk, DIGITAL FILTER OF KALMANAS ADAPTIVE METHOD OF INCREASING THEACCURACY OF VIBRATION METHOD OFCONTROL “Uncertainty of measurement: scientific,applied, Normative and methodical aspects “(UM-2017) (08 September 2017 in Sozopol)
 • Dovgopoliy Y.A., Trishkin V.Y., Shvachka A.I.Modified PID-regulator with additional control action.Proceedings of the XIII International Conference«Strategy of Quality in Industry and Education» (June 5-8, 2017, Varna, Bulgaria)
 • Shvachka А., Oliynyk O. Features of simulationmodeling of the thermal regime in the designing of theautomated control system of blast furnace. International Conference on Science, Agriculture, Engineering and Management: Conference Proceedings, March 31th,2017, Munich, Germany: Scientific public organization“Professional science”, 2017
 • Fishbein S.A., Dovgopoliy Y.A., Trishkin V.Y.,Shvachka A.I. CALCULATION OPTIMUMSETTINGS PID-ID-REGULATOR ПО DYNAMIC CHARACTERISTICS OF CONTROL OBJECT. Proceedings of IV International scientific conference“Perspective scientific research”. Morrisville, LuluPress., 2017

Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах, державних установах, вищих навчальних закладах, промислових та комерційних підприємствах м. Дніпра та Дніпропетровської області. Висока якість підготовки фахівців забезпечена завдяки високому науковому потенціалу викладачів кафедри, науково-дослідницькій роботі, роботі над дисертаціями, навчанням в аспірантурі, підвищенням кваліфікації, виданням наукових праць, участю в наукових семінарах та конференціях.

Науковцями кафедри у 2011–2015 р.р. виконувались дві держбюджетні науково-дослідні роботи (НДР).

У ході НДР «Розробка технологій, устаткування та систем керування в хімічній техніці; матеріалознавство покриттів і композитів» (керівник зав. каф. Мисов О.П.):

 • на основі аналізу даних, отриманих в ході виконання лабораторних експериментів, встановлено ряд необхідних залежностей для отримання фотонних кристалів;
 • створено науково-технічну продукцію: «Спосіб одержання нанодисперсного порошку діоксиду ванадію», «Спосіб визначення в окислах вмісту чотирьох- і п’ятивалентного стану ванадію при їх спільній присутності»;
 • визначені основні залежності впливу вихідних концентрацій реагентів та температури розчину при реакції на дисперсність часток діоксиду кремнію;
 • проведено дослідження процесу самозбірки часток SiO2 ;
 • досліджені оптичні властивості водяних розчинів пятиокису ванадію в етандіовій кислоті в присутності гідроксида амонію;
 • проведено оцінювання точності визначення вмісту іонів ванадію V4+ й V5+ на основі концепції невизначеності.

У ході НДР «Розробка і дослідження комп’ютерно-інтегрованих систем управління (КІСУ)» (керівник доц. Тришкін В.Я.):

 • розроблені теоретичні засади та практичні методи, алгоритми і моделі аналізу і синтезу КІСУ з використанням концепції невизначеності;
 • запропоновані і запатентовані новітні методи управління технологічними процесами, зокрема розроблені методологічні основи побудови КІСУ з рухомими розподіленими керувальними діями;
 • вдосконалені методи структурного і параметричного синтезу регуляторів з розширеними функціональними можливостями;
 • встановлені склад і параметри фізико-хімічних процесів виробництва бензину для побудови адекватних математичних моделей;
 • визначені компромісні рішення в задачах векторної оптимізації режиму доменної плавки;
 • досліджений вплив температури реакційної суміші на вході реакторного блоку каталітичного риформінгу на приріст ароматичних вуглеводнів у риформаті на виходах реакторів блоку;
 • розроблені і відлагоджені алгоритми і програми для розв’язання задач аналізу і синтезу високоефективних КІСУ.

Результати робіт за 2011 – 2015  р.р.:

 • Виданий навчальний посібник з грифом МОН України – «Основи комп’ютерно-інтегрованного управління», автори Г.І. Манко, О.В. Лещенко.
 • Опубліковано 3 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.
 • Опубліковано 16 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • Оформлено 21 публікацію в матеріалах наукових конференцій.
 • Отримано 10 патентів на винахід України.

Результати НДР впроваджені в навчальний процес і у виробництво.

За тематикою НДР захищені три кандидатські дисертації – Чернецький Є.В. (2011 р.), Левчук І.Л. (2013 р.), Швачка А.І. (2015 р.).

Основні напрямком наукової діяльності викладачів випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології є розробка та вдосконалення комп’ютерно-інтегрованих систем керування. Наукові напрямки на кафедрі очолюють доктор технічних наук, професор Тараненко Ю.К. та кандидат технічних наук Тришкін В.Я.

Кафедра комп’ютерно-інформаційних технологій та метрології приймає участь у роботі міжвузівського наукового семінару «Математичне моделювання та оптимізація складних систем», що працює на постійній основі. Науковий керівник семінару – д.т.н., професор Зеленцов Д.Г.

З 2015 р. на факультеті комп’ютерних наук та інженерії проводиться щорічна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем».

У 2013 р. на кафедрі КІТ та М захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. Левчук І.Л. (науковий керівник, к.т.н. доцент Тришкін В.Я.).

У 2015 р. на кафедрі КІТ та М захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорного та кольорового металу та спеціальних сплавів. Швачка О.І. (науковий керівник, д.т.н. Бородулін О.В.).

В поточному навчальному році завершує роботу над кандидатською дисертацією асистент Каюн І.Г (науковий керівник к.т.н., доц. Мисов О.П.). Асистенти Довгополий Я.О., Шейкус А.Р. працюють над кандидатськими дисертаціями.

В 2014 р. вийшла монографія (фахове видання) за участю викладачів кафедри Г.І. Манко, О.В. Лещенко «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління: навчальний посібник».

В 2016 р. вийшла з друку монографія «Комп’ютерна лінгвістика». Автором є професор Тараненко Ю.К.

В 2017 р. подана заявка на отримання міжнародного гранту Project “Turnkey Education’s Environment Based on Cloud Learning Center” (TEEN) Consortium. Керівник Тараненко Ю.К., виконавець Олійник О.Ю.

В 2017 році подані до друку навчальні посібники: «Методика виконання розрахункової частини дипломних проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 151 і 152» (Г.І. Манко, Ю.К. Тараненко, О.В. Тітова), «Інформаційні мережі.  Моделювання та аналіз соціальних мереж» (Ю.К. Тараненко, О.Ю. Олійник).

З 2017 року університет видає збірник наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація». Викладачі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології активно долучаються до публікації матеріалів своїх досліджень на сторінках збірника.

У 2014–2017 роках викладачі кафедри взяли участь у більш ніж 15 наукових конференціях (у тому числі й міжнародних), до яких активно залучалися й студенти та аспіранти. За звітний період співробітники кафедри опублікували більш 90 публікацій у наукових виданнях. Наукова робота співробітників кафедри відображена у наукових публікаціях у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН.

Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з професійних дисциплін та теорії керування, у конкурсах студентських робіт, в наукових конференціях тощо. У березні 2017 року в Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» проведено заключний тур Всеукраїнської олімпіади з «Web-технології та Web-дизайн», участь у якому брали викладачі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології.

За період 2015-2018 років проводилась науково-дослідна діяльність за кордоном з залученням професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів та студентів 3-5 курсів:

 • Подана заявка на отримання міжнародного гранту Project “Turnkey Education’s Environment Based onCloud Learning Center” (TEEN) Consortium. Керівник Тараненко Ю.К., виконавець Олійник О.Ю.
 • O. Oliynyk, DIGITAL FILTER OF KALMANAS ADAPTIVE METHOD OF INCREASING THEACCURACY OF VIBRATION METHOD OFCONTROL “Uncertainty of measurement: scientific,applied, Normative and methodical aspects “(UM-2017) (08 September 2017 in Sozopol)
 • Dovgopoliy Y.A., Trishkin V.Y., Shvachka A.I.Modified PID-regulator with additional control action.Proceedings of the XIII International Conference«Strategy of Quality in Industry and Education» (June 5-8, 2017, Varna, Bulgaria)
 • Shvachka А., Oliynyk O. Features of simulationmodeling of the thermal regime in the designing of theautomated control system of blast furnace. International Conference on Science, Agriculture, Engineering and Management: Conference Proceedings, March 31th,2017, Munich, Germany: Scientific public organization“Professional science”, 2017
 • Fishbein S.A., Dovgopoliy Y.A., Trishkin V.Y.,Shvachka A.I. CALCULATION OPTIMUMSETTINGS PID-ID-REGULATOR ПО DYNAMIC CHARACTERISTICS OF CONTROL OBJECT. Proceedings of IV International scientific conference“Perspective scientific research”. Morrisville, LuluPress., 2017

Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах, державних установах, вищих навчальних закладах, промислових та комерційних підприємствах м. Дніпра та Дніпропетровської області. Висока якість підготовки фахівців забезпечена завдяки високому науковому потенціалу викладачів кафедри, науково-дослідницькій роботі, роботі над дисертаціями, навчанням в аспірантурі, підвищенням кваліфікації, виданням наукових праць, участю в наукових семінарах та конференціях.

2005 рік

Статті

1.    Volkova S.A. On the stability of solutions of systems ordinary quadratic differential equations on cone. // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, Vol. 12, № 1, 2005, p. 3-24
2.    Сорока П.І., Попов О.В., Волкова С.А. Дослідження кінетики процесу отримання карбіду кремня з рисової лузги. // Питання хімії і хімічних технологій, № 4, 2005, с 307-309.
3.    Подгорная Л.В. Исследование нелинейных систем с импульсными воздействиями // (м. Харків, ін-т. Радіоелектроніки)
4.    L.O. Snizhko,  A.L. Yerokhin, N.L. Gurevina, D.O. Misnyankin, A. Pilkington, A. Leyland, A. Matthews. A model for galvanostatic anodizing of Al in alkaline solutions. // Electrochimica Acta.– 2005.– V.50, N27.– pp. 5458-5464.
5.    Миснянкин Д.А., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Получение керамических покрытий на алюминии из водных растворов. 1. Выбор компонентов. // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. – № 1. – С.85-91.
6.    Снежко Л.А., Миснянкин Д.А., Гуревина Н.Л. Получение керамических покрытий на алюминии из водных растворов. 2. Механизм образования конверсионных слоев // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. – № 2. – С.185-190.
7.    Миснянкин Д.А., Борисенко А.Ю., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Оптимизация состава электролита для нанесения оксидно-керамических покрытий плазменно-электролитическим оксидированием // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. – № 3.– 175-179

Тези доповідей

1.    Іванченко А.В., Тонкошкур А.С. Моделювання впливу електроміграції іонів на деградацію неоднорідних структур. // Тези допов. Всеукр. з’їзду “Фізика в Україні”. 2005 р. (Україна, Одеса, 3 – 6 жовтня, 2005 р.) – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 95.
2.  Иванченко А.В., Тонкошкур А.С. Моделирование влияния электромиграции ионов за пределы кристаллитов на свойства барьеров в варисторной керамике // В кн: Тези доп. V міжнарод. школи-конф. «Актуальні проблеми фізики напівпровідників». Прикарпаття. Дрогобич, 2005. (Україна, Дрогобич, 27-30 червня 2005 р.) – С. 148 – 149
3.  Тонкошкур А.С., Макаров В.О., Прасолов И.В. Электрические свойства полупроводниковой керамики на основе оксида вольфрама // В кн: Тези доп. V міжнарод. школи- конф. «Актуальні проблеми фізики напівпровідників». Прикарпаття. Дрогобич, 2005. – С. 153 – 154
4.   Тонкошкур А.С., Ляшков А.Ю., Дегтярев А.В. Диэлектрические свойства позисторных композитов полиэтилен-графит. // В кн: Тези доп. V міжнарод. школи- конф. «Актуальні проблеми фізики напівпровідників». Прикарпаття. Дрогобич, 2005. – С. 156 – 157
5.    Тонкошкур А.С., Ляшков  А. Ю. Влияние газового окружения на электрические свойства керамики на основе оксида цинка. // В кн: Тези доп. V міжнарод. школи- конф. «Актуальні проблеми фізики напівпровідників». Прикарпаття. Дрогобич, 2005. – С. 238 – 239
6.    Ляшков О.Ю., Гомілко І.В., Тонкошкур А.С. Аналіз газочутливих ефектів в електропровід-ності керамічних систем на основі оксиду цинку. // Тези допов Всеукр. з’їзду “Фізика в Україні”. 2005 р. – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 102.
7.    Миснянкин Д.А., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Получение керамических покрытий в режиме плазменно-электролитического оксидирования // ІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів та молодих вчених “ХІМІЯ І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ” Дніпропетровськ, Україна, 26-28 квітня 2005 р., С.61
8.    Миснянкин Д.А., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Влияние компонентов электролита на свойства плазменных анодных покрытий // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “ТЕХНОЛОГІЯ – 2005” Северодонецьк. 14-15 квітня 2005 р. С. 102-103
9.    Yerokhin A.L., Snizhko L.O., Pilkington A., Misnyankin D.O., Gurevina N.L., Leyland A., Matthews A. Effects of Passivating Additions to the Alkaline Electrolyte on the Process Efficiency of Plasma Electrolytic Oxidation of Al // ICMCTF 2005 San Diego, USA, 2-6 May, 2005, p.54
10.    L.O. Snizhko,  A.L. Yerokhin, A. Pilkington, A. Leyland, A. Matthews. Effect of pulsed current on efficiency of plasma electrolytic oxidation of aluminium // European Congress on Advanced Materials and Processes EUROMAT 2005 5-8 September 2005, Prague, Czech Republic, p. 72
11.    L.O. Snizhko, N.L. Gurevina, D.O. Misnyankin A.L. Yerokhin,A. Pilkington,A. Leyland,A. Matthews. Thermal aspects of electrolyser design for plasma electrolytic oxidation // European Congress on Advanced Materials and Processes EUROMAT 2005 5-8 September 2005, Prague, Czech Republic, p.98

 
2006 рік

Статті

1.    Іванченко О. В., Тонкошкур О.С. Моделювання впливу електроміграції іонів на деградацію структур з міжкристалітними потенціальними бар’єрами. // Вісник Дніпропетровського університету. Фiзика. Радіоелектроніка. Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.– Вип. 2/3. – C. 29 – 32
2.    Тонкошкур О.С., Ляшков О.Ю., Гомілко І.В. Аналіз газочутливих ефектів в керамічних системах на основі оксиду цинку // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – Наук.-техн. ж. – 2006. – №1. – С.3 – 7
3.    Tonkoshkur A.S. Degtyr’ov A.V., Lyashkov A.Yu. Electrical Properties of Posistor Composite Materials Based on Polyethylene-Graphite // Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, VSP. – 2006. – V. 2. – No. 4. – Р. 435 – 441
4.    Тонкошкур А.С., Ляшков А.Ю. Электрофизические параметры керамики ZnO-Ag2O. // Вісник Дніпропетровського університету. Фiзика. Радіоелектроніка. Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.– Вип.. 2/3. – C. 32 – 35

Тези доповідей

1.    Волкова С.А. Методы функций Ляпунова. // 8-я Крымская конференция. Крым, Алушта. – 2006
2.    Тонкошкур О.С., Ляшков О.Ю., Кудлай К. Електропровідність кераміки на основі ZnO в парах спиртів // Тези міжнародної конф. з теоретичної та експериментальної фізики „Еврика 2006”, 15-17 травня 2006 р., Львів, Україна. – С.. В44
3.    Тонкошкур А.С., Ляшков А.Ю. Изменение электропроводности оксидних материалов для сенсоров в парах спиртов. // Тези доп. 2-ї міжнародної конф. „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-2)” – 2006. – Одеса, Україна. – С. 42
4.    А. Д. Архипов Исследование отражения в фотонных кристаллах со слоями метаматериала // I\/ Харківська конференція молодих науковців «Радіофізика і Електроніка», ИРЕ НАНУ, 13-14 декабря 2006 г. с. 49

2007 рік

Монографія
1.    Белозеров В.Е., Волкова С.А. Геометрический подход к проблеме стабилизации систем управления Днепропетровск: Изд-во Днепропет. нац. ун-та, 2006 р. 440

Статті
1.    Ivanchenko A.V., Tonkoshkur A.S. Modeling of the Degradation Electromigrational Processes in Structures with Intercrystallite Potential Barriers. // Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, Vol. 3, № 4, 2007, pp. 477-490
2.    Іванченко О.В., Тонкошкур О.С. Моделювання впливу електроміграції іонів на деградацію структур з міжкристалітними бар’єрами // Вісник Дніпропетровського університету. Фізика. Радіоелектроніка, № 2/3, 2006, с. 29-32
3.    Tonkoshkur A.S., Degtyar’ov A.V. Electric Conductivity of PTCR Polyethylene–Graphite Composites // Ukrainian Journal of Physics. – 2007. – V.52. – Nо 9. – Р.863 – 867
4.    Тонкошкур А.С., Андреев А.А., Макаров В.О. Электрические параметры нелинейной керамики на основе оксида вольфрама. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Фiзика. Радіоелектронiка. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 14.– C.3 – 5
5.    Тонкошкур А.С., Дегтярев А.В. Модель вольт-амперной характеристики позисторных композитов полиэтилен-графит. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Фiзика. Радіоелектроніка. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 14.– C.18 – 22
6.    L.O. Snizhko, A.L. Yerokhin, N.L. Gurevina, D.O. MisnyankinA. Pilkington,A. Leyland,A. Matthews. Excessive oxygen evolution during plasma electrolytic oxidation of aluminium. // Thin solid films – 2007.– pp. 460-464

Тези доповідей

1.    Волкова С.А., Подгорная Л.В. Сложные динамические процессы в нелинейных системах с импульсными возбуждениями. // 9-я Крымская конференция Крым, Алушта. – 2007
2.    Иванченко А.В. Особенности электрической деградации варисторов содержащих оксид бора. // Харківська конференція молодих науковців “Радіофізика та електроніка” Харків, грудень 2007
3.    Тонкошкур А.С., Гомилко И.В., Ляшков А.Ю. Автоматическое устройство контроля работоспособности керамических ограничителей напряжений. // В кн. :Электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте: Тез. докл. 1 Международн. науч.-практ. конф. – Днепропетровск: ДИИТ, 2007. – С. 20 – 21
4.    Тонкошкур А.С., Дегтярев А.В. Самовосстанавливающиеся элементы защиты электрических цепей от токовых перегрузок. // В кн. :Электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте: Тез. докл. 1 Международн. науч.-практ. конф. – Днепропетровск: ДИИТ, 2007. – С. 22 – 23
5.    Тонкошкур А.С., Саенко А.И., Гомилко И. В. Автоматическая микроконтроллерная система контроля и управления температурой. // В кн.:Электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте: Тез. докл. 1 Международн. науч.-практ. конф. – Днепропетровск: ДИИТ, 2007. – С. 86 – 87
6.    Электроперенос с участием тлокальных состояний в позисторныъ композитах полиэтилепн- графит. // В кн.:Тез. допов. 3-ї Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників (УНКФН-3). – Україна, Одеса: Астропринт, 2007. – С. 392
7.    Тонкошкур А.С., Ляшков А.Ю., Гомилко И.В. Анализ кинетики изменений электропроводности керамики на основе оксида цинка в парах спиртов. // В кн. :Тез. допов. 3-ї Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників (УНКФН-3). – Україна, Одеса: Астропринт, 2007. – С. 488
8.    Тонкошкур А.С., Дегтярев А.В. Вольт-мперная хартеристика потенциального барьера в композиционных полимерных материалах полиэтилен-графит. // VII Харківська конф. “Радіофізика та НВЧ електроніка”, Програма конф. та збірник анотацій. – Харків: ІРЕ ім. Усікова НАНУ, 2007 р – С. 84
9.    Тонкошкур А.С., Ляшков А.Ю., Гомилко И.В., Дегтярев А.В. Разработка композиционных нелинейных резисторов с положительным температурным коэффициентом сопаротивления. // VII Харківська конф. “Радіофізика та НВЧ електроніка”,. Програма конф. та збірник анотацій. – Харків: ІРЕ ім. Усікова НАНУ, 2007 р – С. 85
10.    Н.В. Амируллоева, В.П.Дмитриков, Р.С.Амируллоев Исследование компонентного состава продуктов пиролиза отработанных автомобильных шин // III Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології», Дніпропетровськ, 2007, тези доповідей, с.77.
11.    Arkhipov A. D. Mathematical method of an estimation of a noise situation in a given area. The calculation the situation of the territiry of DNU // Kharkiv Young Scients Conference of Radiophysics And Electronics, IRE NASU, Dec 12-14, 2007
12.    Гуляева О.Ю., Золотько К.Є. Автоматизація створення та редагування навчального плану спеціальності вищого навчального закладу // V международная студенческая конференция «Прикладные задачи в механике, экономике, экологии», Севастополь, 9-13 апреля 2007г.– с. 94-97.
13.    Кулик Н.В.,  Золотько К.Є. Математичне та програмне моделювання оптимального портфеля цінних паперів // V международная студенческая конференция «Прикладные задачи в механике, экономике, экологии», Севастополь, 9-13 апреля 2007г. – с. 97-100.
14.    Мателова Ю.Ю.,  Золотько К.Е. Использование нейронных сетей в системах F-Goverment высших учебных заведений // V международная студенческая конференция «Прикладные задачи в механике, экономике, экологии», Севастополь, 9-13 апреля 2007г. – с.100-102.

2008 рік

Статті

1.    Волкова С.А. Условие ограниченности решений одного класса квадратичных систем дифференциальных уравнений // Математические методы устойчивости, функции Ляпунова. – 2008.
2.    стр 22-24
3.    Иванченко А.В., Тонкошкур А.С. Особенности изменения параметров оксидно-цинковых варисторов при малых временах электрической деградации. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Фiзика. Радіоелектроніка. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Вип. 15. – C.62-65
4.    Иванченко А. В., Тонкошкур А.С. Изменение емкости варисторных структур на основе ZnO в процессе электрической деградации. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Фiзика. Радіоелектроніка. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008.– вип. 16.– C.187-190.
5.    А.В. Дегтярев, И.В. Гомилко, А.С. Тонкошкур. Микроконтроллерная система сбора и обработки данных электрических испытаний позисторов. // Системные технологии, Днепропетровск, 2008.
6.    Андреев А.А., Тонкошкур А.С. Вольт-амперная характеристика низковольтной оксидной керамики и ее изменение в процессе электрической деградации. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Фiзика. Радіоелектроніка. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Вип. 15. С. 120 – 124
7.    Гомілко І.В., Саєнко А.І., Тонкошкур А.С. Автоматична система контролю та керування температурою на основі мікро контролера. // Збірник наук. праць Дніпродзержинського держ. техн. ун-ту.(технічні науки). Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. –Вип. 1(9). – С.112-117.
8.    Амируллоева Н.В., Пивонос В.В., Образцов В.Б. Адсорбция бутилсульфоната натрия на ртути // Вопросы химии и химической технологии . – 2008. – № 2. –  С. 166 – 168.
9.    А. Д. Архипов Фильтр на основе слоистой структуры для оптических систем связи с грубым мультиплексированием по длине волны // Вестник Днепропетровского университета, серия «Радиофизика и электроника», т.16, вып. 15, 2008 №2, стр 153-156

Тези доповідей

1.    Подгорная Л.В., Волкова С.А. Программа тестирования знаний студентов по курсу „вычислительная математика” // Ш международная научно-практическая интернет конференция «Наука и образование – 2008» 2008 http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm
2.    А.В. Дегтярёв, А.А. Тонкошкур Измерительная установка электрических испытаний позисторов на базе микроконтроллера // Харьковская конференция молодых ученых «Радиофизика и электроника, биофизика», Украина, Харьков, 2008, стр.66.
3.    Андреев А.А., Тонкошкур А.С. Полевая зависимость электропроводности оксидно-вольфрамовой керамики и ее изменение в процессе электрической деградации. // В збірнику тез конф. молодих вчених «Лашкарьовські читання», К., 21-23 квітня 2008 р., Україна. – С. 144-145.
4.    Arkhipov A. D. Filter based on the layered structure within metamaterial layers // International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Odesa, IRE NASU, 2008, p 347-350
5.    Arkhipov A. D. Analytical method of investigation a medium with electric and magnetic anisotropy under an oblique plane wave propagation // Kharkiv Young Scients Conference of Radiophysics And Electronics, IRE NASU, Nov 27-28, 2008

2009 рік

Статті

1.    Подгорная Л.В., Волкова С.А, Иванченко А.В. Программа тестирования студентов по курсу Вычислительная математика раздел Базы даннях // интернет- конференция Наука и образование 2009 Чехия т. 20, с 94-98
2.    С.И. Куликов, А.И. Нестеренко, Н.Г. Несторенко. Моделирование реакционной диффузии в многофазных системах. // V Международная научно-практическая конференция «Основные проблемы современной науки – 2009» г. София. Болгария 17-25 апреля 2009г. «Бял Град-БГ» ООД 2009 – С. 36-41
3.    Снежко Л.А., Гуревина Н.Л., Миснянкин Д.А., Ерохин А.Л. Формирование химических соединений при плазменном электролитическом оксидировании алюминия в силикатных электролитах // Вопросы химии и химической технологии. – 2009. – № 1.-120-126
4.    Vitaly Gulyaev, Vadim Barsky,Natalya Gurevina. Effect of total ASH content and coals ASH composition on coke reactivity // Chemistry & Chemical Technology.– 2009.– V3.–N3.–pp.231-236
5.    К. А. Вытовтов, А. Д. Архипов Принцип автоматической регулировки пространственного положения объектов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Фізика. Радіоелектроніка. №2. Вип.16. 2009 – С. 108-112

Тези доповідей

1.    Гуревина Н.Л., Миснянкин Д.А., Цыба А.В., Снежко Л.А. Кинетика роста оксидных покрытий в присутствии кислородсодержащих анионов // ІV Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів та молодих вчених “ХІМІЯ І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ” Дніпропетровськ, Україна, 22-24 квітня 2009 р.С. 107
2.    Гуляев В.М.,Барский В.Д.,Гуревина Н.Л. Реакционная способность, «горячая» и «холодная» прочность кокса // Наукрвр-технічна конф. «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості» Львів, 9-12 червня 2009, С. 105-107
3.    Гуляев В.М.,Барский В.Д.,Гуревина Н.Л. Влияние общей зольности и состава золы углей на реакционную способность кокса // Наукрвр-технічна конф. «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості» Львів, 9-12 червня 2009, С. 107-109
4.    Гуляев В.М., Барский В.Д.,Гуревина Н.Л.,Старовойт А.Г. О кинетике газификации кокса // Наукрвр-технічна конф. «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості» Львів, 9-12 червня 2009.–С.112-113
2010
5.    Долгов В.М., Селіверстова Т.В. Применение генетического алгоритма для повышения достоверности сегментации низкоконтрастных изображений. // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 1 (66). – Дніпропетровськ, 2010. – С. 144-149.

2010 рік

Статті

1.    Сорока П.И., Волкова С.А. Математическое моделирование процесса получения триметафосфата натрия путём дегидрации однозаменного ортофосфата натрия. // Одесская национальная академия пищевых технологий. – 2010, – Выпуск 37. – с.126-131.

2.    Сорока П.И., Волкова С.А. Исследование кинетики процессов получения кремнийсодержащих соединений из рисовой шелухи. // Одесская национальная академия пищевых технологий. – 2010, – Выпуск 32. – с.4-8

3.    Сорока П.И., Волкова С.А. Исследование химизма и кинетики процесса получения гексаметофосфата натрия из однозамещённого двухводного ортофосфата. // Одесская национальная академия пищевых технологий. – 2010, – с.21-28

4.    Вытовтов К.А., Архипов А.Д., Волкова C.А. Вентиль оптического диапазона. // ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Фізика. Радіоелектроніка – 2010, №2

5.    Lyashkov A.Yu.,Tonkoshkur A.S., Makarov V.O. Gas sensing properties of WO3-based ceramics to ethanol vapors. // Sensors and Actuators. B. – 2010. -148. – P. 1-5

6.    Ляшков О., Антонов К., Тонкошкур О. Електрофізичні властивості композитів полімер-варисторна кераміка. // Вiсник Львівського ун-ту. Серія Фiзична. Львів: ЛНУ, 2010. – Вип. 45.– C263 – 270.

7.    Дегтярев А.В., Тонкошкур А.С., Михальчук В.И. Применение метода вариации толщины для изучения особенностей электропроводности позисторных композитов полиэтилен-графит Нові технології. // Науковий вісник Кременчуцького ун-ту економіки, інформаційних технологій і управління. – 2010. – № 3 (29). – С.12-17.

8.    Каспрук И.В., Тонкошкур А.С., Вашерук А.В. Структура и газочувствительніе характеристики оксидніх систем V2O5-SnO2. // Науковий вісник Кременчуцького ун-ту економіки, інформаційних технологій і управління. – 2010. – № 3 (29). – С. 18-22.

9.    Вытовтов К. А., Архипов А. Д. Угловые избирательные свойства одномерных анизотропных фотонных кристаллов. // Радиофизика и электроника – 2010, №1 – С.86-90

10.    Лазученков Н.М. Анализ достоверности решений обратной задачи для уравнения параболического типа с использованием априорной информации о характере изменения искомых функций. // Техническая механика. – 2010. – № 2. – С. 103–109.

11.    Архангельська Ю.М. Часовий аналіз даних гідрохімічного моніторингу питної води. // Математичне моделювання. – 2010. – №2(21).

12.    Архангельська Ю.М., Приставка П.О. Інформаційна технологія непараметричної оцінки двовимірної регресії за використанням сплайнів близьких до інтерполяційних у середньому. // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : Зб. наук. праць. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту,- 2009. -Т.13.

Тези доповідей

1.    Белозёров В.Е., Волкова С.А.Хаотическая динамика в квадратичных системах с сингулярной линейной частью. // Міжнародна наукова конференція «Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури»

2.    Ляшков А.Ю., Тонкошкур А.С., Гомілко И.В., Макаров В.О. Кераміка на основе WO3 для сенсоров паров C2H5OH. // В кн.:Тез. допов. 4-ї міжнарод. наук.-практ. конф.«Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології» (МЕТІТ-4). – Україна, Кременчук, 2010.

3.    Ляшков А.Ю. Дегтярев А.В. Применение метода вариации товщині для изучения особенностей єлектропроводности позисторніх композитов полиєтилен-графит. // В кн.:Тез. допов. 4-ї міжнарод. наук.-практ. конф.«Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології» (МЕТІТ-4). – Україна, Кременчук, 2010. – С. 224-225

4.    Ляшков А.Ю., Анищенко А.А. Тонкошкур А.С. Газочувствительность керамики на основе ZnO к парампредельных одноатомных спиртов. // В кн.:Тез. допов. 4-ї міжнарод. наук.-техн. конф.«Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-4). – Україна, Одеса, 2010. – С. 153.

5.    Каспрук И.В., Тонкошкур А.С. Структура и газосенсорные свойства структур с прыжковым электропереносом на основе V2O5-SnO2. // В кн.:Тез. допов. 7-ї міжнарод. школи-конф.«Актуальні проблеми фізики напівпровідників». – Україна, Прикарпаття, Дрогобич, 2010. – С. 202.

6.     Каспрук И.В., Тонкошкур А.С. Структура и газосенсорные свойства оксидной системы V2O5-SnO2. // Збірник тез молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2010», К.: ІФН НАН України, 2010, С. 51-54.

7.    Архангельська Ю.М., Самарець Ю.В. Програмне забезпечення обробки та аналізу даних гідрохімічного моніторингу питної води. // Проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук: наукова конференція за підсумками науково-дослідної роботи Дніпропетровського національного університету за 2009 рік, 10  12 лютого 2010р.: тези доп.– Д.: ДНУ, 2010.– 1с.

8.    Архангельська Ю.М., Приставка П.О. Апроксимація неперервних випадкових процесів марковськими в задачах гідрохімічного моніторингу. // Проблеми математичного моделювання: міждержавна науково-методична конференція, 19  21 травня 2010 р.: тези доп.– Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2010. – 2с.

9.    Архангельська Ю.М. Тематичні мапи зміни концентрації гідрохімічних показників в умовах техногенного навантаження. // Неделя еколога – 2010: международный научный симпозиум, 12 – 15 октября 2010р.: тезисы докладов. – Днепродзержинск, 2010. – 1с.

10.    Архангельська Ю.М., Приставка П.О. Побудова поверхонь на основі методу головних компонент і непараметричної оцінки двовимірної функції регресії. // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2010): VІІI міжнародна науково-практична конференція, 10 – 12 листопада 2010р.: тези доп. – Дніпропетровськ, 2010. – 2с.

2011 рік

Статті

1.    Volkova S.A. Dynamical system modeling and stability investigation. // Modeling and stability– 2011

2.    Lyashkov A. Yu., Tonkoshkur A. S. Varistor Composites with a Positive Temperature Coefficient of Resistance. // Technical Physics, 2011, Vol. 56, №. 3, pp. 427–428.

3.    Сорока П.И., Волкова С.А. Кинетика процесса получения карбита кремния из рисовой шелухи. // Вопросы химии и химической технологии.-2011.-С.10

4.    Куликов С.И., Филоненко Н.Ю., Пиляева С.Б. Исследование влияния холодной пластической деформации на процесс диффузионного насыщения одновременно углеродом и бором низкоуглеродистых и боросодержащих сплавов. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2011, Вип.35 С. 207-210

5.    Иванченко А.В., Подгорная Л.В., Журавель В.В. Оценка квалификации персонала с помощью тестов. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2011, Вип. 41 С. 56-59

Тези доповідей

1.    Белозёров В.Е., Волкова С.А., Подгорная Л.В. Дослідження стійкості розв’язання рівняння Лотки-Вольтера. // Научно-практическая конференция «Перспективные разработки науки и техники».-2011.-Т.51.- С.11-14.- Пшемысль.-Польша

2.    Куликов С.И., Нестеренко А.И., Нестеренко Н.Г. Особенности решения двумерной задачи Стефана. // Материалы ХIХ международной научно-технической конференции «Прикладные задачи математики и механики».-2011.-С.151.-Севастополь.-12-16 сентября

3.    Никишина А.Ю. Методика наближеного обчислення інтеграла зі змінною верхнею межею. // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми технічної механіки – 2011”.-Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 2011 – С.155

4.    Байбуз О.Г., Степаненко В.Ф. Планирование испытаний на надежность механических систем для сплайн-распределения Вейбулла. // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми технічної механіки – 2011” (Том 2) 13-15 квітня 2011, Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 2011.– С.45.

5.    Lyashkov A. Yu., Tonkoshkur A. S. Gas sensitivity dependence of the semiconductor sensor on the physicochemical parameters of detected alcohol vapors. // Proceedings of the VII INTERNATIONAL CONFERENCE “ELECTRONICS AND APPLIED PHYSICS” October, 19-22, 2011, Kyiv, P. 130-131.

6.    Ivanchenko A.V, Tonkoshkur A. S. Analysis of the leakage current degradation drift of the metal oxide varistoral structures. // Proceedings of the VII INTERNATIONAL CONFERENCE “ELECTRONICS AND APPLIED PHYSICS” October, 19-22, 2011, Kyiv, P. 106-107.

7.    Байбуз О.Г., Луценко О.П.. Информационная технология анализа валютных котировок на рынке Forex. // Тези доповідей Міждержавної науково-методичної конференції “Проблеми математичного моделювання”, 25-27 травня 2011р., ДДТУ, 2011.– С.143-144.

8.    Байбуз О.Г., Ковальчук С.В., Кузьма К.Т. Моделювання процесу навчання на основі ланцюгів Маркова. // Тези доповідей Міждержавної науково-методичної конференції “Проблеми математичного моделювання”, 25-27 травня 2011р., ДДТУ, 2011.– С.175-176.

9.    Журавель В.В., Иванченко А.В., Масюк І.В. Особенности проведения маркетинговых исследований в современных условиях. // Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем. Том 2. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених. м. Бердянськ, 18-19 квітня 2011р. Видавництво «Донбас», Донецьк 2011. C. 21-23

Свідоцтво про реєстрацію

1.    Байбуз О.Г., Кузьма К.Т. Комп’ютерна програма підтримки навчальної діяльності студентів «ManageEdu». // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №39905. Дата реєстрації 01.09.2011.