Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Федулова Світлана Олександрівна

Федулова Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

У 2003 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію “Магістр з менеджменту”.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему “Регулювання процесів формування та використання людського капіталу регіонів України”.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему “Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів”

Дисципліни, що викладає: “Економічна інформатика”, “Фінансово-економічний аналіз діяльності хімічних підприємств”, “Математичні методи і моделі ринкової економіки”, “Ризик-менеджмент у фінансовій сфері”, “Регіональна економіка”, “Економіка природокористування”.

Наукові інтереси: людський капітал, управління регіональним розвитком, регіональні соціально-економічні системи, сталий економічний розвиток.

Публікації: автор понад 110 наукових публікацій, серед яких більше 15 наукових статей у фахових виданнях, 5 у міжнародних періодичних виданнях, 1 одноосібна монографія, 10 колективних монографій (3 у міжнародних виданнях), 2 навчальних посібника з дисциплін “Економіка природокористування” та “Економіка підприємств водопостачання та водовідведення”.

Автор та співавтор понад 29 методичних видань.

Тел.: +38 (0562) 47-05-83

E-mail: [email protected]

Профіль:

 

http://orcid.org/0000-0002-5163-3890

Дубницький Володимир Іванович

Дубницький Володимир Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

Дисципліни, що викладає:  “Моделювання економіки та моделі економічної динаміки”, “Інноваційний розвиток підприємств”, “Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці”, “Інформаційний менеджмент”, “Моделювання логістичних процесів”

Наукові інтереси: дослідження процесів трансформації регіональних соціально-економічних систем; теорія і практика конкуренції, конкурентоспроможності, ринкової кон’юнктури; інноваційний розвиток підприємств і регіонів; теорія і практика кластерних об’єднань та сітьова економічна інтеграція; процеси промислового маркетингу та проблеми промислового ринку; глобальна економіка; проблеми збалансованого розвитку старопромислових регіонів і регіональної інфраструктури, трансформація промислового розвитку регіонів

Публікації: автор 344 наукових публікацій, в тому числі 296 статей, автор 4 монографій, співавтор 12 монографій (5 видані за кордоном), 12 методичних видань, 8 навчальних та 12 навчально-методичних посібників, 6 підручників з грифом МОН України

Профіль 

https://orcid.org/0000-0002-3007-6116

Комірна Віталіна Віталіївна

Комірна Віталіна Віталіївна

доктор економічних наук, професор

 

Дисципліни, що викладає: “Керування дипломними магістрськими роботами”

Наукові інтереси: соціально-екнономічний розвиток реіонів України, регіональна економіка, проблеми маркетингу та логістики, економічна кібернетика

Публікації: автор (співавтор) 5 монографій, двох навчальних посібників з грифом МОН, понад 68 наукових праць у зарубіжних наукових виданнях (Болгарія, Німеччина), учасниця 22 міжнародних науково-технічних конференцій

Профіль

 https://orcid.org/0000-0002-9298-3010

Науменко Наталія Юріївна

Науменко Наталія Юріївна

кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: “Економіко-математичні методи і моделі”, “Системи прийняття рішень”, “Дослідження операцій”.
Наукові інтереси: економіко-математичні методи оцінки конкурентоспроможності продукції та підприємств, економіко-математичне моделювання процесів формування і оцінки потенціалів постачальників та в цілому конкурентоспроможності системи збуту продукції підприємств.
Публікації: автор та співавтор 21 наукової статті, 51 методичної розробки, 1 навчального посібника, 1 монографії.

Профіль 

https://orcid.org/0000-0002-0585-932X

Нікілєва Наталія Олексіївна

Нікілєва Наталія Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  «Економічна теоря», «Мікро- та макроекономіка», «Фінанси»,  «Гроші та кредит»

Наукові інтереси:  фактори та стимули досягнення макроекономічної рівноваги; державний зовніній борг та механізм його погашення; інноваційний потенціал: шляхи формування та використання; інтелектуальна власність: економічна складова; проблема монополізма в українській економіки

Публікації: автор понад 200 наукових публікацій

https://orcid.org/0000-0003-1097-6536https://orcid.org/0000-0003-1097-6536

Смєсова Вікторія Леонидівна

Смєсова Вікторія Леонидівна

кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  «Економічна теорія»,  «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародна економіка», «Договірне право», «Інвестиційне право»

Наукові інтереси:  економічні інтереси суб’єктів національної економіки, відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки, економіко-правові аспекти координації та субординації інтересів суб’єктів господарювання, пріоритети інвестиційної політики України на шляху інтеграції до ЄС

Публікації: загальна кількість  — 104 (із них 1 монографія, 39 статей у фахових виданнях, 45 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, 20 навчально-методичних розробок)

Профіль 

Стрельченко Інна Іллівна

Стрельченко Інна Іллівна

кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  «Економічна кібернетика», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Управління ризиком” “Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень»

Наукові інтереси:  оцінка та аналіз динаміки на фінансових ринках, зокрема міжнародному валютному ринку; моделювання процесів транскордонного розповсюдження кризових явищ

Публікації: кількість наукових публікацій (статті) — більше 30 у фахових виданнях, 2 міжн. публікації та 4 у виданнях, що індексуються у міжнародних наукових базах, кількість методичних видань — більше 50, кількість навчальних посібників — 2, кількість монографій — 3, кількість посібників з грифом МОН — 2

Профіль 

https://orcid.org/0000-0001-5179-4304

Лежнєва Тетяна Миколаївна

Лежнєва Тетяна Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Правознавство, Адміністративне право

Наукові інтереси:  відповідальність в трудовому праві, правове регулювання сімейних відносин, колізійне регулювання приватних відносин

Публікації: 70 опублікованих наукових праць, серед яких –  монографія, 12 наукових статей у фахових виданнях України; 1 наукова стаття у науковому періодичному виданні іншої держави; 36 інших наукових праць (статті в інших виданнях, тези доповідей, повідомлення), в тому числі одна опублікована за кордоном; науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України (у співавторстві); 20 навчально-наукових видань

Профіль 

Федорова Наталя Євгенівна

Федорова Наталя Євгенівна

кандидат економічних наук, вчений секретар

 

Дисципліни, що викладає: «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки»

Наукові інтереси:  наука в системі чинників прогресивного економічного розвитку

Публікації: понад 60 наукових публікацій, у т.ч.11 статей у фахових наукових виданнях України; 26 тез доповідей до наукових конференцій, у т.ч.  13 – у співавторстві зі студентами, кількість методичних видань – 19

Профіль 

 

Білоброва Олена Владиславівна

Білоброва Олена Владиславівна

старший викладач

Дисципліни, що викладає:  «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Управління проектами інформатизації», «Корпоративні інформаційні системи», «Аналіз, моделювання та управління інвестиційними проектами»

Наукові інтереси:  інноваційний потенціал, розвиток та діяльність промислових підприємств,  оптимізація управлінських рішень, моделювання бізнес-процесів, інформаційні системи та технології в управлінні

Публікації: автор понад 22 публікацій, в тому числі більше 15 наукових статей, 7 методичних видань

Профіль 

Овчаренко Ольга Вікторівна

Овчаренко Ольга Вікторівна

викладач

Дисципліни, що викладає: «Основи програмування», «Технологія проектування та адміністрування БД і СД»,  “Комп’ютерна графіка та ВЕБ-дизайн”

Наукові інтереси: методика оцінки конкурентоспроможності підприємств; проблема формування конкурентних переваг; проблеми та методи підвищення конкурентоспроможності підприємств

Публікації: автор та співавтор понад 15 наукових публікацій, серед яких 5 методичних видань, 1 навчальний посібник, 2 монографії

Профіль 

Рубан Оксана Володимирівна

Рубан Оксана Володимирівна

викладач

Дисципліни, що викладає: «Економічна теорія»,  «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Трудове право»

Наукові інтереси:  гуманізація економічних відносин; людський капітал та оцінка ефективності інвестування в нього; механізм функцірнування ринку праці; соціально-трудові відносини; соціальна відповідальність в системі соціально-економічних відносин тощо

Публікації: автор понад 80 наукових публікацій

Профіль 

Шапошнікова Ніна Вікторівна

Шапошнікова Ніна Вікторівна

викладач (в декретній відпустці)

Дисципліни, що викладає: Правознавство, Трудове право

Наукові інтереси:  правове регулювання захисту рослин, проблеми регулювання трудових правовідносин

Публікації: автор понад 15 наукових публікацій

Профіль 

  • Google Scholar
Василюк Оксана Віталіївна

Василюк Оксана Віталіївна

аспирант, асистент

Дисципліни, що викладає: “Інформатика”

Наукові інтереси:  моделювання розвитку регіональної економіки, інфраструктурне забезпечення регіонів

Публікації: автор понад 9 наукових публікацій

Тутаєва Ольга Володимирівна

Тутаєва Ольга Володимирівна

Інженер І категорії

Писарькова Валерія Ростиславівна

Писарькова Валерія Ростиславівна

асистент