Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Науково-дослідницька робота виконується викладачами, докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри, а також студентами старших курсів. В межах наукового напряму кафедри здійснюється розвиток методології, інструментарію та аналіз теоретичних і прикладних аспектів моделювання економічних процесів з урахуванням невизначеності.  В процесі наукової роботи колективом кафедри приділяється увага таким особливостям економічних систем, як нелінійність, хаотичність, здатність до самоорганізації тощо. Дослідження проводяться для більшості галузей економіки та видів економічної діяльності, низка отриманих результатів впроваджується в практичну діяльність.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки  виконує  науково-дослідну роботу за такими основними напрямками:

1. «Моделювання конкурентоспроможності промислових підприємств хімічної галузі України» (номер державної реєстрації 0114U002804) (01.01.2014-31.12.2018 рр.)

Керівник – професор кафедри ТПЕ, доктор економічних наук, професор Дубницький Володимир Іванович

Відповідальний виконавець – викл. Овчаренко Ольга Вікторівна

2. «Соціально-економічний розвиток як основа реалізації економічних інтересів суспільства» (номер державної реєстрації  58/180399)

Керівник – зав. каф., доктор ек. наук, доц. Федулова Світлана Олександрівна

Відповідальний виконавець – канд.ек. наук, доц. Смєсова Вікторія Леонидівна

Найактуальніші монографії та навчальні посібники викладачів, докторантів та здобувачів кафедри:

Колективні монографії:

1. Дубницький В.І. Моделювання ризиків соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації: колективна монографія под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой / В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко, С.О. Федулова. – Бердянськ: ФЛП Ткачук А.В., 2015. – 512 с.
2. Дубницкий В.І. Проблеми оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів і моделювання їх нелінійної динаміки: кол. Монографія «Економічна кібернетика»: Моделювання соціально-економічних систем. –  Вид-во Пороги-Дніпро, 2017. – 480 с. [6.1. – С. 305-317].
3. Дубницкий В.І. Теоретико-методологічні положення теорії фінансово-економічної безпеки: регіональний аспект. Кол. монографія «Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки» – Чернігів. ННТУ, 2017. – 350 с.
4. Організаціоно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: Кол. монографія / За наук. і заг. ред. В. І. Дубницького. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 516 с. [підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1].
5. Комірна В.В. Вибір і обгрунтування критеріїв для побудови економіко-математичної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства / В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко, О.В. Овчаренко/ В монографії «Прикладні аспекти моделювання соціально – економічних систем» под. ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. – Харків, 2016. – 392 с. (с. 186-207).
6. Комірна В.В. Дубницький В.І., Василюк О.В. Роль інфраструктури у збалансованому соціально-економічному розвитку регіону // Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / під заг. та наук. редакцією проф. В.І. Дубницького. Дніпро: Укр. держ. хім.-тех. універ-т, 2017. С. 166-192.
7. Комірна В.В. Актуальні проблеми розвитку сфери послуг: монографія/ В.І. Дубницький, В.В. Комірна, Н.М. Чуприна, І.П. Ганжела; під заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Дубницького.- Донецьк: вид-во «Юго-Восток Лтд», 2014.- 316 с.
8. Федулова С.О. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем: монографія / С.О. Федулова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 375 с.
9. Федулова С.О. Проблеми оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів і моделювання їх нелінійної динаміки / С.О. Федулова, В.І. Дубницький // Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф.Ковальчука. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. [п. 6.1. – С. 305-317].
10. Fedulova S.O. Systems approach in the management processes of the functioning and development of territories / S.O. Fedulova // Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 312 pp. [п. 3.8. – С. 176-181].
11. Федулова С.О. Водна безпека: ключовий фактор забезпечення фінансової та економічної безпеки регіональних систем / С.О. Федулова / Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 350 с. [п. 5.3. – С. 323-335].
12. Fedulova S. Evaluation of threats occurrence to economic security of regional system / S. Fedulova // Structural transformation of the national economy in the context of euro-regional cooperation. Monograph. Instytut Integracji Europejskiej (Poland). – Warsaw: Wydawnictwo BMT Eridia Sp. z o.o., 2018 – 240 p. [С. 161-178]
13. Стрельченко І.І. Моделювання ризиків соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації / С.О. Федулова, В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко / Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем: коллективная моногр. / под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск : Издатель Ткачук А.В., 2015. – 512 с. [п. 2.5. – С. 194-253].
14. Стрельченко І.І. Вибір і обґрунтування критеріїв для побудови економіко-математичної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства [Текст] // Дубницький В.І., Комірна В.В., Стрельченко І.І., Овчаренко О.В. «Прикладні аспекти моделювання соціально – економічних систем» под. ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. Монография – Харків, 2016.
15. Strelchenko I.I. Modeling of Similar Patterns in the Behavior of Economic System under the Crisis Phenomena // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects: monograph / ed. by M. Bezpartochnyi – Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (ISMA University, Riga, Latvia), 2017/ – ch. 3.3 – pp. 100-108.
16. Стрельченко І.І. Нейронечіткі технології моделювання фінансової стійкості в кризових умовах / О.В. Овчаренко, Н.Ю. Науменко // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економінчої безпеки: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 350 с. [п. 2.2. с.123-142].
17. Науменко Н.Ю. Информационное обеспечение расчётов корродирующих объектов. Конечно-элементное моделирование: монография / Д. Г. Зеленцов, Н. Ю. Науменко, О.А. Ляшенко. – Днепр: Баланс-Клуб, 2018. – 174 с.
18. Науменко Н.Ю. Інформаційна безпека в умовах сучасного стану і перспектив розвитку соціально-економічної системи держави та регіону / Науменко Н.Ю., Білоброва О.В., Овчаренко О.В. / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / за заг. ред. проф. В.І. Дубницького. –  УДХТУ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 506 с. [п. 1.5. С.73-92].
19. Науменко Н.Ю. Управління економічною безпекою: аналіз і синтез систем / Дубницький В.І., Науменко Н.Ю. / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / за заг. ред. проф. В.І. Дубницького; УДХТУ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 506 с. [п. 4.2. С.253-283]

Монографії та навчальні посібники:

1. Дубницкий В.И. Конкуренция, конкурнетоспособность, рыночная конъюнктура: учебное пособие / В.И. Дубницкий, В.В. Комирная, Н.Ю. Науменко, О.В. Овчаренко. – Днепропетровск: ГВУЗ «УДХТУ», 2016. – 400 с.
2. Дубницкий В.І. Глобальна економіка: Навчальний посібник / В.І. Дубницький, Н.М. Чуприна, І.П. Ганжела. – Дніпропетровськ: УДХТУ, Акцепт ПП, 2015 – 558с.
3. Стрельченко І.І. Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями: навч. посібник / І.І. Стрельченко, Г.І. Великоіваненко, Л.Б. Долінський / К.: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2016. – 340 с. Гриф МОНУ ((№1/11-5789 від 26.04.12).
4. Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : навч. посіб. / С.О. Федулова; за ред. проф. О.А. Півоварова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300 с.
5. Федулова С.О. Економіка природокористування: навч. посібник / С.О. Федулова, Коренюк П.І. – Дніпропетровськ: ПП «Акцент», 2014. – 274 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Strelchenko I.I. Modeling an effective sales strategy of enterprise, that selling products at the domestic market and abroad / I.I. Strelchenko // Actual Economic Problem. – 2015. – №6 (168). P. 469-475 (SciVerse Scopus).
2. S. Fedulova. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections / S. Fedulova, V. Komirna, N. Naumenko, О. Vasyliuk // Montenegrin Journal of Economics. 2018. – Vol. 14. No. 4. – Р. 55-66. (Scopus, Web of Science Core Collection)
3. S. Fedulova. Conceptual approaches to study the innovative development of regional socio-economic systems / S. Fedulova, V. Komirna // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – 2017. – Volume 3. Number 5. – P. 412-420. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus)
4. Dubnytsky V.I. Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling aspects [Текст] / V.I. Dubnytsky, O.V. Ovcharenko // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. – № 2. – C.97-107. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus)
5. Dubnytsky V.I. Development of single-industry townes on the basis of cluster approach [Текст] / V.I. Dubnytsky, V.Y. Lunina // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. – № 3. – C.140-148. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus)
6. The utilization of asphalt-resin-paraffin deposits as a component of raw material for visbreaking / O.Tertyshna, K. Royenko, V. Martynenko, V. Smesova, A. Gyrenko, P. Topilnytskyy// Chemistry and Chemical Technology. – Vol. 10. – №3.- 2016. – P. 361-366. (SCOPUS, CAS databases, IC Journal Master List; Vernadsky National Library; Electronic Journals Library GIGA German Institute of Global and Area Studies – Information Centre, Hamburg; Social Science Research Center Berlin; Vse Nauki; PUBDB DESY Publication Database; ZHdK Medien- und Informationszentrum; Elektronische Zeitschriftenbibliothek; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); World Cat; ResearchBib).
7. E. Belobrova. Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process / Anton Sheikus, Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, № 2 (84). – P. 38-44. – Way of Access : DOI : 10.15587/1729-4061.2016.85372. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/85372 (SCOPUS)

Статті у фахових виданнях:
 1. Комірна В.В. Проблеми та перспективи моделювання розповсюдження швидких процесів в середині систем фінансових інститутів / В.В. Комірна, І.І. Стрельченко // Інвестиції: практика та досвід. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – 2014. – №24. C.19-22.
 2. Комірна В.В.  Моделювання системи показників безпеки національної економіки на основі теорії відкритих систем / В.В. Комірна, І.І. Стрельченко // Прометей:регіональний збірник наукових праць з економіки/ ДонДУУ МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. –№2(44). – С.43-48
 3. Комірна В.В. Особенности экономико – математического моделирования выбора маркетинговых решений в условиях рынка / В.І. Дубницький, В.В. Комірна// Наук. збірник «Проблеми і перспективи економіки та управління»; Чернігів. – 2015. – N3.-С. 34-44.
 4. Стрельченко І.І. Моделювання критеріїв ефективності регіональної економічної політики // Економічні інновації. – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – 2015. –  №59. – С. 322-329.
 5. Матвійчук А.В., Стрельченко І.І. Використання системи випереджаючих індикаторів для прогнозування негативних зрушень на фінансовому ринку // Фінанси України. – Міністерство фінансів України. – 2015. – №8. С. 74-87.
 6. Стрельченко І.І. Проблемні аспекти моніторингу та прогнозування кризових явищ на фінансовому ринку // Вісник Хмельницького національного Університету. – Хмельницький національний університет. – 2015. – №6., Т.2 – С. 211-217.
 7. Strelchenko I.I. Modeling an effective sales strategy of enterprise, that selling products at the domestic market and abroad || Actual Economic Problem. – 2015. – №6 (168). P. 469-475.
 8. Стрельченко І.І. Комплексна структурна модель моніторингу, оцінки та прогнозування негативних тенденцій на фінансовому ринку || Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип. 13. – С. 104-109.
 9. Дубницький В.І., Проскуріна В.В. Кластерные тенденции отраслевой и межотраслевой интеграции трубных производств // Наук. Журнал «Вісник економічної науки України». – 2012. – №2. – С. 137-142.
 10. Дубницький В.І. Моделі побудови та механізм функціонування кластерів в галузях економіки України // «Економічна стратегія: формування нових виробничих систем :впровадження мережених структур в Україні/Зб. наук. пр./ред. академії НАНУ О. І. Амоша. – Донецьк: ІЕП НАНУ. 2015. – С. 84-98.
 11. Дубницький В.І., Дробот С.А., Кравченко О.В. Особливості розвитку мережевих об’єднань енергоенергетичного сектору ПЕК України в контексті енергетичної безпеки // Прометей: Регіон. зб. наук. пр.. З економіки. – 2016. – Bип. 1(47) – С. 67-76.
 12. Федулова С.О. Застосування нейронних мереж в прогнозуванні соціально – економічного розвитку регіону / С.О. Федулова, О.В. Білоброва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015.- №2. Т.2 (222). – С. 223 – 226.
 13.  Овчаренко О.В., Тригуб А.Б., Білецький О.С. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства засобами нечіткої логіки // Економічний вісник ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет. Загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – с.30-35.
 14. Науменко Н.Ю., Короткая Л.И. Имитационное моделирование работы отделения коммерческого банка // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 2014. – №1(1). – С.24-27.
 15. Науменко Н.Ю., Короткая Л.И. Разработка информационно-аналитической системы анализа финансовой деятельности предприятий // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 2016. – №1(3). – С.16-20.
 16. Науменко Н.Ю., Коротка Л.І. Розробка  нейромережевого програмного модуля планування траекторії руху об’єкту на площині // Інженерні та освітні технології (розділ: Інженерні інформаційні технології та системи). – 2015. № 2 (10). С. 28-35. Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua.
 17. Науменко Н.Ю., Короткая Л.И. Інформаційна підсистема раціонального розміщення вантажів з використанням генетичного алгоритму // Математическое моделирование. – 2015. – № 1 (32). – С. 89-92.
 18. Білоброва О.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств за умови посилення евроінтеграційних процесів в Україні // Економічний Вісник // ДВНЗ УДХТУ – м.Дніпропетровськ, 2015. – №2 (2) – с. 17-19.
 19. Dubnitskiy V.I., Ovcharenko O. V., Strelchenko I. I.  Theoretical aspects of the consept of «division of competitiveness on the levels of hierarchy of regional economic complex» as part of the process of its moderniration (англ. мова) // “Works of the international Scientific: journal Auezov SKSU. – 2016. – Vol. 5. – Р. 132-138.
 20. Комірна В.В.  Оцінка ефективності розвитку економіки регіонів України: теоретичний аспект. / В.В. Комірна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №81. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 274 с.
 21. Комірна В.В.  Стратегія розвитку соціальної інфраструктури регіону: модель, закономірності, аргументи, актуальність, результат/ В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.П. Ганжела // Харків. – Наук. журнал «Соціальна економіка». – 2016. – № 1 – С. 63-76.
 22. Лежнєва Т.М. Становлення санкцій вітчизняного трудового права: середина ХІХ ст. – початок ХХ ст. // Право і суспільство. – 2015. – №1. – С. 98-103
 23. Лежнєва Т.М. Історико-правова характеристика санкцій трудового права в Україні в міжвоєнний період (1917-1941 р.р.) / Т.М. Лежнєва // Jurnalul juridic national: teorie si practica / Национальный юридический журнал. – 2015. – № 1(11). – С. 115-119.
 24. Лежнєва Т.М. Функціональний аналіз санкцій загальної дисциплінарної відповідальності / Т.М. Лежнєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 2-3. – Т.2. – С. 53-56.
 25. Никилева Н.А. «Экономическая составляющая интеллектуальной собственности» (стаття) – Економічний вісник ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: Збірник наукових праць / Гол. ред. А.М. Ткаченко . – Вип.. 1. – Дніпропетровськ: Вид-во ДВНЗ УДХТУ, 2014. – С. 105-115.
 26. Овчаренко О.В. Особливості оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств // Прометей Регіональний збірник наукових праць з економіки. Вип. № 1 (43), 2014. – с. 93 – 95.
 27. Рубан О.В. Демографічний фактор гуманізації економічних відносин в умовах забезпечення сталого економічного зростання в Україні // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Збірник наукових праць / за ред. Ткаченко А.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – С.136-138.
 28. Смєсова В. Л. Сучасні проблеми реалізації економічних інтересів суб’єктів соціально-економічної системи // Економічний вісник. – 2016. – №1. – С. 6-12.
 29. Smesova V. Тhe utilization of asphalt-resin-paraffin deposits as a component of raw material for visbreaking // Chemistry and Chemical Technology. – Vol. 10. – No. 3, 2016  – pp. 361-366.
 30. Федорова Н.Є. Роль науки в формуванні моделі сталого розвитку національної економіки [Текст] / Н.Є. Федорова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, 2015. – №1. – С. 16-29/
 31. Федорова Н.Є. Перспективи трансформації інформаційного суспільства в економіку знань [Електронний ресурс] / Н.Є. Федорова // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – № 3. – С. 28-32. Режим доступу: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/325-fedorova-n-e-perspektivi-transformatsiji-informatsijnogo-suspilstva-v-ekonomiku-znan/
 32. Fedulova S. Background of socio – economic system’s transformation / S.  Fedulova // Предприемачество: Академично издание за научни изследвания. – 2015. – Година III – С. 217 – 224.
 33. Fedulova S.O. Formation of the market of water resources as a process of accumulation of capital in the regions of Ukraine on the way to sustainable development / S.O. Fedulova // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2016. С. – Volume 2. Number 2. – С. 176 – 183.
 34. Федулова С.О. Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміння та реалії [Електронний ресурс] / С.О. Федулова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 12-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html.
 35. Fedulova S.O. Transformation changes in the system of management оf water industry in Ukraine / S.O. Fedulova, О.А. Pivovarov, V.I. Dubnytskyi // Water manadgment: Challenges in Cold Climate. – 2016. – С. 103 – 110.

 

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції”, м. Дніпропетровськ (Україна), ДВНЗ “УДХТУ”, 21-22 квітня 2016 р.

З 1.09.2016 р. на кафедрі Теоретичної та прикладної економіки відкрито аспірантуру за спеціальністю 051 – «Економіка», спеціалізацією «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» з ліцензованим обсягом 15 осіб очної форми навчання та 15 осіб заочної форми навчання під керівництвом д.е.н, проф. академіка АЕНУ Дубницького В.І.

На сьогодні в аспірантурі навчається сім аспірантів, а саме: під керівництвом д.е.н., проф., академіка АЕНУ Дубницького В.І. – 1 аспірант, д.е.н., доц., член-кор. АЕНУ Гармідер Л.Д. – 2 аспіранта, д.е.н., доц., член-кор. АЕНУ Федулової С.О. – 3 аспіранта, к.е.н., доц. Чуприни Н.М. – 1 аспірант.

Протягом 2017-2018 р.р. на кафедрі Теоретичної та прикладної економіки підготовлено до захисту 2 докторські дисертації на здобуття ступеню доктора економічних наук: Федуловою С.О. (тема: «Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів») і Стрельченко І.І. (тема: «Математичне моделювання процесів транскордонного перенесення кризових явищ між фінансовими ринками»), та 1 кандидатська дисертація Федоровою Н.Є. (тема: «Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства»).

Значна робота проводиться викладачами кафедри по залученню студентів до наукової роботи. З метою ознайомлення з новими науковими течіями та напрацюваннями у сфері моделювання економіки студенти постійно залучаються до участі у міжнародних науково – практичних конференціях.

 

Науково-дослідницька робота виконується викладачами, докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри, а також студентами старших курсів. В межах наукового напряму кафедри здійснюється розвиток методології, інструментарію та аналіз теоретичних і прикладних аспектів моделювання економічних процесів з урахуванням невизначеності.  В процесі наукової роботи колективом кафедри приділяється увага таким особливостям економічних систем, як нелінійність, хаотичність, здатність до самоорганізації тощо. Дослідження проводяться для більшості галузей економіки та видів економічної діяльності, низка отриманих результатів впроваджується в практичну діяльність.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки  виконує  науково-дослідну роботу за такими основними напрямками:

1. «Моделювання конкурентоспроможності промислових підприємств хімічної галузі України» (номер державної реєстрації 0114U002804) (01.01.2014-31.12.2018 рр.)

Керівник – професор кафедри ТПЕ, доктор економічних наук, професор Дубницький Володимир Іванович

Відповідальний виконавець – викл. Овчаренко Ольга Вікторівна

2. «Соціально-економічний розвиток як основа реалізації економічних інтересів суспільства» (номер державної реєстрації  58/180399)

Керівник – зав. каф., доктор ек. наук, доц. Федулова Світлана Олександрівна

Відповідальний виконавець – канд.ек. наук, доц. Смєсова Вікторія Леонидівна

Найактуальніші монографії та навчальні посібники викладачів, докторантів та здобувачів кафедри:

Колективні монографії:

1. Дубницький В.І. Моделювання ризиків соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації: колективна монографія под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой / В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко, С.О. Федулова. – Бердянськ: ФЛП Ткачук А.В., 2015. – 512 с.
2. Дубницкий В.І. Проблеми оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів і моделювання їх нелінійної динаміки: кол. Монографія «Економічна кібернетика»: Моделювання соціально-економічних систем. –  Вид-во Пороги-Дніпро, 2017. – 480 с. [6.1. – С. 305-317].
3. Дубницкий В.І. Теоретико-методологічні положення теорії фінансово-економічної безпеки: регіональний аспект. Кол. монографія «Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки» – Чернігів. ННТУ, 2017. – 350 с.
4. Організаціоно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: Кол. монографія / За наук. і заг. ред. В. І. Дубницького. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 516 с. [підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1].
5. Комірна В.В. Вибір і обгрунтування критеріїв для побудови економіко-математичної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства / В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко, О.В. Овчаренко/ В монографії «Прикладні аспекти моделювання соціально – економічних систем» под. ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. – Харків, 2016. – 392 с. (с. 186-207).
6. Комірна В.В. Дубницький В.І., Василюк О.В. Роль інфраструктури у збалансованому соціально-економічному розвитку регіону // Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / під заг. та наук. редакцією проф. В.І. Дубницького. Дніпро: Укр. держ. хім.-тех. універ-т, 2017. С. 166-192.
7. Комірна В.В. Актуальні проблеми розвитку сфери послуг: монографія/ В.І. Дубницький, В.В. Комірна, Н.М. Чуприна, І.П. Ганжела; під заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Дубницького.- Донецьк: вид-во «Юго-Восток Лтд», 2014.- 316 с.
8. Федулова С.О. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем: монографія / С.О. Федулова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 375 с.
9. Федулова С.О. Проблеми оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів і моделювання їх нелінійної динаміки / С.О. Федулова, В.І. Дубницький // Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф.Ковальчука. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. [п. 6.1. – С. 305-317].
10. Fedulova S.O. Systems approach in the management processes of the functioning and development of territories / S.O. Fedulova // Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 312 pp. [п. 3.8. – С. 176-181].
11. Федулова С.О. Водна безпека: ключовий фактор забезпечення фінансової та економічної безпеки регіональних систем / С.О. Федулова / Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 350 с. [п. 5.3. – С. 323-335].
12. Fedulova S. Evaluation of threats occurrence to economic security of regional system / S. Fedulova // Structural transformation of the national economy in the context of euro-regional cooperation. Monograph. Instytut Integracji Europejskiej (Poland). – Warsaw: Wydawnictwo BMT Eridia Sp. z o.o., 2018 – 240 p. [С. 161-178]
13. Стрельченко І.І. Моделювання ризиків соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації / С.О. Федулова, В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко / Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем: коллективная моногр. / под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск : Издатель Ткачук А.В., 2015. – 512 с. [п. 2.5. – С. 194-253].
14. Стрельченко І.І. Вибір і обґрунтування критеріїв для побудови економіко-математичної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства [Текст] // Дубницький В.І., Комірна В.В., Стрельченко І.І., Овчаренко О.В. «Прикладні аспекти моделювання соціально – економічних систем» под. ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. Монография – Харків, 2016.
15. Strelchenko I.I. Modeling of Similar Patterns in the Behavior of Economic System under the Crisis Phenomena // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects: monograph / ed. by M. Bezpartochnyi – Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (ISMA University, Riga, Latvia), 2017/ – ch. 3.3 – pp. 100-108.
16. Стрельченко І.І. Нейронечіткі технології моделювання фінансової стійкості в кризових умовах / О.В. Овчаренко, Н.Ю. Науменко // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економінчої безпеки: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 350 с. [п. 2.2. с.123-142].
17. Науменко Н.Ю. Информационное обеспечение расчётов корродирующих объектов. Конечно-элементное моделирование: монография / Д. Г. Зеленцов, Н. Ю. Науменко, О.А. Ляшенко. – Днепр: Баланс-Клуб, 2018. – 174 с.
18. Науменко Н.Ю. Інформаційна безпека в умовах сучасного стану і перспектив розвитку соціально-економічної системи держави та регіону / Науменко Н.Ю., Білоброва О.В., Овчаренко О.В. / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / за заг. ред. проф. В.І. Дубницького. –  УДХТУ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 506 с. [п. 1.5. С.73-92].
19. Науменко Н.Ю. Управління економічною безпекою: аналіз і синтез систем / Дубницький В.І., Науменко Н.Ю. / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / за заг. ред. проф. В.І. Дубницького; УДХТУ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 506 с. [п. 4.2. С.253-283]

Монографії та навчальні посібники:

1. Дубницкий В.И. Конкуренция, конкурнетоспособность, рыночная конъюнктура: учебное пособие / В.И. Дубницкий, В.В. Комирная, Н.Ю. Науменко, О.В. Овчаренко. – Днепропетровск: ГВУЗ «УДХТУ», 2016. – 400 с.
2. Дубницкий В.І. Глобальна економіка: Навчальний посібник / В.І. Дубницький, Н.М. Чуприна, І.П. Ганжела. – Дніпропетровськ: УДХТУ, Акцепт ПП, 2015 – 558с.
3. Стрельченко І.І. Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями: навч. посібник / І.І. Стрельченко, Г.І. Великоіваненко, Л.Б. Долінський / К.: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2016. – 340 с. Гриф МОНУ ((№1/11-5789 від 26.04.12).
4. Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : навч. посіб. / С.О. Федулова; за ред. проф. О.А. Півоварова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300 с.
5. Федулова С.О. Економіка природокористування: навч. посібник / С.О. Федулова, Коренюк П.І. – Дніпропетровськ: ПП «Акцент», 2014. – 274 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Strelchenko I.I. Modeling an effective sales strategy of enterprise, that selling products at the domestic market and abroad / I.I. Strelchenko // Actual Economic Problem. – 2015. – №6 (168). P. 469-475 (SciVerse Scopus).
2. S. Fedulova. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections / S. Fedulova, V. Komirna, N. Naumenko, О. Vasyliuk // Montenegrin Journal of Economics. 2018. – Vol. 14. No. 4. – Р. 55-66. (Scopus, Web of Science Core Collection)
3. S. Fedulova. Conceptual approaches to study the innovative development of regional socio-economic systems / S. Fedulova, V. Komirna // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – 2017. – Volume 3. Number 5. – P. 412-420. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus)
4. Dubnytsky V.I. Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling aspects [Текст] / V.I. Dubnytsky, O.V. Ovcharenko // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. – № 2. – C.97-107. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus)
5. Dubnytsky V.I. Development of single-industry townes on the basis of cluster approach [Текст] / V.I. Dubnytsky, V.Y. Lunina // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. – № 3. – C.140-148. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus)
6. The utilization of asphalt-resin-paraffin deposits as a component of raw material for visbreaking / O.Tertyshna, K. Royenko, V. Martynenko, V. Smesova, A. Gyrenko, P. Topilnytskyy// Chemistry and Chemical Technology. – Vol. 10. – №3.- 2016. – P. 361-366. (SCOPUS, CAS databases, IC Journal Master List; Vernadsky National Library; Electronic Journals Library GIGA German Institute of Global and Area Studies – Information Centre, Hamburg; Social Science Research Center Berlin; Vse Nauki; PUBDB DESY Publication Database; ZHdK Medien- und Informationszentrum; Elektronische Zeitschriftenbibliothek; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); World Cat; ResearchBib).
7. E. Belobrova. Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process / Anton Sheikus, Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, № 2 (84). – P. 38-44. – Way of Access : DOI : 10.15587/1729-4061.2016.85372. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/85372 (SCOPUS)

Статті у фахових виданнях:
 1. Комірна В.В. Проблеми та перспективи моделювання розповсюдження швидких процесів в середині систем фінансових інститутів / В.В. Комірна, І.І. Стрельченко // Інвестиції: практика та досвід. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – 2014. – №24. C.19-22.
 2. Комірна В.В.  Моделювання системи показників безпеки національної економіки на основі теорії відкритих систем / В.В. Комірна, І.І. Стрельченко // Прометей:регіональний збірник наукових праць з економіки/ ДонДУУ МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. –№2(44). – С.43-48
 3. Комірна В.В. Особенности экономико – математического моделирования выбора маркетинговых решений в условиях рынка / В.І. Дубницький, В.В. Комірна// Наук. збірник «Проблеми і перспективи економіки та управління»; Чернігів. – 2015. – N3.-С. 34-44.
 4. Стрельченко І.І. Моделювання критеріїв ефективності регіональної економічної політики // Економічні інновації. – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – 2015. –  №59. – С. 322-329.
 5. Матвійчук А.В., Стрельченко І.І. Використання системи випереджаючих індикаторів для прогнозування негативних зрушень на фінансовому ринку // Фінанси України. – Міністерство фінансів України. – 2015. – №8. С. 74-87.
 6. Стрельченко І.І. Проблемні аспекти моніторингу та прогнозування кризових явищ на фінансовому ринку // Вісник Хмельницького національного Університету. – Хмельницький національний університет. – 2015. – №6., Т.2 – С. 211-217.
 7. Strelchenko I.I. Modeling an effective sales strategy of enterprise, that selling products at the domestic market and abroad || Actual Economic Problem. – 2015. – №6 (168). P. 469-475.
 8. Стрельченко І.І. Комплексна структурна модель моніторингу, оцінки та прогнозування негативних тенденцій на фінансовому ринку || Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип. 13. – С. 104-109.
 9. Дубницький В.І., Проскуріна В.В. Кластерные тенденции отраслевой и межотраслевой интеграции трубных производств // Наук. Журнал «Вісник економічної науки України». – 2012. – №2. – С. 137-142.
 10. Дубницький В.І. Моделі побудови та механізм функціонування кластерів в галузях економіки України // «Економічна стратегія: формування нових виробничих систем :впровадження мережених структур в Україні/Зб. наук. пр./ред. академії НАНУ О. І. Амоша. – Донецьк: ІЕП НАНУ. 2015. – С. 84-98.
 11. Дубницький В.І., Дробот С.А., Кравченко О.В. Особливості розвитку мережевих об’єднань енергоенергетичного сектору ПЕК України в контексті енергетичної безпеки // Прометей: Регіон. зб. наук. пр.. З економіки. – 2016. – Bип. 1(47) – С. 67-76.
 12. Федулова С.О. Застосування нейронних мереж в прогнозуванні соціально – економічного розвитку регіону / С.О. Федулова, О.В. Білоброва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015.- №2. Т.2 (222). – С. 223 – 226.
 13.  Овчаренко О.В., Тригуб А.Б., Білецький О.С. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства засобами нечіткої логіки // Економічний вісник ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет. Загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – с.30-35.
 14. Науменко Н.Ю., Короткая Л.И. Имитационное моделирование работы отделения коммерческого банка // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 2014. – №1(1). – С.24-27.
 15. Науменко Н.Ю., Короткая Л.И. Разработка информационно-аналитической системы анализа финансовой деятельности предприятий // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 2016. – №1(3). – С.16-20.
 16. Науменко Н.Ю., Коротка Л.І. Розробка  нейромережевого програмного модуля планування траекторії руху об’єкту на площині // Інженерні та освітні технології (розділ: Інженерні інформаційні технології та системи). – 2015. № 2 (10). С. 28-35. Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua.
 17. Науменко Н.Ю., Короткая Л.И. Інформаційна підсистема раціонального розміщення вантажів з використанням генетичного алгоритму // Математическое моделирование. – 2015. – № 1 (32). – С. 89-92.
 18. Білоброва О.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств за умови посилення евроінтеграційних процесів в Україні // Економічний Вісник // ДВНЗ УДХТУ – м.Дніпропетровськ, 2015. – №2 (2) – с. 17-19.
 19. Dubnitskiy V.I., Ovcharenko O. V., Strelchenko I. I.  Theoretical aspects of the consept of «division of competitiveness on the levels of hierarchy of regional economic complex» as part of the process of its moderniration (англ. мова) // “Works of the international Scientific: journal Auezov SKSU. – 2016. – Vol. 5. – Р. 132-138.
 20. Комірна В.В.  Оцінка ефективності розвитку економіки регіонів України: теоретичний аспект. / В.В. Комірна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №81. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 274 с.
 21. Комірна В.В.  Стратегія розвитку соціальної інфраструктури регіону: модель, закономірності, аргументи, актуальність, результат/ В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.П. Ганжела // Харків. – Наук. журнал «Соціальна економіка». – 2016. – № 1 – С. 63-76.
 22. Лежнєва Т.М. Становлення санкцій вітчизняного трудового права: середина ХІХ ст. – початок ХХ ст. // Право і суспільство. – 2015. – №1. – С. 98-103
 23. Лежнєва Т.М. Історико-правова характеристика санкцій трудового права в Україні в міжвоєнний період (1917-1941 р.р.) / Т.М. Лежнєва // Jurnalul juridic national: teorie si practica / Национальный юридический журнал. – 2015. – № 1(11). – С. 115-119.
 24. Лежнєва Т.М. Функціональний аналіз санкцій загальної дисциплінарної відповідальності / Т.М. Лежнєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 2-3. – Т.2. – С. 53-56.
 25. Никилева Н.А. «Экономическая составляющая интеллектуальной собственности» (стаття) – Економічний вісник ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: Збірник наукових праць / Гол. ред. А.М. Ткаченко . – Вип.. 1. – Дніпропетровськ: Вид-во ДВНЗ УДХТУ, 2014. – С. 105-115.
 26. Овчаренко О.В. Особливості оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств // Прометей Регіональний збірник наукових праць з економіки. Вип. № 1 (43), 2014. – с. 93 – 95.
 27. Рубан О.В. Демографічний фактор гуманізації економічних відносин в умовах забезпечення сталого економічного зростання в Україні // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Збірник наукових праць / за ред. Ткаченко А.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – С.136-138.
 28. Смєсова В. Л. Сучасні проблеми реалізації економічних інтересів суб’єктів соціально-економічної системи // Економічний вісник. – 2016. – №1. – С. 6-12.
 29. Smesova V. Тhe utilization of asphalt-resin-paraffin deposits as a component of raw material for visbreaking // Chemistry and Chemical Technology. – Vol. 10. – No. 3, 2016  – pp. 361-366.
 30. Федорова Н.Є. Роль науки в формуванні моделі сталого розвитку національної економіки [Текст] / Н.Є. Федорова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, 2015. – №1. – С. 16-29/
 31. Федорова Н.Є. Перспективи трансформації інформаційного суспільства в економіку знань [Електронний ресурс] / Н.Є. Федорова // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – № 3. – С. 28-32. Режим доступу: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/325-fedorova-n-e-perspektivi-transformatsiji-informatsijnogo-suspilstva-v-ekonomiku-znan/
 32. Fedulova S. Background of socio – economic system’s transformation / S.  Fedulova // Предприемачество: Академично издание за научни изследвания. – 2015. – Година III – С. 217 – 224.
 33. Fedulova S.O. Formation of the market of water resources as a process of accumulation of capital in the regions of Ukraine on the way to sustainable development / S.O. Fedulova // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2016. С. – Volume 2. Number 2. – С. 176 – 183.
 34. Федулова С.О. Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміння та реалії [Електронний ресурс] / С.О. Федулова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 12-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html.
 35. Fedulova S.O. Transformation changes in the system of management оf water industry in Ukraine / S.O. Fedulova, О.А. Pivovarov, V.I. Dubnytskyi // Water manadgment: Challenges in Cold Climate. – 2016. – С. 103 – 110.

 

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції”, м. Дніпропетровськ (Україна), ДВНЗ “УДХТУ”, 21-22 квітня 2016 р.

З 1.09.2016 р. на кафедрі Теоретичної та прикладної економіки відкрито аспірантуру за спеціальністю 051 – «Економіка», спеціалізацією «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» з ліцензованим обсягом 15 осіб очної форми навчання та 15 осіб заочної форми навчання під керівництвом д.е.н, проф. академіка АЕНУ Дубницького В.І.

На сьогодні в аспірантурі навчається сім аспірантів, а саме: під керівництвом д.е.н., проф., академіка АЕНУ Дубницького В.І. – 1 аспірант, д.е.н., доц., член-кор. АЕНУ Гармідер Л.Д. – 2 аспіранта, д.е.н., доц., член-кор. АЕНУ Федулової С.О. – 3 аспіранта, к.е.н., доц. Чуприни Н.М. – 1 аспірант.

Протягом 2017-2018 р.р. на кафедрі Теоретичної та прикладної економіки підготовлено до захисту 2 докторські дисертації на здобуття ступеню доктора економічних наук: Федуловою С.О. (тема: «Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів») і Стрельченко І.І. (тема: «Математичне моделювання процесів транскордонного перенесення кризових явищ між фінансовими ринками»), та 1 кандидатська дисертація Федоровою Н.Є. (тема: «Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства»).

Значна робота проводиться викладачами кафедри по залученню студентів до наукової роботи. З метою ознайомлення з новими науковими течіями та напрацюваннями у сфері моделювання економіки студенти постійно залучаються до участі у міжнародних науково – практичних конференціях.