Обрати сторінку

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОРГАНИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гармідер Лариса Дмитрівна

Гармідер Лариса Дмитрівна

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондет академії економічних наук, завідувач кафедри. Керівник Українсько-польскої програми подвійних дипломів "Дистанційне навчання: заняття з управління" в Університеті Humanitas (Польща, Сосновець).

Дисципліни що викладає: «Економічна діагностика», «Економічне управління підприємством», «Планування діяльності підприємства», «Маркетингове ціноутворення», «Поведінка споживачів».

Наукові інтереси: розвиток кадрового потенціалу, мотивація персоналу, управління людським капіталом.Публікації: Має більш 166 наукових праць (з них: 1 особиста монографія;4 колективні монографії ; 3 авторських свідоцтва ; 1 підручник з грифом МОНУ та інші публікації).

Профілі

Вініченко Олена Миколаївна

Вініченко Олена Миколаївна

доктор економічних наук, професор

Дисципліни, що викладає: «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Бюджетування», «Управління».

Наукові інтереси: Управління підприємством в сучасних умовах господарювання, зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємств, оптимізація оподаткування суб’єктів господарської діяльності.

Публікації: Має понад 90 наукових праць (з них 1 навчальний посібник з грифом МОН, 1 одноосібна та 3 колективних монографії).

Google Scholar

Хрідочкін Андрій Вікторович

Хрідочкін Андрій Вікторович

доктор юридичних наук, професор

Закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1989 р., спеціальність: Історія, викладач історії та суспільствознавства) та юридичний факультет Інституту права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (2010 р., спеціальність: Правознавство).

Кандидат історичних наук (з 2002 р.) (спеціальність: 07.00.01. – Історія України, тема: «Суспільно-політичні погляди В.Н. Каразіна») та доктор юридичних наук (з 2019 р.) (спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; фінансове право, інформаційне право, тема: «Публічне адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні»), доцент (з 2006 р.).

Понад 30 років працює в системі освіти.

Публікації: Є автором та співавтором понад 150 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць, у тому числі монографій (Василь Назарович Каразін (1773–1842) (2005 р.), Кримінологічне дослідження злочинів проти інтелектуальної власності (2017 р.), Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (2018 р.) тощо). підручників (Право Європейського Союзу (2009, 2014 рр.), Оперативно-розшукова діяльність (2011 р.), Організація судових та правоохоронних органів України (2011 р.), навчальних посібників (Історія України (2010, 2013 рр.), Правознавство (2013 р.), Міжнародне право (2013, 2017 рр.), Інтелектуальна власність (2011, 2014 рр.), Методологія сучасного правознавства  (2017 р.), Теорія правозастосування (2018 р.), Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності (2020 р.), науково-популярних видань (Місцеве самоврядування: історія та сьогодення (2010 р.).

Напрями наукових досліджень: актуальні проблеми публічного адміністрування, міжнародне право, правовий режим інтелектуальної власності.

Профіль

ORCID

Ломакіна  Анастасія  Андріївна

Ломакіна Анастасія Андріївна

Кандидат юридичних наук, асистент

Член Національної асоціації адвокатів України, стаж роботи в адвокатурі 7 років.

У 2012 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Правознавств» та кваліфікацію «професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду та правосуддя»
У 2017 році захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Злочини у сфері інтелектуальної власності: кримінологічне дослідження».
Викладає дисциплину «Правознавство»
Публікації: автор понад 34 наукових публікацій, 2 навчальних посібника, 1 колективна монографія

Профіль

ORCID

Буряк  Катерина  Михайлівна

Буряк Катерина Михайлівна

Кандидат юридичних наук, доцент

У 2012 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та здобула кваліфікацію “Юрист” за спеціальністю «Правознавство».
У 2018 році захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Злочини проти професійної діяльності журналістів в Україні: кримінально-правове та кримінологічне дослідження”.
Дисципліни, що викладає: «Міжнародне право», «Кримінальне право України», “Конституційне право України», «Земельне право України», «Теорія держави і права».
Публікації: автор понад 12 наукових публікацій, 2 навчальних посібника, 1 монографія.

Профіль

Google Scholar
ORCID
Scopus

Гончар Лариса Анатоліївна

Гончар Лариса Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни що викладає: «Організація біржової діяльності», «Підприємництво та бізнес-культура», «Конкурентоспроможність підприємства», «Антимонопольне регулювання», «Економіка та бізнес».

Наукові інтереси:  Проблеми дослідження сутності, організації та функціональних підсистем комерційної логістики, її ролі як фактора забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства, система показників та алгоритм оцінки ефективності комерційної логістики.

Публікації: Має більш 100 наукових праць (з них 1 навчальний посібник з грифом МОН, 6 колективних монографій, 11 свідоцтв на реєстрацію авторського права,  5 патентів та інші публікації).

Google Scholar

Нікілєва Наталія Олексіївна

Нікілєва Наталія Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  «Економічна теоря», «Мікро- та макроекономіка», «Фінанси»,  «Гроші та кредит»

Наукові інтереси:  фактори та стимули досягнення макроекономічної рівноваги; державний зовніній борг та механізм його погашення; інноваційний потенціал: шляхи формування та використання; інтелектуальна власність: економічна складова; проблема монополізма в українській економіки

Публікації: автор понад 200 наукових публікацій

https://orcid.org/0000-0003-1097-6536https://orcid.org/0000-0003-1097-6536

Прудніков Володимир Федорович

Прудніков Володимир Федорович

кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Організація виробництва», «Потенціал підприємства», “Проектний аналіз”.

.Наукові інтереси: Проблеми формування національної інноваційної системи, розвиток її інфраструктури, форми фінансування інноваційної діяльності. Управління та організація інноваційної діяльності на підприємстві.Публікації: Загальна кількість публікацій – більш ніж 20

Профілі

Рябик Ганна Євгенівна

Рябик Ганна Євгенівна

кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: «Економіка підприємства», «Економіка та організація біотехнологічних виробництв»,   «Економіка, організація та управління хімічних підприємств», «Управління розвитком компанії», «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств», «Організація виробництва».

Наукові інтереси: Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств; оптимізація організації виробництва та нормування праці на підприємствах. Публікації: Має понад 50 наукових праць (з них 3 колективні монографії).

Науменко Наталія Юріївна

Науменко Наталія Юріївна

кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: “Економіко-математичні методи і моделі”, “Системи прийняття рішень”, “Дослідження операцій”.
Наукові інтереси: економіко-математичні методи оцінки конкурентоспроможності продукції та підприємств, економіко-математичне моделювання процесів формування і оцінки потенціалів постачальників та в цілому конкурентоспроможності системи збуту продукції підприємств.
Публікації: автор та співавтор 21 наукової статті, 51 методичної розробки, 1 навчального посібника, 1 монографії.

Профіль 

https://orcid.org/0000-0002-0585-932X

Федорова Наталя Євгенівна

Федорова Наталя Євгенівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри ПВ та ТПЕ, вчений секретар.

 

Дисципліни, що викладає: «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», «Гроші та кредит», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Наукові інтереси:  наука та її роль в соціально-економічному розвитку суспільства, інформатизація суспільства та її соціально-економічні наслідки.

Публікації: Є автором понад 110 науково-методичних публікацій, з них: одна колективна та одна одноосібна монографія, 25 статей у наукових фахових виданнях України (13 – в журналах, що включені до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, 1 – в журналі, що включений до міжнародної наукометричної бази Scopus), одна стаття в провідномпу іноземному виданні (Чехія) та 41 матеріалів тез конференцій (у тому числі 20 – у співавторстві зі студентами).

Профіль 

 

Іванова Марина Володимирівна

Іванова Марина Володимирівна

кандидат хімічних наук, доцент

Дисципліни що викладає: «Системи технологій», «Інтелектуальна власність», «Підприємництво і бізнес-культура», «Техніка та технологія галузі».Наукові інтереси: Інноваційна діяльність промислових підприємств.Публікації: Більш ніж 30 наукових праць (у фахових виданнях з економіки та у матеріалах наукових конференцій).

Профілі

М’ячин Валентин Георгійович

М’ячин Валентин Георгійович

доктор економічних наук, професор

Дисципліни, які викладає: «Статистика».Наукові інтереси: Інноваційний потенціал підприємства, стратегічний аналіз, торговельне підприємництво.Публікації: Автор понад 50 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія; 25 наукових статей в спеціалізованих виданнях; 23 публікації тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Профілі

Яворська Олена Борисівна

Яворська Олена Борисівна

старший викладач

Дисципліни, які викладає: Економіка підприємства;  Страхування;  Економіка, організація та управління підприємств.

Наукові  інтереси: Механізм  мотивації персоналу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства, теорія і практика страхової справи в умовах ринкової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні.

Публікації: понад 40 наукових праць у фахових виданнях з економіки та у матеріалах наукових конференцій, 20 навчально-методичних розробок.

Профілі

Василюк Оксана Віталіївна

Василюк Оксана Віталіївна

аспирант, асистент

Дисципліни, що викладає: “Інформатика”

Наукові інтереси:  моделювання розвитку регіональної економіки, інфраструктурне забезпечення регіонів

Публікації: автор понад 9 наукових публікацій

Писарькова Валерія Ростиславівна

Писарькова Валерія Ростиславівна

асистент

Дисципліни, що викладає: «Економічна кібернетика».

Наукові інтереси: моделювання розвитку економічних систем та процесів, прогнозування соціально-економічних процесів, моделювання регіональної економіки.

Публікації: автор та співавтор понад 25 наукових публікацій, серед яких 1 навчальний посібник, 3 монографії, 5 статей у фахових виданнях, 13 публікацій тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та інші публікації.

Тутаєва Ольга Володимирівна

Тутаєва Ольга Володимирівна

Інженер І категорії

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-174200356-1');