Обрати сторінку

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОРГАНИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

На кафедрі постійно проводиться науково-дослідна робота. Наразі, кафедра виконує  науково-дослідну роботу за такими основними напрямками:

 1. «Соціально-економічний розвиток як основа реалізації економічних інтересів суспільства», № 58/180399 за д.р. 0118U000917 (термін виконання 01.2018 р. – 12.2020 р.).

Науковий керівник наукової кафедральної теми: д-р екон. наук., проф. каф. ПВтаТПЕ Федулова Світлана Олександрівна.

Відповідальний виконавець наукової кафедральної теми: д-р екон. наук., проф. каф. ПВтаТПЕ Смєсова Вікторія Леонидівна.

 1. «Моделювання конкурентоспроможності промислових підприємств хімічної галузі України», № 58/160299 за д.р. 0116U001713 (термін виконання 01.2014 р. – 12.2019 р.).

Науковий керівник наукової кафедральної теми: д-р екон. наук., проф., проф. каф. ПВтаТПЕ  Дубницький Володимир Іванович.

Відповідальний виконавець наукової кафедральної теми: канд. екон. наук., доц. каф. ПВтаТПЕ Овчаренко Ольга Вікторівна

 1. «Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів», № 58/160299 за д.р. 0116U001713 (термін виконання 01.2016 р. – 12.2018 р.)

Науковий керівник наукової кафедральної теми: д-р екон. наук., проф., проф. каф. ПВтаТПЕ  Дубницький Володимир Іванович.

Відповідальний виконавець наукової кафедральної теми: д-р екон. наук., проф. каф. ПВтаТПЕ Федулова Світлана Олександрівна.

В світлі активної наукової діяльності на кафедрі ведеться професійна підготовка наукових кадрів.

Під керівництвом завідувача кафедри ПВтаТПЕ, д-р екон. наук, проф. Гармідер Л.Д. захищено 2 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, здобувачі Чавичалов І.І. (2019 р.) і Бегма П.О. (2019 р.).

Під керівництвом професора кафедри ПВтаТПЕ, д-р екон. наук, проф. Дубницького В.І. захищено 2 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, здобувачі Федулова С.О. (2018 р.) і М’ячин В.Г. (2019 р.) та 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, здобувач Овчаренко О.В. (2020 р.).

Захищена 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, здобувач Смєсова Вікторія Леонідівна (2020 р.) та 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, здобувач Федорова Наталя Євгенівна (2018 р.).

На кафедрі ПВтаТПЕ готуються до захисту 2 докторські дисертації на здобуття ступеню доктора економічних наук: Стрельченко Інною Іллівною (тема: «Математичне моделювання процесів транскордонного перенесення кризових явищ між фінансовими ринками»), та Науменко Наталією Юріївною (тема: «Методологія формування регіональної системи інформаційної безпеки в умовах просторової асиметрії»).

На сьогодні в аспірантурі навчається шість аспірантів, а саме: під керівництвом д.е.н., проф., член-кор. АЕНУ Гармідер Л.Д. – 2 аспіранта; д.е.н., проф., академіка АЕНУ Дубницького В.І.  1 аспірант; д.е.н., доц., член-кор. АЕНУ Федулової С.О. – 3 аспіранта.

Колективні монографії:

1. Дубницький В.І. Моделювання ризиків соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації: колективна монографія под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой / В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко, С.О. Федулова. – Бердянськ: ФЛП Ткачук А.В., 2015. – 512 с.
2. Дубницкий В.І. Проблеми оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів і моделювання їх нелінійної динаміки: кол. Монографія «Економічна кібернетика»: Моделювання соціально-економічних систем. –  Вид-во Пороги-Дніпро, 2017. – 480 с. [6.1. – С. 305-317].
3. Дубницкий В.І. Теоретико-методологічні положення теорії фінансово-економічної безпеки: регіональний аспект. Кол. монографія «Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки» – Чернігів. ННТУ, 2017. – 350 с.
4. Організаціоно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: Кол. монографія / За наук. і заг. ред. В. І. Дубницького. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 516 с. [підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1].
5. Комірна В.В. Вибір і обгрунтування критеріїв для побудови економіко-математичної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства / В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко, О.В. Овчаренко/ В монографії «Прикладні аспекти моделювання соціально – економічних систем» под. ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. – Харків, 2016. – 392 с. (с. 186-207).
6. Комірна В.В. Дубницький В.І., Василюк О.В. Роль інфраструктури у збалансованому соціально-економічному розвитку регіону // Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / під заг. та наук. редакцією проф. В.І. Дубницького. Дніпро: Укр. держ. хім.-тех. універ-т, 2017. С. 166-192.
7. Комірна В.В. Актуальні проблеми розвитку сфери послуг: монографія/ В.І. Дубницький, В.В. Комірна, Н.М. Чуприна, І.П. Ганжела; під заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Дубницького.- Донецьк: вид-во «Юго-Восток Лтд», 2014.- 316 с.
8. Федулова С.О. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем: монографія / С.О. Федулова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 375 с.
9. Федулова С.О. Проблеми оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів і моделювання їх нелінійної динаміки / С.О. Федулова, В.І. Дубницький // Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф.Ковальчука. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. [п. 6.1. – С. 305-317].
10. Fedulova S.O. Systems approach in the management processes of the functioning and development of territories / S.O. Fedulova // Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 312 pp. [п. 3.8. – С. 176-181].
11. Федулова С.О. Водна безпека: ключовий фактор забезпечення фінансової та економічної безпеки регіональних систем / С.О. Федулова / Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 350 с. [п. 5.3. – С. 323-335].
12. Fedulova S. Evaluation of threats occurrence to economic security of regional system / S. Fedulova // Structural transformation of the national economy in the context of euro-regional cooperation. Monograph. Instytut Integracji Europejskiej (Poland). – Warsaw: Wydawnictwo BMT Eridia Sp. z o.o., 2018 – 240 p. [С. 161-178]
13. Стрельченко І.І. Моделювання ризиків соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації / С.О. Федулова, В.І. Дубницький, В.В. Комірна, І.І. Стрельченко / Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем: коллективная моногр. / под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск : Издатель Ткачук А.В., 2015. – 512 с. [п. 2.5. – С. 194-253].
14. Стрельченко І.І. Вибір і обґрунтування критеріїв для побудови економіко-математичної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства [Текст] // Дубницький В.І., Комірна В.В., Стрельченко І.І., Овчаренко О.В. «Прикладні аспекти моделювання соціально – економічних систем» под. ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. Монография – Харків, 2016.
15. Strelchenko I.I. Modeling of Similar Patterns in the Behavior of Economic System under the Crisis Phenomena // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects: monograph / ed. by M. Bezpartochnyi – Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (ISMA University, Riga, Latvia), 2017/ – ch. 3.3 – pp. 100-108.
16. Стрельченко І.І. Нейронечіткі технології моделювання фінансової стійкості в кризових умовах / О.В. Овчаренко, Н.Ю. Науменко // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економінчої безпеки: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 350 с. [п. 2.2. с.123-142].
17. Науменко Н.Ю. Информационное обеспечение расчётов корродирующих объектов. Конечно-элементное моделирование: монография / Д. Г. Зеленцов, Н. Ю. Науменко, О.А. Ляшенко. – Днепр: Баланс-Клуб, 2018. – 174 с.
18. Науменко Н.Ю. Інформаційна безпека в умовах сучасного стану і перспектив розвитку соціально-економічної системи держави та регіону / Науменко Н.Ю., Білоброва О.В., Овчаренко О.В. / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / за заг. ред. проф. В.І. Дубницького. –  УДХТУ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 506 с. [п. 1.5. С.73-92].
19. Науменко Н.Ю. Управління економічною безпекою: аналіз і синтез систем / Дубницький В.І., Науменко Н.Ю. / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека: колективна монографія / за заг. ред. проф. В.І. Дубницького; УДХТУ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 506 с. [п. 4.2. С.253-283]

Монографії та навчальні посібники:

1. Дубницкий В.И. Конкуренция, конкурнетоспособность, рыночная конъюнктура: учебное пособие / В.И. Дубницкий, В.В. Комирная, Н.Ю. Науменко, О.В. Овчаренко. – Днепропетровск: ГВУЗ «УДХТУ», 2016. – 400 с.
2. Дубницкий В.І. Глобальна економіка: Навчальний посібник / В.І. Дубницький, Н.М. Чуприна, І.П. Ганжела. – Дніпропетровськ: УДХТУ, Акцепт ПП, 2015 – 558с.
3. Стрельченко І.І. Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями: навч. посібник / І.І. Стрельченко, Г.І. Великоіваненко, Л.Б. Долінський / К.: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2016. – 340 с. Гриф МОНУ ((№1/11-5789 від 26.04.12).
4. Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : навч. посіб. / С.О. Федулова; за ред. проф. О.А. Півоварова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300 с.
5. Федулова С.О. Економіка природокористування: навч. посібник / С.О. Федулова, Коренюк П.І. – Дніпропетровськ: ПП «Акцент», 2014. – 274 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
 1. 1. Garmider L., Fedulova S., Bartashevska Yu., Komirna V. (2020). Assessing the regional labor market by using a Data mining method: ways of effective functioning. Journal of critical reviews. 2020. Vol. 7. Issue 11. Р. 3777-3787. (Scopus)  DOI: 31838/jcr.07.19.519
 2. Harmider L., Taranenko I., Honchar L., Ovcharenko O., Dotsenko G. Modeling of Labor Potential as a Factor of Influence on the Region Competitiveness // Montenegrin Journal of Economics. 2019. Volume 15.Number 2. pp. 111-125. (Scopus).
 3. Dubnytsky V.I. Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling aspects [Текст] / V.I. Dubnytsky, O.V. Ovcharenko // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. – № 2. – C.97-107. (Web of Science Core Collection)
 4. Dubnytsky V.I. Development of single-industry townes on the basis of cluster approach [Текст] / V.I. Dubnytsky, V.Y. Lunina // Маркетинг і менеджмент інновацій – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга»», 2015. – № 3. – C.140-148. (Web of Science Core Collection)
 5. Fedulova S.O. Formation of the market of water resources as a process of accumulation of capital in the regions of Ukraine on the way to sustainable development / S.O. Fedulova // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2016. P. – Volume 2. Number 2. – С. 176 – 183. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus) DOI: doi.org /10.30525/2256-0742/2016-2-2-176-183
 6. 6. Fedulova S. Conceptual approaches to study the innovative development of regional socio-economic systems / S. Fedulova, V. Komirna // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – 2017. – Volume 3. Number 5. – 412-420. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus) DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-412-420
 7. 7. Fedulova S., Komirna V., Naumenko N., Vasyliuk О. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections // Montenegrin Journal of Economics. 2018. 14. No. 4. Р. 57-68. (Scopus, Web of Science Core Collection) DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.4
 8. 8. Fedulova S., Dubnytskyi V., Komirna V. and Naumenko N. Economic development management in a water-capacious economy // Problems and Perspectives in Management. 2019. 17(3). Р. 259-270. (Scopus) DOI: 10.21511/ppm.17(3).2019.21
 9. 9. Larin O., Morozov О., Nazarenko S., Chernobay G., Kalynovskyi A., Kovalenko R., Pustovoitov P., Fedulova S. (2019). Determining mechanical properties of a pressure fire hose the type of «T» // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6/7 (102). Р. 63-70. (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2019.184645

10 Fedulova S., Pivovarov O., Khudolei V., Komirna V. and Kalynovskyi A. (2020). Water infrastructure and economic security of regional socio-economic systems: evidence from Ukraine // Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18(2). Р. 166-179. (Scopus) DOI: 10.21511/ppm.18(2).2020.15

 1. Smesova V., Tertyshna O., Royenko K., Martynenko V., Gyrenko A., Topilnytskyy P. (2016) The utilization of asphalt-resin-paraffin deposits as a component of raw material for visbreaking. Chemistry and Chemical Technology. Vol. 10. №3. Pp. 361-366. (Scopus).
 2. Smiesova V., Pylypenko A., Ivanova M., Karpenko R. (2019) Economic and Institutional Conditions for Implementation of Economic Interests in the Countries of the World. Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15, No. 4, pp. 75-86. (Scopus, Web of Science Core Collection) DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-4.6
 3. Smiesova V., Ivanova M., Faizova S., Zolotukhina L., Karpenko R. (2020) Streng the ning of the Power-property Tendencies and Forecasting their Impact on the Implementation of Interests of Households, Enterprises and the State. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, Vol. 28(2), pp. 113–125. (Scopus) DOI: 10.46585/sp28020113
 4. Smiesova V., Ivanova M., Faizova S., Boichenko M., Balalaiev О. (2020) Clusteringas a tool for managing industrial enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. № 3, pp. 96–102. (Scopus) DOI: 10.33271/nvngu/2020-3/096
 5. Smiesova V., Faizova S., Ivanova M., Faizova О., Parshyna O., Zavhorodnia О. (2020) Use of Balanced Score card for Enterprise Competitiveness Assessment. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], vol. 11, n. 2: JARLE Volume XI Issue 2(48), Spring, pp. 349 – 361, mar. 2020. Availableat: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5103 (Scopus) DOI: 10.14505/jarle.v11.2(48).08
 6. 16. Strelchenko I.I. Modeling an effective sales strategy of enterprise, that selling products at the domestic market and abroad / I.I. Strelchenko // Actual Economic Problem. – 2015. – №6 (168). P. 469-475 (SciVerse Scopus).
 7. 17. Strelchenko I.I. Modeling Transfer Scenarios of the Crisis Phenomena between the Financial Markets // Baltic Journal of Economic Studies. – Baltija Publihing : Latvia, 2017. –Vol. 3. – №2. – P 136-140. (Web of Science Core Collection).
 8. 18. Strelchenko I.I. Cluster analysis of the impact of currency regime type on features of the spread of financial crises / I.I. Strelchenko / OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS. – 2018. – №2. P.71-84. (Web of Science Core Collection).
 9. 19. Strelchenko I.I. Simulation of the crisis contagion process between countries with different levels of socio-economic development / Matviychuk, A., Vashchaiev, S., Velykoivanenko, H./ CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Volume 2393. – P. 485-496., ICTERI (SciVerse Scopus).
 10. Strelchenko I.I. (2018). Neuromodelling of financial and economic security of the region / I. І. Strelchenko,V. V. Komirna, I. O. Arakelova // Scientific bulletin of Polissia. – №2(14). – P.105-116. (Web of Science Core Collection).
 11. Pylypenko H., Fedorova N., Husenko I., Naumenko N.. Paradoxes of economic development: science and innovation in the modern world / Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 2, p. 153-159. (Scopus)  DOI: 10.33271/nvngu/2020-2/153.
 12. Belobrova E. Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process / Anton Sheikus, Elena Belobrova, Yaroslav Dovgopoliy, Igor Levchuk, Valeriy Korsun // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, № 2 (84). – P. 38-44. – Way of Access : DOI : 10.15587/1729-4061.2016.85372. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/85372 (SCOPUS)

23. Bilobrova O. V. Study of the features of monitoring the rectification process during automatic control using mobile influences / A.R. Sheikus, V.L. Kovalenko, V.A. Kotok, O.V. Bilobrova, K.O. Fesenko, V.V. Verbitskiy // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2020. – Vol. 15, No. 1. – P. 122 – 128. (Scopus).