Обрати сторінку

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОРГАНИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

     Кафедра «Підприємництва, організації виробництва і теоретичної та прикладної економіки» організована восени 2019 року шляхом об’єднання кафедр «Теоретичною і прикладної економіки» і «Економіки промисловості та організації виробництва». Основою об’єднання з’явився єдиний Перелік галузей і спеціальностей, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України №266 від 29 квітня 2015 року та реорганізація структури Університету, тобто випускники обох кафедр мали однакові код і найменування спеціальності. Тому нова кафедра в своїх витоках має історію двох кафедр.

     У довоєнний і післявоєнний період такі предмети як «Політична економія», «Політична економія капіталізму», «Політична економія соціалізму» викладалися на кафедрі марксизму – ленінізму.У перші повоєнні роки кафедра поповнилась викладачами Г.І. Шахановим (1949) та Я.Є. Єрьомовим (1950), які викладали політекономію протягом тривалого періоду – Г.І. Шаханов близько 30 років, а Я.Є. Єрьомов більше 50 років.

     З вересня 1953 року кафедра «Політичної економії» стає самостійним підрозділом і починається становлення її науково-педагогічного колективу. Першим її завідувачем був Г.І. Шаханов, у 1960 р. завідувачем став доцент Г.М. Биков. У цей період на кафедрі працювали Б.М. Глущак, А.М. Леонтьєв, М.І. Макашова, Л.М. Котов, Ф.Р. Волченко.
     З початку 60-х років формується науковий напрямок кафедри. Її співробітники досліджували такі проблеми, як ціноутворення у сільському господарстві; продуктивність суспільної праці; удосконалення умов праці та ін.
     З кінця 60-х до початку 80-х років кафедра поповнюється новими співробітниками: кандидатами економічних наук В.Н. Перемітіною, О.С. Паршиним, О.М. Жмуром, а також випускниками Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка: С.І. Марченком, Н.С. Горбач, Н.О. Гусєвою. Протягом 7 років, починаючи з 1975 р., керував кафедрою В.М. Дорофеєв, якого змінив після захисту докторської дисертації Г.М. Биков. Згодом, в 1993 –1997 рр. кафедру очолював О.С. Паршин, в 1997-2015 рр. нею керувала доц. Н.С. Горбач.
     У 1994 р. кафедра перейменована у кафедру економічної теорії.
     З 2004/2005 навч. року на кафедрі викладаються курси, пов’язані з правознавчим циклом.

     У 2011 р. кафедра перейменована у кафедру економічної теорії і правознавства.
Кафедра Економчної кібернетики була заснована 01.07.2002 року. Перший випуск бакалаврів та спеціалістів на кафедрі економічної кібернетики був здійснений в 2009 р.
     31 серпня 2015 року згідно наказу ректора були об’єднані кафедри економічної теорії і правознавства та економічної кібернетики в нову кафедру «Теоретичної та прикладної економіки». Обов’язки завідуючої кафедри виконувала доктор економічних наук, доцент Комірна В.В., потім стала очолювати доктор економічних наук, Федулова С.О.

Завідувачі кафедри

Биков Георгій Михайлович,

проф., доктор економічних наук

Паршин Олександр Сергійович,

доц., кандидат економічних наук

Горбач Наталія Сергіївна,

доц., кандидат економічних наук

Колесніков Володимир Петрович,

проф., кандидат економічних наук

Комірна Віталіна Віталіївна,

проф., доктор економічних наук

Федулова Світлана Олександрівна,

доктор економічних наук, доцент,

член-кореспондент Академії економічних наук України,

завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

     У зв’язку зі швидкими темпами зростання контингенту студентів та з метою поліпшення підготовки спеціалістів у 1963 році була створена загальноосвітня кафедра економіки промисловості та організації виробництва. Першим завідувачем кафедри був доцент І.Т. Дятлов, який очолював кафедру до 1967 року. Разом з ним на кафедрі працювали: к.х.н. доцент М.С. Вітухновська, старші викладачі Н.І. Городецький та С.В. Григорьєв, в.о. доцента М.Д. Горячкін, якого було запрошено з посади начальника відділу праці і зарплати Дніпропетровського шинного заводу. У 1964 р. склад кафедри поповнив викладач С.А. Воєводін.
     З 1967 по 1986 рр. кафедру очолював к.е.н., доцент Л.М.Котов. У 1968 року кафедру поповнюють: викладач Т.Я. Бєгальська та запрошений на посаду доцента заступник директора Дніпропетровського шинного заводу В.С. Войтєхов.

                                                                                      

     В цей же час формується науковий напрям кафедри з проблем підвищення ефективності хімічного та коксохімічного виробництва та його окремих аспектів: підвищення продуктивності праці, вдосконалення організації виробництва і праці та ін.

     З 1986 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Б.А. Кіор. Кафедру поповнюють: Н.С. Макарова, В.П. Колєсніков, В.Є. Зайцев, О.І. Губа, В.М. Радін, Д.М. Потьомкін та ін. провідні фахівці.

У 1990 р. кафедра була реорганізована із загальноосвітньої у випускаючу кафедру. Перший випуск спеціалістів спеціальності «Економіка підприємства» відбувся у 1994-1995 навчальному році. У травні 1995 року з професорсько-викладацького складу кафедри був організований новий структурний підрозділ – кафедра менеджменту, а в липні 2002 року – кафедра маркетингу.

      З червня 2011 року до серпня 2016 року кафедру очолювала доктор економічних наук, професор Паршина О.А.
Протягом існування кафедра підготувала більше 1500 фахівців.
     З вересня 2016 року кафедру «Економіка промисловості та організації виробництва» і новостворену об’єднану кафедру очолює доктор економічних наук, член-кореспондет академії економічних наук Гармідер Л.Д.

Завідувачами кафедрою були:

 І.Т. Дятлов  

Перший завідувач кафедри, доц., кандидат економічних наук з 1963 до 1967рр.

 

Л.М.Котов, к.е.н.,доцент з 1967 до 1986 рр.

Б.А.Кіор, к.т.н., доцент з 1986 до 2010 рр.

О.А.Паршина, д.е.н.,професор з 2011 до 2016 рр.

Л.Д.Гармідер, д.е.н., член-кореспондет академії економічних наук з 2016

     Професорсько-викладацький склад кафедри «Підприємництва, організації виробництва і теоретичної та прикладної економіки» складається з 25 осіб, серед яких 5 докторів економічних наук: професор Гармідер Л.Д., професор Дубницький В.І., професор Вініченко О.Н., професор Федулова С.О., доцент Мячин В.Г,.  7 кандидатів економічних наук:  доцент Нікілєва Н.О., доцент Прудніков В.Ф., доцент Смєсова В.Л., доцент Гончар Л.А., доцент Стрельченко І.І., доцент Рябік Г.Є., доцент Федорова Н.Є., кандидати технічних наук: доцент Науменко Н.Ю., кандидат хімічних наук: доцент Іванова М.В., кандидат юридичних наук: доцент Лежнєва Т. М., 2 ст. викладачі – Білоброва О.В., Яворська О.Б., 3 викладачі кафедри – Василюк О.В.Овчаренко О.В.Рубан О.В. та 1 асистент – Писарькова В.Р. За останні п’ять років викладачами, співробітниками та студентами кафедри опубліковано понад 250 наукових статей і тез доповідей, зроблено більше 70 доповідей на наукових конференціях. Окрім того, за участю професорсько-викладацького складу кафедри видано 6  навчальних посібників, 25 монографій. На кафедрі викладаються 39 дисциплін студентам неекономічних та економічних спеціальностей.

Завідувач кафедри «Підприємництва, організації виробництва і теоретичної та прикладної економіки»:

Л.Д.Гармідер, д.е.н., член-кореспондет академії економічних наук з 2019 р.