Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Акредитація освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»

У період з 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі менеджменту та фінансів ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” проводилася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року за №2772-л заклад відвідала експертна комісія у складі:

голова – Варава Лариса Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»;

експерт – Соболь Сергій Миколайович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Під час роботи комісії відбулася зустріч її членів з в.о. ректора ДВНЗ УДХТУ, д.т.н., професором Голеусом Віктором Івановичем, завідувачем кафедри менеджменту та фінансів, д.е.н., доцентом Пожуєвою Т.О., викладацьким складом кафедри та магістрами випускової групи.

Комісія перевірила достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним закладом разом із заявою про акредитацію, а саме: відповідність установленим законодавством вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення магістерської програми; відповідність наявних умов проведення освітньої діяльності державним акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем.

Були проведені комплексні контрольні роботи (ККР) зі студентами групи, здійснена перевірка якості виконання курсових та дипломних робіт.

Кафедра менеджменту та фінансів отримала позитивне рішення експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми  «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.