Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

 (151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» )

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.01 Історія України + + + +
1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.03 Філософія + + + +
1.04 Политология + + + +
1.05  Істория української культури + + + +
1.06 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.07 Фізична культура (поза кредитами) + + +
1.2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки
2.01 Вища математика + + + +
2.02 Фізика + + + + +
2.03 Хімія + + + + +
2.04 Інженерна графіка + + + +
2.05 Теорія ймовірності та випадкові процеси + + + +
2.06 Алгоритмізація і програмування + + + +
2.07 Теоретична механіка + + + + +
2.08 Числові методи і моделювання на ЕОМ + + + + + +
2.09 Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт + + + +
2.10 Екологія + + + +
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
3.01 Прикладна механіка і основи конструювання + + + + + +
3.02 Електротехніка та електромеханіка + + + + +
3.03 Електроніка та мікросхемотехніка + + + + +
3.04 Мікропроцесорна техніка + + +
3.05 Гідрогазодинаміка + + + +
3.06 Термодинаміка і теплотехніка + + + +
3.07 Теорія автоматичного керування + + + + + +
3.08 Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації + + + +
3.09 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади + + + + + +
3.10 Технічні засоби автоматизації + + + + +
3.11 Основи комп’ютерно-інтегрованого управління + + + +
3.12 Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів + + + + +
3.13 Системний аналіз складних систем управління + + + +
3.14 Основи охорони праці + + + +
3.15 Автоматизація технологічних процесів + + + + +
3.16 Автоматизація бізнес-процесів + + + +
3.17 Основи проектування систем автоматизації + + + +
3.18 Основи САПР + + + +
3.19 Безпека життєдіяльності + + + + +
3.20 Виробнича практика +
3.21 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. Вибіркова частина
2.1Цикил дисциплін професійної та практичної підготовки (дисципліни за вибором вузу)
1.08 Економічна теорія + + + +
1.09 Правознавство + + + +
2.11 Фізична хімія + + + +
2.12 Спецрозділи вищої математики + + + +
2.13 Загальна хімічна технологія + + + +
2.14 Органічна хімія + + + +
2.15 Прикладне матеріалознавство + + + +
3.22 Економіка та організація хімічних виробництв + + + + +
3.23 Автоматизовані систекми керування технологічними процесами + + + + +
3.24 Програмування засобів АСКТП + + + +
2.2 Цикл дисциплін за переліком програми та орієнтовані на спеціальність (дисципліни вільного вибору студентів)
2.16 Матеріалознавство і обробка матеріалів + + + +
3.25 Електричні вимірювання + + + +
3.26 Надійність і діагностування + + + +
3.27 Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації + + + + +