Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ І СИНТЕТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ, ЖИРІВ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Черваков Олег Вікторович

Черваков Олег Вікторович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019)

Тема захищеної дисертації: “Науково-технічні основи розробки полімерних матеріалів з іонною провідністю”.

Наукові інтереси: 

 • пошук відновлювальної жирової сировини, та розробка методів синтезу на її основі нових модифікаторів для полімерних матеріалів (лакофарбових, гумових, полімерних композитних матеріалів);
 • розробка методів синтезу нових зв’язуючих та покриттів з підвищеним комплексом експлуатаційних властивостей;
 • синтез та вивчення властивостей нових гетерогенних каталізаторів реакцій естерифікації, алкоголізу та ацидолізу на основі іоногенних полімерів;
 • розробка методів синтезу нових полімерних електролітів та мембран для високоенергоємних джерел струму та водопідготовки;
 • покриття з антикорозійними, теплоізолюючими, теплозахисними та спеціальними властивостями для авіаційної, ракетно-космічної техніки, підприємств ядерно-паливного циклу.

Розроблені та на стадії впровадження терморегулюючі та теплозахисні покриття  для захисту нових зразків ракетно-космічної техніки Державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” (м. Дніпро).

Викладає дисципліни: 

 • Технології полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості
 • Технологія лакофарбових матеріалів
 • Хімія і фізика полімерів
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Наукові дослідження за темою магістерської роботи

Публікації:  більше 100 публікацій, у тому числі 45 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і 10 авторських свідоцтв і патентів на винахід. Співвавтор навчального посібника з грифом МОН та довідника з рослинних олій.

Керівництво аспірантами і докторантами: під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації, працює 1 здобувач докторської та 1 здобувач кандидатської дисертацій.

к. 310 (корпус проблемної лабораторії),

e-mail: [email protected]

Профіль Google Scholar

Кузьменко Микола Якович

Кузьменко Микола Якович

доктор хімічних наук, професор

Тема захищеної дисертації: “Синтез та використання реакційноздатних олігомерів з термостійким кремнійорганічним блоком”.

Наукові інтереси:

 • Перспективні прикладні та фундаментальні дослідження у галузі розробки методів синтезу нових елементорганічних полімерів та полімерних матеріалів.
 • Розробка методів синтезу кремній-, титан-, борорганічних сполук з функціональними групами у вуглеводневому радикалі  (спирти, аміни, ізоціанати, епоксиди) та створення на їх основі нових полімерних матеріалів спеціального призначення (поліуретанів та поліепоксидів).

Впроваджено у виробництво такі роботи, як:

 • використання відходів виробництва адипінової кислоти в будівельній індустрії при виготовленні розчинів і важких бетонів на 13 підприємствах м. Дніпропетровська і України;
 • синтез малотоксичної карбомідоформальдегідної смоли КФ-МТУ (Великобичківський лісокомбінат, Закарпатська обл.) та з її використанням виробництво малотоксичної деревостружкової плити з класом емісії Е-1 (Тересвянський ДОК);
 • одержання поліуретанового клею “Герметол”, що самоущільнюється, (ТОВ “НВО Укрполіхімсинтез”, м. Дніпро);
 • одержання антикорозійного складу «Ерокор» та пінополіуретанового складу теплоізоляційного призначення (ТОВ “НВО Укрполіхімсинтез”,  м. Дніпро);
 • одержання термоактивуємого клею ДАКСС для склеювання надувних човнів (ТОВ “НВО Укрполіхімсинтез”).

Викладає дисципліни: 

 • Технологія мила і миючих засобів
 • Технологія харчових поверхнево-активних речовин 
 • Устаткування підприємств з виробництва деревних плит і пластиків

Публікації:  більше 366 публікацій, у тому числі 110 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і 97 авторських свідоцтв і патентів на винахід. Є співвавтором 1 монографії та 4 навчальних посібників.

Керівництво аспірантами і докторантами: під його науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, працює 1 здобувач докторської та 1 здобувач кандидатської дисертацій.

к. 319 (корпус проблемної лабораторії).

Профіль Google Scholar

 Кобельчук Юрій Михайлович

Кобельчук Юрій Михайлович

кандидат хімічних наук, доцент

Тема захищеної дисертації: “Дослідження в галузі синтезу та застосування нових активних розріджувачів епоксидних смол”.

Наукові інтереси:

 • синтез малотоксичних водорозчинних фенолоформальдегідних смол, модифікації фенолоформальдегідних смол крем-нійорганічними сполуками, поліамідами, поліестерами;
 • синтез смол шляхом конденсації з формальдегідами дифенілолпропану, дифенілолсульфону, продуктів фенолізації деревини;
 • використання синтезованих смол як зв’язуючого для одержання композиційних матеріалів конструкційного, електроізоляційного, трибологічного призначення — дерево-, органо-, вугле- та базальтопластиків.

Викладає дисципліни: 

 • Хімія деревини
 • Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини
 • Технологія деревних композиційних матеріалів
 • Технологія деревних плит і пластиків

Публікації: більше 180 публікацій, у тому числі 90 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і 20 авторських свідоцтв і патентів на винахід. Є співвавтором 3 навчальних посібників.

к. 309 (корпус проблемної лабораторії). 

Профіль Google Scholar

Філінська Антоніна Олександрівна

Філінська Антоніна Олександрівна

старший викладач

Вищу освіту здобула у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті за фахом “Хімічна технологія деревинних плит і пластиків”.

Наукові інтереси: модифікація жировмісної сировини, розробка нових рецептур жировмісних продуктів та переробка жировмісних відходів з метою отримання продуктів багатоцільового призначення.

Викладає дисципліни: 

 • Технологія переробки рослинних жирів
 • Товарознавство та пакування харчової продукції галузі
 • Технологія харчових поверхнево-активних речовин
 • Хімія ліпідів та їх похідних
 • Технологія оздоровчих харчових продуктів

Публікації: Співавтор трьох навчальних посібників, один з яких має гриф МОН, та  довідника з рослинних олій, 4 статей у наукових фахових виданнях, понад 10 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 50 методичних вказівок (у тому числі конспектів лекцій) для студентів спеціальності «Харчові технології».

к. 318 (корпус проблемної лабораторії).

Профіль Google Scholar

Суха Ірина Валеріївна

Суха Ірина Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент

Тема захищеної дисертації: “Розробка полімерних композитів з наповнювачами, модифікованими полімерними четвертинними амонієвими солями”.

Наукові інтереси: Основы золь-гель технології наноструктурованих оксидних та гібридних органо-неорганічних матеріалів.

Публікації:   Співавтор однієї монографії, понад 30 статей у наукових фахових виданнях, понад 50 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 30 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології» та “Хімічна технологія та інженерія”.

к. 470 (корпус “Перемичка”).

Профіль Google Scholar

Кузьменко Світлана Миколаївна

Кузьменко Світлана Миколаївна

кандидат хімічних наук, доцент

У 2004 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Технологія переробки полімерів».

Тема захищеної дисертації: “Синтез, властивості та застосування титанвмісних карбофункціональних олігоспиртів”.

Наукові інтереси: хімія елементоорганічних високомолекулярних сполук.

Викладає дисципліни: 

 • Хімія і фізика високомолекулярних сполук
 • Технологія виробництва високомолекулярних сполук

Публікації:  близько 70 опублікованих праць за темою дисертації, з них 20 статей в провідних наукових фахових виданнях, 14 патентів.

к. 470 (корпус “Перемичка”).

Профіль Google Scholar

Голуб Леся Сергіївна

Голуб Леся Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

У 2001 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Технологія переробки полімерів», отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії.

Тема захищеної дисертації: «Розробка еластомерних композицій із використанням продуктів переробки амортизованих гумових виробів».

Наукові інтереси: розробка композиційних матеріалів із використанням вторинних ресурсів, розробка нових модифікуючих добавок із використанням продуктів переробки рослинної сировини.

Робота у складі організаційного комітету/журі І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Хімічні технології та інженерія».

Член Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA (структурна складова частина Європейської федерації хімічної інженерії EFCE).

Викладає дисципліни: 

 • Хімія мономерів
 • Основи проектування хімічних виробництв
 • Синтез та методи дослідження 
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології 
 • Основи проектування підприємств з виробництва високомолекулярних сполук
 • Використання комп’ютерних технологій у виробництві та дослідженнях високомолекулярних сполук
 • Метрологія та сертифікація продукції галузі
 • Технологія виробництва тваринних жирів
 • Санітарія та гігієна на підприємстві
 • Науково-дослідна робота студентів

Публікації: Автор понад 20 наукових робіт (більше 10 статей у фахових журналах, більше 15 тез доповідей),  понад 40 методичних вказівок, співавтор 1 навчального посібника “Виробництво харчових тваринних жирів”. 

к. 470 (корпус “Перемичка”).

Профіль Google Scholar 

Андріянова Марина Володимирівна

Андріянова Марина Володимирівна

кандидат хімічних наук, доцент

У 2006 р. закінчила спеціалітет за фахом «Хімічні технології високомолекулярних сполук».

Тема захищеної дисертації: “Синтез і дослідження властивостей полімерних четвертинних амонієвих солей для йонпровідних матеріалів”.

Наукові інтереси: розробка методів синтезу нових зв’язуючих та покриттів з підвищеним комплексом експлуатаційних властивостей; покриття з антикорозійними, теплоізолюючими, теплозахисними та спеціальними властивостями для авіаційної, ракетно-космічної техніки; розробка методів синтезу нових полімерних електролітів та мембран для високоенергоємних джерел струму та водопідготовки.

Викладає дисципліни: 

 • Устаткування заводів з виробництва високомолекулярних сполук
 • Полімери спеціального призначення
 • Технологія і устаткування переробки полімерів
 • Спеціальні методи дослідження структури та властивостей високомолекулярних сполук
 • Новітні технології у виробництві високомолекулярних сполук
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 • Спеціальні методи дослідження продуктів переробки рослинної сировини

Публікації:  співавтор однієї заявки США на корисну модель, 6 статей у наукових фахових виданнях, понад 30 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 10 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології» та “Хімічна технологія та інженерія”.

к. 318, 308 (корпус проблемної лабораторії).

Профіль Google Scholar

Філінська Тетяна Геннадіївна

Філінська Тетяна Геннадіївна

кандидат технічних наук, доцент

У 2009 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників»

Тема захищеної дисертації: “Технологія переробки вторинної жирової сировини у продукти багатоцільового призначення”.

Наукові інтереси: модифікація жировмісної сировини, розробка нових рецептур жировмісних продуктів та переробка жировмісних відходів з метою отримання продуктів багатоцільового призначення.

Викладає дисципліни: 

 • Інноваційні технології жирів
 • Технологія жирів функціонального призначення
 • Наукові дослідження за темою магістерської роботи

Публікації:  Співавтор двох навчальних посібників, одного довідника з рослинних олій, одного патенту України на корисну модель, 8 статей у наукових фахових виданнях, понад 15 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 50 методичних вказівок (у тому числі конспектів лекцій) для студентів спеціальності «Харчові технології».

к. 318, 308 (корпус проблемної лабораторії).

e-mail: [email protected]

Профіль Google Scholar

Руднєва Лариса Леонідівна

Руднєва Лариса Леонідівна

кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар ДВНЗ УДХТУ

У 2004 р. закінчила УДХТУ за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників»

У 2009 р. закінчила заочну аспірантура НТУ «ХПІ» (м. Харків).

Тема захищеної дисертації: “Технологія переробки воскоподібних компонентів у продукти харчового та технічного призначення”.

Наукові інтереси: розробка технології вилучення воскоподібних речовин; аналіз восковмісних продуктів; переробка відходів оліє жирової галузі, отримання жирових компонентів з метою подальшого їх використання у продуктах як харчової, так і хімічної промисловості.

Викладає дисципліни: 

 • Харчова хімія
 • Основи промислового будівництва
 • Теоретичні основи технології харчових виробництв
 • Проектування підприємств з добування та переробки рослинних жирів

Публікації:  співавтор 8 статей у наукових фахових виданнях, близько 20 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також понад 20 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології».

к. 309 (корпус проблемної лабораторії).

Профіль Google Scholar

Земелько Марія Леонідівна

Земелько Марія Леонідівна

викладач

У 2011 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників».

Наукові інтереси: удосконалення технології та рецептур шоколадних виробів на основі жирів спеціального призначення.

Викладає дисципліни: 

 • Технічна мікробіологія
 • Технологічне обладнання галузі
 • Технологічні розрахунки, облік та звітність у галузі
 • Контроль якості та безпеки продукції галузі

Публікації:  Співавтор  3 статей у наукових фахових виданнях, понад 10 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 20 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології».

к. 470 (корпус “Перемичка”).

Профіль Google Scholar

Лакіза Ольга Всеволодівна

Лакіза Ольга Всеволодівна

кандидат технічних наук, доцент

Тема захищеної дисертації: “Розробка адгезивів на основі співполімерів 1,1,2-трихлорбутадієна-1,3 з похідними α-цианакрилової кислоти для гарячого кріплення еластомерів”.

Наукові інтереси: 

 • актуальні дослідження в галузі розробки термостійких композицій з універсальними адгезійними властивостями;
 • розробка складу і дослідження властивостей перспективних функціональних продуктів для підприємств харчової галузі з використанням вторинних ресурсів, оптимізація складу та властивостей продуктів переробки зерна і насіння сільськогосподарських культур.

    Впроваджено у виробництво антикорозійно-адгезійний мастильний склад «Сікор» в умовах АТ «Сілур».

    У 2013 році присуджено вчене звання доцента кафедри зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Викладає дисципліни: 

 • Теоретичні основи технології харчових виробництв
 • Загальні технології харчової промисловості
 • Зернознавство
 • Технологія зберігання і переробки зерна
 • Технологія виробництва ВМС
 • Технологія та устаткування переробки полімерів

Публікації: більше 60 публікацій, у тому числі більше 20 публікацій у фахових виданнях ВАК України, більше 20 методичних матеріалів для студентів спеціальностей «Харчові технології» і «Хімічні технології  та інженерія».   Маю у своєму науковому доробку 2 авторські свідоцтва СРСР, 6 патентів України, з них 3 патенти з харчових технологій переробки зерна, є співавтором навчального посібника «Інноваційні технології виробництва борошна, круп та харчових концентратів», рекомендованого Міністерством аграрної політики та продовольства України для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» у вищих навчальних закладах.

к. 470 (корпус “Перемичка”).

Профіль Google Scholar

Кобзар Антоніна Володимирівна

Кобзар Антоніна Володимирівна

завідуюча лабораторіями

Бугрим Вадим Васильович

Бугрим Вадим Васильович

учбовий майстер

Губанова Валентина Миколаївна

Губанова Валентина Миколаївна

Старший лаборант

Матвієнко Тетяна Іванівна

Матвієнко Тетяна Іванівна

Лаборант

Левченко Євгеній Павлович

Левченко Євгеній Павлович

Аспірант

Тема дисертації: “Синтез коалесцентів на основі протонних іонних рідин для водних дисперсій полімерів”

Кошель Сергій Андрійович

Аспірант