Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПАЛИВА

Кафедра хімічної технології палива протягом багатьох років проводить наукові дослідження по раціональному використанню горючих копалин та продуктів їх переробки, розробці альтернативних видів палив та вирішенню екологічних проблем автотранспорту. Ці дослідження є актуальними та відповідають пріоритетному напряму ресурсозбереження в технології, енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі.

Науково-дослідною лабораторією синтетичних палив та паливно-мастильних матеріалів (НДЛ), яка існує на кафедрі протягом 22 років, була розроблена технологія одержання синтетичних палив з відпрацьованих газів металургійних та хімічних підприємств. Створені рецептури синтетичного автомобільного палива, розроблені технології газифікації низькосортного вугілля України щодо виробництва хімічних продуктів.

З 1999 року при кафедрі на госпрозрахункових засадах працює акредитована в УкрСЕПРО Випробувальна лабораторія нафтопродуктів, яка виконує різноманітні аналізи нафтопродуктів і надаються консультації по зберіганню, підвищенню експлуатаційних властивостей та раціональному використанню паливно-мастильних матеріалів (з 2010 року підпорядковується НДЧ УДХТУ).

Співробітниками кафедри постійно ведуться розробки рецептур присадок та компонентів для поліпшення експлуатаційних та екологічних властивостей палив і мастил. Розроблено технологію, технологічний регламент і технічні умови отримання депресорної присадки “ПДП” з диспергуючим компонентом НКТ до літніх дизельних палив. Дослідні партії цієї присадки апробовані в умовах ПАТ “Укртатнафта” (м. Кременчук, Полтавська обл.) і надані рекомендації по її застосуванню для зниження температури застигання.

Розроблена кафедрою комплексна миюча присадка до автомобільних палив “Мототонік” дозволяє повністю очистити систему живлення автомобіля, значно знизити викиди СО в атмосферу і скоротити витрати палива на 7-10%.

Розроблені технології регенерації відпрацьованих олив дозволяє забезпечити збільшення строку їх служби приблизно на 30-40% за рахунок їх повторного застосування.

Отримані палива на основі суміші спиртів з традиційними автомобільними бензинами, а також дизельні біопалива. В розвиток цієї тематики сумісно з кафедрою технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів виконана держбюджетна НДР №17070890 «Дослідження теоретичних основ виробництва біодизельних палив та засобів їх застосування» (2007-2009 рр.). В період з 2006 до 2010 р. дослідження проводилися за держбюджетною темою RK 17060399 «Дослідження  процесів одержання та вивчення властивостей палив з ненафтової сировини» (керівник – О.В. Харченко), а з 2010 р. розпочата тема RK 17060399 «Альтернативні палива, їх властивості та вплив на конструкційні матеріали» (керівник – Л.О. Сніжко).

Кафедра має наукові стосунки з Російським державним університетом ім. І.М. Губкіна (м. Москва), ВНДІ НП (м. Москва), Уфимським державним нафтовим технічним університетом, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Вуглехімічним інститутом (м. Харків), Національним авіаційним університетом (м. Київ), УНДІ НП “МАСМА” (м. Київ), Національним університетом “Львівська політехніка” (м. Львів).

Результатом такої співдружності є участь співробітників кафедри в Міжнародних науково-технічних конференціях, навчально-наукове співробітництво з ПАТ “Укртатнафта”, ПАТ “Одеський НПЗ”, Міжнародним виданням “OilMarket”.

Завідувач кафедри д.х.н., професор Л.О. Сніжко з 2002 р. є академічним візитером факультету матеріалознавства Університету м. Шефільду (Велика Британія) і бере участь у проекті ”Фундаментальні дослідження плазмового електролітичного оксидування для нанесення покриттів” за грантом № EP/H051317/1 UK EPSRC. Проф. Сніжко Л.О. є членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій Д 08.078.02 та Д 08.078.01 при УДХТУ. Вона є також рецензентом журналу “Surface and Coating Technology” (impact factor 1.8). Під її керівництвом було захищено 4 кандидатські дисертації.

За період з 2008-2012 роки держбюджетні науково-дослідні роботи виконувалися з залученням студентів 3-5 курсів. Підсумком такої співпраці є щорічний захист дипломних науково-дослідних робіт, участь студентів у Міжнародних конференціях та у Всеукраїнському галузевому конкурсі кращих дипломних проектів і робіт.

Так, молоді кандидати наук Н.Л. Гуревіна та Д.О. Міснянкін отримали Почесну грамоту Відділення хімії Національної Академії Наук України за роботу «Теорія і практика методу алозмового електролітичного оксидування металів» (протокол №1 $ 6 п.1.2 від 27 січня 2009 р. (науковий керівник – д.х.н., проф. Сніжко Л.О., 2008 р.), а колишній аспірант кафедри Макарчук О.В. отримав Почесну грамоту за участь в конкурсі організованому фондом Л.Д. Кучми “Зробимо Україну енергоощадною” за роботу «Ресурсозбереження у виробництві автомобільного палива» (науковий керівник – д.х.н., проф. Сніжко Л.О., 2010 р.).

Статті

1. Snizhko, L.O., Yerokhin A., Gurevina N.L., Misnyankin D.O.,. Ciba A.V, Matthews A., Voltastatic studies of magnesium anodising in alkaline solutions// Surface & Coatings Technology. – 2010. – 205. – Р.1527–1531

2. Снежко Л. А., Гуревина Н.Л., Миснянкин Д.А., Ерохин А.Л. Формирование химических соединений при плазменном электролитическом оксидировании алюминия в силикатных электроли-тах//Вопросы химии и химической технологии. – 2009. – №1. – С.120-126.

3. Снежко Л. А., Гуревина Н.Л., Миснянкин Д.А., Циба А.В. Скорость кристаллизации гидроксида ма-гния на поверхности металла из водных растворов//Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №3. – Р.139-142.

4. Циба А.В., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Начальные стадии роста оксидных слоев на магнии и алю-минии//Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №2. – С.260-263.

5. Снежко Л.А., Тертишная Е.В., Симонов Ю.Ю., Макарчук А.В. Экспресс-метод определения состава биоэтанола//Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №6. – С.130-132.

6. Тертишна О.В., Симонов Ю.Ю., Денисюк А.М., Бондарь Н.В., Дяченко А.І, Афанасьєва К.В., Сніжко Л.О. Прогнозування формування відкладень в процесі технологічної переробки нафти// Вопросы химии и химической технологии.- 2011.- №5.- С.72-74.

7. Раскина Л.С., Подгорный А.И., Хоружая Е.И., Цыба А.В., Симонов Ю.Ю. Влияние химического со-става сырья на селективность каталитического крекинга в условиях работы установки ГК-3 ПАТ «Укртатнафта»// Вопросы химии и химической технологии.- 2010.- №6.-С. 75-77.

8. Шевченко Е.Б., Дедушева О.В. Исследование физико-химических свойств биодизельных топлив, полученных по различным технологиям// Вопросы химии и химической технологии.- 2010.- №6.- С.78-82.

9. Гончарова Е.А.,  Скрипник Г.В., Запорожець А.Й. Дослідження фізико-хімічних властивостей МХТЗ на основі концентрату МР-17//Вопросы химии и химической технологии.- 2010.- №3.-С. 125-127.

10. Гончарова Е.А., Колєснік О.В., Запорожець А.Й. Дослідження зміни   фізико-хімічних показників трансформаторної оливи в процесі експлуатації// Вопросы химии и химической технологи.- 2010.- №3.- С.122-124.

11. Гончарова Е.А., Запорожець А.Й. Дослідження дії металів та лаків на старіння трансформаторної оливи//Вопросы химии и химической технологии.- 2010. -№4. С.103-104.

12. Образцов В.Б., Данилов Ф.И. Закономірності кінетики реакцій переносу заряду в умовах адсорбції  поліелектролітних комплексів // Науковий вісник Чернівецького університету (хімічні науки) .-2008.- №399-400.-С.-28-30.

13. Амируллоева Н.В., Пивонос В.В., Образцов В.Б. Адсорбция бутилсульфоната натрия на ртути // Во-просы химии и химической технологии . – 2008. – № 2. –  С. 166 – 168.

14. Данилов Ф.И., Образцов В., Амируллоева Н.В., Данилов С.В., Балиоз А.В., Полиэлектролитные комплексы – новый подход к разработке ингибиторов коррозии // Физико-хімічна механіка матеріа-лів. –  2008. – №.7. С.501 – 506.

15. Образцов В.Б., Аміруллоєва Н.В., Баліоз А.В., Данілов С.В.Адсорбція та інгібіторні властивості комплексів на основі водорозчинних полімерів і ПАР // Науковий вісник Чернівецького університету (хімічні науки). – 2008. – №401. – С.35 – 37.

16. Головенко В.А., Кутянина В.С., Терещук М.Н., Образцов В.Б. Закономерности адсорбции карбоксил содержащих полигуанидинов на латуни // Вопросы химии и химической технологии . – 2009. – № 4. – С. 93 – 97.

17. Кутолей Д.А., Штеменко А.В., Балиоз А.В., Исаев Л.Е., Образцов Образование разнолигандных комплексных соединений меди с аминокарбоксильными  фосфоновыми комплексонами средней де-нтантности //Наукові праці Длнецького національного технічного університету.-2009.- Серія: Хімія і хімічна технологія.-13(152).-С.69-74.

18. Образцов В.Б., Аміруллоєва Н.В., Данілов Ф.И., Судак О.Г. Вплив природи замісників на адсорбційні та інгібіторні властивості катіоноактивних поліелектролітів// Физико-хімічна механіка матеріалів. – 2010. – №8. – С.423 – 428.

19. Данилов Ф.И., Образцов В.Б.,Амируллоєва Н.В.Адсорбция и ингибиторные свойства ассоциатов на основе водорастворимых полимеров // Электрохимия. – 2010. – №.10 – С. 1256-1263.

20. Danilov F.I.,  Obraztsov V.B., Amirulloeva N. V.  Adsorption and inhibition properties of associates based on water-soluble polymers // Russian journal of electrochemestry. – 2010.– V.46.- № 10. – С.1175 – 1181.

21. Амируллоева Н.В. ,Ткач И.Г.,  Старов Р.Г.,  Образцов В.Б.  Адсорбционные и ингибиторные свойст-ва гептилсульфоната натрия на различных электродах // Вестник ХНУ.– 2010. – №932, вип.19(42). – С.124-128.

22. Амируллоева Н. В., Образцов В.Б.  Адсорбция модифицированного полигексаметилен-гуанидина на различных границах раздела фаз//Вопросы химии и хим. технологии. – 2011. – № 4 (1). – С. 20 – 22.

23. Образцов В. Б., Рублева Е. Д. , Старов Р. Г. , Амируллоева Н. В.  Ингибирование коррозии стали по-лиэлектролитами в нейтральной среде     // Вопросы химии и хим. технологии. – 2011. – № 4 (2). – С. 97 – 100.

24. Образцов В.Б., Аміруллоєва Н.В., Рубльова Є., Сіліна Ю. Поліелектроліти – інгібітори корозії та со-левідкладення у нейтральних середовищах// Физико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – №.7 – С.115-118.

25. Образцов В.Б., Аміруллоєва Н.В. ,Старов Р. Г. , Атанов Є. Інгібуюча та деемульгуюча дія поліелект-ролітів при первинній переробці нафти //Физико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – №.7 – С.213-218.

26. Шевченко Е.Б., Данилов А.М. Исследование биодизельного топлива на основе эфиров куриного жира // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2012. – №.3 – С.25-26.

27. Шевченко Е.Б., Данилов А.М. Присадки, улучшающие эксплуатационные свойства топлив // Автомобильная промышленность.– 2012. –№10. – С.20-22.

28. Шевченко Е.Б., Данилов А.М. О производстве дизельных топлив в соответствии с регламентом Таможенного союза // Двигателестроение. – 2012. – №4. – С.42-45.

29. Тертышная Е.В., Симонов Ю.Ю., Снежко Л.А. Синтез и применение присадки комплексного действия для дизельных топлив // Вопросы химии и химической технологии. – 2012. – №1. –С. 94-96.

30. Тертишна О.В., Симонов Ю.Ю., Афанасьєва К.В., Сніжко Л.О. Динаміка формування асфальтосмолопарафінових відкладень // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – №5. – С.48-50.

31. Тертишна О.В., Симонов Ю.Ю., Гуревіна Н.Л., Сніжко Л.О. Кінетичний аналіз утворення асфальтосмолопарафінових відкладень // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – №4. – С.44-47.

32. Шевченко Е.Б., Данилов А.М. Особенности смесевых дизельних топлив // Катализ и нефтехимия. – 2013. – № 21. – С. 76-79.

33. Шевченко Е.Б. Влияние биодизеля на эксплуатационные свойства топлива // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2013. – №3. – С.28 – 30.

34. Шевченко О.Б. Властивості сумішевих дизельних палив // Наукоємні технології. – 2013. – №1(17). – С.50-52.

35. Шевченко О.Б., Циба О.В., Сергієв І.С.Вплив біодизельного палива на моторні оливи // Вопросы химии и хим. технологии. – 2013. – №3. С.146-148.

36. Шевченко Е.Б., Куренная И.Г. Экономическая целесообразность производства и использования биодизеля в Украине // Бизнесинформ. – 2013. – №4. – С.232-236.

37. Афанасьева Е.В., Тертышная Е.В., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А.. Термогравиметрическое исследование нефтяных отложений // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №3. – С. 91-94.

38. Тертишна О.В. Дослідження деяких розчинників асфальто-смолисто-парафінових відкладень заводського походження // Вісник Національного авіаційного університету. – 2013. – №2. – С.219-223.

39. Nadejda Bondar, Anatoliy Denysyuk, Yuriy Simonov, Olena Tertyshna, Lyubov Snizhko Asphalt-resin-wax deposits analysis with petroleum refinery equipment usage // Proceedings of the National aviation university. – 2013. – No 4. – P. 139-143.

40. Шевченко Е.Б. Химмотологические проблемы биодизельных топлив // Технологии нефти и газа. – 2014. – №5. – С.8-9.

41. Роєнко К.В., Тертишна О.В., Чернишов А.А., Калініченко О.О., Сніжко Л.О. Прогнозування складу асфальтосмолопарафінових відкладень під час зберігання нафти в резервуарах // Нафтогазова галузь України. – 2014. – №2. – С.30-34.

42. Тертышная Е.В., Роенко Е.В., Калиниченко О.А., Снежко Л.А. Анализ потенциальной несовместимости компонентов нефтяных смесей // Промышленный сервис. – 2014. – №2. – С.23-27.

43. Тертишна О.В. Визначення стійкості нафтових дисперсних систем // Науковіпраці Одеської національної академії харчових технологій. – 2014. – №45. – Т. 2. – С. 34-38.

44. Тертышная Е.В., Запорожец А.И., Роенко Е.В., Снежко Л.А. Формирование нефтяных смесей с целью увеличения отбора масляных фракций // Технологии нефти и газа. – 2014. – №4. – С.15-18.

45. Роенко Е.В., Калиниченко О.А., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Исследование совместимости нефтяных смесей методом фотометрии // Химия и технология топлив и масел. – 2014. –№3. – С. 26-31

46. Тертишна, О.В., Роєнко К.В., Мартиненко В.О., Сніжко Л.О. Використання асфальтосмолопарафінових відкладень як додатків до нафтових дорожніх бітумів // Нафтогазова галузь України. – 2015. – №3. – С. 33-35.

47. Шевченко Е.Б., Герасименко К.О., Каменева В.Н., Данилов А.М. Биодизельное топливо на основе технического рыбьего жира // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2016 . – №2. – С.4-5.

48. Тертышная Е.В., Мартыненко В.О.,  Головенко В.А., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Кинетические особенности образования асфальтосмолопарафиновых обложений  // Технологии нефти и газа. – 2016. – №1. – С.17-21.

Конференції

1. Макарчук А.В., Цыба А.В., Копитон В.О., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Свойства топлив, толученных из сырья растительного и животного происхождения//Труды 71 Международной Научно-Практической Конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта».- Днепропетровск.- 2011 г.- С. 287-288.

2. Цыба А.В., Макарчук А.В., Рыбин М.О., Миснянкин Д.А., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Коррозия конструкционных материалов в среде биодизеля растительного и животного происхождения//Труды 71 Международной Научно-Практической Конференции «Проблемы и перспективы развития железнодо-рожного транспорта».- Днепропетровск,2011 г. -С.288-289.

3. Цыба А.В., Миснянкин Д.А., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Оксидно-керамические покрытия на магнии, полученные из водных растворов, //Труды конф. «Прикладная Физико – Неорганическая Химия».- Сева-стополь. -2-7 октября 2011г.- с.68.

4. Макарчук А.В., Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Моторные топлива из биомассы и про-блемы их широкого использования» //Труды конф. «Прикладная Физико – Неорганическая Химия».- Се-вастополь.- 2-7 октября 2011.- с.244.

5. Цыба А.В., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Наполнение плазменных электролитических покрытий на маг-нии//Труды V Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Химия и совре-менные технологии” УГХТУ.-Днепропетровск.- 20-22 апреля 2011г.- с.339.

6. Макарчук А.В., Копитон В.О., Терещук М.Н., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Влияние биодизельного топлива различного происхождения на свойства резины 7В-14-1//Труды V Международной конферен-ции студентов, аспирантов и молодых ученых “Химия и современные технологии” УГХТУ.- Днепропе-тровск.- 20-22 апреля 2011г.-с.124.

7. Макарчук О.В., Сніжко Л.О. Ресурсозбереження у виробництві автомобільного палива//Труды V Меж-дународная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Химия и современные технологии” УГХТУ.-Днепропетровск.-20-22 апреля 2011г.- с.225.

8. Цыба А.В., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А. Особенности получения биодеградирующих имплантатов на сплавах магния//Труды V Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Хи-мия и современные технологии” УГХТУ.- Днепропетровск 20-22 апреля 2011г.- с.340.

9. Симонов Ю.Ю., Тертишна О.В., Сніжко Л.О. Дослідження впливу модифікатора на експлуатаційні ха-рактеристики оливи//Труды V Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Химия и современные технологии” УГХТУ.- Днепропетровск 20-22 апреля 2011г.-с.251.

10. Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Совершенствование технологии – путь к рациональному использованию ресурсов и решению экологических проблем//Труды Імеждународной научно-практической заочной конференции «Экологическая безопасность и устойчивое развитие территорий».-Чебоксары.-2010.- С.204-206.

11. Симонов Ю.Ю., Тертишна О.В., Сніжко Л.О. Вплив попередньої підготовки сировини на процеси ката-літичного крекінгу//Труды V Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Химия и современные технологии” УГХТУ.- Днепропетровск 20-22 апреля 2011г.- с.252.

12. Афанасьева Е.В., Симонов Ю.Ю., ТертишнаО.В., Сніжко Л.О. Кинетические параметры процесса раст-ворения асфальтено-смоло-парафиновых отложений//Труды VII Международной научно-практической конференции молодых ученых «Экологический интеллект – 2012».- Днепропетровск.- 24.04-25.04.- 2012.- с.34-35.

13. Snizhko L.,Yerokhin A., Gurevina N., Parfenov E., Matthews A. Fundamental sofvoltastatic methodforkinetic studiesof high-voltage plasma-assisted anodising in alkaline solutions, N4139, G3: (Oral) //The 37th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films.-April 28-30.- 2011.- Town&Country Hotel, San Diego, CA, USA.

14. Gao Y., Yerokhin A., Snizhko L., Matthews A.. Gas Evolution Studies during Pulsed Bipolar Plasma Electrolytic Oxidation, N 1939//Topic : C4 – Coatings and Surface Engineering, Symposium : C42 – Advances in surface treatments of light alloys, EUROMA 2011.- 11-18 September.- 2011.- Montpellier, France.

15. Snizhko L., Yerokhin A.,  Gurevina N., Parfenov Е., Matthews А. Kinetics of Aluminium Oxide Growth in Alkaline Solutions under Potentiostatic Conditions, N 1939// Topic : C4 – Coatings and Surface Engineering, Symposium : C42 – Advances in surface treatments of light alloys, EUROMAT 2011.- 11-18 September.-2011.- Montpellier, France.

16. Бурьян И.В., Ващенко Т.В., Давыдова Т.В., Ващенко Ю.Н. Отходы зеленого масла в качестве пластифи-катора резиновых смесей на основе бутадиен-стирольного каучука//8-я Украинская с международным участием научно-техническая конференция резинщиков «Эластомеры: материалы, технология, обору-дование, изделия».- г. Днепропетровск.- 27.09-01.10 2010 г.

17. Бурьян И.В., Марченко Н.С., Ващенко Ю.Н. Стабилизаторы улучшенной выпускной формы для эласто-мерных материалов //VМеждународная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и мо-лодых ученых «Химия и современные технологии».- Днепропетровск .-20-22 апреля 2011.-с.175.

18. Шевченко Е.Б. Применение антикоррозионной комбинированной присадки в этанолсодержащих топли-вах// IV Международная научно-практическая конференция «Новые горючие и смазочные материалы с присадками. -28.09-01.10.10. -С.-Петербург.- Академия прикладных исследований. -2010 г.

19. Афанасьева Е.В., Симонов Ю.Ю., ТертишнаО.В., Сніжко Л.О. Анализ асфальто-смоло-парафиновых отложений на технологическом оборудовании//Труды VII Международной научно-практической конференции молодых ученых «Экологический интеллект – 2012».- Днепропетровск.- 24.04-25.04 2012.- с.109-110.

20. Головенко В.О.,Фантух Т.І., Сніжко Л.О. Оптимізація умов одержання біопалив//Труди VІ науково-технічної конференції «Поступ у нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості ”.- Львів.- 25-28 квітня 2012.-с.113.

21. Афанасьева Е.В., ТертишнаО.В., Симонов Ю.Ю., Сніжко Л.О. Прогнозування інтенсивності відкладень в процесах технологічної переробки нафти//Труди VІ науково-технічної конференції «Поступ у нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості ”.- Львів 25-28 квітня 2012.- с. 91.

22. Найда Р.В., Симонов Ю.Ю., Попова А.Н., Шурыгина И. В., Петренко Т. П., Тертышная Е.В.,Снежко Л.А. Кинетика формирования твердых отложений из нефти//Труди VІ науково-технічної конференції «Поступ у нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості ”.-Львів 25-28 квітня 2012.- Львів.- с. 99.

23. Гончарова Е.А., Колєснік О.В., Запорожець А.Й. Дослідження зміни якісних показників трансформато-рної оливи//Труди VІ науково-технічної конференції «Поступ у нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості ”.-Львів 25-28 квітня 2012.- с.114.

24. Коверя А.С., Запорожец А.И. Получение метанола из твердых горючих ископаемых (Общие положе-ния)// VIII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Тех-нический университет.- г. Варна.- Болгария.-8-15 июня 2012.-с.15

25. Найда Р.В., Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Фазовые переходы в многокомпонентных углеводородных смесях//Труди VІ науково-технічної конференції «Поступ у нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості ”, Львів 25-28 квітня 2012 р.- с.100

26. Аврамиди В.И., Образцов В.Б., Амируллоева Н.В.. Ингибиторные свойства модифицированных полиге-ксаметиленгуанидинов // Труди IV Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Хімія і сучасні технології”. –Дніпропетровськ.- 2009.- С.81

27. Образцов В.Б., Амируллоева Н.В., Данилов Ф.И. Физико-химические свойства наноразмерных полиэ-лектролитных комплексов и их практическое применение // Международная конференция „Прикладная физическая химия и нанохимия”. –Судак.- 2009. – С. 28-29

28. Амируллоева Н.В., Образцов В.Б., Удовиченко Д.А. Электрохимические методы в иследовании физико-химических свойств наноразмерных полиэлектролитных комплексов // Международная конференция „Прикладная физическая химия и нанохимия”. – Судак.- 2009. – С. 47-48

29. Образцов В.Б., Головенко В.А., Амируллоева Н.В., Кутянина В.С. Адсорбционные и ингибиторные свойства олигомеров на основе полигексаметиленгуанидина // IV Международная конференция «Сов-ременные проблемы физической химии». –Донецк.-2009. – С.186-187.

30. Амируллоева Н.В, Ткач И.Г, Образцов В.Б. Определение констант образования полиэлектролитных комплексов кондуктометрическим методом //Международная конференция «Современные проблемы физической химии и электрохимии растворов».-г. Харьков.- 2009. – с. 70.

31. Образцов В.Б., Амируллоева Н.В, Данилов Ф.И. Влияние ассоциации катионоактивных полиэлектроли-тов на их адсорбционные свойства// Международная конференция «Современные проблемы физической химии и электрохимии растворов», Харьков.- 2009. – с. 48.

32. Судак О.Г., Амируллоева Н.В, Образцов В.Б. Особенности кинетики разряда ионов кадмия и цинка в метансульфоновых электролитах. // Международная конференция «Современные проблемы физической химии и электрохимии растворов», Харьков.- 2009. – с. 126.

33. Амируллоева Н.В., Образцов В.Б. Закономерности адсорбции и ингибирующего действия модифициро-ванных полиэлектролитов на основе четвертичных аммониевых солей // Научно-технічна конференція Молодіжний електрохімічний форум (МЕФ-2010).- 21-24 вересня.- 2010. – с.47.

34. Рублева Е.Д., Образцов В.Б., Амируллоева Н.В.Оценка ингибиторных свойств фосфорсодержащих сое-динений при коррозии стали в нейтральной бреде // V Міжнародна науково-технічна конференції студе-нтів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології».-20–22 квітня 2011 року. – Т. 1. – Дніп-ропетровськ: УДХТУ.- 2011. – с. 139.

35. Макарчук А.В., Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Моторные топлива из биомассы и проблемы их широкого использования // Международная конференция «Прикладная физико-неорганическая химия», 2-7 октября 2011 г., Севастополь, 2011. – С. 244.

36. Симонов Ю.Ю., Тертишна О.В., Сніжко Л.О.Вплив попередньої підготовки сировини на процеси каталітичного крекінгу // V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених « Хімія і сучасні технології», 20-22 квітня 2011 р., Дніпропетровськ, 2011. – С. 252.

37. Симонов Ю.Ю., Тертишна О.В., Сніжко Л.О.Дослідження впливу модифікатора на експлуатаційні характеристики оливи // V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених « Хімія і сучасні технології», 20-22 квітня 2011 р., Дніпропетровськ, 2011. – С. 251.

38. Макарчук А.В., Копитон В.О., Терещук М.Н., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Влияние биодизельного топлива различного происхождения на свойства резины 7В-14-1 // V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених « Хімія і сучасні технології», 20-22 квітня 2011 р., Дніпропетровськ, 2011. – С. 224.

39. Макарчук А.В., Цыба А.В., Копитон В.О., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Свойства топлив, полученных из сырья растительного и животного происхождения // Труды 71 Международной Научно-Практической Конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», Днепропетровск, 2011 г. – С. 287.

40. Цыба А.В., Макарчук А.В., Рыбин М.О., Миснянкин Д.А., Тертышная Е.В., Снежко Л.А., Коррозия конструкционных материалов в среде биодизеля растительного и животного происхождения // Труды 71 Международной Научно-Практической Конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», Днепропетровск, 2011 г. – С.288-289.

41. Сніжко Л.О., Симонов Ю.Ю., Тертишна О.В., Найда Р.В. Утворення асфальто-смоло-парафінових відкладень в динамічних умовах // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології», 24-28 вересня 2012 р., НАУ, Одеса «Астропринт», С. 186-190.

42. Попова А.В., Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Изучение эффективности применения растворителей для удаления асфальто-смоло-парафиновых отложений // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології», 24-28 вересня 2012 р., НАУ, Одеса «Астропринт», С.184-186.

43. Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Совершенствование технологии переработки нефти – путь к рациональному использованию ресурсов и решению экологических проблем // I Международная научно-практическая конференция: сборник научных статей «Экологическая безопасность и устойчивое развитие территорий», Чебоксары, 2011 – С. 204-206.

44. Найда Р.В., Попова А.В., Шурыгина И.И., Петренко Т.В., Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Кинетика формирования твердых отложений из нефти // VI Науково-технічна конференція «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості», , Львів, 25-28 квітня, 2012 – С. 99.

45. Найда Р.В., Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.О. Фазовые переходы в многокомпонентных углеводородных смесях // VI Науково-технічна конференція «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості», Львів, 25-28 квітня, 2012. – С. 100.

46. Афанасьєва К.В., Тертишна О.В., Симонов Ю.Ю., Сніжко Л.О. Прогнозування інтенсивності відкладень в процесах технологічної переробки нафти // VI Науково-технічна конференція «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості», 25-28 квітня 2012 р., Львів, 2012. – С. 91.

47. Афанасьева Е.В., Ю.Ю. Симонов, Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Кинетические параметры процесса растворения асфальтено-смоло-парафиновых отложений // Труды VII Международной научно-практической конференции молодых ученых «Экологический интеллект,– 2012», 24-25 апреля 2012 р., Днепропетровск, 2012. – С.34-35.

48. Афанасьева Е.В., Симонов Ю.Ю., Тертышная Е.В., Снежко Л.А.. Анализ асфальто-смоло-парафиновых отложений на технологическом оборудовании // Труды VII Международной научно-практической конференции молодых ученых «Экологический интеллект – 2012», 24-25 апреля 2012 р., Днепропетровск, 2012. – С.109-110.

49. Мартиненко В.О., Афанасьєва К.В., Тертишна О.В., Сніжко Л.О. Підбір розчинників та кінетичний аналіз розчинення асфальто-парафінових відкладень // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Хімічні технології», 21-22 березня 2013 р., Дніпропетровськ, 2013. – С. 30.

50. Роенко Е.В., Калиниченко О.А., Герасименко К.О., Тертышная Е.В., Снежко Л.А. Растворение нефтяных отложений в присутствии эфиров жирных кислот // Труды IX Международной научно-практической конференции молодых ученых «Экологический интеллект – 2014», 14-15 мая 2014 р., Днепропетровск, 2014. – С. 29-30.

51. Роєнко К.В., Калініченко О.О., Тертишна О.В., Чернишов А.А., Сніжко Л.О. Дослідження сумісності компонентів нафтових сумішей методом фотометрії // VIІ Міжнародна Науково-технічна конференція «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості», 19-24 травня 2014 р., Львів, 2014. – С 46.

52. Тертышная Е.В., Роенко Е.В., Снежко Л.А., Чернышов А.А. Принцип формирования стабильных нефтяный смесей // VIІ Міжнародна Науково-технічна конференція «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості» 19-24 травня 2014 р., Львів, 2014. – С. 32.

53. Роєнко К.В., Калініченко О.О., Тертишна О.В., Сніжко Л.О. Оптичні дослідження сумісності нафт // Матеріали VIІ Міжнародної Науково-технічної конференції «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості», 19-24 травня 2014 р., Львів, 2014. – С. 71-74.

54. Елена Тертышная Определение потенциальной устойчивочти нефтяных смесей // Матеріали VIІ Міжнародної Науково-технічної конференції «Поступ в нафто газопереробній та нафтохімічній промисловості», 19-24 травня 2014 р., Львів, 2014. – С. 42-48.

55. Мартиненко В.О., Тертишна О.В. Прогнозування сумісності нафт та методи формування нафтових сумішей // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Хімічні технології», 20-21 березня 2014 р., Дніпропетровськ, 2014. – С. 29.

56. Tertyshnaya O.V., Roienko K.V., Kalinichenko O.O., Snizhko L.O. Estimation of oil mixture components compatibility by oscillator methodology //Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів» 6-10 жовтня 2014 р., Київ, 2014. – С. 159-164.

57. Осадча К.В., Мартиненко В.О., Тертишна О.В., Сніжко Л.О. Вплив продуктів переробки рослинних олив на утворення нафтових осадів // VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» 27-29 квітня 2015 р., Дніпропетровськ, 2015. – Т. IV. – С. 92-93.

58. Мартиненко В.О., Тертишна О.В., Чернишов А.А., Сніжко Л.О. Утилізація нафтових відкладень при виробництві компонента дорожнього покриття // VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» 27-29 квітня 2015 р., Дніпропетровськ, 2015. – Т. IV. – С. 172-173.

59. Шинкаренко О.С., Мартиненко В.О., Тертышная Е.В., Головенко В.А. Снежко Л.А. Кинетика роста асфальтосмолопарафиновых отложений // VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» 27-29 квітня 2015 р., Дніпропетровськ, 2015.– Т. IV. – С. 117-118.

60. Тертишна О.В., Мартиненко В.О., Чернишов А.А., Сніжко Л.О. перспективний напрямок використання асфальтосмолопарафінових осадів // ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспілство» 27-29 травня 2015 р. ,Київ, 2015. – С.136-137.

61. Прокопенко Р.М., Тертишний О.О., Тертишна О.В., Адсорбенти на основі карбонізованого рисового лушпиння для боротьби з розливами нафтопродукту // VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Хімія та сучасні технології» 27-29 квітня 2015 р., Т. IV, Дніпропетровськ, 2015. – С.66-67.

Навчально-методичні роботи

1. Шевченко О.Б., Юшко В.Л., Русалін С.М. Техніка підготовки та постачання нафти / Дніпропетровськ: ДВНЗ “УДХТУ”.– 2012. – 376 с.

2. Шевченко О.Б., С.В. Бойченко, Л.М.Черняк, Й.А. Любінін, П.І. Топільницький, І.Л. Трофімов, Л.І. Павлюх Хіммотологія та інженерне забезпечення використання газу і паливно-мастильних матеріалів / Київ: НАУ. – 2014. – 276 с.

3. Шевченко О.Б., Юшко В.Л., Русалін С.М. Технологічні установки та основне обладнання нафтопереробних підприємств / Дніпропетровськ: ДВНЗ “УДХТУ”. – 2016. – 483 с.

Патенти

1. Шевченко О.Б,, Данилов О.М., Каменєва В.М., Суворова К.А. Паливна композиція з покращеними низькотемпературними показниками: кор. мод. №105457 від 25.03.2016, бюл.№6.

2. Шевченко О.Б., Данилов О.М., Данчук І.В. Сумішеве дизельне паливо: пат. A 2015 00830

3. Сніжко Л.О., Тертишна О.В., Роєнко К.В., Топільницький П.І., Романчук В.В. Композиція для розчинення асфальтосмолопарафінових відкладень: кор.мод. u 201412161 Україна, заявл. 10.11.2014, опубл. 27.04.20015.

4. Тертишна О.В., Роєнко К.В., Сніжко Л.О., Кириченко В.І., Кириченко В.В. Композиція для ефективного видалення асфальто-смоло-парафінових відкладень нафтового походження та попередження їх утворення на металевих поверхнях: кор.мод. u 201500134 заявл. 12.01.2015 р., опубл. 25.08.2015.