Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ПАЛИВ, ПОЛІМЕРНИХ ТА ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сухий Костянтин Михайлович

Сухий Костянтин Михайлович

Завідувач кафедрою ТПП та ПМ, доктор технічних наук, професор

У 1998 р. з відзнакою закінчив Національну металургійну академію України та здобув кваліфікацію спеціаліста.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, у 2014 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

З 2015 р. є членом експертної ради Міністерства освіти і науки України «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства».

У 2018 р. обраний академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШ України).

Член редколегій двох наукових журналів – «Питання хімії та хімічної технології» та «Eastern European Journal of Enterprise Technologies», що входять до наукометричної бази Scopus; член оргкомітетів і учасник низки міжнародних наукових форумів у Франції, Іспанії, Греції та Україні.

Брав участь у реалізації міжнародних та вітчизняних науково-дослідних проектів (Болгарія, Угорщина, Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, грант Президента України).

Член двох спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ УДХТУ з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: «органічна хімія», «хімія високомолекулярних сполук», «технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2018 р.).

Займається спортом: багаторазовий чемпіон України та призер Чемпіонату Європи 2012 р. з веслування.

Наукові інтереси:

 • розробка методів синтезу нових полімерних четвертинних амонієвих солей;
 • полімерні нанокомпозити;
 • полімерні електроліти у твердому стані.

Публікації: 168 наукових праць, зокрема 5 монографій, 25 наукових праць, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science, 23 патенти України; співавтор навчальних посібників з грифом МОН.

Контакти: +38 (056) 746-33-56
e-mail: ksukhyy@gmail.com

Баштаник Петро Іванович

Баштаник Петро Іванович

Кандидат технічних наук,доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси:

 • Базальтопластики конструкційного призначення на основі поліпропілену;
 • Базальтопластики конструкційного призначення на основі поліамідів;
 • Полімерні композиційні матеріали спеціального призначення;Важкогорючі композиції на основі полівінілхлориду.

Публікації:  більше 300 публікацій, у тому числі білше 50 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і білш 25 авторських посвідчень та патентів на винахід. Є співвавтором 4 навчальних посібників з грифом МОН України та 2 підручників з грифом МОН України.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

 

Ващенко Юрій Миколайович

Ващенко Юрій Миколайович

Доктор технічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

Тел. +380677325608

e-mail: elastomer2015@yandex.ua

Закінчив ДХТІ в 1983 р. за спеціальністю “Технологія гуми”.

В 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою «Науково-технічні основи розробки еластомерних композиційних матеріалів для ресурсозберігаючих технологій»

Дисципліни, що викладає: Теоретичні основи переробки еластомерів, Технологія устаткування переробки еластомерів, Рециклінг полімерних та еластомерних матеріалів, Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів, Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних композиційних матеріалів.

Головенко Віталій Олександрович

Головенко Віталій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

 

Дисципліни, що викладає: «Технологія переробки нафти та газу», «Проектування виробництв переробки горючих копалин», «Проектування виробництв одержання альтернативних енергоресурсів».

Наукові інтереси: одержання палив з альтернативної сировини.

Публікації: більше 30 наукових праць та 1 патент на винахід

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Ебіч Юрій Рахмієлевич

Ебіч Юрій Рахмієлевич

Доктор хімічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

Закінчив ДХТІ  в 1967 р. за спеціальністю “Технологія гуми”, В 1994 р. захистив докторську дисертацію за спец темою.

Дисципліни, що викладає: Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів, Основи проектування хімічних  виробництв, Технологія, обладнання та основи проектування виробництв переробки полімерних та композиційних матеріалів,  Хімічна технологія виробництва гумовотехнічних виробів та взуття.

Евдокименко Наталія Михайлівна

Евдокименко Наталія Михайлівна

Доктор технічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

Закінчила ДХТІ  в 1973 р. за спеціальністю “Технологія гуми”, В 1994 р. захистила докторську дисертацію за темою «Синтез еластомерних композицій заданої морфології».

Дисципліни, що викладає: Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів, Хімічна технологія виробнитцва гумових виробів (шини), Полімерне матеріалознавство (еластомерні матеріали).

Запорожець Андрій Йосипович

Запорожець Андрій Йосипович

асистент

Дисципліни, що викладає: лабораторні та практичні роботи з усіх дисциплін

Наукові інтереси: дослідження властивостей твердих горючих копалин та їх переробка.

Публікації: 16 наукових праць.

Профіль Google Scolar

Профіль ORCID

Калініченко Олег Олександрович

Калініченко Олег Олександрович

Кандидат технічних наук,доцент каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає: «Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини», «Устаткування виробництв альтернативних палив», лабораторні та практичні роботи з усіх дисциплін.

Наукові інтереси: процеси анодно-іскрового осадження; кальцій-фосфатні. біологічно-активні покриття для імплантатів, захисні покриття, каталізатори.

Публікації: є співавтором більше 15 наукових праць та 1 патенту України на винахід.

Профіль Google Scholar

Профіль Scopus

Овчаров Валерій Іванович

Овчаров Валерій Іванович

Доктор технічних наук, професор каф. ТПП та ПМ, Декан факультету Х та ХТ

Закінчив ДХТІ  в 1974 р. за спеціальністю “Технологія гуми”, В 2011р. захистив докторську дисертацію за темою «Науково-технічні основи розробки еластомерних композицій на основі дієнових каучуків з органічними похідними кислот фосфору».

Дисципліни, що викладає: 

Основи наукових досліджень, Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних композиційних матеріалів, Хімічна технологія виробництва гумовотехнічних виробів та взуття.

Роєнко Катерина Володимирівна

Роєнко Катерина Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає: «Основи проектування хімічних виробництв», «Технологія уловлювання хімічних продуктів коксування», лабораторні та практичні роботи.

Наукові інтереси: боротьба з утворенням нафтових відкладень.

Публікації: співавтор 23 наукових робіт.

Профіль Google Scholar

Профіль  ORCID

Профіль Scopus

Свердліковська Ольга Сергіївна

Свердліковська Ольга Сергіївна

Доктор хімічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси:

 • Синтез нових полімерних четвертинних амонієвих солей з доступної вихідної сировини;
 • Встановлення властивостей полімерних четвертинних амонієвих солей на основі морфоліну і алкілароматичних та аліфатичних дигалогенідів для застосування цих сполук у різних хіміко-технологічних процесах;
 • Вирішення науково-технічних проблем сучасних технологій, актуальність яких обумовлена необхідністю синтезу нових термостабільних низькотемпературних іонних рідин з високою іонною провідністю, а також зменшення вартості та екологічної чистоти синтезованих мономерів

Приймала участь у виконанні наукових і освітніх проектів: держбюджетних робіт, які виконувалися за заявками Міністерства освіти та науки України, Українсько-американського проекту CRDF (Advance Research Chemicals, Inc.,Сomp., USA), Євразійсько-Норвезького освітнього проекту.

Публікації:  215 наукових праць, з них 53 статті, 19 патентів України на винахід, 2 монографії, 102 тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях. За час роботи на кафедрі опубліковано 25 науково-методичних розробок, 14 конспектів лекцій.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Терещук Марина Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Закінчила ДХТІ  в 1986 р. за спеціальністю “Технологія гуми”.  В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Модифікація гум системами на основі реакційно здатних олігомерів».

Дисципліни, що викладає: .Застосування комп’ютерних технологій в наукових дослідженнях технології полімерних та композиційних матеріалів, Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології, Хімія еластомерів,  Хімія і фізика полімерів та еластомерів,  Композиційні матеріали на основі еластомерів.

 • Google  Scholar
Тертишна Олена Вікторівна

Тертишна Олена Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає: «Фізика та хімія нафти та газу», «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології», «Технологія переробки горючих копалин», «Технологія переробки відновлюваних регенеруючих енергоносіїв».

Наукові інтереси: регулювання стабільності нафт і утилізація нафтових відкладень.

Публікації: є автором більше 70 наукових робіт.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Третьяков Артем Олегович

Третьяков Артем Олегович

Кандидат технічних наук,доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси:

 • Полімерні матераіли (комопзиції) на основі ПВХ (вініпласт, пластикати у тому числі для кабельної ізоляції);
 • Біодеградуючі полімери загального призначення;
 • Утилізація те регенерація вторинних термопластичних полімерів;
 • Матеріали та технології для 3-Д друку

Публікації:  більше 100 публікацій, у тому числі білше 30 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і білш 15 авторських посвідчень та патентів на винахід.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

 

Томіло Віталій Ігоревич

Томіло Віталій Ігоревич

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси: 

 • Полімерні нанокомпозити;

Публікації:  більше 30 публікацій, у тому числі білше 7 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і білш 2 авторських посвідчень та патентів на винахід.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Хохлова Тетяна Віталіївна

Хохлова Тетяна Віталіївна

Кандидат хімічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси: 

 • Синтез та вивчення біологічної активності α, ß дегідроамінокислот.

Публікації: 58 публікацій, у тому числі  18 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і  28 авторських посвідчень та патентів на винахід.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Черваков Денис Олегович

Черваков Денис Олегович

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси:

 • Базальтопластики конструкційного призначення на основі термопластів;
 • Композиційні матеріали на основі вторинного поліетилентерефталату;
 • Полімерні композиційні матеріали спеціального призначення;
 • Високотемпературні адгезиви;Модифікація поліпропілену;
 • Утилізація те регенерація вторинних термопластичних полімерів.

Переможець конкурсу кращий молодий вчений Дніпропетровщини 2015 р.

Публікації:  65 публікацій, у тому числі  15 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання 5 статтей у міжнародних журналах з рейтингом Scopus, і 2 авторських посвідчення та патентів на винахід.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Шапка Василій Харитонович

Шапка Василій Харитонович

Кандидат хімічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Шевченко Олена Борисівна

Шевченко Олена Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає:«Термокаталітичні процеси в технології переробки нафти», «Технологія виробництва мастильних матеріалів», «Технологія переробки нафти та газу», «Сучасні процеси нафтопереробки».

.Наукові інтереси: дослідження властивостей альтернативних палив.

Публікації: 3 навчальних посібника, 2 патенти та більше 40 наукових робіт

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar