Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ПАЛИВ, ПОЛІМЕРНИХ ТА ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сухий Костянтин Михайлович

Сухий Костянтин Михайлович

Завідувач кафедрою ТПП та ПМ, доктор технічних наук, професор

У 1998 р. з відзнакою закінчив Національну металургійну академію України та здобув кваліфікацію спеціаліста.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, у 2014 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

З 2015 р. є членом експертної ради Міністерства освіти і науки України «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства».

У 2018 р. обраний академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШ України).

Член редколегій двох наукових журналів – «Питання хімії та хімічної технології» та «Eastern European Journal of Enterprise Technologies», що входять до наукометричної бази Scopus; член оргкомітетів і учасник низки міжнародних наукових форумів у Франції, Іспанії, Греції та Україні.

Брав участь у реалізації міжнародних та вітчизняних науково-дослідних проектів (Болгарія, Угорщина, Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, грант Президента України).

Член двох спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ УДХТУ з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: «органічна хімія», «хімія високомолекулярних сполук», «технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2018 р.).

Займається спортом: багаторазовий чемпіон України та призер Чемпіонату Європи 2012 р. з веслування.

Наукові інтереси:

 • розробка методів синтезу нових полімерних четвертинних амонієвих солей;
 • полімерні нанокомпозити;
 • полімерні електроліти у твердому стані.

Публікації: 168 наукових праць, зокрема 5 монографій, 25 наукових праць, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science, 23 патенти України; співавтор навчальних посібників з грифом МОН.

Контакти: +38 (056) 746-33-56
e-mail: [email protected]

Баштаник Петро Іванович

Баштаник Петро Іванович

Кандидат технічних наук,доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси:

 • Базальтопластики конструкційного призначення на основі поліпропілену;
 • Базальтопластики конструкційного призначення на основі поліамідів;
 • Полімерні композиційні матеріали спеціального призначення;Важкогорючі композиції на основі полівінілхлориду.

Публікації:  більше 300 публікацій, у тому числі білше 50 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і білш 25 авторських посвідчень та патентів на винахід. Є співвавтором 4 навчальних посібників з грифом МОН України та 2 підручників з грифом МОН України.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

 

Ващенко Юрій Миколайович

Ващенко Юрій Миколайович

Доктор технічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

 Доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.

Закінчив ДХТІ в 1983 р. за спеціальністю “Технологія гуми”.

В 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою «Науково-технічні основи розробки еластомерних композиційних матеріалів для ресурсозберігаючих технологій»

 Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з науково-технічними проблемами в галузі хімії і технології еластомерів, а саме – інноваційні та ресурсозбережні технології отримання і використання біоінгредієнтів на основі сировини рослинного та тваринного походження у складах еластомерних композицій.

Напрямки наукових досліджень:

 • розробка науково-технічних засад створення високоякісних багатошарових еластомерних матеріалів;
 • дослідження проблеми ефективного використання відходів виробництва та споживання гумової промисловості,
 • створення нових видів композиційних матеріалів на основі еластомерів, в тому числі із використанням продуктів подрібнення зношених шин та інших гумовотехнічних виробів.
 • Науково-технічні основи створення композиційних інгредієнтів на основі біосировини

Викладає дисципліни:

 

 • Теоретичні основи переробки полімерів та еластомерів,
 • Технологія устаткування переробки еластомерів,
 • Рециклінг полімерних та еластомерних матеріалів,
 • Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів,
 • Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних  та еластомерних композиційних матеріалів.

Загальна кількість наукових праць понад 400, серед яких: 122 статей, 25 авторських свідоцтва та патентів України, понад 40 праць методичного характеру, співавтор монографії та трьох тематичних оглядів.

ауд. 330 (корпус ф-ту ТОР та БТ)

Головенко Віталій Олександрович

Головенко Віталій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає: «Технологія переробки нафти та газу», «Проектування виробництв переробки горючих копалин», «Проектування виробництв одержання альтернативних енергоресурсів».

Наукові інтереси: одержання палив з альтернативної сировини.

Публікації: більше 30 наукових праць та 1 патент на винахід

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Ебіч Юрій Рахмієлевич

Ебіч Юрій Рахмієлевич

Доктор хімічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

 Доктор хімічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

Доктор хімічних наук, професор, академік Української  технологічної академії

Закінчив ДХТІ  в 1967 р. за спеціальністю “Технологія гуми”, В 1994 р. захистив докторську дисертацію за спец темою.

 Наукові інтереси:

 • Фізико-хімія олігомерних систем та адгезивів.
 • Розробка наукових засад регулювання фазової та тривимірної структури композиційних матеріалів із заданими властивостями

 Викладає дисципліни:

 • Хімічні технології гумових виробів (виробництво гумотехнічних виробів та взуття).
 • Розрахунок, конструювання та технологія виробництва гумотехнічних виробів та взуття.
 • Основи проектування хімічних виробництв.
 • Технологія, обладнання та основи проектування виробництв виробів із гуми.

Публікації:

Більше 485 наукових публікацій, дві монографії, більше 125 статей,19 авторських свідоцтв та 10 патентів України, співавтор посібника для студентів вузів країн СНД з технології гумових виробів та для студентів вузів України з виробництва маргаринової продукції, більше 45 методичних вказівок

ауд. 329 (корпус ф-ту ТОР та БТ)

Евдокименко Наталія Михайлівна

Евдокименко Наталія Михайлівна

Доктор технічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

 Доктор технічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

Закінчила ДХТІ  в 1973 р. за спеціальністю “Технологія гуми”, В 1994р. захистила докторську дисертацію за темою «Синтез еластомерних композицій заданої морфології».

 Викладає дисципліни:

– Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів;

– Хімічна технологія виробництва гумових виробів (шини);

– Розрахунки, конструювання та технологія виробництва шин.

  Наукові інтереси :

 • Фундаментальні дослідження з метою виявлення закономірностей функціювання полімерних матеріалів з широким діапазоном варіювання деформаційно-міцносних властивостей.
 • Розробка методики визначення функціональної дії основних інгредієнтів гумової суміші.

Публікації : більше 260 опублікованих робіт, у тому числі більш 100 статей у фахових виданнях, 5 статей опубліковано в США, близько 20 авторських свідоцтв та патентів. У співавторстві опубліковано 3 монографії. Видано 25 методичних вказівок у співавторстві з провідними фахівцями в галузі гумового виробництва.

ауд. 327 (корпус ф-ту ТОР та БТ)

Калініченко Олег Олександрович

Калініченко Олег Олександрович

Кандидат технічних наук,доцент каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає: «Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини», «Устаткування виробництв альтернативних палив», лабораторні та практичні роботи з усіх дисциплін.

Наукові інтереси: процеси анодно-іскрового осадження; кальцій-фосфатні. біологічно-активні покриття для імплантатів, захисні покриття, каталізатори.

Публікації: є співавтором більше 15 наукових праць та 1 патенту України на винахід.

Профіль Google Scholar

Профіль Scopus

Овчаров Валерій Іванович

Овчаров Валерій Іванович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів. Декан факультету Х та ХТ

Понад 20 років працює на посаді декана факультету. Член спеціалізованих вчених рад у Національному технічному університеті «Київський політехнічних інститут імені Ігоря Сікорського» ,ДВНЗ «Український державних хіміко-технологічний університет», член редколегії наукового журналу «Наука, технології, інновації» (Київ), член Німецької каучукової спілки.

Наукові інтереси пов’язані з науково-технічними проблемами в галузі хімії і технології еластомерів, а саме – інноваційні та ресурсозбережні технології отримання і використання біоінгредієнтів на основі рослинної сировини у складах еластомерних композицій.

Напрямки наукових досліджень:

 • розробка ресурсо- та енергозбережних технологій отримання і застосування діоксиду кремнію та гібридних наповнювачів на основі рисового лушпиння у складі еластомерних композицій;
 • процеси сірчаної вулканізації та модифікації властивостей еластомерних композицій за наявності органічних сполук з кватернізованим атомом нітрогену, отриманих з використанням рослинної сировини;
 • отримання та використання цільових добавок гум з відходів виробництва соняшникової олії.

Викладає дисципліни:

 • Основи пошуку науково-технічної інформації та наукових досліджень
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Хімічна технологія виробництва гумотехнічних виробів та взуття

Опубліковано 373 наукові праці. З них 117 статей, 17 авторських свідоцтв і патентів України, 5 статей у журналах Scopus, 2 монографії, 1 навчальний посібник, 248 тез доповідей міжнародних і всеукраїнськиї конференцій, 15 навчально-медодичних розробок.

Має державні відзнаки «Відмінник освіти України», «За наукові та освітні досягнення»

Роєнко Катерина Володимирівна

Роєнко Катерина Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає: «Основи проектування хімічних виробництв», «Технологія уловлювання хімічних продуктів коксування», лабораторні та практичні роботи.

Наукові інтереси: боротьба з утворенням нафтових відкладень.

Публікації: співавтор 23 наукових робіт.

Профіль Google Scholar

Профіль  ORCID

Профіль Scopus

Сергієнко Яна Олександрівна

Сергієнко Яна Олександрівна

Асистент кафедри ТПП та ПМ

У 2018 році з відзнакою закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію магістра.
 
Наукові інтереси:
Енергетичні комплекси поглинання та акумулювання низькопотенціійної теплової енергії на основі полімер-неорганічних сорбентів;
Синтез нових полімер-неорганічних сорбентів на основі полімерних четвертинних амонієвих солей;
Приймала участь та стала переможцем у держбюджетному проєкті «Конкурс молодих вчених» у 2019 та 2021 році.
Публікації: 7 статей, 2 патенти на корисну модель, 1 розділ колективної монографії, 30 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.
Свердліковська Ольга Сергіївна

Свердліковська Ольга Сергіївна

Доктор хімічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси:

 • Синтез нових полімерних четвертинних амонієвих солей з доступної вихідної сировини;
 • Встановлення властивостей полімерних четвертинних амонієвих солей на основі морфоліну і алкілароматичних та аліфатичних дигалогенідів для застосування цих сполук у різних хіміко-технологічних процесах;
 • Вирішення науково-технічних проблем сучасних технологій, актуальність яких обумовлена необхідністю синтезу нових термостабільних низькотемпературних іонних рідин з високою іонною провідністю, а також зменшення вартості та екологічної чистоти синтезованих мономерів

Приймала участь у виконанні наукових і освітніх проектів: держбюджетних робіт, які виконувалися за заявками Міністерства освіти та науки України, Українсько-американського проекту CRDF (Advance Research Chemicals, Inc.,Сomp., USA), Євразійсько-Норвезького освітнього проекту.

Публікації:  215 наукових праць, з них 53 статті, 19 патентів України на винахід, 2 монографії, 102 тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях. За час роботи на кафедрі опубліковано 25 науково-методичних розробок, 14 конспектів лекцій.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Терещук Марина Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Закінчила ДХТІ  в 1986 р. за спеціальністю “Технологія гуми”.  В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Модифікація гум системами на основі реакційно здатних олігомерів».

Дисципліни, що викладає: .Застосування комп’ютерних технологій в наукових дослідженнях технології полімерних та композиційних матеріалів, Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології, Хімія еластомерів,  Хімія і фізика полімерів та еластомерів,  Композиційні матеріали на основі еластомерів.

 • Google  Scholar
Тертишна Олена Вікторівна

Тертишна Олена Вікторівна

Доктор технічних наук, професор каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає: «Фізика та хімія нафти та газу», «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології», «Технологія переробки горючих копалин», «Технологія переробки відновлюваних регенеруючих енергоносіїв».

Наукові інтереси: регулювання стабільності нафт і утилізація нафтових відкладень.

Публікації: є автором більше 70 наукових робіт.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Третьяков Артем Олегович

Третьяков Артем Олегович

Кандидат технічних наук,доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси:

 • Полімерні матераіли (комопзиції) на основі ПВХ (вініпласт, пластикати у тому числі для кабельної ізоляції);
 • Біодеградуючі полімери загального призначення;
 • Утилізація те регенерація вторинних термопластичних полімерів;
 • Матеріали та технології для 3-Д друку

Публікації:  більше 100 публікацій, у тому числі білше 30 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і білш 15 авторських посвідчень та патентів на винахід.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Томіло Віталій Ігоревич

Томіло Віталій Ігоревич

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси: 

 • Полімерні нанокомпозити;

Публікації:  більше 30 публікацій, у тому числі білше 7 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і білш 2 авторських посвідчень та патентів на винахід.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Хохлова Тетяна Віталіївна

Хохлова Тетяна Віталіївна

Кандидат хімічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси: 

 • Синтез та вивчення біологічної активності α, ß дегідроамінокислот.

Публікації: 58 публікацій, у тому числі  18 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і  28 авторських посвідчень та патентів на винахід.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Черваков Денис Олегович

Черваков Денис Олегович

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Наукові інтереси:

 • Базальтопластики конструкційного призначення на основі термопластів;
 • Композиційні матеріали на основі вторинного поліетилентерефталату;
 • Полімерні композиційні матеріали спеціального призначення;
 • Високотемпературні адгезиви;Модифікація поліпропілену;
 • Утилізація те регенерація вторинних термопластичних полімерів.

Переможець конкурсу кращий молодий вчений Дніпропетровщини 2015 р.

Публікації:  65 публікацій, у тому числі  15 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання 5 статтей у міжнародних журналах з рейтингом Scopus, і 2 авторських посвідчення та патентів на винахід.

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Шапка Василій Харитонович

Шапка Василій Харитонович

Інжинер I категорії

Шевченко Олена Борисівна

Шевченко Олена Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент каф. ТПП та ПМ

Дисципліни, що викладає:«Термокаталітичні процеси в технології переробки нафти», «Технологія виробництва мастильних матеріалів», «Технологія переробки нафти та газу», «Сучасні процеси нафтопереробки».

.Наукові інтереси: дослідження властивостей альтернативних палив.

Публікації: 3 навчальних посібника, 2 патенти та більше 40 наукових робіт

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar